ניטרולינגואל ספריי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
GLYCERYL TRINITRATE
זמין מ:
MEGAPHARM LTD
קוד ATC:
C05AE01
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
GLYCERYL TRINITRATE 0.4 MG/DOSE
מסלול נתינה (של תרופות):
מתחת ללשון
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
G.POHL-BOSKAMP GmbH & CO.,GERMANY
קבוצה תרפויטית:
GLYCERYL TRINITRATE
איזור תרפויטי:
GLYCERYL TRINITRATE
סממני תרפויטית:
Relief of angina pectoris attacks, angina pectoris prophylaxis.
מספר אישור:
103 04 27820 00
תאריך אישור:
2011-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / בי ע שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןוי / הפורתבי

עעבקנהזןולעטמרופ " רבהדרשמי אי בודילערשואוקדבנונכותותו רבמבונ 2011

יירפסלאוגנילורטינ

בכרה

ליעפרמוח :

הליכמהנמלכ : Glyceryl trinitrate 0.4mg

םיליעפיתלבםירמוח :

Medium‐chain triglycerides, Medium‐chain partial glycerides, Ethanol anhydrous, 

Peppermint oil.

תיטיופרתהצובק : םיטארטינ , םדילכיביחרמ .  

תיאופרתוליעפ : יפקתהלעהלקה סירוטקפהניגנא םתעינמו .

יאיתמ רישכתבשמתשהלן ?

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא :

הקינמואןוירהבךניהםא .

דוקפתביוקילמרבעבתלבסואתלבוסךניהםא : ובלה / םדהילכוא , בלהרירשםטוא , תוסיובהיעב

םדהתמירז , המוקואלג , יתלגלוגךותץחללשהילעבתורושקהתויעב ) כ ןוג : ואשארתעיגפ םומיד

יחומ ( . בלהימתסמבתויעב .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

תותשלןיא םיפירחתואקשמואתוניי הפורתהםעלופיטהתפוקתב .

תורהזא :

אפורבץעוויהלילבמתכשוממהפוקתלואתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא .

שיגרךניהםא / השלכןוזמלה איהשלכהפורתלואאו , תליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע

הפורתה .

הגרדהבאלאתחאתבבךשוממלופיטקיספהלןיא , לפטמהאפורהםעםואיתךות .

תופוצרתועשךשמבהדימעמענמיהלשי , הפישחמ שמשל , הביכשבצממימואתפרבעממ /י ש י ב ה

הדימעל , תרוחרחסעונמלידכ .

שבצמעונמלתנמלע הפורתהלשהעפשהבהדיריל , תובורקםיתיעלןונימהתאלעהמענמיהלשי .

בלהיקרועבםדהתמירזבתויעבמםילבוסהםילוח , רירשלןצמחהתקפסאבהדירימלובסלםילולע

בלה .

םירחאםיטרטינלואהפורתהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםא .

םירקמב םדהתמירזברומחיוקיללש , ידרקםלה ינגו , דחוימבךומנםדץחל ) לתחתמ 90 מ " מ

תיפסכ ( .

הפקזתויעבבלופיטלםירישכתבשמתשהלןיא ) זרטסאידופסופיבכעמ , הרגאיוןוגכ ( לופיטלוא

יתאירהקרועבםדץחלרתיב , םדהץחללשהדחהדירילששחמיירפסלאוגנילורטינםעדחיב

רירשםטואואתופלעתהןוגכתושקיאוולתועפותו בלה .  

בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונרעבםוגפללולעהפורתבשומישה , תונוכמתלעפהב

תונרעתבייחמהתוליעפלכבותונכוסמ .

בוגת ו ןיבת - תויתפורת :

לטונךניהםא / תרחאהפורתבלופיטהתעהזתמייסםאואתפסונהפורתת , כמנהתופורתללוכ תור

הנוזתיפסותוםשרמאלל , לפטמהאפורלחוודלךילע םיעבונהתוליעייאואםינוכיסעונמלידכ

תויתפורתןיבתובוגתמ , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב :

םדהץחלתאתולעהלתולולערשאתויתפורתןיבתובוגת :

ןימטוגראורדיהד ) הנרגימל .(

תולולערשאתויתפורתןיבתובוגת גל הדחהדירילםור ב םדהץחל :

ןואכידדגנתופורת - לקיצירט םי , יטנאתופורת - תויטוכיספ , םדץחלתדרוהלתופורת ) םיזנאהיבכעמ

אתיבימסוח , ןדיסתולעתימסוח , םינתשמ ( לוהוכלא , ןירטפורפס ) בלופיטל - HPA ( , תובוכרת

טארטינלשתוינגרוא ) ילכתבחרהלתופורת םד .(

יעיה ןירפהלשתול םעןתמתעבתתחפומ הפורת ז ו ןכלו ןירפההלשןונימתמאתהתשרדנ .

תונוכמתלעפהוהגיהנ :

תוארוההיפלםישמתשמרשאכםג , רתה תלוכיבעוגפלהלולעההדימבתונרעבםוגפלהלולעהפו

גוהנל , תונוכמליעפהל , זוכירתושרודהתולועפעצבלו . לופיטתליחתלרקיעבןוכנהז , ןונימתאלעה ,

לוהוכלאםעדחישומישבותרחאהפורתמרבעמבוא .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , לתולולעהבשומישהןמזב תועפשהעיפוה ןוגכיאוול :

הליחב / האקה , םונמנ , ראווצבוםינפבתוימומדאוםוחתשגרה , שאריבאכ , הדירי הדח םדהץחלב

סירוטקפהניגנאבהרמחהםעםיתיעל , ריהמקפוד , השלוחותרוחרחס .

רישכתלתולגתסהתפוקתרחאלרצקןמזךותללכךרדבתופלוחולאתועפות , תועפותהםאםלוא

נה " ל ותוכשמתמ / אפורלתונפלשיתודירטמוא .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

יטהתליחתב יפואהשאריבאכעיפוהלםילולעלופ ני ופיטלםיי םיטרטינבל , רחאלללכךרדבםימלענה

םימירפסמ . אפורבץעוויהלשיםיכשמנםהםא . הקזחתרוחרחסהעיפומםהבםירידנםירקמב ,

שארבקזחץחלתשגרה , המישנרצוק , הליגריתלבהשלוחואתופייע , בלבצק יטיא ןופלעו , קספה

אפורלהנפולופיטה .

שיגרמךניהובהרקמלכב / יאוולתועפותה תיללכהךתשגרהבונישלחםאואהזןולעבוניוצאלש ,

דימאפורבץעוויהלךילע .

הפורתלרתיתושיגרלשםינמיסםיעיפומרשאכ , אפורלתונפלודימלופיטהתאקיספהלשי .

החופנןושלוארועבתיגרלאהבוגת

רידנ דואמ : תיתקלדרועתלחמ ) exfoliative dermatitis (

ןונימ : יפלןונימ דבלבאפורתוארוה . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

תוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת .

שומישהןפוא :

קזחה / לכמהי שי תאשןמזבור / רצועה / ךתמישנתאת , ססר / י מ ןושללתחת , רוגס / לכרחאלהפהי

סוסיר .

כןתמה - 30 סוסירלסוסירןיבתוינש .

הפקזתויעבבלופיטלזרטסאידופסופיבכעמםירישכתםעיירפסלאוגנילורטינלשינמזובשומיש

הרגאיוןוגכ ( בלופיטלוא יתאירהקרועבםדץחל , יבגמ םדהץחלתדרוהטקפאתאםיר , ןיאןכלע

לאוגנילורטינבשמתשהל הלאםירישכתםעדחיביירפס . יבכעמםירישכתבלפוטמוהרקמב

יירפסלאוגנילורטינבידיימלופיטלקוקזזרטסאידופסופ ) סירוטקפהניגנאףקתהבלשמל ( שי

דימהלוחהתאזפשאל .  

לכימבשומישהיהאלשברןמזרחאלואהנושארהםעפבשומישב , ריוואהללחלתחאםעפססר .

אפורהידילעךלץלמוהשיפכלופיטהתאםילשהלךילע .

ץעייתה / תאוהדימבחקורהואאפורהםעי / שיגרמה / ידמהקזחואהשלחהפורתהלשהעפשההשה .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ידילעותוקוניתוא

הלערהענמתךכ . בתועטבםאוארתיתנמתלטנםא הפורתהןמדליעל , הנפ / רדחלדימי לשןוימ

אבהוםילוחתיב / ךתיאהפורתהתזיראי .

ךתלחמבלופיטלתמשרנוזהפורת , ל וח רחאהל / קיזהלהלולעאיהת . תלא י ןת ךיבורקלוזהפורת ,

ךירכמואךינכש .

האקהלםורגלןיא אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! תיוותהקודבלשי םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . םייפקשמביכרהלשי

קוקזךניהםא / םהלה .

הנסחא : דעלשהרוטרפמטבןסחאלשי 25ºC .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . בלםישלאנ

רישכתהלשהגופתהךיראתל ! שדוחהותואלשןורחאהםוילסחייתמהגופתהךיראת . הרקמלכב

קפסלש , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

ססרתלא / ןסחאתואי / םיקילדםירמוחדילי .

סחאלןיא הזיראהתואבתונושתופורתן .

סמ ' םושיר הפורתה : 1030427820

ןרצי : פמקסובלופ , הינמרג .

םושירהלעב : עבםראפאגמ " מ , ת . ד 519 , ןורשהדוה 45105 .

לופיטהתחלצהלעייסלילכותדציכ ?

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה