נורלבו 1.5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-09-2019

מרכיב פעיל:
LEVONORGESTREL
זמין מ:
CTS LTD
קוד ATC:
G03AC03
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
LEVONORGESTREL 1.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
LABORATOIRE HRA PHARMA , FRANCE
קבוצה תרפויטית:
LEVONORGESTREL
איזור תרפויטי:
LEVONORGESTREL
סממני תרפויטית:
Emergency contraceptive.
leaflet_short:
התרופה תינתן לנפגעות אונס לשם מניעת הריון או הפסקתו.
מספר אישור:
143 50 31725 01
תאריך אישור:
2015-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

15-09-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

טמרופ הז ןולע תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ

ךיראתב

12/2014

רוהל םאתהב ןכדועו ךיראתב תואירבה דרשמ תוא

01/2019

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

תקוושמ הפורתה אפור םשרמ אלל

ובלרונ

1.5

ג"מ

תוילבט

ליעפה רמוחה ותומכו

:

:הליכמ הילבט

Levonorgestrel 1.5 mg

רונוב רטסג

ג"מ

יאר :םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוחל קרפ

ףיעס

לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ" ו "הפורתה קרפ

."ףסונ עדימ"

הפורתה

תקוושמ

אלל

םשרמ

םישנל

תורענו

לעמ

ליג

14

.

תורענב

תחתמ

ליגל

14

,

תה

ר

הפו

תקוושמ

םע

םשרמ

אפור

דבלב

.

אלל לופיטב תלחתה םא

אפורל ינפ ,תוצעייתה .םדקהב

תלפוטמל יתוחיטב עדימ סיטרכ

ארק

י

שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב

י

הפורתב

.

הז ןולע

יכ

לע יתיצמת עדימ לא ינפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה וא אפורה .חקורה לא

1

.

המל

תדעוימ

הפורתה

?

ובלרונ

תעינמל דעוימ ג"מ ןויריה

דע

) תועש

(םימי דעוממ

יתלב ינימ עגמ םויק וחקלנש העינמה יעצמא יכ ששח םייק רשאכ וא ,סנוא רחאל וא העינמ יעצמא אלל ןנכותמ םיקפסמ םניא

הצובק תיטיופרת

:

(םיישנ םינומרוה) םינגוטסגורפ

דע תלטינ איה רשאכ ןויריה תעינמל םוריח יעצמאכ תדעוימ הפורתה

) תועש

(םימי .ולשכ ךלש םייתרגשה העינמה יעצמא רשאכ וא ןגומ יתלבה ינימה עגמה םויק דעוממ

ובלרונ

.לרטסגרונובל ארקנה יטטניס ןומרוה ליכמ ג"מ

כ לצא ןויריה ענמי תוארוהה יפ לע תלטינ הילבטה רשאכ

ךות

.םישנ

ובלרונ

ובלרונ תליטנש לככ ,םעפ לכב ןויריה ענמי אל ג"מ

רתוי הכומס היהת ג"מ .רתוי ההובג היהת הפורתה תוליעי ,ינימה עגמה םויקל

ובלרונ לוטיל ףידע

ךות ג"מ

םויל ןיתמהל אלו ןגומ יתלבה ינימה עגמה רחאל תועש .ישילשה

ובלרונ יכ םירובס

ג"מ :ידי לע לעופ

הלחשהמ תיציבה רורחש תריצע

ל ,ןולעל ףסונב הפורת

ובלרונ

ג"מ .תלפוטמל יתוחיטב עדימ סיטרכ םייק

ילעש ,בושח יתוחיטב עדימ ליכמ הז סיטרכ

תליטנ ינפל ,תעדל ך

ובלרונ

ג"מ הירחאלו לועפלו

.ויפ לע

תליטנ םרטב ןכרצל ןולעבו תלפוטמל יתוחיטב עדימ סיטרכב ןייעל שי

הפורת רומשל שי . .ךרוצה תדימב ףסונ ןויעל ןולעהו סיטרכה תא

.תיציבה רורחש רחאל ערזה ידי לע תיציבה תירפה תעינמ

ובלרונ

דע ןויריה תעינמל דעוימ ג"מ

) תועש

ינימה עגמה םויק דעוממ (םימי ובלרונ .ןגומ יתלבה

.ןויריהב רבכ ךנה םא לעופ וניא ג"מ

ובלרונ

א ןויריה ענמי אל ג"מ .ותליטנ רחאל ןגומ יתלב ינימ עגמ תמייק ם

ובלרונ

.(תסו) ןושארה ישדוחה רוזחמה תא ולביק םרטש תושמתשמל דעוימ וניא ג"מ

2

.

ינפל

שומישה

הפורתב

X

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ליעפה רמוחל (תיגרלא) השיגר תא

levonorgestrel

םיביכרמהמ דחא לכל וא קרפ יאר) הפורתה הליכמ רשא םיפסונה

.("ףסונ עדימ" :

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ינפל שומישה

ובלרונב

1.5

ג"מ פורל ירפס , :םא א

ךנה

ןויריה

וא

תבשוח

תאש

ןויריה

הפורתה

הניא

תיביטקפא

הדימב

ךנהו

ןויריה

תעב

תליטנ

הפורתה

ובלרונ

"

הניא

הילבט תקספהל

ןויריה

ךנה

היושע

תויהל

ןויריה

רשאכ

תסווה

הנורחאה

הרחיא

רתויב

םימי

וא

היהש

םומיד

הנוש

ליגרהמ

תמייק

עגמ

ינימ

אל

ןגומ

ףסונ

רחאל

תליטנ

ובלרונ

"

םג

םא

ךלהמב

ותוא

רוזחמ

ישדוח

ךנה

השיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל

יהשלכ

תודלי

תורגבתמו

:

םא

ךנה

תחתמ

ליגל

חרכה

ינפתש

אפורל

לע

תנמ

הרויש

ךל

לע

שומיש

יעצמאב

םוריח

תעינמל

ןויריה

ובלרונ

1.5

:םיאבה םירקמב שומישל ץלמומ וניא ג"מ

תלבוס ךנה תגיפסב תעגופה (ןהורק תלחמ ןוגכ) קדה יעמב הלחממ .הפורתה

תלבוס ךנה הערפהמ

דבכה דוקפתב הרומח

תירה

רבעב ןויריה

ימחר ץוח

.(םחרל ץוחמ חתפתמ קוניתה רשאכ)

.תורצוצחב תקלדמ רבעב תלבס

ןויריה

לידגמ תורצוצחב תקלד וא רבעב ימחר ץוח םי

ל ןוכיסה תא ןויריה

ףסונ ימחר ץוח

יכ טילחהל יושע אפורה ובלרונ

ג"מ

םוריח יעצמאש וא ךרובע םיאתמ וניא

תעינמל רחא ןויריה

ךליבשב רתוי בוט

תעינמל םוריח יעצמא לוטיל שי ,םישנה לכ רובע ןויריה

לככ םדקומ

ינימ עגמ םויק רחאל רשפאה תויודע רפסמ ןנשי .ןגומ יתלב ובלרונש

ג"מ םישנב ליעי תוחפ םע

ףוגה תסמ סקדניא

עדימה ךא ,הובג

ןכל .יעמשמ דח וניאו לבגומ ובלרונ

ג"מ

תולת אלל םישנה לכל ץלמומ

שחרתהל תולולעה תויעב יבגל תששוח ךנהו הדימב אפורב ץעוויהל שי

םוריח יעצמא תליטנ תעב תעינמל ןויריה

תוקבדמ ןימ תולחממ תששוח ךנה םא

:

םודנוקב שומיש השענ אלו הדימב

ערקנ םודנוקהש הרקמב וא

לפנ וא

עגמה ךלהמב

ינימ

םייק וא ןימ תולחמב קבדיהל ןוכיס

ה סוריווב

הילבטה

ןגמ םודנוק קר ,תוקבדמ ןימ תולחמ ינפמ הנגמ הניא

וא ,אפורב ץעוויהל שי .ןהינפמ תששוח ךנהו הדימב חקורב

.תוקבדהמ

:תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא

תחקול תא םא

,

הנורחאל תחקל םא וא

,

תורחא תופורת

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ הנוזת ךכ לע ירפס ,

חקורל וא אפורל

.

תחקול תא םא דחוימב

תועובשה תעבראב תחקל וא ובלרונ .הטמ תוטרופמה תופורתהמ תחא םינורחאה

ג"מ םיאתמ תוחפ תויהל לולע ובלרונ תוליעיב םוגפל תולולע הלא תופורתש ןוויכמ ,ךרובע

ג"מ

רת וא םיטרוטיברב היספליפאב לופיטל תורחא תופו

ןיפזמברקו ןיאוטינפ ,ןודימירפ :ןוגכ

תפחשב לופיטל תופורת

ןיטובפירו ןיציפמאפיר :ןוגכ

סדייאב לופיטל תופורת

בנוטיר :ןוגכ רי .(זנריואפא ,

:ןוגכ) יתיירטפ םוהיזב לופיטל תופורת ןיבלופוזירג

) םוקירפיה תוליכמה תויחמצ תופורת

St. John’s Wort

תעינמל רחא םוריח יעצמא ךל עיצי אפורהו ןכתיי ,ןהמ תחא תלטנו הדימב ןויריה

וניאש

הלוכי ךניאו הדימב וא תיטנוולר הניא וז היצפואו הדימב .(תשוחנמ ימחר ךות ןקתה) ילנומרו ובלרונ לש הלופכ הנמ תחקל ןתינ ,אפורל תידיימ תשגל

.ג"מ

ףסונ ץועייל הקוקז תא םא .חקורל וא אפורל ינפ ,ךרובע יטנוולרה ןונימל עגונב

תלילש ךרוצל הילבטה תליטנ ירחא ירשפאה םדקהב אפורה םע יצעייתה ןויריה

סחיב ןכו תעינמב רתוי םיליעיו םייתרגש העינמ יעצמאל ןויריה

ובלרונ

:הפורתה לע עיפשהל לולע ג"מ

תינוסיחה תכרעמה תא תאכדמה הפורת) ןירופסולקיצ

:שומישה תורידת

שמתשהל שי ובלרונב

ג"מ

תעינמל יתרגיש יעצמאכ אלו םוריח בצמב קר

ןויריה

שומיש ובלרונב

ג"מ

לולע ישדוחה רוזחמה ךלהמב תחא םעפמ רתוי

םורגל .תסווב םישובישל

ובלרונ

ג"מ

תעינמל יתרגיש העינמ יעצמא ומכ ליעי וניא ןויריה יצעייתה .

אפורה םע תעינמב רתוי םיליעיה םייתרגש העינמ יעצמאל סחיב ןויריה

ןוזמו הפורתב שומיש

.הפורתה תגיפס לע ןוזמ לש העפשה העודי אל

ןויריה

,

הקנה

:תוירופו

ב ךנהש תבשוח ,הקינמ ךנה םא ןויריה

תננכתמ וא ןויריה

םע ץעוויהל שי

םרט אפורה

תליט .הפורתה

ןויריה

שמתשהל ןיא ב ךנה םא הפורתב ןויריה תליטנ תורמל תירהו הדימב .

ינפתש בושח הפורתה ךכל תודע ןיא .אפורל ובלרונש

ג"מ

רבועב עגופ

תליטנב ותוחתפתהבו ובלרונ

ג"מ

ןכתי תאז תורמל .תוארוהה יפל

ה יכ אדוול הצרי אפורהו ןויריה

ץוח וניא

םא דחוימב ,ימחר תלבס

טנ רחאל םיפירח ןטב יבאכמ תלי הילבטה

ב רבעב תירה וא ןויריה

ץוח

תרבע וא ,ימחר .םייכריה ןגאב תקלדמ תלבס וא תורצוצחב חותינ

הקנה

הפורתה תא לוטיל ץלמומ .םא בלחל שרפומ הפורתב ליעפה רמוחה

הקנה רחאל דימ ךשמב הקנהמ ענמיהלו

תליטנ רחאל תועש ) הילבטה תועצמאב בלחה תא בואשל ץלמומ בלח תבאשמ ותוא ךופשלו

תוירופ

ובלרונ

ג"מ

םורגל לולעה ישדוחה רוזחמב תוערפהל ןוכיסה תא הלעמ

המדקה וא רוחיאל ינמזב יונישל םורגל םילולע הלא םייוניש .ץויבה לש

עגונב עדימ ןיא ,ןפוא לכב .תוירופה

חווטל תוירופה לע העפשהל

תליטנ רחאל .ךוראה ובלרונ

ג"מ

היופצ

ריהמ הרזח בצמל ה ליגרה

יעצמא לש תיתרגש הליטנב ךישמהל וא ליחתהל שי ןכלו ,תוירופ לש

תעינמ ןויריה

תליטנל רשפאה לככ ךומסב ובלרונ

ג"מ

תונוכמב שומישו הגיהנ

שומישהש אצמנ אל ובלרונב

ג"מ

הדימב ךא הגיהנה רשוכב םוגפל לולע

השח תאו תלעפהמ ןכו הגיהנמ יענמיה תרוחרחס וא תופייע

תונוכ

.ופלחי ולא תועפותש דע תונכוסמ

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

.זוטקל הליכמ הפורתה

:הילבט לכב זוטקל תומכ

90.90

זוטקל ג"מ

ץעוויהל שי ,םימיוסמ םירכוסל תושיגרמ תלבוס ךנה יכ אפור י"ע ךל רמאנ םא ינפל אפורב .הפורתה תליטנ

3

.

דציכ

ישמתשת

הפורתב

?

לע

קודבל ךי החוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע ל עגונב ו ןונימ לופיטה ןפוא רישכתב

לבוקמה ןונימה ללכ ךרדב אוה

.תחא הילבט תחיקל

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

:תורגבתמו תודליב שומיש

ובלרונ

ג"מ

ישדוחה רוזחמה תא ולביק םרטש תושמתשמל דעוימ וניא

.(תסו) ןושארה

תא יחק ובלרונ תילבט

ג"מ

ךות ףידע ,רשפאה לככ םדקומ

תועש

םויק רחאל תלבה ינימה עגמה מ רחואי אלו ,ןגומ י

תועש

(םימי

יתלבה ינימה עגמה רחאל תחקל ןתינ .ןגומ ובלרונ

ג"מ

בלש לכב

רוזחמב ב ךניא יכ החנהב ,ישדוחה ןויריה

וא ב ךנה יכ תבשוח ןויריה

תחיקל תא יחדת לא ובלרונ

ג"מ

הפורת

םאב רתוי בוט תלעופ וז

לככ םדקומ תחקלנ .ןגומ יתלבה ינימה עגמה םויק רחאל רשפאה

תוענומ רשא תופורתהמ תחא תלטונ ךנהו הדימב ובלרונמ

ג"מ יוארכ דובעל

קרפ יאר ה ינפל" תובוגת" ףיעס "הפורתב שומיש

"תויתפורת ןיב

וללה תופורתהמ תחא תלטנ וא תעבראב

,םינורחאה תועובשה ובלרונ

ג"מ

םיאתמ תוחפ תויהל לולע

ןכתיי .ךרובע תעינמל רחא םוריח יעצמא ךל עיצי אפורהו ןויריה

ילנומרוה וניאש

ימחר ךות ןקתה תשוחנמ

וז היצפואו הדימב .

הניא אפורל תידיימ תשגל הלוכי ךניאו הדימב וא תיטנוולר ןתינ

לש הלופכ הנמ תחקל ובלרונ

ג"מ

תולולג ןוגכ יתרגיש העינמ יעצמאב תשמתשמ ךנהו הדימב

תעינמל ןויריה ךישמהל ךיילע , .ליגרה ןמזב תולולגה תא לוטיל

תליטנ רחאל ףסונ ןגומ אל ינימ עגמ תמייקו הדימב ובלרונ

) ג"מ םא םג

ותוא ךלהמב

ישדוחה רוזחמ הילבטה ,(

ינפמ ךיילע ןגת אל ןויריה

םייקו

.תורהל ןוכיס

שי

תא עולבל הילבטה

.םימ םע המלש

.הסיעל /היצח /השיתכ יבגל עדימ ןיא

?תאקהו הדימב תושעל המ

ךלהמב תאקה םא

תליטנ תעמ תועש הילבטה תחקל ךילע , הילבט תונפל ךיילע .תפסונ ךרוצל דימ

תנמ לע אפורל וא חקורל תוצעייתה

לוטיל הילבט

.תפסונ

רחאל תליטנ

ובלרונ

1.5

:ג"מ

ובלרונב שומישה רחאל ןימ יסחי םייקל ךנוצרב םא

ג"מ ,תולולג תלטונ ךניאו ךילע

המגרפאיד וא םודנוק ןוגכ ינכמ העינמ יעצמאב שמתשהל

,ךלש אבה ישדוחה רוזחמל דע ובלרונ תליטנש ןוויכמ תאזו

הניא ג"מ תלבק םרט ףסונ ןגומ יתלב ינימ עגמ ינפמ הנגמ תסווה

תליטנ רחאל תועובש השולשכ הילבטה

םישנ אפורל תונפל ץלמומ

ךניא יכ אדוול תנמ לע

ןויריה

ה םא

מ רתויב תרחאמ תסו

ה םא וא ,םימי

וא הלק תסו םדקומ אפורל ינפ ,ליגרהמ הדבכ .רשפאה לככ

ב ךנה םא ןויריה

.אפורל ינפ ,הפורתב שומישה ףא לע

םיליעי רשא ךורא חווטל העינמ יעצמא יבגל ךל ץילמי ךלש םישנה אפור

תעינמל רתוי ןויריה

םא תכשמה

תעינמל תולולגב שומישב ןויריה

ינפ ,הסיפחה תחיקל םויס רחאל תסו תלבק אלו כ אפורל ל יד

ב ךניאש אדו ןויריה

תליטנ רחאל רוזחמה תלבק ובלרונ

1.5

:ג"מ

תליטנ רחאל ובלרונ

ג"מ

ךיראתב הליחתמ האבה תסווה ללכ ךרדב

םיתיעל ךא ,דעוימה

.יופצהמ רתוי רחואמ וא םדקומ עיגת תסווה

מ רתויב תרחאמ תסווה םא

םא וא םימי וא ליגרהמ הנוש םומידה

תאש תבשוח ךנה ב תויהל הלולע ןויריה ךנה םא קודבל ךיילע ,

ןויריה

תקידב תועצמאב ןויריה

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

תליטנ רחאל תורומח יאוול תועפות לע םיחוויד םימייק אלש תורמל

רפסמ תוילבט

,תינמז וב

תואקה ,תוליחב ךל ויהיו ןכתי לאניגו םומיד וא

וא חקורה םע ץעייתהל ךילע דחוימב ,אפורה ,האיקמ ךנה םא

הו ןכתי יכ הילבט

.יוארכ הלעפ אל

תזירא יאיבהו םילוחה תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ ינפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא .ךתיא הפורתה

הנמהו תיוותה יקדב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

תלטונ ךנהש

יביכרה .הפורת .םהל הקוקז ךנה םא םייפקשמ

.חקורב וא אפורב יצעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

תועפות

יאוול

ומכ

הפורת לכ

ובלרונב שומישה

ג"מ

.תושמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע י .יאוולה תועפות תמישר ארקמל ילהבית לא

.ןהמ תחא ףאמ ילבסת אלו ןכת

) דואמ תוחיכש יאוול תועפות

very common

(

-

תועיפומש תועפות תשמתשממ רתויב תחא רשעמ

:

.הליחב תשוחת

.רוזחמה תלבקל דע םיגירח םימומיד

.הנותחתה ןטבב באכ

.תופייע

.שאר באכ

) תוחיכש יאוול תועפות

common

(

-

תועיפומש תועפות

ב

-

1-10

ךותמ תושמתשמ

100

:

"?תאקהו הדימב תושעל המ" הקספב תויחנה יאר .האקה ףיעס)

ךא ,דעוימה ךיראתב הליחתמ האבה תסווה ללכ ךרדב םישנה בור לצא .תסווב םייוניש םתכ וא גירח םומיד יווחת יכ ןכתיי .יופצהמ רתוי רחואמ וא םדקומ עיגת תסווה םיתיעל מ רתויב תרחאמ תסווה םא .האבה תסווה דע םד

הדבכ וא הלק תסווה םא וא םימי ומ אפורל ינפ ,ליגרהמ .רשפאה לככ םדק

תליטנ רחאל תרוחרחס ,לושלש ,םיידשב תושיגר הילבטה

) דואמ תורידנ יאוול תועפות

very rare

(

תועיפומש תועפות תחא תשמתשממ תוחפב ךותמ

10,000

:

) רועב תומודא תורובח ,החירפ ,ןטב באכ

(urticaria

,םייכריה ןגאב באכ ,םינפב תוחיפנ ,דרג , .רוזחמ יבאכ

,יאוול תעפות העיפוה םא תלבוס תא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא אלש יאוול תעפותמ הניוצ

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

תועפות לע חוויד" רושיקה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

דרשמ רתא לש תיבה תואירבה

www.health.gov.il

ספוטל הנפמה

:רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

31TU

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Adv

ersEffectMedic@moh.gov.il

5

.

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

?

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה יענמ

חווטו םתייאר

הארוה אלל האקהל ימרגת לא .הלערה יענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש .אפורהמ תשרופמ

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp.)

הזיראה יבג לע עיפומה רטסילבה /

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

שי

הרוטרפמטב ןסחאל תחתמ

ינסחא

הזיראב

תירוקמ

רואמ ןגהל תנמ לע

6

.

ףסונ עדימ

לע ףסונ ביכרמה :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה

Lactose Monohydrate; Maize Starch; Povidone; Magnesium Stearate; Silica,

Colloidal anhydrous.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ובלרונ

בותיכ םע ןבל עבצב הלוגע הילבט הניה ג"מ

LN 1.5

.דחא דצב

.תחא הילבט הליכמ הסיפח לכ

/םושירה לעב :ןאובי

שרחה 'חר ,מ"עב טצכ

ןורשה דוה ,

:ןרצי

תודבעמ

,המר ןויטאש תפרצ ,

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

12/2014

דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ךיראתב תואירבה

01/2019

ירפסמ

םושיר

הפורתה

סקנפב

תופורתה

יתכלממה

דרשמב

תואירבה

:

143-50-31725-01

143-50-31725-00

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה