ניופוגן MU 30 מזרק מוכן לשימוש

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-06-2019

מרכיב פעיל:
FILGRASTIM
זמין מ:
AMGEN EUROPE B.V.
קוד ATC:
L03AA02
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
FILGRASTIM 30 MU / 0.5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי, תת-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
AMGEN EUROPE B.V., NETHERLANDS
קבוצה תרפויטית:
FILGRASTIM
איזור תרפויטי:
FILGRASTIM
סממני תרפויטית:
- Reduction in the duration and severity of neutropenia in patients treated with highly myelosuppressive chemotherapy for malignancy (with the exception of chronic myeloid leukaemia and myelodysplastic syndromes ).- Reduction in the duration of neutropenia in patients undergoing high-dose cytotoxic chemotherapy followed by bone marrow transplantation. - In children or adults with severe congenital neutropenia cyclic neutropenia or idiopathic neutropenia a history of clinically important infections within the last 12 months and three documented episodes of neutropenia (with an ANC< 5 x 1000000000) long-term administration of Neupogen is indicated to increase neutrophil counts and to reduce infections. - Neupogen is indicated for the mobilisation of autologous peripheral blood progenitor cells alone or following myelosuppressive chemotherapy and the mobilisation of peripheral blood progenitor cells in normal donors (allogeneic PBPC).
leaflet_short:
א. הטיפול בתרופה יינתן להתוויות האלה: 1. הפחתת משך וחומרה של נויטרופניה בחולים העוברים השתלת מח עצם או המטופלים בכימוטרפיה המדכאת את מח העצם. 2. טיפול בנויטרופניה כרונית חמורה. 3. טיפול לצורך העלאת הספירה הנויטרופילית והפחתת זיהומים בילדים ומבוגרים הסובלים מנויטרופניה מולדת חמורה, נויטרופניה ציקלית או נויטרופניה אידיופאתית ושסבלו מזיהומים משמעותיים מבחינה קלינית ומ-3 אירועים של נויטרופניה בשנה האחרונה. 4. מניעת נויטרופניה על רקע ממאירויות המטולוגיות ובחולים המטופלים בכימותרפיה המדכאת את מח העצם. הטיפול בתכשיר להתוויה זו יינתן לחולים המצויים בסיכון של 20% ומעלה לפתח נויטרופניה מלווה בחום או שפיתחו נויטרופניה מלווה בחום במחזור טיפולי קודם. עבור חולים המצויים בסיכון של 10-20% לפתח נויטרופניה מלווה בחום, יש לשקול טיפול בתכשיר האמור בהתאם לחולה הפרטני. ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בהמטולוגיה, אונקולוגיה או המטואונקולוגיה.
מספר אישור:
117 22 29875 00
תאריך אישור:
2014-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

02-06-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

02-06-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

02-06-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

ו"משתה (םירישכת)

-

1986

הפורת דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ

ןגופוינ

30 MU

קרזמ ןכומ שומישל

ןגופוינ

48 MU

קרזמ ןכומ שומישל ןגופוינ

30 MU

םינוקובקב ךות ןתמל

-

תת/ידירו

-

ירוע :בכרה

קרזמ לכ ןגופוינ

ליכמ

תודיחי ןוילימ

םרגורקימ לש ([ג"קמ]

Filgrastim

ב םיטסרגליפ

) ל"מ

.(ל"מ/ג"מ

קרזמ לכ ןגופוינ

ליכמ

תודיחי ןוילימ

םרגורקימ לש ([ג"קמ]

Filgrastim

ב םיטסרגליפ

) ל"מ

0.96

.(ל"מ/ג"מ ןוקובקב לכ ןגופוינ

ליכמ

) תודיחי ןוילימ

לש ([ג"קמ] םרגורקימ

Filgrastim

ב םיטסרגליפ

) ל"מ

.(ל"מ/ג"מ

םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל םינגרלאו ףיעס האר

"ףסונ עדימ"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ןולע הז ליכמ עדימ יתיצמת לע הפורתה

םא שי ךל תולאש תופסונ

הנפ לא אפורה

תוחאה וא לא חקורה

.בוש ותוא אורקל ךרטצתו ןכתיי .ןולעה תא רומש

.המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .דבלב ךרובע המשרנ וז הפורת

.תוחאל וא חקורל ,ךלש אפורל הנפ ,ןהשלכ יאוול תועפות ךל שי םא ןהשלכ תוירשפא יאוול תועפות ללוכ הז רשא תוניוצמ ןניא ףיעס האר .הז ןולעב

ךנויעל בושח עדימ

קירזהל ןתינ םירישכתה תא ןגופוינ

שומישל ןכומ קרזמ

ןגופוינ

שומישל ןכומ קרזמ רחאל ךתיבב יאמצע ןפואב לש תימצע הקרזהל תוארוהה תא ןויעב ארק אנא .יאופרה תווצהמ הכרדה תלבק ןגופוינ ןולע ףוסב תועיפומה שומישל ןכומ קרזמ .הז

רישכתה תקרזה ןגופוינ

םינוקובקב .דבלב יאופר תווצ שיא ידי לע תישענ

הקרזה ידעומ ,ןונימ) אפורה תויחנה לע הדפקה תא קיספהל ןיא הרקמ לכב .לופיטה תחלצהל יוכיסה תא הלידגמ (לופיטה ךשמו ב ןייע אנא .לפטמה אפורה םע תוצעייתה אלל לופיטה םיפיעס

.בחרומ יתוחיטב עדימל

.תורידס םד תוקידב ךורעל שי לופיטה תפוקתב

הפורתה תא רומשל שי ןגופוינ ףיעס האר) ררקמב

הפורתה ןגופוינ דח שומישל תדעוימ

!ימעפ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

הפורתה ןגופוינ ) םיטיצולונרג גוסמ םינבל םד יאת לש הלידג םרוג הניה

G-CSF = granulocyte-colony stimulating factor

תכיישו ( םיעצמאב םתוא קיפהל םג ןתינ ךא ,ףוגב יעבט ןפואב םירצוימ רשא םינובלח םה הלידג ימרוג .םיניקוטיצ תארקנה תופורת תצובקל .יתפורת שומישל םייגולונכטויב

הפורתה ןגופוינ .םינבל םד יאת רתוי רצייל םצעה חמ דודיע ידי לע תלעופ

נפורטיונ) םינבלה םדה יאת רפסמב הדירי .םימוהיזב םחליהל ךפוג תלוכי תא התיחפמ איהו תוביס המכמ עובנל הלוכי (הי

הפורתה ןגופוינ .תוריהמב םישדח םינבל םד יאת רצייל םצעה חמ תא תדדועמ

ןגופוינ :שמשל הלוכי

תאלעהל רפסמ יאת

םד

םינבל רחאל .םימוהיז תעינמב עייסל ידכב ,יפרתומיכ לופיט

תאלעהל רפסמ םדה יאת םינבלה .םימוהיז תעינמב עייסל ידכב ,םצע חמ תלתשה רחאל

ומיכ ינפל

הובג ןונימב היפר

צעה חמל םורגל

רתוי רצייל בא יאת .לופיטה רחאל ךל ריזחהלו ףוסאל ןתינ רשא , תחקל ןתינ םתוא ובושי באה יאת .םרותמ וא ךממ ןכ ירחא .םד יאת ורצייו םצעה חמ ךותל

לה םדה יאת רפסמ תאלעהל לבוס ךנה םא םינב הרומח תינורכ הינפורטיונמ

Severe Chronic Neutropenia)

ידכב .םימוהיז תעינמב עייסל

הצובק תיטיופרת

:

םיניקוטיצ

2

.

הפורתב שומישה ינפל

X

שמתשהל ןיא

ב

ןגופוינ :םא

שיגר התא

יגרלא

םיטסרגליפ ליעפה רמוחל

Filgrastim

םיטרופמה) הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

רפסמ ףיעסב

.("ףסונ עדימ"

!

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

חחוש ה םע ,ךלש אפור

וא חקור

ינפל תוחא שומישה

ןגופוינ

ל רפס אנא אפור ךלש םא לופיטה תלחתה ינפל ךנה לבוס

ןוויכמ ,תישמרח הימנא

ןגופוינ םורגל הלולע רבשמל הימנא ישמרח

sickle cell crisis

קרזמה לע טחמה הסכמ .(סקטל) יעבט ימוגל היגרלא תויהל לולע .תויגרלא תובוגתל םורגל לולעו יעבט ימוג לש גוסמ יושע

) סיזורופואיטסוא תלחמ .(םצע

אפורל רפס אנא ךלש ב תידיימ ךלהמ ב לופיטה ןגופוינ :םא

םיעיפומ םיקלח לש וא ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחיפנ ,רועה לע תדפרס וא דוריג ,החירפ ןוגכ ,היגרלא לש םיימואתפ םינמיס הרומח תיגרלא הבוגת לש םינמיס תויהל םילוכי ולאש ןוויכ ,המישנ יישק וא םיפוצפצ ,המישנ רצוק ,ףוגה לש םירחא תושיגר) (רתי

ב ןיחבמ התא וא םוח עבצב ןתש וא ןתשב םד ,םיילוסרקב וא םינפב תוחיפנ

ללכ ךרדבמ ןתש תוחפ ליטמ ךנה

סיטירפנולורמולג

ולא) תילאמשה ףתכה לש ןוילעה קלחב וא הזחה תיב לש ילאמשה דצל תחתמ באכ ,ןטבה לש ןוילעה ילאמשה קלחב באכ ךל שי תויהל םילולע םינימסת א ,[הילגמונלפס] לדגומ לוחטל (לוחטב ערקל תורשפא ו

תויהל םילולע ולא) םיגירח הלבח וא םומידב תנחבה םינימסת תלוכיב התחפה םע ,[הינפוטיצובמורת] םדה תויסט רפסמב הדיריל .(שרקיהל ךלש םדה

תקלד לש הטרואאה

ילכ םדה לודגה רשא ריבעמ םד בלהמ ףוגל

החווד ןפואב רידנ ילוחב ןטרס םימרותבו םיאירב

םינימסתה םילוכי לולכל םוח

באכ ןטב

השלוח

באכ בג הילעו ידדמב תקלד

רפס אפורל םא התא הווח םינימסת ולא

םירגבתמו םידלי

הפורתה ןגופוינ םינבל םד יאת לש הרומח הכומנ הריפסמ םילבוס רשא וא יפרתומיכ לופיט םילבקמ רשא םידליב לופיטל תשמשמ .םירגובמ לש הזל ההז היפרתומיכ םילבקמה םידליב ןונימה .(הינפורטיונ)

בקעמו תוקידב

) הרומח תינורכ הינפורטיונמ לבוס התא םא

severe chronic neutropenia

דב עצבל ץלמומ ,( תויתפוקת תוקי בצמל ךלהמב םצעה חמ ב לופיטה ןגופוינ

םיטסרגליפל הבוגת ןדבוא תחתיפ םאה ללוכ ,ךכל תוביסה תא רוקחי ךלש אפורה ,םיטסרגליפב לופיטל הבוגתה תא רמשל חילצמ ךניא םא וא רתוי ביגמ ךניא םא .םיטסרגליפ תוליעפ תא םילרטנמה םינדגונ

ךלש אפורהו ןכת ךורעל הצרי ךבצמ רחא בקעמ ןפואב קודה ףיעס האר ,

.ןכרצל ןולעב

םדה ןטרס חתפל ןוכיסב תויהל לולע ךנה ,הרומח תינורכ הינפורטיונב הלוח ךנה םא

תיטסלפסידולאימ תנומסת ,הימקיול

MDS =

Myelodysplastic syndrome

תוקידב וליאו םד ןטרס יגוס חתפל םינוכיסה יבגל ךלש אפורה םע חחושל ךילע . שי ,חתפמ ךנה םא .עצבל חתפל ןוכיסב אצמנ וא יגוס הפורתב שמתשהל ןיא ,םד ןטרס ןגופוינ .אפורה תושרופמ ךל הרוה ןכ םא אלא

םיאליגה ןיב תויהל ךילע ,בא יאת םרות ךנה םא

דע

.םינש

טוקנל שי םינבל םד יאת רוציי תודדועמה תורחא תופורת םע תוריהז הנשמב ןגופוינ איה הפורת תחא ךותמ הצובק לש תופורת תודדועמה תריצי יאת םד םינבל

בייח יאופרה תווצה שיא דימת דעתל קיודמב תא הפורתה הבש התא שמתשמ

תופורת תורחא

ו

ןגופוינ

חקורל וא ךלש אפורל רפס םא התא חקול

,

םא תחקל הנורחאל וא םא

י

י

חקיתו ןכת תופורת תורחא ,ןהשלכ ללוכ תופורת אלל םשרמ יפסותו הנוזת

.

ב לופיטה תא ליחתהל ןיא ןגופוינ

דעו ינפל תועש

.יפרתומיכה לופיטה תלבק ירחא תועש

הקנהו ןויריה הפורתה ןגופוינ ןויריהב םישנב הקדבנ אל תוקינמ וא

ב שומישה ןגופוינ .ןויריהה ןמזב ץלמומ וניא

,ןויריהב תא םא ,הקינמ ,תורהל תננכתמ וא ןויריהב תאו ןכתייש תבשוח םע יצעייתה ךלש אפורה .וז הפורת תליטנ ינפל

ב לופיטה ךלהמב ןויריהל תסנכנ תא םא ןגופוינ .ךלש אפורל יעידוה אנא ,

ו הדימב הקנה קיספהל ךיילע ב תשמתשמ תא ןגופוינ אלא , םא אפורה

.תרחא ךתוא החנ

תונוכמב שומישו הגיהנ הפורתל ינ

ו

ןגופ העפשה תויהל הלולע הלק ןיתמהל ץלמומ .תרוחרחסל םורגל הלולע וז הפורת .תונוכמב שמתשהלו גוהנל ךתלוכי לע תחיקל רחאל שיגרמ התא ךיא תוארלו ינ

ו

ןגופ .תונוכמ תלעפה וא הגיהנ ינפלו

םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה לש

ןגופוינ ןרתנ הליכמ

ןגופוינ הליכמ מ תוחפ

) לומילימ

(ג"מ ןרתנ

0.3/0.6/0.96

ל"מ/ג"מ הניה רמולכ , .ןרתנ תלוטנ

ןגופוינ הליכמ לוטיברוס

הליכמ וז הפורת

.ל"מ לכב לוטיברוס ג"מ

שי (ךדליל וא) ךל םא .זוטקורפל רוקמ אוה לוטיברוס יא

תוליבס תיתשרות זוטקורפל

hereditary fructose intolerance [HFI]

הערפה יא םע םילפוטמ .וז הפורת לבקל (ךדליל וא) ךל רוסא ,הרידנ תיתנג

לולע הזו ,זוטקורפ קרפל םילוכי אל זוטקורפל תיתשרות תוליבס .תורומח יאוול תועפותל םורגל

יא שי (ךדליל וא) ךל םא וז הפורת תלבק ינפל ךלש אפורל רמול ךילע

רתוי לוכי אל ךדלי םא וא זוטקורפל תיתשרות תוליבס ךורצל תונוזמ וא האקהל ,הליחב תשוחתל ול םרוג הזש ןוויכמ םיקותמ תואקשמ וא תומיענ אל תועפותל .לושלש וא ןטב תויוצווכתה ,תוחיפנ ומכ

3

.

שמתשת דציכ ?הפורתב

קוידב וז הפורתב שמתשהל שי דימת אפורהש יפכ ךלש ךל הרוה חוטב ךניא םא חקורה וא תוחאה ,ךלש אפורה םע קודבל ךילע . עגונב רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

תנתינ דציכ ןגופוינ ל ילע המכו לוטי

הפורתה ןגופוינ רועל תחתמ תאצמנ רשא המקרה ךותל תימוי הקירזכ תנתינ ללכ ךרדב העודי) תת הקירזכ

תירוע ןתניהל הלוכי םג איה .( ) דירווה ךותל תיטיא תימוי הקרזהב העודי

ךות יוריע

.ךפוג לקשמלו ךתלחמל םאתהב הנתשמ לבוקמה ןונימה .(ידירו

םילפוטמ םירבועה ומיכ רחאל םצע חמ תלתשה

:היפר

לבקת ללכ ךרדב תא הנושארה הנמה לש ןגופוינ תוחפל

תועש רחאל תוחפלו היפרתומיכה

תו רחאל םצעה חמ תלתשה

התא

וא םישנאה לפטמה םי ךב

קירזהל דציכ דומלל ולכות תוקירז תת

תוירוע ךכ , לכותש לופיטה תא ךישמהל ךלש לא ,םלוא .תיבב הסנת תאז תושעל תלביק םא אלא הליחת התואנ הכרדה

.יאופר תווצ שיא

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ךשמ לוטיל ילע ןמז המכ ןגופוינ

ךרטצת לוטיל ןגופוינ תורידס םד תוקידב .הניקת היהת ךלש םינבלה םדה יאת תריפס רשא דע

בוקעל ידכ וחקל רחא רפסמ יאת םדה

םינבלה ךפוגב אפורה . ךלש ךל דיגי

ןמז המכ ךשמ ךרטצת לוטיל ןגופוינ

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

נמה תא הלעת לא

רתוי תקרזהש בשוח התא םא .ךל ןתנ ךלש אפורהש שרדנהמ .ירשפאה םדקהב ךלש אפורל הנפ ,

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

לוטיל תחכש םא ןגופוינ

םא תצמחה ,תחא הקירז וא תקרזה טעמ ידמ אפורה םע רשק רוצ , ךלש .ירשפאה םדקהב

לע תוצפל ידכב הלופכ הנמ חקית לא תונמ ןהשלכ תצמחהש

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש תופסונ תולאש ךל שי םא ה יבגל ןהשלכ ,וז הפורתב שומיש ה תא לאש ,אפור

וא חקור תוחאה

4

.

יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןגופוינ אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .ןהמ תחא ףאמ לובסת

דימ אפורל תונפל שי :תואבה תועפותהמ תחאב ןיחבמ ךנה םא

םא הווח התא המישנ יישק ,םדה ץחלב הדירי ,השלוח :תללוכה תיגרלא הבוגת

,רועב החירפ ,(סיסקליפנא) םינפה לש תוחיפנ מ החירפ דרג

תוחיפנ ,(תדפרס) ,םינפב המישנ רצוקו (המדאויגנא) ןורגב וא ןושלב ,הפב ,םייתפשב (האינפסיד)

הווח התא םא המישנ יישקו םוח ,לועיש (האינפסיד)

גוסמ תנומסתל ןמיס תווהל םילוכי רשא

ARDS

המישנה תקוצמ תנומסת הדחה

Acute Respiratory Distress Syndrome

ולביקש םילוחב התפצנ תוילכב העיגפ .(סיטירפנולורמולג) תוילכב העיגפ הווח ךנה םא .ןגופוינ ךנה םא דימ ךלש אפורל רשקתה ב ןיחבמ

.ללכ ךרדבמ ןתש תוחפ ליטמ ךנהש וא םוח עבצב ןתש וא ןתשב םד ,םיילוסרקב וא םינפב תוחיפ

תחא ךל שי םא תואבה יאוולה תועפותמ לש בוליש וא מ המכ ןה

תשגרהו ןטבב תוחיפנ ,המישנ יישק ,רתוי הכומנ תורידתב םימ רבעמל תורושק תויהל תולולע רשא תואלמ וא תוחיפנ .תיללכ תופייע תשגרהו ,תואלמ םינימסת .ריהמ ןפואב םיחתפתמ ללכ ךרדב הלא

תויהל םילוכי ולא םינימסת " ארקנה בצמ לש

Capillary Leak Syndrome

ףולדל םדל םרוג רשא ," ךפוג ךותל םינטקה םדה ילכמ לופיט ךירצמו .ףוחד יאופר

:םיאבה םינימסתהמ דחא לש בוליש ךל שי םא

וא ינוציק באכ ,המישנ רצוק ,תואצמתה רסוח וא לובלב ,ריהמ בל בצק ,דואמ ךל רקש שיגרמ התאש וא ,דער וא ,םוח .העזה וא קיבדו חל רועו תוחונ רסוח צמ לש םינימסת תויהל םילוכי ולא ) "סיספס" ארקנה ב

Sepsis

לכ לש תיתקלד הבוגת םע רומח םוהיז ,("םד חלא" םג ארקנ .ףוחד יאופר לופיט הכירצמו םייח תנכסמ תויהל היושעה ףוגה

ךל שי םא ל תחתמ םיבאכ ,ןטבה לש ןוילעה ילאמשה קלחב םיבאכ דצ ילאמשה הזחה תיב לש תכה לש ןוילעה קלחב באכ וא ,

ןוויכמ תויהל הלולעש לוחטב היעב ךלש

לוחטה לש הלדגה [הילגמונלפס] לוחטב ערק וא

הדימב תורידס ןתש תוקידב עצבי ךלש אפורהו ןכתיי .(הירוטמה) ןתשב םד ךל שיו הרומח תינורכ הינפורטיונ רובע לפוטמ ךנה םא .(הירוניאטורפ) ןתשב ןובלח ךלצא אצמנ םא וא וז יאוול תעפות ךל שיו

דואמ יאוול תעפות החיכש ב שומישב ןגופוינ תומצעב וא םירירשב באכ איה

רירשה תכרעמב םיבאכ

דלש

ןתינ רשא , וילע לקהל ידי לע םיבאכ יככשמ תליטנ םילבוקמ תארקנה הלחמ עיפוהל הלולע ,םצע חמ תלתשה וא בא יאת תלתשה םירבוע רשא םילפוטמב .

GvHD

Graft versus host disease

םינמיסה .הלתשהה תא לבקמה לפוטמה דגנכ םרותה יאת לש הבוגת השעמל יהוז

םינימסת םיללוכ םיילגרה תופכ לע וא םיידיה תופכ לע החירפ

רועב ,דבכב ,יעמב ,הפב םיעצפו ביכ ךלש וא םיקרפמבו הניגווב ,תואירב ,םייניעב ךלש

םיילמרונ בא יאת ימרותב תוארל םילולע הדיריו (סיזוטיצוקיול) םינבלה םדה יאתב הילע

תויסט

,םד תיחפמ הז םדה תלוכי תא ךלש (הינפוטיצובמורת) שרקיהל

אפורה ךלש .הלא תועפות רחא בקעמ עצבי

יאוול תועפות תוחיכש ) דואמ תועיפומ מ רתויב

-

1

ךותמ

10

םילפוטמ

:(

שרקיהל םדה תלוכי תא התיחפמ רשא םדה תויסטב הדירי (הינפוטיצובמורת)

(הימנא) תומודאה םדה תוירודכ רפסמב הדירי

שאר באכ

לושלש

תואקה

הליחב

(תוחרקתה) רעישה לש לוליד וא הליגר יתלב רעיש תרישנ

(תושישת) תופייע

(םיירירה םימורקב תקלד) תעבטה יפ דעו הפהמ תוכרתשמה לוכיעה יכרדב תוחיפנו באכ

םוח

יאוול תועפות תוחיכש

)

ב תועיפומ

1-10

םילפוטמ ךותמ

100

:(

(סיטיכנורב) תואירה לש תקלד

הנוילעה המישנה תכרעמב םימוהיז

ןתשה יכרדב םימוהיז

ןובאיתב הדירי

(הניש ידודנ) הניש תויעב

תרוחרחס

) רועב דחוימב ,תושיגרה תשוחתב הדירי

hypoesthesia

וא םיידיה תופכ לש (השוחת רסוח) לומינ וא ץוצקע ) םיילגרה

paresthesia

ךומנ םד ץחל

הובג םד ץחל

לועיש

(סיזיטפומה) ימד לועיש

(ילאיגנירפורוא באכ) ןורגבו הפב באכ

(סיסקטסיפא) ףאהמ םימומיד

תוריצע

הפב באכ

(הילגמוטפה) דבכה לש הלדגה

החירפ

רועה לש תוימומדא

םירירש תותיווע

(הירואסיד) ןתש ןתמ תעב באכ

הזחב באכ

באכ

(הינתסא) תיללכ השלוח

(תוחונ רסוח) הבוט אל תיללכ השוחת

(תילאירפירפ תקצב) םיילגרה תופכבו םיידיב תוחיפנ

םדב םימיוסמ םימיזנא לש הילע

םדה לש הימיכב םייוניש

יוריעל הבוגת

ןניאש יאוול תועפות תוחיכש

)

ב תועיפומ

10

-

1

םילפוטמ ךותמ

1000

:(

(סיזוטיצוקיול) םינבלה םדה יאת רפסמב הילע

(רתי תושיגר) תיגרלא הבוגת

תלחמ) לתשומ םצע חמ לש הייחד

versus host disease

Graft

GvHD

ןודגישל םורגל תולולעה ,םדב תוהובג תירוא הצמוח תומר = הימצירוארפיה) (טואג) (םדב תירוא הצמוחב הילע

ידי לע םרגנה דבכב קזנ ) דבכה ךותב םינטקה םידירווה תמיסח

Veno-occlusive disease

(יתמישנ לשכ) המישנ רצוקל ליבומה רבד ,תורומא ןהש יפכ תודקפתמ ןניא תואירה

(תואיר תקצב) תואירב םילזונ וא/ו תוחיפנ

ןיב הלחמ) תואירה לש תקלד

(תואירה לש תיתמקר

תואירה לש םיניקת אל ןגטנר ימוליצ (האירל ןינסת לש הניקת אל הרידח)

(יתאיר םומיד) תואירהמ םומיד

(היסקופיה) תואירב ןצמח תגיפס רסוח

רועב תוישושבגו םימתכ ומכ תיארנה החירפ

maculo-papular rash

הלחמ תויהל תומצעל תמרוגה ל ןתוא תכפוה ,תופופצ תוחפ (סיזורופואיטסוא) רבשיהל הייטנ תולעבו רתוי תוריבש ,רתוי תושלח

הבוגת הקרזהה רוזאב

יאוול תועפות תורידנ

)

ב תועיפומ

10

-

1

ךותמ םילפוטמ

10,000

:(

,הזחב ,תומצעב רומח באכ יעמב (תישמרח הימנא רבשמ) םיקרפמב וא

(תיטקליפנא הבוגת) םייח תנכסמ תימואתפ תיגרלא הבוגת

) ןודגישל המודב ,םיקרפמב תוחיפנו באכ

Pseudogout

תוחיפנל םורגל לוכי רשא ךפוג ךותב םילזונ םיתסוומ וב ןפואב יוניש (םילזונ חפנב תויעב)

(ירוע סיטילוקסו) רועב םדה ילכ לש תקלד

) םוחב םיוולמה ,ראווצבו םינפב םג םיתיעלו םייפגה לע לגלגס עבצב םיטלובו םיבאוכ םיעגנ

Sweet's syndrome

תינורגש םיקרפמ תקלד לש הרמחה

ןתשב ןפוד אצוי יוניש

םצעה תופיפצב הדירי

ףיעס האר .(ףוגל בלהמ םד ריבעמ רשא לודגה םדה ילכ) הטרואאה לש תקלד

הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב .אפורה

:יאוול תועפות חוויד

תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל ףדב אצמנש תואירבה דרשמ רתא לש תיבה

www.health.gov.il

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה : רושיקל הסינכ י"ע וא

spx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.a

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םתייאר חווטו ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .הלערה ענמת ךכ

ל שי ) ררקמב ןסחא

2°C-8°C

איפקהל ןיא .(

רומשל שי לכימה תא .רואמ ןגהל תנמ לע תינוציחה הזיראב

הגופתה ךיראת ירחא וז הפורתב שמתשהל ןיא

Exp. Date

לעו ןוקובקבה וא קרזמה לע עיפומה ןוטרקה תזירא הגופתה ךיראת . .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

הפורתב שמתשהל ןיא וז .םיקיקלח וא תוריכע ,עבצב יונישב ןיחבמ ךנה םא

לזונ רומא תויהל לולצ

רסח .עבצ

הפורתה ןגופוינ

-

תדעוימ שומישל דח

-

ימעפ

!

הדימב המשרנו ךל הנמ הכומנ היוצמהמ קרזמב וא ןוקובקבב

,

שי דימשהל תא הרתיה רחאל הקרזהה

!

תופורת ךילשהל ןיא ןהשלכ

בויב חקורה תא לאש .יתיבה הפשאה חפל וא ךלש רשא תופורת ךילשהל דציכ שמתשמ ךניא ןהב .הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא םיעצמא .רתוי

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Sorbitol, Glacial acetic acid, Polysorbate 80, Sodium hydroxide 1N ad pH 4, water for injection

מ תוחפ הליכמ הפורתה

) לומילימ

ב ןרתנ (ג"מ

0.3/0.6/0.96

ל"מ/ג"מ .הסימת

כ הליכמ הפורתה

ב לוטיברוס ג"מ

.הסימת ל"מ

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

הפורתה ןגופוינ תת הקירזב ןתמל תדעוימה עבצ תרסחו הלולצ הסימת הניה

ךות היזופניאכ וא תירוע

.תידירו ןגופוינ .תדרפנ טחמ םע שומישל ןכומ קרזמב וא םינוקובקבב העיגמ

ןגופוינ

30 MU

םינוקובקב

30 MU/1 ml

.םינוקובקב השימח הליכמה הזיראב תקוושמ

ןגופוינ

30 MU

קרזמ ןכומ שומישל

30 MU/0.5 ml

הליכמה הזיראב תקוושמ

וא

*םיקרזמ

ןגופוינ

48 MU

קרזמ ןכומ שומישל

48 MU/0.5 ml

הליכמה הזיראב תקוושמ

וא

*םיקרזמ

.םיקוושמ ויהי הזיראה ילדוג לכ אלו ןכתיי *

:ןרציה גמא

פורוי יב

יו

הדרב

דנלוה

:םושירה לעב גמא

פורוי יב

יו

53313

"

תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

טסוגוא

2015

תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

יאמ

2019

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ

ןגופוינ

30 MU

שומישל ןכומ קרזמ

29875

ןגופוינ

48 MU

שומישל ןכומ קרזמ

29876

ןגופוינ

30 MU

םינוקובקב

27318

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל תת הקרזהל תימצע הקרזה תוארוה

-

:שומישל ןכומ קרזמ ןגופוינ לש תירוע

תוארוה תקרזהל

:

ןגופוינ

30 MU

שומישל ןכומ קרזמ

ןגופוינ

48 MU

שומישל ןכומ קרזמ

יבגל עדימ ליכמ הז קלח ןפוא תקרזה ןגופוינ .שומישל ןכומ קרזמ ךותמ

בושח וא ךלש אפורהמ הכרדה תלביק םא אלא ךמצעל קירזהל הסנת לא :

.תוחאה

ןוקובקב ךותמ רישכתה תקרזה ןגופוינ .דבלב יאופר תווצ שיא ידי לע תישענ

ןגופוינ קרזומ

.רועל תחתמ תאצמנה המקרה ךותל

עודי רבדה תת הקירזכ

.תירוע

קוקז התא ול דויצ

תת הקירז ךמצעל קירזהל ידכ

תירוע

ל קוקז היהת

קרזמ שדח לש שומישל ןכומ ןגופוינ

,

תוילטמ לוהוכלא המודכו

ינפל תושעל ילע המ קירזאש תת הקירז ימצעל

-

לש תירוע

נ

?ןגופוי

אצוה תישגמ תחא קרזמ הליכמה ררקמה ןמ

רדחה תרוטרפמטב ראשה ךשמב

תוקד וא זוחא ךדיב תונידעב ךשמב רפסמ .תוקד תת ךכב הקרזה רשפא החונ רתוי

ןיא םמחל תא

ה

ןגופוינ :אמגודל) תרחא ךרד לכב םמחל ןיא

וא לגורקימ

.(םימח םימ

קרזמה תא רענל ןיא שומישל ןכומה

ךדיב תישגמה תא זוחא

ףלק תישגמהמ ריינה תא

ךדי ףכ ךותל קרזמה תא ררחשל ידכ שומישל ןכומה קרזמה לש תישגמה תא ךופה

ןיא קירזהל ןכומ התאש דע טחמה יוסיכ תא ריסהל

קרזמה תיוות לע הגופתה ךיראת תא קודב ) שומישל ןכומה

שדוחה לש ןורחאה םויה תא רבע ךיראתה םא שמתשת לא . .ןיוצמה

תא קודב

הארמ לש ןגופוינ

איה תויהל הכירצ לזונ םא .עבצ רסחו לולצ שי יוניש עבצ תוריכע , םיקיקלח וא הכותב

רוסא שמתשהל .הב

ךידי תא ףוטש תוידוסיב

אצמ טשמ

ראומ ,חונ בטיה יקנו ש דויצה לכ תא םישו

די גשיהב ךל שרדי

דציכ ןיכהל ילע תא תקירז ןגופוינ ילש

?

קירזמ ךנהש ינפל ןגופוינ עצבל בייח ךנה :תואבה תולועפה תא

ל ידכ ונמ

תא ופיכ

,טחמה הנקב שומישל ןכומה קרזמה תא חטבואמ ןפואב קזחה .תיכוכזה ב גצומש יפכ בוביס אלל טחמהמ הסכמה תא תונידעב ךושמ םירויא

תעגל ןיא מב

ל וא וחד

.הנכובה תא

א תעובב ןיחבתו ןכת

.שומישל ןכומה קרזמב הנטק ריו ךרוצ ןיא תעוב תא איצוהל אה

ריו .הקרזהה ינפל אה תעוב םע הסימתה תקרזה

.הקיזמ הניא ריו

ךנה תעכ .שומישל ןכומה קרזמב שמתשהל לוכי

ןכיה ילע קירזהל ?ילש הקירזה תא

תומוקמה רתויב םיבוטה הקרזהל םניה

םייכריה לש ןוילעה קלח ךלש

קירזהל ןתינ ,ךל קירזמ רחא והשימ םא .ןטבה םג

תועורזה לש ירוחאה קלח ךלש

ךנה לוכי .באוכ וא ימומדא רוזאהש ןיחבמ התא םא הקרזהה םוקמ תא תונשל

דציכ קירזהל ילע ?ילש הקירזה תא

תא אטח תא (ץוחלל ילב) טובצו לוהוכלא תילטמ ידי לע ךלש רועה .הרומה עבצאהו ךלש לדוגאה ןיב רועה

סנכה טחמה תא האולמב רועה ךותל תוחאהש יפכ אפורה וא .ךל וארה

וחד

הנכובה תא

עובקו יטיא ץחל

.ןקורתמ קרזמהש דע ,ןמזה לכ טובצ ךלש רועה תא רומש

.רועה תא בוזעו טחמה תא אצוה

ל לוכי התא ,םד םתכב תנחבה םא ב וריסה פט

הנידע ה וא ןפג רמצ םע ושיט שפשת לא .

תא םוקמ הקרזהה ,ךרוצה תדימב . התא לוכי .רטסלפ םע הקרזהה םוקמ תא תוסכל

תחא הקרזהל קרזמ לכב שמתשה דבלב ב שמתשת לא . ןגופוינ ךותב רתונ רשא .קרזמה

:רוכז ןהשלכ תויעבב תלקתנ םא

וא ךלש אפורהמ שקבל שושחת לא

תוחאה עויס

.ץוע

הכלשה םישמושמ םיקרזמ לש

הל ןיא תא ריזח

הסכמ התאש ןוויכ ,תושמושמ םיטחמ לע לולע ךמצע תא רוקדל תועטב

רומשל שי םישמושמ םיקרזמ קחרה .םידלי לש םדי גשיהו םתייאר הדשמ

םיקרזמ ךילשהל ןיא

הפשא

םישמושמ םיקרזמ ךילשהל דציכ עדי ךלש חקורה .תיתיב םיקרזמ וא רשא םיצוחנ םניא דוע

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה