נורופן קוויק 512 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
IBUPROFEN SODIUM
זמין מ:
RECKITT BENCKISER (NEAR EAST) LTD
קוד ATC:
M02AA13
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
IBUPROFEN SODIUM 512 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
IBUPROFEN
איזור תרפויטי:
IBUPROFEN
סממני תרפויטית:
For the symptomatic relief of mild to moderate pain, such as hedache, backache, period pain, dental pain, neuralgia, rheumatic and muscular pain, the pain of non-serious arthritis, migraine, cold and flu symptoms, sore throat and fever.
מספר אישור:
142 72 31944 00
תאריך אישור:
2015-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-12-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

קוושמ

אפור םשרמ אלל

קיווק ןפורונ

256

ג"מ

קיווק ןפורונ

512

ג"מ

תוילבט

תוילבט

:הליכמ הילבט לכ

:הליכמ הילבט לכ

ןפורפוביא םוידוס

Sodium Ibuprofen

ג"מ

ןפורפוביא םוידוס

Sodium Ibuprofen

ג"מ

ל ךרע הווש(

ג"מ

ןפורפוביא

ל ךרע הווש(

ג"מ

ןפורפוביא

רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

.ןולעב

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ

תדעוימ הניא הפורתה םידליל

תחתמ

ליגל

םינש

תחתמ

ליגל

הז

שי

תונפל

אפורל

שמתשהל ךילע

הפורתב

ה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב םאב אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנ )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םירימחמ

רחאל םירפתשמ םניא וא השולש

םימי

םירגבתמו םידלי ברקב יאליגב

12-18

םינש

וא הרשע

ברקב םימי .םירגובמ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

דע םילק םיבאכ ךוכישל תדעוימ הפורתה

באכ ,שאר באכ :ןוגכ םיינוניב

,םירירש יבאכ ,רוזחמ יבאכ ,םייניש באכ ,בג ( םייבצע םיבאכ

neuralgia

כ ,הנרגימ ,) ,)תוינורגיש( תויטמואר תולחמ יבא

הניאש םיקרפמ תקלדמ םיעבונה םיבאכ הרומח

תעפשו ןוניצ לש םימוטפמיס

ןורג באכ

.םוח תדרוהל

תיטיופרת הצובק

:

ידגונ

תקלד

םניאש

( םידיאורטס

(NSAIDs

2

.

הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

רמוחל )יגרלא( שיגר התא

ליעפה

ןפורפוביא

םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא הפורתה הליכמ רשא

יתלבה םיביכרה תמישרל

ףיעס האר ,םיליעפ

יריפסאל שיגר התא םא וא ,

.רחא םיבאכ ךכשמ וא

.ןוירהל ןורחאה שילשב ךנה

םומיד וא בקנ ,ביכ לש )רתוי וא םיעוריא ינש ךל ויה וא( ךל שי .הביקב

,רועב החירפ ,המטסא לש הרמחהמ רבעב תלבס ףאב דרגו תלזנ וא , תוחיפנ

םינפה לש

תליטנ רחאל תופורת וא ןיריפסא ,ןפורפוביא .החפשמ התואמ

םומידמ רבעב תלבס בקנ וא תקלד ידגונ תצובקמ הפורת לש הליטנ תעב לוכיעה תכרעמב

םניאש

םידיאורטס

(NSAIDs

תויעבמ לבוס ךנה תורומח .דבכב וא הילכב

תויעבמ לבוס ךנה

תורומח

בלב

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

לופיטה ינפל הפורתב

םא אפורל רפס

:

תלבס וא לבוס ךנה

.המטסא

תויעב ךל שי .יעמב וא דבכב ,בלב ,הילכב

לורטסלוכ לש תוהובג תומר ךל שי הובג םד ץחל ,

בל ףקתה רבעב ךל היהש וא )בלה רירש םטוא( ץבש וא

"תופסונ תורהזא" ףיעס םג האר( .)ךשמהבש

ךל שי הירוטסיה

לש :ןוגכ( לוכיעה תכרעמב תולחמ

תיביכ סיטילוק

.)ןהורק תלחמ וא

ךנה תיתכרעמ תיתנמדא תבאזמ לבוס

בצמ(

וב רועב םייונישל ,םיקרפמ יבאכל תמרוג ןוסיחה תכרעמ

העיגפל

םירחא םירבאב

.ןשעמ ךנה

ךנה

םישדוחה

ןוירהל םינושארה

הטאיד תחת ךנה חלמב תלבגומה

)ןרתנ(

תופסונ תורהזא

שומישה תקספה םע ךיפה הז בצמ .םישנ לש תוירופב עוגפל הלולעה תופורת תצובקל ךייש קיווק ןפורונ .הפורתב ריבס אל

כהל יוכיסה לע עיפשת םעפ ידמ תחקלנה וז הפורתש ,ןוירהל סנ ךניה םא םלוא השקתמ

ןוירהל סנכהל ינפל אפורב ץעוויהל שי פורתב שומישה

לולע

תויהל

רשק

ןיב

תופורת

ומכ

ןפורונ

קיווק הילעל

הנטק

ןוכיסב

ףקתהל

בל

םטוא

רירש

בלה

וא

ץבש

יחומ

האר( ףיעס

)יאוול תועפות ,

תוריבסה

ןוכיסל

הז

הלוע

הרקמב

לש

לופיט

ךשוממ

תליטנבו

םינונימ

םיהובג

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

וא

לע

ךשמ

ןמז

לופיטה

םא

שי

ךל

תויעב

בל

תרבע

ץבש

יחומ

וא

ךנה

רובס

התאש

ןוכיסב

םיבצמל

ולא

לשמל

םא

שי

ךל

ץחל

םד

הובג

תרכוס

וא

לורטסלוכ

הובג

וא

םא

ךנה

ןשעמ

הפורתה תליטנ ינפל אפורב ץעווהל שי

יב תיתיילכ העיגפל ןוכיס םייק

.תושבייתהמ םילבוסה םירגבתמו םיד

םא וא ,חקול התא םא תחקל

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל .חקורל וא אפורל

חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימ חקול התא םא

תוילבט

העילבל לש

םידיאורטסוקיטרוק

הקיטויביטנא

גוסמ

םינולוניווק

תופורת

לולידל

וא םדה השירק תודגונ ןוגכ(

.)ןיראפרוו

.הובג םד ץחלב לופיטל תופורת וא )םידיזוקילג :ןוגכ( בלב לופיטל תופורת

תופורת תשרפהל תומרוגה

םילזונ .)םינתשמ(

מ ,ןוגכ( ןוסיחה תכרעמ לש ינמז יוכידל תופורת

.)סומילורקט ,ןירופסולקיצ ,טסקרטו

ןוגכ( ןואכיד וא הינאמב לופיטל תופורת

תחפשממ ןואכד ידגונ וא םויתיל

SSRIs

ןוגכ( ןוירה תקספהל תופורת

.)ןוטסירפפימ

ב לופיטל תופורת

ןוגכ( ישונאה ינוסיחה לשכה ףיגנ

.)ןידובודיז

שומיש

הפורתב

ןוזמו

םילפוטמב

ילעב

הביק

השיגר

ץלמומ

לוטיל

תא

הפורתה

םע

ירחא וא

אה החור

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא םיפירח

.הפורתה םע לופיטה תפוקתב תועיבקב

הקנהו ןוירה

ןפורונ

קיווק אל .הפורתב שומישה תקספה םע ךיפה הז בצמ .םישנ לש תוירופב עוגפל הלולעה תופורת תצובקל ךייש .ןוירהל סנכהל יוכיסה לע עיפשת םעפ ידמ תחקלנה וז הפורתש ריבס

ןוירהל סנכהל השקתמ ךניה םא ץעוויהל שי פורתב שומישה ינפל אפורב

ןיא

לוטיל תא

הפורתה

תשולשב

םישדוחה

םינורחאה

לש

.ןוירהה

הפורתב שומישה ינפל אפורל תונפל שי ךנה םא

םישדוחה

ןוירהל םינושארה

הקינמ ךנה םא וא

תונוכמב שומישו הגיהנ

רחאל הלא תועפותב תשח םא .היאר שוטשט וא תרוחרחס ,םונמנל םורגל הלולע וז הפורת םימיוסמ םישנאל .תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפה וא בכרב הגיהנב רהזיהל ךילע ,רישכתב שומישה

םידליל רשאב

לעמ

ליג

םינש תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי ,

.המודכו שיבכה

ןושיע

,ןשעמ ךנה םא אפורב ץעווהל שי

.הפורתה תליטנ ינפל

לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

הפורתה

קיווק ןפורונ לש הילבט לכ

ג"מ

הליכמ

ג"מ

ו ןרתנ

93.1

ג"מ

.זורכוס

קיווק ןפורונ לש הילבט לכ

ג"מ

הליכמ

ג"מ

ו ןרתנ

186.2

ג"מ

.זורכוס

םירכוסל תוליבס יאמ לבוס התאש אפור ידי לע ךל רמאנ םא םימיוסמ

שומישה ינפל אפורה םע ץעייתהל שי, .הפורתב

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

לבוקמה ןונימה

ללכ ךרדב

אוה

:ןלהלכ

נ

קיווק ןפורו

256

ג"מ

:

לעמ םידליו םירגובמ ליג

םינש

תחקל שי

תוילבט

,םימ םע ,םויב םימעפ שולש דע .ךרוצה יפ לע

ןיא

לוטיל

רתוי

תוילבט

ךשמב

תועש

קיווק ןפורונ

512

ג"מ

:

לעמ םידליו םירגובמ ליג

םינש

,םימ םע תחא הילבט תחקל שי ,םויב םימעפ שולש דע .ךרוצה יפ לע

ןיא

לוטיל

רתוי

תוילבט

ךשמב

תועש

שי

ןיתמהל

תוחפל

תועש

דע

תליטנל

הנמה

האבה

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

תחתמ םידליל תתל ןיא ליגל

12

םינש

.

שותכל רוסא

תוצחל

וא סועלל

.הילבטה תא

שי

עולבל

תא

הפורתה

םע

םימ

לופיטה ךשמ

.דבלב חווט רצק שומישל

לע רתויב רצקה ןמזלו רתויב הכומנה הנמה תא לוטיל שי .םינימסתה לע לקהל תנמ

םירגבתמו םידליב

12-18

םינש

הדימב

מ רתוי לש לופיטב ךרוצ שי

םימי

םא וא

)םימוטפמיס( הלחמה ינמי םירימחמ

.אפורב ץעווהל שי

םירגובמב

מ רתויל הפורתה תא תחקל ןיא

םימי ו הדימב .ךכ לע הרוה אפורה םא אלא , סת

הלחמה יני םיכשמנ

רימחמ באכה

.חקור וא אפורב ץעווהל שי ,םישדח םינימסת םיעיפומו הדימב וא

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

הליחב תשוחת וא םונמנ שיגרהל לולע התא

תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא דלי עלב

םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ בוט שיגרמ התא םא םג

הפורתה תזירא אבהו .ךתיא

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

יפ לע לוטיל שי הלעמ תומושרה שומישה תוארוה .ץלמומהמ רתוי לוטיל ןיא ,

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

הש

ה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ך .םהל קוקז ךנ

,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא חקורב וא אפורב ץעוויה

4

.

יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ הפורת תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .יאוולה תועפות

ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :לש הרקמב

יעמב םומיד לע םידיעמה םינמיס

ןוגכ

ריהב םודא עבצב האוצ

הרוחש האוצ

תפז

ד תאקה תימ

וא הליכמה ירגרג ומכ םיארנה םיהכ םיקיקלח .הפק

הרומח תיגרלא הבוגת לע םידיעמה םינמיס

יישק

וא המישנ םירבסומ אל םיפוצפצ

וא תרוחרחס

קפו

.ריהמ

תועפו ירוע

רומח ת תו

ןוגכ דרג ,רועב תוימומדאב הוולמה החירפ ,

תעפוה ,רוע ףוליק ,תשקשק .)ןוסנו'ג ןביטס תנומסת ןוגכ( תויחופלש

לש תוחיפנ

םינפה ןושל ,

.ןורגה וא

תוילכב תויעב לש םינמיס ןוגכ

תחפומ וא בר ןתש ןתמ

ןתשב םד וא רוכע ןתש

)םיילגרב דחוימב( תוחיפנ וא/ו בגב באכ

חומ םורק תקלד לש םינמיס ,הליחב ,שאר יבאכ ,ראווצ תושקונ םע האקה וא םוח , 'ודכו הדורי הרכה

םילוח תולחמב

( תוינומיאוטוא ןוגכ תבאז

תיתנמדא

,סופול

לחמ

ע )תברועמ רוביח תמקר ילול תויהל ם עפשומ רתוי םי

ו שומישה תא קיספהל שי ה םע ץעייתהל אפור םיאבה םינימסתהמ דחא לכ חתפמ ךנה םא

חיכש אל םי ב םיעיפומ(

1-10

םישמתשמ

ךותמ

1,000

הליחב וא תברצ ,הביק לוקלק

לוכיעה תכרעמב תוגירח תויעב וא ןטב יבאכ

אפורל תונפל שי תואבה יאוולה תועפות תא חתפמ ךנה םאב

תורימחמ ןה םא וא

תוחיכש אל

ב תועיפומ(

1-10

םישמתשמ

ךותמ

1,000

,)הירקיטרוא( רועב החירפ ןוגכ תיגרלא הבוגת ו דרג רועה ףוליק ,ץוצקע

שאר יבאכ

תורידנ

ב תועיפומ(

1-10

םישמתשמ

ךותמ

10,000

( תוחיפנ םיזג

לושלש ,

תוריצע

האקה

דואמ תורידנ

ךותמ דחא שמתשממ תוחפב תועיפומ(

10,000

ערפה

ד ת תוימ

םיעיפומ ןהמ האצותכש

ו םומיד בח תול

תורבסומ יתלב

,ןורג באכ ,םוח

םיביכ תעפש ייומד םינימסת ,הפב

וא תושישת הפירח

םד ץחל תליפנ ,רידס אל בל בצק

םיביכ םע דחי הפה תירירב םוהיז ,בוקינו םומיד םע םיתיעל ,םייעמב וא הביקב םיביכ )סיטירטסג( הביקב םוהיז ,)סיטמוטס ביטרצלוא(

תוידבכ תויעב

ות וול תועפ יא ןתוחיכשש

העודי הניא

)םספסוכנורב( תונופמיס ץוויכ ,המטסא לש הרמחה

,הובג םג ץחל ,)תקצב( תוחיפנ יא

בל תקיפס

וא בל ףקתה

ןהורק תלחמו )סיטילוק( תיביק תקלד לש הרמחה

לולע

ןפורונ ומכ תופורת ןיב רשק תויהל הילעל קיווק

ץבש וא )בלה רירש םטוא( בל ףקתהל ןוכיסב הנטק

יחומ

האר( ףיעס

)תודחוימ תורהזא ,

םא םא ,יאוול תעפות העיפוה הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

תיבה ףדב אצמנש יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש

www.health.gov.il

רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

ל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ו םתייאר הדש גשיה

םדי

םידלי לש םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

יבג לע עיפומה .רטסילבהו ןוטרקה

הגופתה ךיראת שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

ןוסחיא יאנת לע הלועה הרוטרפמטב ןסחאל ןיא :

6

.

ףסונ עדימ

רמוחה לע ףסונ

ליעפה

,

םג הליכמ הפורתה

:

Sucrose, Croscarmellose Sodium, Xylitol, Microcrystalline Cellulose, talc, Magnesium

Stearate, Colloidal Anhydrous Silica, Titanium Dioxide, Acacia Spray Dried, Macrogol 6000

Powder,

{Nurofen Quick 256 mg: Opacode S-1-8152 HV Black (solids) or Black printing Ink},

{Nurofen Quick 512 mg: Opacode S-1-9460 HV Brown (solids) printing Ink}.

קיווק ןפורונ

ג"מ

לכ

הילבט

הליכמ

"

ו ןרתנ

93.1

"

.זורכוס

קיווק ןפורונ

ג"מ

לכ

הילבט

הליכמ

"

ןרתנ

186.2

"

.זורכוס

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

:

קיווק ןפורונ תוילבט

ג"מ

קיווק ןפורונו

ג"מ

ןניה

תוילבט

תופוצמ

רכוס

עבצב

ןבל

דע

ןבל

ןווגב

ףוא

טיוו

תולוגע

ינשמ תורומק ןהידיצ

לע

דצ

דחא

לש

הילבטה

רוחש עבצב ההזמ וגול עיפומ

תוילבטב( ןפורונ

קיווק

ג"מ קיווק ןפורונ תוילבטב( םודא וא )

ג"מ

תוילבטה

תוזורא

רטסילבב

לכ

הזירא

הליכמ

וא

תוילבט

אל לכ

ילדג

תוזיראה

.םיקוושמ

םושירה לעב

:

טיקר

רזיקנב

רינ

טסיא

עב

"

'חר

רגנה

דוה

ןורשה

4527704

ה םש ןרצי

:

טיקר

רזיקנב

תלה

רק

לנוישנרטניא עב

"

םהגניטונ

הילגנא

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע טסוגוא

2015

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

:

קיווק ןפורונ

ג"מ

142-71-31929-00

קיווק ןפורונ

ג"מ

142-72-31944-00

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה