נוריטט קרם % 1

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
METRONIDAZOLE 10 MG/G
זמין מ:
MEDILINE LTD.
קוד ATC:
D06BX01
טופס פרצבטיות:
CREAM
מסלול נתינה (של תרופות):
TOPICAL
תוצרת:
VALEANT CANADA LP/VALEANT CANADA S.E.C
קבוצה תרפויטית:
METRONIDAZOLE
סממני תרפויטית:
For topical treatment of inflammatory lesions and erythema of rosacea.
מספר אישור:
122133001400
תאריך אישור:
2011-03-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

±π∏∂ ≠ © «dCײ® WœUOB« WLE½√ Vłu0 pKN²LK …dA½

VO³Þ WH uÐ ÂeK ¡«Ëb« «c¼

∫dCײ*« ‰ULF²Ý« q³ ŸöÞUÐË UNKUJÐ …dAM« wzØ√d ≈

± .d  U²¹—u½

∫U¼eOdðË WUFH« …œU*« VOdð Metronidazole 1%

WUFH« dOž  U³d*« ∫ Purified water, Stearic Acid, Glyceryl

monostearate, Glycerin, Methylparaben,Triethanolamine,

Propylparaben.

∫WO½ôbOB« WKOBH« Æ ôË“«bO1ù« WKOB s U¹dO²J³K œUC

W?O?³?D?« WOUFH« U?¼—b?B? —«d?L?Š«Ë W?O?ÐU?N²« ÕËd−Ð wF{u ÃöF ∫

ÆbK−K Íœ—Ë »UN²«

¹ v² Ô ødCײ*« ‰ULF²Ý« lML

d bŠ_ WOÝUŠ „UM¼ X½U «–≈ ‰ULF²Ýô« lML Ò Æ¡«Ëb«  U³

¹ Ô ∫ÃöF« ¡bÐ q³ VO³D« …—UA²Ý« ÊËœ ¡«Ëb« ‰ULF²Ý« lML XM «–≈

öUŠ Î IÐUÝ XO½UŽ Ë« s¹Øw½UFð XM «–≈ ¨WF{d Ë√ Î WIKF² ÷«d√ s U

Æ U¹ubUÐ

∫ «d¹c% ¹ Ô ÊËœ WK «u² …d²H Ë√ WЗUI²  U Ë√ w ¡«Ëb« ‰ULF²Ý« lML

ÆVO³D« …—UA²Ý«

VO³D« ⁄öÐ≈ pOKF ¨dO UIF« Ë« ÂUFD« s ŸuM WOÝUŠ W¹√ p¹b X½U «–≈

Æ5MOFK dýU³*« ”UL²« sŽ ŸUM²ô« V−¹ Æ¡«Ëb« ‰ULF²Ý« q³ UNMŽ

∫Èd?š_« d?OUIF« l  öŽUHð Ë√ ¨d?š¬ ¡«Ëœ 5?ÞUF²ðØvÞUF²ð XM «–≈

d?šR XON²½« Î ÍœU?H?² ¨ZUF*« VO³D« —U³š≈ pOKF ¨dš¬ ¡«Ëœ wÞUFð s «

…—u?B?ÐË Æd?O? U?I?F?« 5?Ð  ö?ŽU?H?²?« s?Ž W?LłUM« WŽU−M« ÂbŽË —UDš_«

ÆÂb« d¦ð b{ W¹ËœQÐ oKF²¹ ULO W Uš

∫WO³½U'« ÷«dŽ_« ¡UMŁ√ dNEð b ¨¡«ËbK WÐužd*« WOUFH« v« WU{ùUÐ

J(« ∫q¦ WO³½U'« ÷«dŽ_« tULF²Ý« Ò H?& ¨eŠuUÐ —uFA« ¨…dÐUF« W Ò n

w ÷«dŽ√ ¨5F« v« “ö« s »d “ .dJ« l{Ë V³Ð Ÿuœ ¨bK'«

Æ©WO³BŽ …bF ¨„U≈ ¨ÊUO¦ž® rCN« “UNł

∫’U)« ÁU³²½ô« ÂeKð ÷«dŽ√

ONð Ò ÃöF« WK «u0 oKF²¹ ULO VO³D« …—UA²Ý« V−¹ ∫wF{u Z

1986 - ו“משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

:הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

1% םרק טטירונ

:וזוכירו ליעפה רמוחה בכרה Metronidazole 1%

םיליעפ יתלבה םיביכרמה : Purified water, Stearic Acid, Glyceryl

monostearate, Glycerin, Methylparaben,Triethanolamine,

Propylparaben.

:תיטיופרת הצובק

.םילוזאדימיאה תחפשממ ילאיבורקימ יטנא

:תיאופר תוליעפ עבונה םדואו םייתקלד םיעצפב ימוקמ לופיטל

) הדורו תיזזחמ Rosacea .(

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא

תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

:לופיטה תלבס וא ת/לבוס ךנה םא ,הקינימ וא ןוירהב ךנה םא

.תויגולוטמה תולחממ רבעב

:תורהזא

תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

.אפורב ץעוויהל ילב

עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךנה םא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע

.םייניעה םע רישי עגממ ענמהל שי

ןיב תובוגת :תויתפורת

לופיטה התע הז תרמג םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךנה םא

םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע תרחא הפורתב

יא וא – ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי – יבגל דחוימב ,תויתפורת

.םד תשירק דגנ תופורת

:יאוול תועפות

תולולע שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

,שבי רוע ,ץוצקיע תשוחת ,ףלוח יוריג :ןוגכ יאוול תועפות עיפוהל

לוכיעה תכרעמב תועפות ,םייניעל ידמ בורק המשה בקע תועמד

.(תינבצע הביק ,תוריצע ,הליחב)

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות :

.לופיטה ךשמה יבגל אפורה םע ץעייתהל שי :ימוקמ יוריג

Patient package insert in accordance with the pharmacists’

regulations (Preparations, 1986)

The dispensing of this medicine requires a doctor’s prescription

Read this package insert carefully in its entirety

before using this medicine:

NORITATE CREAM 1%

Composition:Active ingredient:Metronidazole 1%.

Inactive ingredients:Purified water, Stearic Acid, Glyceryl

monostearate, Glycerin, Methylparaben,Triethanolamine,

Propylparaben.

Therapeutic grop:Anti-microbial of the Imidazole group.

Therapeutic activity:

For the topical treatment of inflammatory lesions and erythema of

rosacea.

When should the preparation not be used ?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its

ingredients.

Do not take this medicine without consulting a doctor before

starting treatment:If you are pregnant and/or breastfeeding.

If you suffer or havesuffered in the past from hematological

diseases.

Warnings:

Do not use this medicine frequently, or for a long period, without

consulting a doctor.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your

doctor before commencing treatment with this medicine.

Avoid direct contact with the eyes.

Drug interactions:

If you are taking another drug concomitantly, or if you havejust

finished treatment with another medicine, inform the attending

doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy, arising from

drug interactions, especially with regard to anticoagulants.

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions

may occur during the course of taking this medicine, for example:

transient irritation, sensation of tingling, dry skin, tears as a result

of too close application to the eye,effects in the digestive systm

(nausea, constipation, nervous somach).

Effects that require special attention:

Topical irritation:consult your doctor how to continue treatment.

Skin rash, inflammation:discontinue treatment and refer to the doctor.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthis

leaflet,orifthereisachangeinyourgeneralhealth,consultyour

doctorimmediately.

Dosage:

According to doctor’s instructions only.

Recommendeddosageunlessotherwiseprescribedbyyour

doctor:apply twice a day (in the morning and in theevening).

Do notexceed the recommended dosage.

This medicine is not usually intendedfor use in children.

Attention:

Do notswallow!This medicine is intendedforexternal use only.

Avoid contact of this medicine with theeyes.

Directionsforuse:

Aftercleansingtheaffectedareathoroughly,applyathinlayerof

thecream.

Avoidpoisoning!

Thismedicine,andallothermedicines,mustbestoredinaclosed

place,outofthereachofchildrenand/orinfants,inordertoavoid

poisoning.

Ifyouhavetakenanoverdose,orifachildhasaccidentally

swallowedthemedicine,proceedimmediatelytoahospital

emergencyroomandbringthepackageofthemedicinewithyou.

Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructedtodosobya

doctor!

Thismedicinehasbeenprescribedforthetreatmentofyour

ailment;inanotherpatientItmaycauseharm.Donotgivethis

medicine toyour relatives, neighbors or acquaintances.

Donottakemedicineinthedark!Checkthelabelandthedose

eachtimeyoutakeyourmedicine.Wearglassesifyouneedthem.

Storage:Atroomtemperaturebelow25°C.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredasrecommended,

medicinesmaybekeptforalimitedperiodonly.Pleasenotethe

expirydateofthemedicine!Incaseofdoubt,consultthe

pharmacist who dispensed the medicine toyou.

Donotstoredifferentmedicationsinthesamepackage.

MedicineRegistrationNumber:122.13.30014

Importer:MEDILINELTD.,P.O.B531,YOKNEAM20692.

TheMinistryofhealthhaddeterminedtheformatofthisleaflet

and its content had beenexamined and approved.

410062013 Manufacturer:Valeant Canada LP/Valeant Canada S.E.C,

Quebec, Canada

Registration holder:MEDILINE Ltd., 22 Ben Gurion St., HERZELIA.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה