נוברינג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-02-2017

מרכיב פעיל:
ETHINYLESTRADIOL; ETONOGESTREL
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
G03CA01
טופס פרצבטיות:
טבעת וגינלית
הרכב:
ETHINYLESTRADIOL 2.7 MG; ETONOGESTREL 11.7 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
וגינלי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ORGANON (IRELAND) LTD, IRELAND
קבוצה תרפויטית:
ETHINYLESTRADIOL
איזור תרפויטי:
ETHINYLESTRADIOL
סממני תרפויטית:
Contraception. The safety and efficacy has been established in women aged 18 to 40 years.
מספר אישור:
132 14 30926 00
תאריך אישור:
2014-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

27-02-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

27-02-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

23-01-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

כרצל ןולע תינ

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

גנירבונ

תעבט תיקיתרנ ךות

:בכרה

רמוחה םי ליעפה םי

:םתומכו

לרטסגונותא

11.7

ג"מ

Etonogestrel

לוידארטסאליניתא

ג"מ

Ethinylestradiol

טסגונותא לוידארטסאליניתאו לר

לש בצקב תעבטהמ םיררחתשמ

0.120

ו םוי/ג"מ

0.015

ךשמל דחא לכ ,םוי/ג"מ

תועובש

ףיעס יאר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

"

גנירבונ הליכמ המ

"

) םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמאל עגונב תעדל שיש םיבושח םירבד

CHCs

:(

ה תוכיפהה תוטישהמ תחא .הנוכנ הרוצב םהב םישמתשמו הדימב ,ןוירה תעינמל רתויב תונימא

ב םד ישירקל ןוכיסה תא טעמב םילעמ םה

םיליחתמ רשאכ וא לופיטל הנושארה הנשב דחוימב ,םיקרועבו םידירו לש הקספה רחאל םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמאב לופיט שדחמ

.הלעמו תועובש

לש אפורל ישגו תינרע ייה אנא םא ך תא

יאר) םד שירק לש םינימסת ךל שיש תבשוח ףיעס

" ,

םד ישירק

.("

.ךרובע בושח עדימ ליכמ אוהש ןוויכמ גנירבונב ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק

לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע גנירבונ .ךלש חקורה וא אפורה תא ילאש ,תופסונ תולאש ךל שי םא .

טל המשרנ וז הפורת יאופרה םבצמ יכ הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא יריבעת לא .ךרובע לופי .ךלשל המוד

י .הז ןולע ירמש

.בוש ותוא אורקל יכרטצתו ןכת

,תופסונ תולאש ךל שי םא תא ילאש

חקורה וא אפורה

.ךלש

םג .חקורל וא אפורל ינפ ,יאוול תועפותמ תלבוס ךניה םא הרקמב

לש

ועפות הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול ת

יאר) ףיעס

"

יאוול תועפות

.("

1

.

תדעוימ המל

?גנירבונ

:תיטיופרת הצובק תיקיתרנ ךות תעבט ןוירה תעינמל

.ןגטסגורפו ןגורטסא הליכמה

גנירבונ

תילאניגו תעבט איה תשמשמה .ןוירה תעינמל םייבקנ ןימ ינומרוה ינש לש הנטק תומכ הליכמ תעבט לכ

לוידארטסאליניתאו לרטסגונותא

םינומרוהה תומכ לשב .םדה רוזחמל הלא םינומרוה תויטיאב תררחשמ תעבטה ,תררחתשמה הכומנה גנירבונ

העינמ יעצמאכ תבשחנ

ילנומרוה

.ךומנ ןונימב

ש ןוויכמ גנירבונ

.בלושמ ילנומרוה העינמ יעצמא הנוכמ איה םינומרוה לש םינוש םיגוס ינש תררחשמ

רבונ גני

עינמל תבלושמ הלולגל המודב תלעופ הלולגה) ןוירה ת

,םוי ידמ הלולג לוטיל םוקמב םלוא אוה תעבטב שומישה ךשמב

.םיפוצר תועובש גנירבונ

אל םא .תולחשהמ תיציב רורחש םיענומה םייבקנ ןימ ינומרוה ינש תררחשמ ררחתשמ

.תורהל הלוכי ךניא ,תיציב

2

.

ישה ינפל תעדל ךיילע המ גנירבונב שומ

תויללכ תורעה

ב שומיש הליחתמ ךניהש ינפל גנירבונ

ףיעסב םד ישירק לע עדימה תא אורקל ךיילע

םהמ אורקל דחוימב בושח . םד שירק לש םינימסתה

ףיעס יאר

" ,

םד ישירק

."

ב שומישה תא קיספהל ךיילע םהב םיבצמ רפסמ םיראותמ ,הז ןולעב גנירבונ הלולע םהב םיבצמ וא ,

גנירבונ

תויהל רוסא ולא םיבצמב .הנימא תוחפ ךל

ילנומרוה וניאש העינמ יעצמאב ףסונב שמתשהל ךיילעש וא ןימ יסחי םייקל

ןוגכ .תרחא הציחמ תטישב וא םודנוקב שומיש ןיא

ולא תוטיש .ףוגה םוח תדידמ וא "םיחוטבה םימיה" תוטישב שמתשהל ש ןוויכמ תונימא אל תויהל תולוכי גנירבונ

עיפשמ

ו ףוגה תרוטרפמטב םיישדוחה םייונישה לע םייונישה לע תירירב .םחרה ראווצ

ניא ,םירחא םיילנומרוה העינמ יעצמא ומכ ,גנירבונ

ה

גמ הנ

ב תוקבדיה ינפמ

-

HIV

)

סדייא תורחא תולחמב וא ( .ינימ עגמב תורבעומה

2.1

שמתשהל ןיא יתמ גנירבונב

ב שמתשהל ןיא גנירבונ

צמהמ דחא ךל שי םא תא ,הטמל םיטרופמה םיבצמהמ דחא ךל שי םא .הטמל םיטרופמה םיב .רתוי םיאתמ היהיש ןוירה תעינמל רחא יעצמאל עגונב ךתיא ןודי ךלש אפורה .ךלש אפורל ךכ לע רפסל תבייח

גנירבונב שמתשהל ןיא

םא

:

ךל היה וא) ךל שי

רבעב םד ילכב םד שירק (

םיילגר

,קומע דירו תקקפ)

תואיר יתאיר ףיחסת)

וא (

םירחא םירביא

ךלש םדה תשירק לע העיפשמה הערפה ךל שי יכ ךל עודי

,אמגודל רסח

ןיאטורפב

סח ןיאטורפב ר

רסח

ןיבמורטיטנאב

רוטקפ ,

יטנא דגנכ םינדגונ וא ןדייל

;םידיפילופסופ

בר ןמז תבכוש ךניה םא וא חותינל הקוקז ךניה

הזוזת רסוחב

יאר) ףיעס

" ,

םד ישירק

;("

וא בל ףקתה רבעב ךל היה ;ץבש

ךל היה וא) ךל שי

רבעב

) סירוטקפ הניגנא בצמ יושעו הזחב רומח באכל םרוגה

בל ףקתהל ןושאר ןמיס תווהל

וא ףלוח ימכסיא ףקתה

ינימסת לש םיינמז ם

(ץבש

ךל שי ךלש ןוכיסה תא לידגהל היושע רשא תואבה תולחמהמ תחא לכ :םיקרועב םד שירקל

םדה ילכל קזנ םע הרומח תרכוס

ץחל

דאמ הובג םד

הובג המר

(םידירצילגירט וא לורטסלוכ) םדב ןמוש לש דאמ

כ עודיה בצמ רפיה

הימניאטסיצומוה

וא) ךל שי

ךל התייה

רבעב ארקנה הנרגימ גוס (

(הליה) "הרואא םע הנרגימ"

וא) ךל שי

ךל התייה

רבעב תקלד ( ה לש בלבל

(סיטיטארקנפ)

תרשוקמה םע ךמדב ןמוש לש תוהובג תומר

וא) ךל שי

ךל התייה

רבעב דבכה לש ותוליעפו הרומח דבכ תלחמ ( ךלש הניקת הנניא ןיידע

ךל שי

וא

ךל היה

(רבעב

דבכב ריאממ וא ריפש לודיג

ךל שי

וא

ךל היה

(רבעב ןימה ירביאב ןטרס וא דש ןטרס ,ךל שיש ששח םייקש וא ,

רבסומ יתלב יקיתרנ םומיד ךל שי

והשלכ

ל וא ,לרטסגונותאל וא לוידארטסאליניתאל (תיגרלא) השיגר ךניה לכ דחא

לש םירחאה םיביכרמה וז הפורת

םיטרופמ

ףיעס

וא ,ןוירהב ךניה ןוירהב תויהל היושע תאש תבשוח תאש ב שומישה ךלהמב תירה םא . גנירבונ תא איצוהל ךיילע , ו תעבטה

תונפל

אפור

ךלש

ב שומישה ךלהמב הנושארל עיפומ ל"נה םיבצמהמ דחא םא גנירבונ אפורה לא ינפו ,ידיימ ןפואב תעבטה תא יאיצוה ,

ךלש םיילנומרוה םניאש העינמ יעצמאב ישמתשה ,םייתניב .

2.2

תורהזא

ב שומישל תועגונה תודחוימ גנירבונ

?ךלש אפורה םע רשק רוציל ךיילע יתמ

הרזע ישפח

הפוחד תיאופר

םא תא

לגרב םד שירקמ תלבוס ךניהש תויהל הייושע םתועמשמ רשא ,םד שירקל םיירשפא םינמיסב הניחבמ

רמולכ ב תקקפ ,

) תואירב םד שירק ,(קומע דירו רמולכ ,(יתאיר ףיחסת , יאר) ץבש וא בל ףקתה ףיעס

"

ישירק םד

"

הטמל

א ,ולא תורומח יאוול תועפות לש םינימסתה רואיתל " ףיעסל ינפ אנ םד שירק תוהזל דציכ

."

יא םא ךלש אפורל ירפס

-

םיאבה םיבצמהמ ולא

.ךייבגל ףקת

ב שומישה ןמזב רימחמ וא חתפתמ בצמה םא גנירבונ

ךכ לע רפסל ךיילע

אפורל

ךלש

ב שומישה ינפל גנירבונ

אפורל ירפס

ךלש

:םא

;דש ןטרס רבעב היה וא שי ךתחפשמ ינבמ והשימל

ספליפא ךל שי הי

ףיעס יאר)

"

גנירבונו תורחא תופורת

;("

;(הרמ ינבא ןוגכ) הרמה סיכ לש הלחמ וא (תבהצ ןוגכ) דבכ תלחמ ךל שי

;(תינורכ תיתקלד םייעמ תלחמ) סגה יעמה לש תיביכ תקלד וא ןהורק תלחמ ךל שי

) תיתכרעמ תיתנמדא תבאז ךל שי

;(ךלש תיעבטה הנגהה תכרעמ לע העיפשמה הלחמ

שי

ךל

) תימרוא תיטילומה תנומסת

יתיילכ לשכל תמרוגה םדה תשירקב הערפה

שמרח הימנא ךל שי תי

;(םימודאה םדה יאת לש תיתשרות הלחמ)

.הז בצמ יבגל תיבויח תיתחפשמ הירוטסיה וא (הימדירצילגירטרפיה) םדב ןמוש לש תוהובג תומר ךל שי

הימדירצילגירטרפיה תרשוקמ

רבגומ ןוכיס םע

;(בלבלה לש תקלד) סיטיטארקנפ חתפל

בר ןמז תבכוש תא םא וא חותינל הקוקז ךניה הזוזת רסוחב יאר) ףיעס

" ,

םד ישירק

;("

ךלש אפורה תא לואשל ךיילע .םד ישירקל רבגומ ןוכיסב ךניה ,תדלי התע הז רחאל רתויב םדקומה ןמזה והמ , ב שמתשהל ליחתהל ילכות וב הדילה גנירבונ

תקלד ךל שי

;(תיחטש תיתקקפ דירו תקלד) רועה תחת םידירו

;תוילד ךל שי

ןדבוא ןוגכ) ןימ ינומרוהב םדוק שומיש ךלהמב וא ןוירה ךלהמב ,רימחה וא ,הנושארל שחרתהש בצמ ךל שי היריפרופ ,העימש

םד תלחמ

ספרה

ןוירהב

herpes gestationis

,[ןוירה ךלהמב תויחופלש םע רועב החירפ] ) תסכרפ רוכ

[ףוגה לש תוימואתפ תועונת תושחרתמ הב ,םיבצעה לש הלחמ] םהנדיס ש"ע (הא

המדאויגנא תיתשרות

ןוגכ המדאויגנא לש םינימסת הווח תא םא דימ ךלש אפורה תא תוארל ךיילע וא/ו ןושלב ,םינפב תוחיפנ םע בולישב החירפ וא העילבב ישוק וא/ו ןורגב המישנ יישק

וא) ךל שי

ל התייה

רבעב המזאולכ (

בהבהצ טנמגיפ ימתכ

םינפב דוחייב ,"ןוירה ימתכ" םינוכמה ,םוח

וא שמשל הריתי הפישחמ יענמיה ,הז בצמב

רוא

הרטלוא

לוגס

ב שומישה לע השקמה יאופר בצמ ךל שי גנירבונ

מגודל

םחרה ראווצ לש החינצ ךל שי םא ,תוריצע ךל שי םא ,

חי ןמזב םיבאכ ךל שי םא ו ןימ יס

םד ישירק

ב שומיש נומרוה העינמ יעצמא בלושמ יל

ןוגכ גנירבונ תא הלעמ ,

ןוכיס

ךלש

חתפל םד שירק

האוושהב וב שומיש יאל

.תויניצר תויעב םורגלו םד ילכ םוסחל לוכי םד שירק ,םירידנ םירקמב

חתפתהל םילוכי םד ישירק

ו םזילובמאובמורת" ,"םידירו תקקפ" ארקנ) םידירו וא "ידיר

ארקנ) םיקרועב

"

םיקרוע תקקפ

"

"

יקרוע םזילובמאובמורת

"

וא

וא ,תוכשמתמ תורומח תועפשה ונכתיי תורידנ םיתיעל .האלמ דימת הניא םד ישירקמ תוששואתהה

דואמ םיתיעל ,תורידנ תויהל תויושע ןה .תוינלטק

קיזמ םד שירקל יללכה ןוכיסה יכ רוכזל בושח נמ האצותכ גנירבו

.ךומנ וניה

םד שירק תוהזל דציכ

.םיאבה םינימסתה וא םינמיסהמ דחאב הניחבמ תא םא ףוחד יאופר לופיטל ינפ

הממ

תאו ןכתי

?תלבוס

סהמ דחא הווח תא םאה

ה םינמ ולא

וב תקקפ

קומע דיר

תחא לגר לש תוחיפנ ךרואל וא דירו

ב וא לגרב ה ףכ דחוימב לגר רשאכ :ב הוולמ

ר וא באכ יושע רשא לגרב תושיג םי

שגרומ תויהל םי

קר ןמזב הכילה וא הדימע

העוגפה לגרב רבגומ םוח

לגרב רועה עבצב יוניש ןוגכ

תרוויח תישענ ודא , המ

וא לוחכ

יתאיר ףיחסת

מואתפ המישנ רצוק

מישנ וא רבסומ יתלב תו

ריהמ תו

יושעש ,הרורב הביס אלל ימואתפ לועיש ימד תויהל

ב םידח םיבאכ יושע רשא הזח םי

הל רימח

;תוקומע תומישנ

תרוחרחס וא הרומח רורחס תשוחת

בל בצק וא ריהמ ;רידס אל

באכ רומח ןטב

חוטב ךניא םא

ו רחאמ אפורל ינפ מ קלח

םינימסת

וא לועיש ןוגכ ,הלא רצוק

המישנ

תועטב בשחיהל םילוכי

רדב םוהיז ןוגכ ,רתוי ןותמ בצמ יכ

) המישנ אמגודל

"

תוננטצה

"

םד שירק) תיתשרה דירווב תקקפ (ןיעב

םינימסת

:תחא ןיעב בורל םיעיפומ

לש ידיימ ןדבוא היאר

וא

שוטשט רשא ,םיבאכ אלל היאר

לוכי חתפתהל

הייאר ןדבואל

בל ףקתה

הזחב תודבכ ,ץחל ,תוחונ יא ,םיבאכ

אלמ וא תוצווכתה לש השוחת תו

;הזחה םצעל תחתמ וא עורזב ,הזחב

תואלמ שוחת וא לוכיע תויעב , קנח ת

וילע ףוג גלפב תוחונ יא

,תסל ,בגל הנירקמ ןורג

ו עור

;ןטב

אקה ,הליחב ,העזה

;תרוחרחס וא

;המישנ רצוק וא ,הדרח ,תינוציק השלוח

בצק

רידס אל וא ריהמ בל

ץבש

ימואתפ השוחת רסוח וא השלוח םי

לש

וא עורז ,םינפ

דחוימב ,לגר דצב ;ףוגה לש דחא

,ימואתפ לובלב ישוק

;הנבהב וא רובידב

היעב

יתשב וא תחא ןיעב תוארל תימואתפ

;םייניע

ישוק

ימואתפ

הכילהב וא לקשמה יוויש דוביא ,תרוחרחס ,

;היצנידרואוק

;העודי הביס אלל ךשוממ וא רומח ,ימואתפ שאר באכ

וא םע תופלעתה וא הרכה דוביא םיסוכרפ אלל

מעפל ה םי םינימסת

טעמכ תוששואתה םע םירצק תויהל םילוכי ץבש לש א ,האלמו תידיימ

תאז לכב ךיילע

תונפל ףוחד יאופר לופיטל

תאו רחאמ

לולע

ב תויהל

ןוכי

.ףסונ ץבש

םירחא םד ילכ םימסוחה םד ישירק

ו תוחיפנ ) הלק הלחכה עבצב יוניש

ה לש םייפג

באכ רומח ןטב ןטב) [תיטוקא] הדח

ב םד ישירק

ו

דירו

ב רצונ םד שירק םא תורקל לולע המ

ו

?דירו

םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמאב שומישה רושק

ב םד ישירקל ןוכיסב היילע

.(םידירו תקקפ) םידיר תורמל

בורל .תורידנ ןניה ולא יאוול תועפות ,תאז

םיילנומרוה העינמ יעצמאב שומישל הנושארה הנשב תושחרתמ ןה בלושמ .םי

ב רצונ םד שירק םא

ב תקקפל םורגל לוכי אוה לגרה ףכב וא לגרב דירו

) קומע דירו

ו לגרהמ דדונ םד שירק םא בשייתמ

.יתאיר ףיחסתל םורגל לוכי אוה האירב

ב שירק רצוויהל לולע דואמ תורידנ םיתעל

ב תקקפ) ןיעה ןוגכ ,רחא רביאב דירו

.(תיתשרה דירו

ק חתפל ןוכיסה יתמ ב םד שיר

ו

דירו

וניה

?רתויב הובגה

ב םד שירק חתפל ןוכיסה

ה דירו וני

תליטנ לש הנושארה הנשה ךלהמב רתויב הובגה

םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמא

.הנושארה םעפב

ןוכיסה יושע

תויהל

הובג

רתוי

םג

תא םא שדחמ

תליטנ תא

בלושמה ילנומרוהה העינמה יעצמא

ותוא) רישכת

וא רישכת

נוש לש הקספה רחאל (ה

.רתוי וא תועובש

רחאל

ןוכיסה ,הנושארה הנשה ןטק

שמתשמ תייה אל םא רשאמ רתוי הובג טעמ דימת אוה

העינמ יעצמאב בלושמ ילנומרוה

תליטנ תקספה רחאל

גנירבונ

ןוכיסה ךלש רזוח םד שירקל ליגרה בצמל

ךות רפסמ

.תועובש

?םד שירק חתפל ןוכיסה והמ

סה ל ךלש יעבטה ןוכיסב יולת ןוכי

(םידירו תקקפ) .תלטונ תאש בלושמה ילנומרוהה העינמה יעצמא גוסבו

) תואירב וא לגרב םד שירקל ללוכה ןוכיסה

וא

םע ( גנירבונ .ןטק וניה

ךותמ

10,000

כ ,ןוירהב ןניאו בלושמ ילנומרוה העינמ יעצמא םושב תושמתשמ ןניאש םישנ

וחתפי םד שירק .הנש ךלהמב

ךותמ

10,000

רונ ,לרטסגרונובל ליכמה בלושמ ילנומרוה העינמ יעצמאב תושמתשמה םישנ

ןורטסית

וא גרונ

מיטס יי כ ,ט

.הנש ךלהמב םד שירק וחתפי

ךותמ

10,000

ןוגכ לרטסגונותא וא ,ןימורטס'גלארונ ליכמה בלושמ ילנומרוה העינמ יעצמאב תושמתשמה םישנ נירבונ

ג

כ ןיב ,

6-12

.הנש ךלהמב םד שירק וחתפי םישנ

םד שירקל ןוכיסה

" יאר) ךלש תישיאה תיאופרה הירוטסיהל םאתהב הנתש שירקל ךנוכיס תא םיריבגמה םימרוג םד .(ךשמהב "

הנש ךלהמב םד שירק חתפל ןוכיס

ךותמ

10,000

םישנ

רשא םישנ תושמתשמ ןניא

שמ םיילנומרוה העינמ יעצמאב םיבלו ןוירהב ןניאשו תעבט/הקבדמ/הלולג תמגודכ

ךותמ

10,000

םישנ

םישנ

תושמתשמ

ןוירה תעינמל תבלושמ תילנומרוה הלולג הליכמה

רונ ,לרטסגרונובל

א

ןורטסית

גרונ וא

'

מיטס יי

ט

6-12

ךותמ

10,000

םישנ

ב תושמתשמה םישנ גנירבונ

תא םיריבגמה םימרוג ךלש ןוכיסה רקל םד שי

ב

ו

דירו

םע םד שירקל ןוכיסה גנירבונ

ןטק וניה

:רתוי הובג ךלש ןוכיסה .ןוכיסה תא ולידגי רשא םיבצמ רפסמ םנשי ךא

וא ףוג תסמ דדמ) בר לקשמ ףדוע תלעב ךניה םא

לעמ

;(עובירב רטמ/ג"ק

ליגב רחא רביאב וא תואירב ,לגרב םד שירק היה תיניערגה ךתחפשמ יבורקמ דחאל םא

ליגל תחתמ ,לשמל) ריעצ

ךרעל ערפה ךל שיו ןכתיי הז הרקמב .(

ב תיתשרות תשירק

;םד

וא ,הלחמ וא העיצפ לשב ןמז ךרואל ךיילגר לע דומעל הלוכי ךניא םהב םיבצמב וא ,חותינ רובעל הכירצ תא םא ב שומישה תא קיספהל ךרוצ היהיו ןכתיי .סבגב תעבוקמ ךלגרש גנירבונ נפל תועובש רפסמ ךניהש ןמזב וא חותינה י ב שומישה תא קיספהל יכרטצת םא .תדיינ תוחפ גנירבונ וב שמתשהל ליחתהל ילכות יתמ ךלש אפורה תא ילאש , .בוש

לע םע

ליגה תי

ליג לעמ דחוימב)

םינש

ךרעל

תוחפ ינפל תדלי םא תועובש רפסממ

הלוע םד שירק חתפל ןוכיסה

.םימרוג רתוי ךל שיש לכ

) תוסיט לעמ

םירחאה םימרוגהמ קלח ךל שי םא דחוימב ,םד שירקל ךנוכיס תא ינמז ןפואב תולעהל תויושע (תועש .המישרבש

קיספהל שי יכ טילחהל יושע ךלש אפורה .החוטב ךניא םא םג ,ךילע לח הלאה םיבצמהמ דחא םא אפורל רפסל בושח ב שומישה תא גנירבונ

ומישה ןמזב הנתשמ ליעל םיבצמהמ דחא םא ב ש גנירבונ העודי הביס אלל תקקפ הווח החפשמ בורק לשמל ,

וא הש

ךנ לקשמב תיתועמשמ הלוע .ךאפורל רפסל ךיילע ,

קרועב םד ישירק

?קרועב רצונ םד שירק םא תורקל לולע המ

וב םד שירקל המודב

.ץבשל וא ,בל ףקתהל םורגל יושע אוה ,לשמל .תורומח תויעבל םורגל לולע קרועב שירק ,דיר

תא םיריבגמה םימרוג ךלש ןוכיסה םד שירקל קרועב

ףקתהל ןוכיסה יכ ןייצל בושח

ץבש וא בל ב שומישמ האצותכ גנירבונ

וניה דואמ ןטק ךא

יושע

תולע

יילע םע

) ליג ליג לעמ

םינש

ךרעל

םא ךניה

שעמ .תנ

ומכ בלושמ ילנומרוה העינמ יעצמאב שומיש ךלהמב גנירבונ

על קיספהל ץלמומ ןש םא . ךניא

חילצמ

ןשעל קיספהל ליג לעמ תאו

ץעייל יושע אפורה ךל

גוסב שמתשהל

רחא

;העינמ יעצמא לש

תא םא תלעב

;לקשמ ףדוע

ץחל ךל שי םא

;הובג םד

ריעצ ליגב ץבש וא בל ףקתה היה תיניערגה ךתחפשמ יבורקמ דחאל םא

ליגל תחתמ

ךרעל םג הז הרקמב .( תא היושע

ןוכיסב תויהל

;ץבש וא בל ףקתהב תוקלל רתוי הובג

םא ;(םידירצילגירט וא לורטסלוכ) םדב ןמוש לש ההובג המר שי תיניערגה ךתחפשמ יבורקמ והשימל וא ,ךל

םא ךל שי

הרואא םע תונרגימ דחוימב ,תונרגימ

(הליה)

היעב ךל שי םא בלב

ערפה) םתסמב ה ארקנה בצק תערפה ,

(םירודזורפ רופרפ

כוס ךל שי םא .תר

המ דחאמ רתוי ךל שי םא םיבצמ

םא וא ,וללה ולא יא

םהמ ניה

רומח םי

יושע םד שירק חתפל ןוכיסה ,דחוימב תולעל

וליפא .רתוי

המ דחא םא םיבצמ

ליעל הנתשמ

ןמזב ב שומישה גנירבונ

,לשמל

הליחתמ ת ,ןשעל בורק

חפשמ

אלל תקקפ הווח וא העודי הביס

ךניה

לקשמב תיתועמשמ הלוע

פס ךלש אפורל יר

ןטרס

יבגל םג יטנוולר תויהל יושעו ,הפה ךרד םיחקלנה םיבלושמ העינמ יעצמא םע םירקחמב ףסאנ ןלהל ןתינה עדימה גנירבונ ןתמל עגונב עדימ אצמנב ןיא . יקיתרנ ןוגכ) ןוירה תעינמל םינומרוה לש גנירבונ

גב תושמתשמה םישנב רתוי תובורק טעמ םיתיעל אצמנ דש ןטרס םרגנ רבדה םא עודי אל םלוא ,תובלושמ תולול

אפורה ידי לע תוקדבנ ןהש ןוויכמ תובלושמ תולולגב תושמתשמה םישנב רתוי םילגתמ םילודיגש ןכתי ,המגודל .לופיטה תבלושמה הלולגה תקספה רחאל הגרדהב תתחופ דש ןטרס לש תרבגומה תועראיהה .רתוי תופוכת םיתיעל

ובק ןפואב קודבל בושח אפורל תונפל ךיילעו ךיידש תא ע ךלש אפורל חוודל ךיילע ,ןכ ומכ .והשלכ שוג השיגרמ תא םא היה וא ,שי החפשמ בורקל םא דש ןטרס

רבעב

ףיעס יאר)

"

תורהזא גנירבונב שומישל תועגונה תודחוימ

.("

םירידנ םירקמב

תולולגב תושמתשמב וחווד ילודיג , דבכ ו ,םיריפש ףא תוחפב םירקמ וחווד םיריאממ םילודיג דבכב ינפ . ןטב באכמ ילבסת םא אפורל

גירח

רומח

תוחפ םיתיעל ורק תולחשה ןטרסו (םחרה תיריר) םוירטמודנאה ןטרס יכ חווד תבלושמ הלולגב תושמתשמה םישנב יבגל םג הרקמה תויהל לוכי הז .תופוכת גנירבונ .רשוא םרט הז עדימ ךא ,

2.3

םירגבתמו םידלי

לש תוליעיהו תוחיטב גנירבונ

ליגל תחתמ םירגבתמב

.הקדבנ אל םינש

2.4

גנירבונו תורחא תופורת

אפורל ךכ לע ירפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא תחקול תא םא .ךלש חקורל וא

אפורל דימת ירפס ךלש

םייחמצ םירישכת וא תופורת וליאב אפור וא רחא אפור לכל ירפס ,ןכ ומכ .תשמתשמ רבכ תא םייניש

(חקורל וא) ב תשמתשמ תא יכ ,תפסונ הפורת ךל םשור רשא , גנירבונ ולכוי םה . רמול שמתשהל ךיילע םא ךל ןוירה תעינמל ףסונ תוריהז יעצמאב

(םימודנוק ,אמגודל) ןמז המכ ךשמל ,ןכ םאו , םאה ,וא , ןפוא תא תונשל שי שומישה

הפורת

ירצ תאש תרחא הכ

מ קלח תופורתה

תומרה לע העפשה תולעב תויהל תולוכי לש גנירבונ

םדב

התוא ךופהל תולוכי

תויהל ןוירה תעינמב הליעי תוחפ

יופצ יתלב םומידל םורגל תולוכי

:ב לופיטל תושמשמה תופורת תוללוכ הלא תופורת

,אמגודל) היספליפא רוטיברב ,ןיאוטינפ ,ןודימירפ

םיט ,ןיפזאמאברק , ,ןיפזאבראקסקוא ריפוט

,טאמ בלפ

,אמגודל) תפחש פיר

(ןיציפמ

והיז

,אמגודל) נוטיר

ריב אפא ,ןיפאריבנ ,ריבאביפלנ , זנריב

גוסמ תיפיגנ דבכ תקלדב םוהיז

;(ריברפאלט ,ריברפסוב ,אמגודל)

,אמגודל) תורחא תוימוהיז תולחמ ןיבלופואסירג

ץחל

םד

תואירה לש םדה ילכב הובג

;(ןאטנסוב)

תיחמצה הפורתה) םיינואכד חור יבצמ

St. John’s wort

;(םוטרופרפ םוקירפיה)

לטונ תא םא

ל םורגל םייושע רשא םייחמצ םירישכת וא תופורת גנירבונ הליעי תוחפ תויהל םג שמתשהל ךרוצ היהי , תרחא הפורת לש העפשההש ןוויכמ .ץצוח העינמ יעצמאב לע גנירבונ

דע ךשמיהל היושע

תקספה רחאל םימי .הזה ןמזה לכ ךרואל ףסונה ץצוחה העינמה יעצמאב שמתשהל ךרוצ שי ,הפורתה הרעה ב שמתשהל ןיא : גנירבונ

םע .ישנ םודנוק

גנירבונ

לע עיפשהל היושע ןתוליעי

לש

תורחא תופורת אמגודל ,

קיצ תוליכמה תופורת

ןירופסו

הפורתה ב לופיטל פא היספלי

ןי'גירטומאל

(םיפקתהה תוחיכשב הילעל םורגל לולע רבדה)

.יהשלכ הפורת תליטנ ינפל חקורה וא ךלש אפורה לש ותצעב ילאש

ב שומישה ןמזב םינופמטב שמתשהל הלוכי תא גנירבונ תא ירידחה . גנירבונ

רהזיהל ךיילע .ןופמט תרדחה ינפל ב תפלשנ הניא תעבטה יכ אדוולו ןופמט תאצוהב דע םירק םימב התוא יפטש טושפ ,תאצוי תעבטה םא .הצוחה תועט .הרזחב התוא ירידחה דיימו םירשופ

לש התוליעי תא תיחפי אל קיתרנה תרטפב לופיטל םירצומב וא ערז ילטוקב שומיש גנירבונ

.ןוירה תעינמב

הדבעמ תוקידב

םא תעצבמ ךניה

ךב לפטמה יאופרה םרוגל יחווד ,ןתש וא םד תוקידב ב תשמתשמ תא יכ גנירבונ

יושע רבדהש רחאמ תוקידב לש ןהיתואצות לע עיפשהל

תומייוסמ

2.5

ןוירה

הקנהו

ב שמתשהל ןיא גנירבונ

ןוירהב םישנב

וא ןהש תובשוחש םישנב תויושע

שומישה תעב ןוירהל תסנכנ םא .ןוירהב תויהל

גנירבונ

לו תעבטה תא ריסהל ךיילע םע רשק רוצי

אפורה

ךלש

ךנוצרב םא קיספהל

שמתשהל

גנירבונ

ףיעס יאר ,ןוירהל סנכיהל תניינועמ תאש ןוויכמ

"

... םא תושעל המ תא

גנירבונב שמתשהל קיספהל הצור

."

גנירבונ

ב שמתשהל תניינועמ תא םא .הקנה ךלהמב שומישל ללכ ךרדב תצלמומ הניא גנירבונ

,הקנה ידכ ךות אנ יצעייתה

אפורה םע

ךלש

2.6

תונוכמב שומישו הגיהנ

ריבס אל

גנירבונש

וא גוהנל תלוכיה לע עיפש שומיש לע

.תונוכמב

3

שמתשת דציכ .

י

גנירבונב

שמתשה

גנירבונב דימת

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל

רידחהל הלוכי תא איצוהלו תא גנירבונ

שהל יתמ ךתוא החני אפורה .ךמצעב ב שמת גנירבונ

שי .הנושארה םעפב ףיעס יאר) ךלש ישדוחה רוזחמה לש ןוכנה םויב תילאניגוה תעבטה תא רידחהל

"

תעבטה םע ליחתהל יתמ הנושארה ךשמל המוקמב הריאשהלו ("

.םיפוצר תועובש בוט לגרה הז היוצמ ןיידע תעבטה םא תועיבקב קודבל קיתרנב

ךלש יאיצוה ישילשה עובשה רחאל . תא גנירבונ

ה ללכ ךרדב .דחא עובש תב הקספה יכרעו ישדוחה םומיד

תסו

עיגי

.הז הקספה עובש ךלהמב

3.1

גנירבונ תא איצוהלו רידחהל דציכ

גפ אל הפקות יכ יאדוו ,תעבטה תרדחה ינפל

ףיעס יאר)

"

גנירבונ ןסחאל ךיא

("

.התאצוהו תעבטה תרדחה ינפל ךיידי תא יצחר

תה תא ירחב .הביכש וא ,הפופש הבישי ,תמרומ תחא לגרשכ הדימע ןוגכ ,תעבטה תרדחהל רתויב ךל החונה החונ

תא יאיצוה

גנירבונ .תיקשהמ

,עבצאל לדוגאה ןיב תעבטה תא יזחא יצחל

תעבטה תא ירידחהו ,ךיתועבצא ןיב הזל הז םיידגנה תעבטה ידיצ תא םירויא יאר) קיתרנה ךותל

רשאכ .( גנירבונ

תאצמנ

יא השח תא םא .רבד שוחל הרומא ךניא ,המוקמב

,תוחונ יפחד תא גנירבונ

תונידעב ךותב תעבטה לש קיודמה םוקימל תובישח ןיא .קיתרנה ךות לא רתוי קומע טעמ .קיתרנה

רחאל

תא יאיצוה תועובש גנירבונ

ידי לע תאז תושעל הלוכי תא .קיתרנהמ תסנכה עבצאה ל תחתמ ילוש םי

ימדקה םי

לש בטה ידי לע וא ,תע תעבטה ילוש תזיחא 'סמ רויא יאר) הצוחה התכישמו

תא תרתאמ תא םא .ךלש אפורל תונפל ךיילע ,התוא איצוהל תלגוסמ ךניא ךא ,ךלש קיתרנה ךותב תעבטה

תיקשב יוצר ,הליגרה תיתיבה הפשאב תשמושמה תעבטה תא ךילשהל שי הלש ףוטשל ןיא .שדחמ הריגסל תנתינה תא גנירבונ

.הלסאה דרומב

'סמ רויא

תא יאיצוה גנירבונ

תיקשהמ

'סמ רויא

יצחל תעבטה לע

'סמ רויא

תעבטה תרדחהל החונ החונתב ירחב

רויא

רויא 'ג

רויא 'ב

ירידחה רויא) תחא די תרזעב קיתרנל תעבטה תא

תא ידירפה ךרוצ שי םא ,('א

תא יפחד .הינשה ךדי תרזעב םייתפשה רויא) חונב ישוחתש דע קיתרנה ךותל תעבטה

ךשמל המוקמב תעבטה תא יריאשה .('ב

רויא) תועובש

.('ג

'סמ רויא

תא איצוהל ןתינ גנירבונ

תסנכה תועצמאב תסיפת תועצמאב וא תעבטל תחתמ עבצאה .הצוחה התכישמו עבצאל המאה ןיב תעבטה

3.2

ץוחב דחא עובש ,םינפב תועובש השולש

תעבטה תא תסנכה וב םויהמ לחה

תילאניגוה ריאשהל שי ,

המוקמב אלל הערפה

ךשמל

.תועובש

רחאל

תועובש יאיצוה

םא ,המגודל .העשה התואב ךרעבו ,התוא תרדחה וב עובשב םוי ותואב תעבטה תא תא תסנכה גנירבונ

העשב יעיבר םויב

22:00

לע ,ךרעב האיצוהל ךיי

העשב יעיבר םויב ,רתוי רחואמ תועובש

22:00

.ךרעב

םומיד עיפוהל רומא הז עובש ךלהמב .עובש ךשמל השדח תעבט יסינכת לא ,תעבטה תא תאצוהש רחאל ללכ ךרדב ליחתי םומידה .קיתרנהמ

רחאל םימי תאצוה

גנירבונ

בוש) הקספהה עובש םותב קוידב השדחה תעבטה תא יסינכה

םא םג ,(העשה התואב ךרעבו ,עובשב םוי ותואב םמדל תקספה אל

םא

מ הלעמל לש רוחיאב הרדחוה השדחה תעבטה

רחא יבקע .התוחפ תויהל הלולע ןוירה ינפמ הנגהה ,תועש ףיעסב תוארוהה

"

המ

הקספהה עובש רחאל השדח תעבט רידחהל תחכש ...םא תושעל

"

ב ישמתשת םא גנירבונ

מל םאתהב ה ,ליעל ראות תסו

.םימי םתואב ךרעב שדוח ידימ שחרתת

3.3

הנושארה תעבטה םע ליחתהל יתמ

ןורחאה שדוחה ךלהמב רחא ילנומרוה העינמ יעצמאב תשמתשה אל

.

תא ירידחה ה תעבט גנירבונ

הנושארה ישדוחה רוזחמה לש ןושארה םויב

ה לש ןושארה םויה ,רמולכ) תסו

(ךלש

גנירבונ

ועפ תא הליחתמ הכירצ ךניא .תידיימ התל תעינמל םירחא תוריהז יעצמא טוקנל .ןוירה

ב שומישה ליחתהל ןתינ גנירבונ

ישימחה דע ינשה םויב םג

תסוה

םא םלוא ימייקת ןימ יסחי ךלהמב

םימיה םינושארה ב שומישל גנירבונ

לע

םג שמתשהל ךי אב

העינמ יעצ

ןוגכ) ףסונ םודנוק

צעל םאתהב לועפל ךיילע וז ה ב תשמתשמ תא רשאכ קר גנירבונ

.הנושארל

ןורחאה שדוחה ךלהמב תבלושמ הלולגב תשמתשה

.

ב שמתשהל יליחתה גנירבונ

הקספהה עובש רחאלש םויב רחואמה לכל תליטנב .תולולגה

ךלש תולולגה תזירא םא ב שומישה יליחתה ,תוליעפ יתלב תולולג םג הליכמ גנירבונ

ה תחיקל רחאל םוי רחואמה לכל הליעפ אלה הלולג .הנורחאה

אפורה תא ילאש ,וז איה הלולג וזיא החוטב ךניא םא ךלש .חקורה תא וא ךיראהל ןיא

הקספהה תא (םינומרוה אלל ןמז ךשמ)

תע ךשמל רבעמ תולולגה תליטנ ןמזה .ץלמומה

ךניא יכ החוטב תא םאו הנוכנ הרוצבו תויבקעב הלולגב תשמתשה םא ןוירהב קיספהל םג ילכות ,

תליטנ תא ב שומישה תא ליחתהלו ךלש תיחכונה תולולגה תסיפחב אוהש םוי לכב תולולגה גנירבונ

.תידיימ

הקבדמב תשמתשה תירוע ןורחאה שדוחה ךלהמב ןוירה תעינמל

.

ב שומישה תא יליחתה גנירבונ

תא ךיראהל ןיא .הקבדמב שומישב הליגרה הקספהה רחאל םויב רחואמה לכל ש השענ אל הב הקספהה ךשמל רבעמ הקבדמב שומי ןמזה .ץלמומה

ךניא יכ החוטב תאו הנוכנ הרוצבו תויבקעב הקבדמב תשמתשה םא ןוירהב שומישה תא קיספהל םג ילכות , ב שומישה תא ליחתהלו ,אוהש םוי לכב הקבדמב גנירבונ

.תידיימ

תלולגב תשמתשה

-

טסגורפ הליכמה) ינימ

ג

ןורחאה שדוחה ךלהמב (דבלב ן

.

הל הלוכי תא תא לוטיל קיספ תלולג

ינימ ב ליחתהלו םוי לכב גנירבונ

העש התואב ,תרחמל

ךרדב תגהנ הב

ללכ הלולגה תא תחקל

ךא ךלהמב (םודנוק לשמל) ףסונ העינמ יעצמאב תשמתשמ תאש יאדו ,

םינושארה םימיה

שומישל תעבטב

שדוחה ךלהמב ןגטסגורפ ררחשמה ימחר ךות ןקתהב וא לתשב ,הקירזב תשמתשה

ןורחאה

ב שומישה תא יליחתה גנירבונ

ימחר ךותה ןקתהה וא לתשה וב םויב וא ,ךלש האבה הקירזה דעומ עיגי רשאכ ךא .םירסומ ןגטסגרופה ררחשמ

ךלהמב (םודנוק ןוגכ) ףסונ העינמ יעצמאב םג תשמתשמ תא יכ יאדוו

םימיה שומישל םינושארה תעבטב

הדיל רחאל

.

םא התע הז

הו ןכתי ,תדלי אפור ךתוא החני תלבקל דע ןיתמהל הנושארה תסוה

ב שומישה תלחתה ינפל גנירבונ

רתוי םדקומ ליחתהל ןתינ םיתיעל

ךכ לע ךל ץעייל לכוי אפור תניינועמו הקינימ תא םא . שמתשהל

גנירבונ

אפורב ץעוויהל ךיילע

ןכ ינפל

רחאל וא הלפה הדירג

.

.אפורב יצעוויה

3.4

...םא תושעל המ

קיתרנהמ תועטב הטלפנ גנירבונ

גנירבונ

ל ,קיתרנהמ תועטב טלפיהל היושע מגוד

ןמזב ,ינימ עגמ ןמזב ,ןופמט תאצוה ןמזב ,יוארכ הסנכוה אל םא ,ןכ לע .םחר תחינצ לש בצמב וא ,תוריצע ךיילע

.קיתרנב היוצמ ןיידע תעבטה םא תועיבקב קודבל

מ תוחפ ךשמל קיתרנל ץוחמ התייה תעבטה םא

הרק ךכ םא .ןוירה ינפמ תנגומ ןיידע תא ,תועש

תעבטה תא יפטש מ רתוי ךשמל ץוחב התייה תעבטה םא .בוש התוא ירידחהו (םימח םימב אל) םירשופ וא םירק םימב

,תועש

איה ל אל הלולע פמ ןגה ינ

ףיעסב הצעה יאר ,ןוירה

"

קיתרנל ץוחמ תינמז התייה ךלש תעבטה ...םא תושעל המ

."

תעבטה ךלש התייה תינמז קיתרנל ץוחמ

שכ גנירבונ

איה קיתרנב תאצמנ תעבטה םא .ןוירה עונמל ידכב ףוגל םינומרוה תויטיאב תררחשמ קיתרנל ץוחמ התיה הלעמל

תועש

ןכתי

אל איהש ינפמ ךיילע ןגת

ןוירה ,ןכל . קיתרנל ץוחמ היהת תעבטהש רוסא

מ הלעמל ךשמל

לכב תועש

.תועש

םא הפוקתל קיתרנל ץוחמ התיה תעבטה לע הלוע הניאש

3

תועש

ת ןיידע איה ינפמ ךיילע ןג

ןוירה לע .

סינכהל ךי הרזח תעבטה תא רחואמה לכל לבא ,ירשפאה םדקהב

ךות

.תועש

קיתרנל ץוחמ התיה תעבטה םא קיתרנל ץוחמ התייה תעבטהש תדשוח תא םא וא ,

ךשמל מ הלעמל

-

3

,תועש

שארה עובשה ךלהמב ינשהו ןו ןכתי , ת אל איהו ינפמ ךיילע ןג

ןוירה

הרזח תעבטה תא יסינכה

קיתרנל דימ ,תרכזנשכל ךשמל האיצוהל ילבמ המוקמב תעבטה יריאשהו

תוחפל םימי תמייקמ תא עובש ותוא ךלהמב םא . ןימ יסחי

.ףסונב םודנוקב ישמתשה

ךלהמב ינימ עגמ תמייקו ,תעבטב שומישל ןושארה עובשב תא םא תעבש .אפורל ינפ הז הרקמב .ןוירהב תאש ךכל תורשפא תמייק ,ופלחש םימיה

תעבטה םא

קיתרנל ץוחמ התייה תעבטהש תדשוח תא םא וא ,קיתרנל ץוחמ התייה ךשמל מ רתוי

-

3

תועש

ישילשה עובשה ךלהמב

ןכתי אל איהו ינפמ ךיילע ןגת

ןוירה יתש ןיבמ תחאב רוחבלו תעבטה תא ךילשהל ךילע . רשפאה :תואבה תויו

.דימ השדח תעבט יסינכה

תא ילבקת אלו ןכתי .השדח תועובש השולש תפוקת ליחתת תעכ

תסו ןכתי ךא , היהיו ךל וא לק םומיד .המתכה

.תעבטה תא בוש ירידחת לא תא הליחת ילבק

תסו

אל השדח תעבט יסינכה זאו מ רחואי

רחאל םימי הרסוה תמדוקה תעבטהש

הטלפנ וא

לע ב תשמתשה םא קר וז תורשפאב רוחבל ךי גנירבונ

.םינורחאה םימיה תעבש ךלהמב תופיצרב

תרבשנ תעבטה

תורידנ םיתיעל גנירבונ

ה תעבטש בל המש תא םא .רבשיהל הלולע גנירבונ

א יכילשה ,הרבשנ

יליחתהו

תעבט םע .ירשפאה םדקהב השדח

יעצמאב ישמתשה ןוירה תעינמל ףסונ תוריהז מגודל)

ךלהמב (םודנוק

םא .םיאבה םימיה .ךלש אפורה םע רשק ירצ אנא ,הרבשנ תעבטהש בל תמשש ינפל ןימ יסחי תמייק

תחא תעבטמ רתוי תרדחה

אל לע םיחוויד ויה

תועפות תורומח תוקיזמ

האצותכ

ב םינומרוהה לש רתי תנמ גנירבונ רתוי תועטב תרדחה םא . האקה ,הליחב ישוחתו ןכתיי ,תחא תעבטמ םומיד וא יקיתרנ הלא םינימסת םא ךלש אפורל ינפו תופדוע תועבט יאיצוה . .םיכשמנ

תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח

הקספהה עובש רחאל השדח תעבט רידחהל תחכש

םא עובש לע הלוע תעבט אלל הפוקתה

דח תעבט ירידחה יעצמאב ישמתשה .תרכזנש עגרב הש

ףסונ תוריהז

עינמ

ןוירה ךלהמב ןימ יסחי תמייקמ תא םא (םודנוק ומכ)

םיאבה םימיה

אלל הפוקתה ךלהמב ןימ יסחי תמייק םא תירהו ןכתי תעבטה .אפורל דימ יחווד הז הרקמב .

אלל ןמזה קרפש לככ

תעבטה

רתוי ךשוממ

ךכ לדג וכיסה ךכל ן ןוירהב ךניהש

תעבטה תא ריסהל תחכש םא

מ רתוי ךשמל המוקמב הראשוה תעבטה םא

מ רתוי אל ךא תועובש

4

תועובש יזא , ןיידע איה ינפמ ךיילע ןגת

ןוירה ישע .

ליגרכ

.ןכמ רחאל השדח תעבט ירידחהו עובש ךשמל הקספה

ךשמל המוקמב הראשוה תעבטה םא מ רתוי

-

4

תועובש יוכיס שי , .ןוירהל יסנכיתש

ווד תאש ינפל ךאפורל יח .השדח תעבטב שומיש הליחתמ

העיפוה אל תסוה

ב תשמתשה גנירבונ

תוארוהה יפל

םא םלוא ,העיפוה אל תסוה ב תשמתשה גנירבונ

תופורת תלטנ אלו ,תוארוהה יפל תורחא

אל דואמ ש ריבס

ךני ןוירהב ב שמתשהל יכישמה . גנירבונ

.ליגרכ םלוא

םא העיפוה אל תסוה

צרב םיימעפ ו ןכתי ,תופי ןוירהב ךנה יחווד . ב שומישב יליחתת לא .דימ אפורל גנירבונ

קדב אפורהש דע אבה

.ןוירהב ךניא

םא יפל תלעפ אל

גנירבונב שומישה תוארוה

םא תסוה

עיפוה אל

יפל תלעפ אלו שומישה תוארוה

תסוה היופצה אל

העיגה

ןמזה קרפ

ןכתי ,תעבטה אלל ןוירהב ךניהו

םע רשק ירצ ב שומישה תליחת ינפל ךאפור גנירבונ

.השדח

יופצ יתלב םומיד ךל שי

ב שומישה ךלהמב גנירבונ יעצמאב שמתשהל יכרטצתו ןכתי .םירוזחמה ןיב יופצ יתלב םומיד עיפומ םישנהמ קלחב , .תישנ הנייגיה הרקמ לכב ליגר אלה םומידה םא .ליגרכ תעבטב שמתשהל יכישמהו קיתרנב תעבטה תא יריאשה , ממ וא דבכ ךפוה ,ךיש ליחתמ

.אפורל יחווד ,בוש

תא תונשל הצור תא לש ןושארה םויה

תסוה

ב תשמתשמ תא םא גנירבונ

תא ילבקת ,תוארוהה יפל תסוה

(ישדוח םומיד)

תעבטה אלל ןמזה קרפ

הצור תא םא ,תסול ןושארה םויה תא תונשל הלוכי תא

תאז תושעל

לע

ןמזה קרפ רוציק ידי

תעבטה אלל

ךא)

קרפ ךיראהל ןיא םלועל (!הז ןמז

םא ,המגודל תסוה

ךלש

ליחתמ

ךרדב

ללכ

) ישילש םויל תאז תונשל הלוכי תא ,ישיש םויב

(ןכ ינפל םימי

שדוחהמ האלהו אבה האבה תעבטה תא ירידחה טושפ .

.ללכ ךרדבמ םדקומ םימי

ידימ הרצק היהת תועבט יתש ןיב הקספהה תפוקת םא

המגודל)

םימי (תוחפ וא

ילבקת אלו ןכתי תסו י .

ךל היהיו ןכת

םומי לק המתכה/

(םימתכ וא תופיט)

.האבה תעבטב שומישה ךלהמב

.תוצעייתהל ךלש אפורה םע רשק ירצ ,ךישמהל דציכ החוטב ךניא םא

תא בכעל הצור תא תסוה ךלש

לש בוכיע ,ץלמומ וניא רבדהש תורמל

תסו

ךלש ירשפא וניה לע

ט תרדחה ידי תעבטה תרסה רחאל דימ השדח תעב תיחכונה השדחה תעבטה תא ריאשהל הלוכי תא .תועבטה ןיב הקספה תפוקת אלל , רתויה לכל םינפב ךשמל

המתכה/לק םומיד ךל היהי השדחה תעבטב שומישה ךלהמבו ןכתיי .תועובש

(םימתכ וא תופיט) תניינועמ תאשכ . לבקל תסו

טושפ מיש יליחתה .תעבטה תא יריסה .םימי עובש לש הקספה רחאל השדח תעבטב שו

.ךלש תסוה תא תוחדל הטלחהה ינפל אפורה לש ותצעב לואשל ילכות

3.5

גנירבונב שומישה קיספהל תניינועמ תאשכ

ב שומישה תא קיספהל הלוכי תא גנירבונ

.יצפחתש תע לכב

.ןוירה תעינמל תורחא תוטיש יבגל אפורה תא ילאש ,תורהל הצור ךניא םא

ב שמתשהל הקיספמ תא םא גנירבונ

.תורהל יסנתש ינפל תסוה תלבקל דע תוכחל ךיילע ,תורהל תניינועמ תאש ןוויכמ .הדילה לש יופצה הדעומ בושיחב ךל עייסי רבדה

4

.

יאוול תועפות

שומישה ,תופורתה לכב ומכ

גנירבונ

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

להבית לא

מישר ארקמל אלו ןכתיי .יאוולה תועפות ת ילבסת

.ןהמ תחא ףאמ

ךניהש ךתואירבב והשלכ יוניש שיש וא ,תכשוממ וא הרומח איה םא דחוימב ,יהשלכ יאוול תעפותמ תלבוס תא םא מ האצותכ תויהל יושעש תבשוח גנירבונ .ךלש אפורה םע ירבד אנא ,

וב םד ישירקל רבגומ ןוכיס

דירו םזילובמאובמורת) םידיר

יקרוע םזילובמאובמורת) םיקרועב םד ישירק וא (

םינוכיסה לע רתוי טרופמ עדימ תלבקל .םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמא תולטונ רשא םישנה לכ רובע םייק ( םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמא תליטנב םינושה

ףיעס יאר

" ,

תעדל ךיילע המ

ב שומישה ינפל גנירבונ

."

ךניה םא

לש םיביכרמהמ דחאל תיגרלא גנירבונ

אל תוחיכש) םיאבה םינימסתה תא תווחל היושע תא ,(רתי תושיגר) תדפרס וא [העילבב ישוק וא/ו ןורג וא/ו ןושל ,םינפב תוחיפנ] המדאויגנא :(העודי (רועב תיגרלא הבוגת) ישוק םע בולישב תא יאיצוה ,הרוק רבדה םא .המישנב גנירבונ

רה םע רשק ירצו .דימ ךלש אפו

תושמתשמ

תואבה יאוולה תועפות לע וחוויד גנירבונב

.

יאוול תועפות תוחיכש

:

דע לע עיפשהל תויושע

1

ךותמ

10

םישנ

הליחב ,ןטב באכ

קיתרנב תוחונ יא ;("הדידנק" ןוגכ) קיתרנה לש יתיירטפ םוהיז האצותכ

השרפה ;ןימה רביאב דרג ;תעבטה קיתרנהמ

מ ,הנרגימ וא שאר באכ תחפומ ינימ ףחד ;םיינואכיד חור יבצ

דשב באכ ;ןגאב באכ ;

תסוה תופוקתב םיבאכ

הנקא

לקשמב הילע

הצוחה תעבטה תוטלפיה

יאוול תועפות ןניאש

תוחיכש

:

דע לע עיפשהל תויושע

1

ךותמ

100

םישנ

תרוחרחס ;היאר תערפה

ןטבה לש תוחיפנ

האקה

תוריצע וא לושלש

בוט אל השגרה ,תופייע תשוחת חורה בצמב םייוניש ;תונבצע וא ה חורה בצמב תודונת ;

(תקצב) ףוגב םילזונ ףדוע

ןתשה יכרדב וא ןתשה תיחופלשב םוהיז

רתוי ףוכת ןתש ןתמ ;ןתש תתל ךרוצ וא זע ןוצר ;ןתש ןתמב באכ וא ישוק

תעבטב שח גוזה ןבש וא םומיד ,באכ תוברל ,ןימ יסחי ךלהמב תויעב

םד ץחלב הילע

גומ ןובאית רב

תועורזב וא םיילגרב באכ ;םירירש תותיווע ;בג באכ

רועב תתחפומ תושיגר

ל תולולעה םיידשב תוטסיצ) תיטסיצורביפ דש תלחמ ;םילדגומ םיידש וא םיידשב באכ ךופה

(תובאוכ וא תוחופנ

פומ םחרה ראווצ ילוש וב בצמ ;(םחרה ראווצב םילודיג) םחרה ראווצ לש םיפילופ ;םחרה ראווצ לש תקלד יפלכ םילש ) ץוח

ectropion

;ןגאב תוחונ יא ;(לילכ קספיהל וא ,תורידס יתלב ,תוכורא ,דבכ םומיד םע תויהל תולוכיה תותסו ןוגכ) תסוב םייוניש םחרה לש תיווע ;תיתסו םדק תנומסת

קיתרנב םוהיז

(יקדייח וא יתיירטפ) תופב וא קיתרנב שבוי וא תוחונ יא ,באכ ,חיר , הבירצ תשוחת ;

בוא םוח ילג וא החירפ ,דרג ,המזקא ,רעיש ןד

תעבטה תורבשיה

יאוול תועפות תורידנ

:

דע לע עיפשהל תויושע

1

ךותמ

1,000

םישנ

ב םיקיזמ םד ישירק

:אמגודל ,קרועב וא דירו

,רמולכ) לגרה ףכב וא לגרב

,רמולכ) האירב

בל ףקתה

ץבש

ינימ

ייומד םיינמז םינימסת וא ץבש

דיה ,ץבש ) ףלוח ימכסיא ףקתהכ םיעו

.ןיעב וא תוילכב ,יעמ/ןטבב ,דבכב םד ישירק

יאר ,ףסונ עדימל) הז ןוכיס םילידגמה םירחא םיבצמ ךל שי םא רתוי הובג תויהל יושע םד שירק חתפל יוכיסה ףיעס

םד שירק לש םינימסתהו םד ישירקל ןוכיסה תא םילידגמה םיבצמה יבגל

דשהמ תושרפה

עפות העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תו

)

(םייקה עדימה ךותמ ךירעהל ןתינ אל

בהבהצ טנמגיפ ימתכ) המזאולכ

םוח

רועה לע ב , רקיע

םינפב

.(דרג ,החירפ ,יוריג ןוגכ) גוזה ןב לש ןיפב תוחונ יא

םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמאב תושמתשמב וחווד דבכב םילודיגו דש ןטרס

יאר ,ףסונ עדימל ףיעס

" ,

תורהזא

גנירבונב שומישל תועגונה תודחוימ

"

ןטרס

,יאוול תעפות העיפוה םא לבוס תא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא

,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ אפורה םע ץעייתהל ךילע

ויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חו

"יתפורת תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

(www.health.gov.il)

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

יאוול תועפות

רושיקל הסינכ י"ע וא

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.g

ov.il

5

.

דציכ

גנירבונ ןסחאל

?

ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה יענמ .הלערה ענמת ךכ םורגל ןיא

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

בש םינומרוהל ףשחנ דלי יכ תיליג םא בונ גניר אפורב יצעוויה ,

ךלש

שמתשהל ןיא

גנירבונ

) הגופתה ךיראת ירחא

(exp. date

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה

יאנת :הנסחא

:תחקרמה תיבב ןוסחא

ל שי ןסחא רוריקב הרוטרפמטב לש

°C-8°C

בור יפ לע ררוש הז תורוטרפמט חווט ררקמב

יתיבה

ןוסחא ידי לע :תלפוטמה

תא ינסחא גנירבונ

לש הרוטרפמטב תירוקמה תיקשב

2°C-30°C

ב שמתשהל ךילע גנירבונ

דע

עגרמ םישדוח התשיכר

הגופתה ךיראתמ רחואי אל ךא

/הזיראה יאנת יפל םג

משנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא

.דבלב תלבגומ הפוקתל תו

ישמתשת לא

גנירבונ

נישב תנחבה םא .ןיעל םיארנה םהשלכ יאלב ינמיסב וא תעבטה עבצב יו

ףוטשל ןיא .שדחמ הריגסל תנתינה הלש תיקשב יוצר ,הליגרה תיתיבה הפשאב תשמושמה תעבטה תא ךילשהל שי תא גנירבונ

.הלסאה דרומב

ל יכילשת לא ,תורחא תופורת םע ומכ בויב

תשמתשה אלש תועבט ,תיתיבה הפשאל וא וא ןהב ןפקות גפש

אש תועבט ךילשהל דציכ חקורה תא יל ב ןניאש ךרוצ ןהב ןיאו שומיש

דוע ועייסי הלא םיעצמא . .הביבסה לע ןגהל

6

.

ףסונ עדימו הזיראה ןכות

6.1

גנירבונ הליכמ המ

?

) לרטסגונותא :םה םיליעפה םירמוחה

11.7

) לוידרטסאליניתאו (ג"מ

.(ג"מ

רמוחה לע ףסונ םיליעפה םי

גנירבונ

ג הליכמ

Ethylene vinylacetate copolymer (ףוגב ססומתמ וניא רשא קיטסלפ לש גוס); Magnesium Stearate.

6.2

הזיראה ןכותו גנירבונ תיארנ דציכ

גנירבונ

הרטוקו עבצ תרסח טעמכ דע עבצ תרסח ,הפוקש ,השימג איה

ינוציחה

.מ"מ

.םוינימולא דידר היושעה שדחמ הריגסל תנתינ תיקשב הזורא תעבט לכ

הליכמ הזירא לכ .הז ןולע םע דחי ןוטרק תזיראב הזורא תיקשה

וא

.תועבט

ש ןכתי .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אל

:ןרצי

ןונגרוא .יו.נא

.דנלוה ,סוא

:םושירה לעב

ארשי ) םהודו פראש קרמ תרבח

1996

,מ"עב (

.ד.ת

7121

חתפ ,

הוקת

49170

תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

ראוני

2017

הפורתה םושיר 'סמ

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

132.14.30926

,ולא תוקבדמ וקבדוי םא

,ךנמויב םימיאתמה םיכיראתב רוכזל ךל עייסל הנלכות

צוהלו סינכהל יתמ תא אי גנירבונ

תעבטה תאצוה

תעבטה תסנכ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה