נורופן טבליות 200 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

19-03-2019

מרכיב פעיל:
IBUPROFEN
זמין מ:
RECKITT BENCKISER (NEAR EAST) LTD
קוד ATC:
M01AE01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
IBUPROFEN 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
IBUPROFEN
איזור תרפויטי:
IBUPROFEN
סממני תרפויטית:
Relief of mild to moderate pain such as headache, toothache, menstrual pain, backache, muscular pain, anti-inflammatory for rheumatic diseases, reduction of fever.
מספר אישור:
132 32 31025 00
תאריך אישור:
2015-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-03-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

19-03-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

)םירישכת( משתה ו"

-

1986

הפורתה

תקוושמ

אלל

םשרמ

אפור

ןפורונ

תוילבט

200

מ

ג"

:ותומכו ליעפ רמוח

:

ןפורפוביא ג"מ

Ibuprofen 200mg

יתלבה םירמוחה תמישרל אנא ,םיליעפ

האר

ףיעס

.

" ףיעס םג האר קלח לע בושח עדימ הפורתה לש םיביכרמהמ

."

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

הפורתה

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

הנפ

לא

אפורה

וא

לא

חקורה

לעמ םידלילו םירגובמל תדעוימ הפורתה ליג

םינש

.אפורל תונפל שי הז ליגל תחתמ ךילע הז ןולעב ןונימה ףיעסב תוארוהה יפ לע רישכתה תא לוטיל ה םא חקורב ץעוויה . קוקז ךנ .ףסונ עדימל תונפל ךילע

אפור הדימב

םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינ םירפתשמ רחאל

יאליגב םירגבתמו םידלי ברקב םימי

12-18

רחאלו ,םינש

םימי .םירגובמ ברקב

המל

תדעוימ

הפורתה

?

תוילבט ןפורונ

ג"מ

ליכמ

ןפורפוביא

ךייש

צובקל םניאש תקלד ידגונ תארקנה תופורת ת הרוטרפמטו תוחיפנ ,באכל ףוגה תבוגת יוניש ידי לע תולעופ ולא תופורת .םידיאורטס .ההובג

תוילבט ןפורונ

ג"מ

דעוימ םיינוניב דע םילק םיבאכ ךוכישל ,םייניש יבאכ ,שאר באכ :ןוגכ טמואר תולחמב תוקלד דגונ ,םירירשו בג יבאכ ,רוזחמ יבאכ )תוינורגיש( תוי

םוח תדרוהל

:תיטיופרת הצובק

םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ

NSAIDs

2

.

ינפל

שומיש

הפורתב

םא הפורתב שמתשהל ןיא

:

ל )יגרלא( שיגר התא ןפורפוביא רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא הפורתה הליכמ

האר( ףיעס

התא

רבעב תלבס וא לבוס ביכמ

לוכיעה תכרעמב םומיד

ינש

םיעוריא

םידרפנ

רתוי וא ביכ לש םי

)םיחכומ םומיד וא

תלבס רבעב םומידמ

וא

תובקנתה

לוכיעה תכרעמב מ האצותכ םדוק לופיט

תקלדה ידגונ םידיאורטס םניאש

רתי תושיגר לש תובוגתמ רבעב תלבס ןוגכ(

המטסא

תקלד

ףא

המדאויגנא

וא תדפרס

מ האצותכ תליטנ ןיריפסא

וא םיבאכ ךכשמ

המוד

תצובקמ( ידגונ

תקלד

םניאש

םידיאורטס

התא

לבוס

יאמ

תקיפס

בל

יא

תקיפס

ילכ תו

תקיפס יא וא דבכ

רומח םי

שילשב ךנה

ורחאה

.)"הקנהו ןוירה" ףיעס יאר( ןוירהל

תורהזא

תודחוימ

תועגונה

שומישל

הפורתב

ןפורונב לופיטה ינפל

תוילבט

200

ג"מ

,

אפורל רפס

םא

ךנה

:

לבוס

וא

תלבס

רבעב

המטסאמ

לבוס תויעבמ ,בל ,הילכ דבכ

וא יעמ

הובג לורטסלוכמ לבוס רבעב תלבס וא

בל ףקתה וא

בש

יחומ

הלחמ לש הירוטסיה ךל שי וא ןהורק תלחמ ןוגכ( לוכיעה תכרעמב תיביק סיטילוק

לבוס

תבאזמ

תיתנמדא

תיתכרעמ

בצמ(

םייונישל ,םיקרפמ יבאכל תמרוג ןוסיחה תכרעמ וב .)םירחא םירבאב העיגפלו רועב

ןשעמ התא

ךנוירהל םינושארה םישדוחה

תורהזא

תופסונ

תופורת

תצובקמ

ידגונ

ככשמ/תקלד

,ןפורפוביא ומכ ,םיבאכ לולע

תויהל רשק

םע הילע

הנטק

ןוכיסב

וא בל ףקתהל

דחוימב ,יחומ ץבש רשאכ

השענ שומיש

םינונימב

םיהובג

ןיא

רובעל

לע

ןונימה

.םיצלמומה לופיטה ךשמ וא

תוילבט ןפורונ תליטנ ינפל לופיטה תודוא חקורה וא אפורה םע חחושל ךילע

200

:םא ג"מ

התא

לבוס

תויעבמ בל

ללוכ יא

תקיפס

בל

הניגנא

באכ( הזחב

וא

םא תיווח

רבעב

ףקתה

בל

חותינ

םיפקעמ

תלחמ

םיקרוע

םיירפירפ

תמירז( םד

הדורי

םיילגרב

וא

תופכב

םיילגרה

האצותכ

תורציהמ

וא

תמיסח

םיקרוע

וא

לכמ

גוס

לש

ץבש

יחומ

ללוכ[ ץבש

יערא

ינימ"( ץבש

)"

וא

ףקתה

ימכסיא

ףלוח

לבוס

ץחלמ

,הובג םד תרכס

לורטסלוכ

הובג

םא

שי

ךל

הירוטסיה

תיתחפשמ

לש

תלחמ

בל

וא

ץבש

יחומ

וא

ךנה םא ןשעמ

םייק

ןוכיס תויעבל

הילכ

.םישבוימ םירגבתמו םידליב

/תויצקארטניא תובוגת

ןיב

-

תויתפורת

,חקול התא םא

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת

ידכ

תחפשממ ףסונ רישכת םע הז רישכת תחקל ןיא ,יאוול תועפותל ןוכיסה תא תיחפהל

NSAIDs

גודל

ןיריפסא

ןפורפוביא

דע( ךומנ ןונימב ןיריפסא לטונ ךניה םא חקורה וא אפורה םע ץעייתהל שי

.)ג"מ

תוילבט ןפורונ

ג"מ

:אמגודל .תורחא תופורת רפסממ תעפשומ תויהל וא עיפשהל הלולע

םע דחי הז רישכת תליטנמ ענמה

תוילבט

םידיאורטסוקיטרוק קיטויביטנא תו

תצובק

םינולוניווקה

וא תופורת םשרמ

ומכ

דג

שירק

םדה לוליד

ןוגכ השירק תעינמ תיליצילסליטצא הצמוח /ןיריפסא

,ןירפרוו ןידיפולקיט

בלה יוריגל

ןוגכ )םידיזוקילג

םד ץחל תדרוהל

הובג

יבכעמ

ןוגכ

וטפק ,לירפ

אטב ימסוח

לולונטא ןוגכ

רוטפצר ימסוח

ןיסנטויגנא

ןטרסול ןוגכ

ןתמב תורזועה

תש

)םינתשמ(

לופיטל

הינ

ןואכידב וא

ןוגכ וא םויתיל

יבכעמ

גיפס

לש םייביטקלס תרזוח ןינוטורס

SSRIs

יוכידל

לש ינמז

ןוסיחה תכרעמ

ןוגכ(

טסקרתוטמ

ןירופסולקיצ

סומילורקט

תקספה

ןוירה

ןוגכ

ןוטסירפפימ

לופיטל

( ישונאה ינוסיחה לשכה ףיגנב

HIV

.)ןידובודיז ןוגכ( )

רפסמ

ןפורונב לופיטהמ תועפשומ תויהל וא עיפשהל ןה םג תולולע תורחא תופורת תוילבט

200

ג"מ ןפורונ תליטנ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי דימת ןכ לע . תוילבט

200

ג"מ םע

תופורת

תורחא

.

ןוירה

,

הקנה

ו

תוירופ

:

ןוירה

עדייל

תא

אפורה

םא

תסנכנ

ןוירהל

תעב

תליטנ

רישכת

הז

ןיא

שמתשהל

הפורתב

םא

ךניה

םישדוחה

םינורחאה

ןוירהל

שי

ענמהל

תליטנמ

רישכת

הז

ל םינושארה םישדוחה וירה לע הרוה אפורה םא טעמל ךנ .ךכ

הקנה

:

םא

ךנה

הקינמ

.הפורתב שומישה םרטב חקורב וא אפורב יצעוויה

תוירופ

ןפורונ

תוילבט ג"מ

תופורת לש הצובקל ךייש

לולע רשא תו

.םישנב תוירופב עוגפל

העפשה הפורתב שומישה תקספה םע הכיפה וז

יכ ריבס הז ןיא שומיש

תעמ

תעל

תב הפור

עיפשי לע

ייוכיס

,תאז םע ,ןוירהל הסינכ םא

תא

תלקתנ

םיישקב

סנכיהל

ןוירהל

יצעוויה

אפורב

םרטב

שומישה

הפורתב

תונוכמב שומישו הגיהנ

תועפשה תויופצ אל םינונימב תונוכמב ליעפהלו גוהנל תלוכיה לע

םיצלמומה לופיטה ךשמבו

ןושיע

ףיעסב "תופסונ תורהזא" האר( הפורתה תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל שי ,ןשעמ התא םא

עדימ

בושח

לע

קלח

םיביכרמהמ

לש

הפורתה

הליכמ וז הפורת

12.65

הילבט לכב ןרתנ ג"מ

םילפוטמ

םיאצמנה

טאידב

ןרתנ

תרקובמ תחקל םיכירצ תאז

ןובשחב

תוילבט ןפורונ

זורכוס תוליכמ ג"מ

תוליבס יאמ לבוס התאש אפורה ידי לע ךל רמאנ םא םירכוסל וז הפורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,םימיוסמ

3

.

דציכ

שמתשת

הפורתב

?

ךילע

קודבל

םע

אפורה

וא

חקורה

םא

ךניא

חוטב

רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

םירגובמ

םידליו

לעמ

ליג

הנש

ילבט תו

םימ סוכ םע

דע

םויב םימעפ

ןיתמהל שי

.האבה הנמה תליטנל דע תוחפל תועש

מ רתוי לוטיל ןיא

תוילבט

ךשמב

.תועש

הפורתה

הניא

תדעוימ

םידליל

תחתמ

ליגל

12

םינש

.

ןיא

רובעל

לע

ה

הנמ

תצלמומה

.

לופיטה ךשמ

שומישל

רצק

חווט

דבלב

.שומישה תרטמ תא הגישמה רתויב הכומנה הנמה תא לוטיל שי

םידליב

םירגבתמו

םינש

הדימב

מ רתוי לש לופיטב ךרוצ שיו

-

3

םימי

וא

םא

ינמיס

םירימחמ

שי

ץעוויהל

אפורב

םירגובמב

מ רתוי הפורתה תא לוטיל ןיא

םימי

ןכ םא אלא

אפור

ךכ לע הרוה

הדימב

ינימסתו

הלחמה

םיכשמנ

באכה

םוחה וא

רימחמ םי

םינימסת םיעיפומו הדימב וא שי ,םישדח ץעווהל

.חקור וא אפורב

תרוצ

:הליטנה

.םימ םע הפורתה תא עולבל שי

.הסיעל/היצח/השיתכ יבגל עדימ ןיא

לטנ ךדלי וא תלטנ םא נמ

ה

הלודג

רתוי

שרדנהמ

עלב תועטב םא וא

דלי

,הפורתה ןמ הנפ דימת

ל וא אפורל תיב

םילוח

רתויב בורקה

תנמ לע ןוכיסה יבגל תעד תווח לבקל .טוקנל שיש הלועפל עגונב ץעייתהלו

םינימסתה

םילולע

לולכל

הליחב

באכ

ןטב

האקה

םע ןכתת

ינמיס

םד

באכ

שאר

לוצלצ

םיינזואב

לובלב

דוציר

םייניע

,הזחב םיבאכ ,םונמנ לע חווד םיהובג םינונימ בל תומלה

תותיווע ,הרכה ןדבוא , רקיעב(

.המישנ תויעבו ףוגב רוק תשוחת ,ןתשב םד ,תרוחרחסו השלוח ,)םידלי

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

,הלעמ תומושרה שומישה תוארוה יפ לע לוטיל שי .ץלמומהמ רתוי לוטיל ןיא

ןיא

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל לכב

םעפ

בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ

חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

תועפות

יאוול

ומכ

שומישה ,הפורת לכב ןפורונב

תוילבט

ג"מ םורגל לולע קלחב יאוול תועפותל ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ

שי

קיספהל

תא

שומישה

תונפלו

דימ

אפורל

לש הרקמב

:

םינמיס

לע םידיעמה םומיד יעמב

ןוגכ

הרוחש האוצ ,ריהב םודא עבצב האוצ תיתפז

ד תאקה

.הפק ירגרג ומכ םיארנה םיהכ םיקיקלח וא

םידיעמה םינמיס

ע

ל

הפירח תיגרלא הבוגת

ןוגכ

המישנ יישק

וא

םיפוצפצ

םירבסומ אל

תרוחרחס

וא קפוד

ריהמ

לש תורומח תורוצ תובוגת

תוירוע ןוגכ

החירפ

ירוע

םע

תוימומדא

תשקשק

רוע ףוליק

וא

תויחופלש

ןוגכ( תנומסת

ןביטס

ג

)ןוסנו'

תוחיפנ

לש

םינפה

ןושלה

וא

ןורגה

תוילכב תויעב לש םינמיס

:ןוגכ

ןתמ

ומ וא בר ןתש טע

ןתשב םד וא רוכע ןתש

ו בגב באכ

תוחיפנ וא דחוימב(

םיילגרב

חומה םורק תקלד לש םינמיס

תיקדייח הניאש

םע

,שאר באכ ,ראווצב תושקונ ליחב

אקה

םוח

וא רסוח

תואצמתה

תבאז ןוגכ( תוינומיאוטוא תולחמב םילוח תיתנמדא

סופול

,

לחמ

ת

תברועמ רוביח תמקר

רתוי הובג יוכיס םייק תויהל םיעפשומ

הבוגת

תירוע

הרומח

העודיה

תנומסתכ

DRESS

(

תנומסת

הבוגתה

תיתפורתה

םע

היליפוניזואא

םינימסתו

םייתכרעמ

.)

ינימסת

(

DRESS

)

םיללוכ

:

החירפ

תירוע

,

םוח

,

תוחיפנ

לש

תוטולב

הפמילה

הילעו

רפסמב

םיליפוניזואאה

(

גוס

לש

יאת

םד

םינבל

)

1

שומישה תא קיספהל שי רפסלו

ל

אפור

ירשפאה םדקהב

םא הווח התא

חא

ת

תועפותמ ב תועיפומ( תוחיכש ןניאש תואבה יאוולה

-

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

:)

לוכיע יישק וא תברצ , הליחב

יבאכ

ןטב

וא

יעב תוגירח תו רחא

ןטב

שי רפסל

אפורל

ןה םא ,תואבה יאוולה תועפותמ תחאמ לבוס התא םא חקורל וא תוניוצמ ןניאש תועפותל בל םש התא םא וא תורימחמ

:

יאוול תועפות

ןניאש

תוחיכש

ב תועיפומ(

-

10

-

1

ךותמ םישמתשמ

1,000

בוגת תו

יגרלא

חירפ ןוגכ ת תו

רוע תוי

תדפרס

רועה ףוליק ,

יבאכ

שאר

תורידנ יאוול תועפות

ב תועיפומ(

ךותמ םישמתשמ

10,000

חיפנ

נ

)םיזג( תו

,לושלש תוריצע

האקה

יאוול תועפות

דואמ תורידנ

(

ךותמ דחא שמתשממ תוחפב תועיפומ

10,000

:)

ערפה

הליבומש

םומיד

גירח

וא יתלב

רבסומ

םוח

,ןורג באכ םיביכ

,הפב ינימסת

תושישתו תעפש ייומד

הרומ

-

רידס אל קפוד וא םד ץחלב הדירי

םיביכ

הביקב

וא

יעמב

םיתיעל

םע

םומיד

תובקנתה

לש תיביכ תקלד

תיריר

הפה

דחי

ה לש תקלד הביק

תויעב

דבכ

יאוול תועפות

תורחא

)םייקה עדימהמ ןתוחיכש תא עובקל ןתינ אל(

:

הרמחה

לש

המטסא

תיווע

תונופמיס

תוחיפנ

,)תקצב( ץחל

םד

הובג

וא בל תקיפס יא

ףקתה

בל

הרמחה

לש

תקלד

סגה יעמ

)סיטילוק( תלחמו

ןהורק

םא

העיפוה

תעפות

יאוול

,

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הניוצ

ןולעב

,

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

יאוול תועפות לש חוויד

תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לע חוויד" רושיקה לע הציחל "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

)

www.health.gov.il

(

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה הסינכ י"ע וא רושיקל

:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Adv

ersEffectMedic@moh.gov.il

5

.

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

?

!הלערה י/ענמ

לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי

לא

םורגת

האקהל

תשרופמ הארוה אלל !אפורהמ

ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ( הגופתה ךיראת

(exp. date

.הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

יאנת

ןוסחא

ןסח הכומנה הרוטרפמטב

.תירוקמה הזיראב ןסחא

6

עדימ

ףסונ

םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Sucrose, Sodium citrate, Talc, Croscarmellose sodium, Stearic acid, Titanium

dioxide, Colloidal anhydrous silica, Carmellose sodium, Acacia spray

dried, Sodium laurilsulfate, , Macrogol 6000, Opacode monogramming ink-S-

1-277001 Black

לכ

הילבט

הליכמ

116.1

ג" זורכוס

כו

12.65

ג" ןרתנ

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

הלימה לש הספדה םע ןבל עבצב הלוגע הילבט

'NUROFEN'

.רוחש עבצב

תוילבטה תוזורא

רטסילב

לכ

הזירא

הליכמ

12

,

24

,

48

וא

96

.תוילבט

לכ אל

ילדג

תוזיראה

.םיקוושמ

ותבותכו םושירה לעב םש רגנה 'חר ,מ"עב )טסיא רינ( רזיקנב טיקר :

ןורשה דוה ,

4527704

םש

ןרציה

ותבותכו

:

.הילגנא ,םהגניטונ ,מ"עב לנוישנרטניא רק'תלה רזיקנב טיקר

ןולע

הז

קדבנ

רשואו

י" דרשמ

תואירבה

ךיראתב

טסוגוא

2015

תוארוהל םאתהב ןכדועו ורבפב תואירבה דרשמ רא

2019

.

רפסמ

םושיר

הפורתה

סקנפב

תופורתה

יתכלממה

דרשמב

תואירבה

132 32 31025 00

םשל

תוטשפה

תלקהלו

האירקה

ןולע

הז

חסונ

ןושלב

רכז

הבקנ

לע

ףא

תאז

הפורתה

תדעוימ

ינבל

ינש

םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה