ניאוטיגאזון 10 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

18-06-2020

מרכיב פעיל:
ACITRETIN
זמין מ:
ABIC MARKETING LTD, ISRAEL
קוד ATC:
D05BB02
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
ACITRETIN 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ACTAVIS GROUP PTC EHF, ICELAND
קבוצה תרפויטית:
ACITRETIN
איזור תרפויטי:
ACITRETIN
סממני תרפויטית:
Severe disorders of keratinization such as erythrodermic psoriasis local or generalized pustular psoriasis congenital ichthyosis pityriasis rubra pilaris darier's disease.
מספר אישור:
100 62 28448 11
תאריך אישור:
2017-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

07-07-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

19-03-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

07-07-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

05-12-2020

תינכת ןויריה תעינמ לופיט תעב ןוזאגיטואינב ה/רקי ת/אפור תולפוטמ םישנל םשרמ םושירל רושיא ספוט /אפורל המישר תפרוצמ

)Acitretin(

ןוזאגיטואינ םשרנ ןרובע תולפוטמה לכ רובע ןויריהל לאיצנטופה תא ךירעהל בושח אל/ןכ ?תורהל לאיצנטופ תלעב השיא איה תלפוטמה םאה :ןלהלש םיאנתה דחא םייקתמ םא תורהל לאיצנטופ תלעב איה השיא :רשא תינימה תורגבה בלשב השיא

תידדצ-וד תולחש תתירכ וא םחר תתירכ הרבע אל

תוחפל םיפוצר םישדוח 4 ךשמב תיעבט הזואפונמב הנניא

.)םינורחאה םיפוצרה םישדוחה 4 ךלהמב םיוסמ בלשב ישדוח רוזחמ היה ,ונייהד( שיו

)Acitretin(

ןוזאגיטואינ םשרנ ןהל תולפוטמה לכ רובע אפורה ידי לע יולימל תדעוימ וז המישר לופיט תעב ןויריה תעינמל תינכתל תונעיה דעתל תנמ לע תלפוטמה תומושר םע התוא רומשל .תלפוטמל הז ךמסמ לש קתוע תתל שי ,יולימה רחאל .

)Acitretin(

ןוזאגיטואינב םידלומ םימומל תומרוג רשא ,םידיאוניטר גוסמ תופורת תצובקל ךייתשמ

)Acitretin(

ןוזאגיטואינ םימומל הובג ןוכיסב הכורכ ,םירצק ןמז יקרפל ףא ,

)Acitretin(

ןוזאגיטואינל תירבוע הפישח .םירומח לאיצנטופ תולעב םישנל

)Acitretin(

ןוזאגיטואינ ןתמל תטלחומ דגנ תייוותה תמייק ,ךכיפל .םידלומ ןוזאגיטואינב לופיט תעב ןויריה תעינמל תינכתה לש םיאנתה לכ םימייקתמ ןכ םא אלא ,תורהל

)Acitretin(

ןויריה ךלהמב הפורתל הפישחה לשב הרומח העיגפל ןוכיסה יכ אדוול ךילע ,לפטמה אפורה ךתויהב

)Acitretin(

ןוזאגיטואינב ןהב לופיטה םרט תולפוטמה לכל ואולמב רורב ןפואב ורבסוה םיפיעסה לכ יכ אדוול שי ,תלפוטמב

)Acitretin(

ןוזאגיטואינב לופיטה תליחת םרט .)תלפוטמה תומושרב המישרה תא רומשל יוצר( .תלפוטמל רורב .תורהל לאיצנטופ תולעב םישנ לש בקעמה ירוקיב לכב וז המישרב שמתשהל שי ,ןכ ומכ .תלפוטמה םע ךתחישב הכימתכ תלפוטמל תרוכזתה סיטרכב שמתשה אנא רבסוהש רשאמ אפורה ]אל/ןכ[ :יכ תלפוטמל לש הרומח הרוצמ ,הנקא לש הרומח הרוצמ תלבוסה תלפוטמל קר דעוימ לופיטה .םילבוקמ םילופיטל הדימעה )תונרקתה( היצזיניטרקב הרומח הערפהמ וא ,סיזאירוספ

אל

ןכ

:רבסוה תופורתכ תועודיה )םידיאוניטר גוסמ( תופורת תצובקל ךייתשמ

)Acitretin(

ןוזאגיטואינ .וב לופיטה ךלהמב תורהל תלפוטמה לע רסאנו םירומח םידלומ םימומל תומרוגה

.ןויריה ךלהמב לטינ רשאכ הלפהל ןוכיסה תא ריבגמ

)Acitretin(

ןוזאגיטואינ ,ןכ ומכ

אל

ןכ

:רבסוה ןוכנו יבקע ןפואב דחא רתויב ליעי העינמ יעצמאב תוחפל שמתשהל תלפוטמה לע םיעצמא ינשב וא )ימחר-ךות לתש וא ןקתה ןוגכ תשמתשמב יולת וניאש יעצמא ,ונייהד( ימופ העינמ יעצמא ןוגכ תשמתשמב םייולתה םיעצמא ,ונייהד( ןויריה תעינמל םימילשמ .לופיטה ךלהמבו ינפל )המיסח יעצמאו

אל

ןכ

:רבסוה 3 לש חווטב תורהל תלפוטמל רוסאו הפורתה תליטנ תקספה רחאל םג ךשמנ ןוכיסה .לופיטה תקספה רחאל םינש

אל

ןכ

:רבסוה וב שמתשהל הבייחתהו הרובע םיאתמה העינמה יעצמא יבגל ץועיי הלביק תלפוטמה .ןוכיסה תפוקת ךלהמב

אל

ןכ

:רבסוה .העינמה יעצמא לשכב ךורכה ןוכיסה תלפוטמל רבסוה

אל

ןכ

:רבסוה תלפוטמהש רחאל קרו ךא ןתניהל לוכי

)Acitretin(

ןוזאגיטואינ ןושארה םשרמה רבדה .תיאופר החגשה תחת העצובש תחא ןויריה תקידבב תילילש האצות המיגדה .לופיטה תליחת םרט ןויריהב הניא יכ אדוול דעוימ

אל

ןכ

:רבסוה לבגומ תויהל ךירצ םשרמה ,רוטינו ןויריה תוקידב תוברל ,רידס בקעמב ךומתל תנמ לע .ילאידיא ןפואב םוי 30-ל

אל

ןכ

:רבסוה ךלהמב ,ינפל ןויריה תוקידבל המיכסמו ךרוצה תא הניבמ איהו תלפוטמל רבסוה

.לופיטה רחאלו

אל

ןכ

:רבסוה 1-3 לש םיחוורמב תויתפוקת ןויריה תוקידבב ךרוצה תא הניבמ איהו תלפוטמל רבסוה .לופיטה תקספה רחאל םינש 3 לש ןמז קרפ ךשמב ןכו ולוכ לופיטה ךלהמב םישדוח הנורחאה הנמה רחאל םינש 3 ךשמב ףוגב ראשיהל הלוכי הפורתהש איה ךכל הביסה .ןויריה לש הרקמב רבועב עוגפל הלולעו

אל

ןכ

:רבסוה .הכרדהה תליבח לש קתוע הלביק תלפוטמה

אל

ןכ

:ןתינ רדעיה לש הרקמב ,םינגומ יתלב ןימ יסחי םויק לש הרקמב הלש אפורל תונפל תלפוטמה לע .ןוכיסה תפוקת ךלהמב התרהש תדשוח איה םא וא התרהש הרקמב ,ישדוח רוזחמ

אל

ןכ

:רבסוה לעב החמומ אפורל תלפוטמה תא תונפהל שיו קספיהל בייח לופיטה ,ןויריה לש הרקמב .ץועיי ךרוצל היגולוטרטב ןויסינ וא תוחמתה

אל

ןכ

:רבסוה .םירחא םע ותוא קולחל ןיאו דבלב תלפוטמה רובע םשרנ

)Acitretin(

ןוזאגיטואינ

אל

ןכ

:רבסוה רחאל םינש 3 ךשמבו

)Acitretin(

ןוזאגיטואינב לופיטה ךלהמב םד םורתל תלפוטמל רוסא .יוריעה תא תלבקמה הרה השיא לש רבועל ילאיצנטופה ןוכיסה בקע לופיטה תקספה

אל

ןכ

:רבסוה תורהל לאיצנטופ תולעב םישנ ספוטב תלפוטמה ידי לע רושיאו תומיא דעתו תלפוטמל םתוא רבסה ,ןלהלש םיטפשמה תא רוקס

.

)Acitretin(

ןוזאגיטואינ םושרל ןיא ,אל איה וללה תולאשהמ תחאל הבושתה םא .הז :ךיראת לופיטה תקספה רחאל םינש 3 לש חווטבו לופיטה ךלהמב םישחרתמה תונוירה לע חוודל שי .ןויריהה תאצות תא דעתל תנמ לע ,

safety.israel@teva.co.il

-ב םושירה לעבל :אפורה תמיתח

TDL-IL-00001

.תואירבה דרשמ י”ע רשואש יפכ ינכדעה ןולעב ןייעל שי ,יאוול תועפות :ןוגכ רישכתה תודוא ףסונ עדימלו תויוותהל

www.teva.co.il

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה