נורמיטן 25

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-12-2016

מרכיב פעיל:
ATENOLOL
זמין מ:
ABIC LTD.
קוד ATC:
C07AB
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ATENOLOL 25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
BETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE
סממני תרפויטית:
Management of angina pectoris and hypertension, including hypertension of renal origin. Late intervention after acute myocardial infarction.
מספר אישור:
104 02 28834 00
תאריך אישור:
2012-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

15-12-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-06-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

19-12-2016

בקעמו תוקידב רובעל שרדיתש ןכתי ,הילכב תויעבמ לבוס ךנה םא .לופיטה תפוקת ךשמב תומיוסמ תוקידב םא וא ,הפורתה ןמ רתי תנמ תלטנ םא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תזירא תא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא .הפורתה ,םדה ץחלבו קפודב הדירי :רתי ןונימ לש תועפות רואל הזחב ץחל תשגרה ,רידס אל בל בצק ,המישנ יישקו המישנה יכרד ירירש תוצווכתה .ןופליע םיתיעל וא ,םלהו בלה דוקפתב העיגפ הפורתה תא לוטיל תחכש םא ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל .אפורב ץעוויהו ליגרה ךילע ,תלטנו הדימב !דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא .חקורב וא אפורב ץעוויהל .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג םע המידקמ תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה .חקורה וא אפורה הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא .אפורב תצעונ םרטב וז הפורת לוטיל קיספת לא הגרדהב עצובת לופיטה תקספה ,םימיוסמ םירקמב .רוטינ עוציב ידכ ךות םימי 7-14 ךרואל ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 םורגל לולע ןטימרונב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ ךנה םא דימ אפורל תונפלו לופיטה קיספהל שי :תואבה יאוולה תועפותמ תחאב שח םישוג :םיללוכ םינמיס( תויגרלא תובוגת תעפוה ∙ ,הפב ,םייתפשב ,םינפב תוחיפנ ,רועה ינפ לע .)ןורגב וא ןושלב - ןופליע וא תופייע ,תורוחרחס ,רידס אל קפוד ∙ .בל םסח לש םינמיס תווהל םילולע הטאה שוחל לולע ךנה רישכתה תליטנ תעב ∙ ךנהו הדימב ךא ,הליגר העפות יהוז ;בלה בצקב .אפורל תונפל ךילע גאדומ - םיילוסרקב תוחיפנ וא המישנ רצוק ∙ וא בל תקיפס יא לש םינמיס תווהל םילולע .התרמחה שחרתהל תולולעה תופסונ יאוול תועפות 1 דע לע תועיפשמ( תוחיכש יאוול תועפות )םילפוטמ 10 ךותמ הטאה שוחל לולע ךנה רישכתה תליטנ תעב ∙ הדימב ךא ,הליגר העפות יהוז ;בלה קפודב .אפורל תונפל ךילע גאדומ ךנהו .תורק םיילגרו םיידי ∙ .לושלש ∙ .הליחב ∙ .ןטב באכ ∙ .תברצ ∙ .לוכיע תויעב ∙ .תוריצע ∙ .םירירש יבאכו תופייע ∙ לע תועיפשמ( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות )םילפוטמ 100 ךותמ 1 דע .הניש ידודנ ןוגכ הניש תוערפה ∙ .דבכה ימיזנא תמרב הילע ∙ 1 דע לע תועיפשמ( תורידנ יאוול תועפות )םילפוטמ 1,000 ךותמ אל קפוד ,תורוחרחסב אטבתמ( בלב םסח ∙ .)ןופליע וא תופייע ,רידס םיידיה תועבצאב תויוצווכתהו השוחת רסוח ∙ תלחמ( באכו הלחכה ,רוק תשוחתב תוולמה .)ונייר .חורה בצמב םייוניש ∙ .ןואכיד ∙ .םיטויס ∙ .דחפ וא הדרח ,לובלב ∙ )תוישפנ תוערפה - תוזוכיספ( תוישיא ייוניש ∙ .תויזה וא .שאר באכ ∙ .תורוחרחס ∙ .םיילגר תופכבו םיידיב ץוצקע ∙ .תונוא ןיא ∙ .הפב שבוי ∙ .תושבי םייניע ∙ .הייארב תוערפה ∙ .רעיש תרישנ ∙ .רועב החירפ ∙ תירוע הבוגת וא )סיזאירוספ( תחפסב הרמחה ∙ .תחפסל המוד הדירי תובקעב( תולק רתיב עצפיהל הייטנ ∙ .)םדב תויסטה רפסמב לש וא רועה לש הבהצהב תאטבתמה( תבהצ ∙ .)םייניעב ןבלה קלחה .דמענ ךנהשכ דחוימב ךומנ םד ץחל ∙ .הניש ידודנ ∙ .בל תקיפס יאב הרמחה ∙ המתסא ילוחב המישנה יכרד לש תוצווכתה ∙ .רבעב המתסאמ ולבסש םילוחב וא לע תועיפשמ( דואמ תורידנ יאוול תועפות )םילפוטמ 10,000 ךותמ 1 דע יושע אפורה .םדה יאתו יביכרממ קלחב םייוניש

,ותעד לוקיש יפל םד תוקידב עצבל ךתונפהל העפשה תמייק ןטימרונל םאה קודבל תנמ לע .ךלש םדה תכרעמ לע יהשלכ העודי אל תוחיכש םע יאוול תועפות ןוסיחה תכרעמ הב הלחמ( תבאזל המודה בצמ

רועה תא רקיעב םיפקותה םינדגונ תרציימ .)םיקרפמהו .המדאויגנאו תדפרס ללוכ ,תויגרלא תובוגת ∙ רימחהל םילולעה םיבצמ תולולע ןה ,תואבה תויעבה תחאמ לבוס ךנה םא עיפשמ :רידנ( ןטימרונב לופיטה תליחתב רימחהל )םישנא 1,000 ךותמ 1 -מ תוחפ לע .)רוע תלחמ - סיזאירוספ( תחפס ∙ םע םילוחב( םיילוסרקב תוחיפנ ,המישנ רצוק ∙ .)בל תקיפס יא .המישנ תויעב וא המתסא ∙ .םדה תמירזב תוערפה ∙ .לגרב העילצל תמרוגה תוצווכתה ∙ תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא םא וא ,הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול .אפורה תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ ידי-לע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/

getsequence.aspx?formType=AdversEffect

Medic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

Expiry date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה תחתמ ,ךושחו שבי םוקמב ןסחאל שי

תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה .הביבסה לע רומשל ורזעי ולא םיעצמא ףסונ עדימ .6 הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג

Magnesium carbonate heavy, starch,

magnesium stearate, sodium lauryl sulphate,

gelatin.

:תחא הילבטב ןרתנ תלוכת ג"מ 0.13 :ג"מ 25 ןטימרונ ג"מ 0.26 :ג"מ 50 ןטימרונ ג"מ 0.52 :ג"מ 100 ןטימרונ הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ דע ןבל עבצב תנמותמ הילבט :ג"מ 25 ןטימרונ ינשה דצבו "

Abic

" עבטומ דחא דצב .רוכע ןבל .הייצח וק םע "25" דע ןבל עבצב תנמותמ הילבט :ג"מ 50 ןטימרונ ינשה דצבו "

Abic

" עבטומ דחא דצב .רוכע ןבל .הייצח וק םע "50" ןבל עבצב תנמותמ הילבט :ג"מ 100 ןטימרונ דצבו "

Abic

" עבטומ דחא דצב .רוכע ןבל דע ."100" ינשה םושירה לעב הינתנ 8077 .ד.ת ,מ"עב קיבא ותבותכו ןרציה םש ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט י"ע רצוימ הוקת-חתפ ,3190 ד"ת ץרמב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2016

תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

104.02.28834

:ג"מ 25 ןטימרונ

051.72.24149

:ג"מ 50 ןטימרונ 045.35.24916 :ג"מ 100 ןטימרונ חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 25

®

ןטימרונ תוילבט בכרה :ןמקלדכ לולונטא הליכמ הילבט לכ

Atenolol 25 mg

ג"מ 50

®

ןטימרונ תוילבט בכרה :ןמקלדכ לולונטא הליכמ הילבט לכ

Atenolol 50 mg

ג"מ 100

®

ןטימרונ תוילבט בכרה :ןמקלדכ לולונטא הליכמ הילבט לכ

Atenolol 100 mg

האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת םא םג םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ .םידליב שומישל תדעוימ הניא הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל .1 םייגרנרדא-אטב םינטלוק ימסוח תצובקמ רישכת סירוטקפ הניגנאב לופיטל ,)

beta-blockers

בלה רירש לש ףירח םטואב ,)הזח תקועת( .םד ץחל רתיבו )בל ףקתה רחאל( תיטיופרת הצובק .1 אטב ןטלוק לש יביטקלס םסוח הפורתב שומישה ינפל .2 :םא ןטימרונב שמתשהל ןיא דחא לכל וא לולונטאל )יגרלא( שיגר ךנה ∙ הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .)6 ףיעס האר( תקיפס יאמ דחוימב ,בלב תויעבמ רבעב תלבס ∙ רצוקל ללכ ךרדב תמרוגה( תטלשנ הניאש בל הגרדמ בל םסח ,)םיילוסרקב תוחיפנו המישנ לפוטמ תויהל לוכיש בצמ( תישילש וא היינש וא יטיא דואמ בל בצק/קפוד ,)בל בצוק ידי-לע תוערפה וא ךומנ דואמ םד ץחל ,רידס יתלב .םדה תמירזב תורומח

cardiogenic shock

( יבבל םלהמ לבוס ךנה ∙ ,םדה ץחלב תיתועמשמ הדיריב אטבתמה ,חל רוע ,שלחו ריהמ קפוד ,טקש יא ,ןורוויח .הרכהב לופרע .ךומנ םד ץחלמ לבוס ךנה ∙ ןתמב םזאיטלידב וא לימפרוב לפוטמ ךנה ∙ .ידירו ךות םד ץחל( המוטיצומורכואפמ לבוס התא ∙ ללכ ךרדב אצמנה לודיגמ םרגנה הובג תלחמ םא .תלפוטמ הנניאש )הילכל ךומס ןתי אפורה תלפוטמ ךלש המוטיצומורכואפה ,אפלא םסוח תארקנה תרחא הפורת ךל .ןטימרונל ףסונב לוטיל תוהובג תומר( תילובטמ תצמחמ לבוס התא ∙ .)םדב תויצמוח לש המרונהמ םדה תמירזב תורומח תוערפהמ לבוס התא ∙ .םייפקיהה םיקרועב תואיר תלחממ וא השק המתסאמ לבוס התא ∙ תושק תויתמיסח תואיר תולחמ ןוגכ( השק .)תוינורכו .םידליל דעוימ וניא רישכתה שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב אפורל רפסל שי לופיטה תלחתה ינפל תויעבהמ רבעב תלבס םא וא לבוס ךנה םא :תואבה תויתואירבה ,םיפוצפצ ייומד המישנ תולוקמ ,המתסאמ

תובוגתמ וא תורחא תומוד המישנ תויעבמ רבעב תלבס םא .םיקרח תוציקעל ןוגכ תויגרלא ןיא ,םיפוצפצ ייומד המישנ תולוקמ וא המתסאמ תועפות רוריב רחאל אלא הפורתה תא לוטיל .הפורתה תא ךרובע םשרש אפורה םע ולא םש לע הזח תקועת ארקנה גוסמ הזחב באכמ ∙

Prinzmetal’s angina

( לטמזנירפ תשגרהב אטבתהל הלוכיש היוקל םד תמירזמ ∙ תוצווכתה ,באכ ,לגרה וא דיה תועבצאב רוק ידכ ךות םיילגרב תופייע/לומינ תשוחת וא םע רימחהל םילולע הלא םיבצמ - הכילה .וז הפורתב שומישה ,הנושאר הגרדמ בל םסחמ וא בל תקיפס יאמ ∙ .בלה דוקפתב יוקיל וא ,תימכסיא בל תלחמ ךתבוגת תא תונשל לולע ןטימרונ - תרכוסמ ∙ שוחתש ןכתי .םדב רכוסה תמר תדיריל הליגרה .בלה בצק/קפודב הילעב תמרגנה הלחמ( סירתה תטולב תלערמ ∙ ןטימרונ .)סירתה תטולב לש רתי תוליעפמ תטולב תלער לש םימוטפמיס ךסמל לולע .רתי תעזה וא דער ,ריהמ קפוד ןוגכ סירתה רובעל שרדיתש ןכתי הז בצמב .הילכב תויעבמ ∙ .לופיטה תפוקת ךשמב תומיוסמ תוקידב הקדב תומיעפ 50-55( יטיא בל בצק/קפודמ ∙ .)החונמב תמאתה לוקשל שי - )םינש 65 לעמ( רגובמ ךנה ∙ .ןונימה .)סיזאירוספ( תחפסמ לבוס ךנה ∙ ;ןתוא ריבגהל לולע ןטימרונ .תויגרלא תובוגתמ ∙ לופיטל ליעי היהי אל ןילנרדאב שומישהו ןכתי .ולא תויגרלא תובוגתב חקורב וא אפורב ץעוויהל ךילע חוטב ךניא םא .ל"נה תועפותהמ תחאמ לבוס ךנהו הדימב תופסונ תורהזא ,חותינ רובעל דמוע וא םילוח תיבל עיגמ ךנה םא לע יאופרה תווצלו םידרמה אפורל עידוהל ךילע המדרהל תופורת ןתמו רחאמ ,הפורתה תליטנ ץחלב הדיריל םורגל לולע ןטימרונ םע בולישב .םדה .חקורב וא אפורב ץעוויהל ךילע ,קפסב התא םא ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול .)הנרגימ וא םד ץחל רתיב לופיטל( ןידינולק

קיספהל ןיא ןטימרונ םע ןידינולק לטונ ךנה םא הארוה תלבק םרטב ןטימרונ וא ןידינולקה תליטנ .אפורהמ וא ןיפידפינ ,לימפרו ןוגכ ןדיס תולעת ימסוח ∙ םד ץחל רתיב לופיטל תושמשמה( םזאיטליד חקורה וא אפורה םע ץעייתה .)הזחב באכל וא .ולא תופורת לטונ ךנהו הדימב תוערפהל( ןורדוימא וא ןידיניוק ,דימריפוסיד ∙ .)בלה בצקב .)בל תקיפס יאל( ןיסקוגיד ∙ תא ץירממה ןירפניפאכ םג עודיה( ןילנרדא ∙ .)בלה תוליעפ .)תקלדו באכל( ןיצתמודניאו ןפורפוביא ∙ תונתינה תרכוסב לופיטל תופורתו ןילוסניא ∙ .הפה ךרד תורחא תופורת וא ףאב שדוג תותיחפמ תופורת ∙ אלל השיכרל תונתינה תופורת ללוכ( תוננטצהל לטונ ךנה םא .)תחקרמ יתבב אפור םשרמ תשכר רשא תופורת ללוכ תורחא תופורת עידוהל ךילע תויחמצ תופורתו תחקרמ תיבב .אפורל ךכ לע ןיסוזופלא ,ןיסוזרט ,ןיסוזרפ ןוגכ אפלא ימסוח ∙ תלחמב לופיטל וא םד ץחל תדרוהל(

Raynaud

ןוגכ( תוילקיצירט ןואכיד תודגונ תופורת ∙ .)ןיליטפירטימא .)םד ילכ תבחרהל( ןימטובוד וא ןילנרפוזיא ∙ תלחמ ,הניש ידודנב לופיטל( םיטרוטיברב ∙ .)לטיברבונפ :ןוגכ שוחלאל וא ,הליפנה תולחמב לופיטל ןיזמורפרולכ ןוגכ( םיניזאיתונפ ∙ .)שפנ לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש ןמזב לוהוכלאה תכירצב טיעמהל וא ענמיהל שי לולע ךלש םדה ץחלו רחאמ וז הפורת תליטנ .בולישהמ האצותכ יתועמשמ ןפואב תדרל הקנהו ןויריה ךנה םא הפורתב שומישה יפל אפורב ץעוויהל שי .הקינמ וא ,ןויריהל סנכיהל תלקוש ,ןויריהב .הפורתב לופיטה ךלהמב קינהל ץלמומ אל םידליב שומיש .םידליב שומישל תדעוימ הניא וז הפורת תונוכמב שומישו הגיהנ ,תופייע ,תורוחרחסל םורגל הלולע וז הפורת ,תועיפומ ולא תועפותו הדימב .הייארב תוערפה .תונוכמב שמתשהל וא גוהנל ןיא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 תוארוה יפל הפורתב שמתשהל שי דימת םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה .חוטב ךניא אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .םידליב שומישל תדעוימ הניא הפורתה .םוי לכ ןמזה ותואב הילבטה תא לוטיל לדתשה דחוימב ,הנמ ףא לע גלדל אל דואמ בושח .םויב םעפ אוה ןונימהשכ יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש !שותכל וא סועלל ןיא .תוצחל ןיא :ג"מ 100 ןטימרונ וקב תוצחל ןתינ :ג"מ 50 -ו ג"מ 25 ןטימרונ .הייצחה .םימ םע ןתומלשב תוילבטה עולבל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה