נוביטרופן 5 מג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

08-03-2018

מרכיב פעיל:
OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE
זמין מ:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
G04BD04
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
OXYBUTYNIN
איזור תרפויטי:
OXYBUTYNIN
סממני תרפויטית:
Relief of symptoms associated with voiding in patients with uninhibited neurogenic and reflux neurogenic bladder.
מספר אישור:
115 57 25985 00
תאריך אישור:
2014-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

02-12-2020

"ע עבקנ הז ןולע טמרופ רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י

ו"משתה )םירישכת ( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

תוילבט ןפורטיבונ

5

ג"מ

בכרה

:הליכמ הילבט לכ

דירולכ ןיניטוביסקוא ג"מ

Oxybutynin Chloride 5 mg

רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה

הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל

מ הניא וז הפורת תצלמו

ללכ ךרדב

ליגל תחתמ םידליו תוקוניתל

.םינש

1

המל . תדעוימ ?הפורתה

הלקהל םימרגנה םימוטפמיסב

ןוגכ( ןתש ןתמב הטילש רסוח ,תופיחד :

,הפילד ,תופיכת .םידליו םירגובמ לצא )הנתשהב ישוק ,קפאתהל תלוכי רסוח

:תיטיופרת הצובק יגרנילוכיטנא

2

:הפורתב שומיש ינפל .

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי

ףסונ עדימ האר

ףיעסב

מ לבוס ךנה תיקרב

המוקואלג

)הובג יניע ךות ץחל

תלחמ ,םייניע

מיסח תיקלח ה לש האלמ וא

םייעמ

תויעבמ

)סיטילוק( יעמב תקלד ללוכ לוכיעה תכרעמ

ימ

)הרומח םירירש תשלוח( סיברג הינטס

המיסח

ןתשה יכרד

לע השקמה ןתש ןתמ

.רומח םומיד

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

ןוירהב ךניה םא תננכתמ ,

ןוירה .קינהל תננכתמ וא הקינמ ,

:דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא

דה ילכ וא/ו בלה

,םד ץחל רתי ןוגכ הילכה ,דבכה

רית( סירתה תטולב או די

רתי תוליעפ תינומרע תטולב ,)

תלדגומ

תימונוטוא תויטפורואינ

לע העיפשמה הלחמ( )םיבצעה תכרעמ

סיטילוק

לושלש וא

,ריהמ וא הובג קפוד ,רידס אל קפוד עקב תפערס

תברצ וא לוכיע יישקב םיתיעל הוולמה

ןב ךנה םא

.רתוי וא הנש

םימחה ץיקה ימיב רהזיהל שי ןכל העזהה ינונגנמ תא תאכדמ הפורתה

ךניה םא וא אצמנ ,םח םילקאב

,תינפוג תוליעפ ךרוע ךניה וא

.םוח תכמ וא םוח תוחתפתהמ

שי .םוחמ לבוס ךניהש וא הלוע ךלש ףוגה תרוטרפמט םא אפורב ץעוויהל

תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול

תופורת

העגרהל

םורגל תולולעה

תשגרה

םונמנ

ב לופיטל וא תשוחת וא הליחב וגיטרו

)תרוחרחס( :ןוגכ . ןיזמורפורולכ

ורפ וא ןיזמורפורולכ

תופורת

כיספיטנא תויטו

:ןוגכ ןיפאזולק פ , ןיזאיתונ

לודירפולה ( לודיריפניב ,

תופורת ה תחפשממ ריטוב ונפו םינ

תופורת תודגונ

ןואכ

:ןוגכ ןיליטפירטימא

ןימארפימיא

ןיפלוסוד

ידגונ(

ןואכיד

גוסמ

)םילקיצירט

לופיטל תומיוסמ תוינימטסיהיטנא תופורת .תחשה תחדקב

ןיצסויה

.םירירש תייפרהל

נמא ( ןידט ה תלחמב לופיטל ןוסניקרפ

םימיוסמ םילאריו םימוהיזב וא

( ןיסקוגיד ב לופיטל תויעב

.)בל

הפודובל

פה תלחמב לופיטל .ןוסניקר

:ןוגכ םינירקסומיטנאה וא םיגרנילוכיטנאה תצובקמ תורחא תופורת

.זיגרה יעמה תנומסתב לופיטל תומיוסמ תופורת

וליחבב לופיטל תונתינה תופורת .העיסנב ת

מיסה תחנגב לופיטל תופורת )המתסא( תונופ

ןתש ןתמב הטילש רסוחב לופיטל תופורת

ןוסניקרפב לופיטל תופורת

:ןוזמו הפורתב שומיש

תוילבט ןפורטיבונ לוטיל ןתינ ןוזמ ילב וא םע

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תוניי תותשל ןיא

רתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא .הפו

:הקנהו ןוירה

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

.ןוירה תננכתמ וא ןוירהב ךניה םא

הקינמ ךניה םא

,קינהל תננכתמ וא

עיפשהל הלולעו םא בלחב תרבוע הפורתהש ןוויכ .ךדלי לע

:תונוכמב שומישו הגיהנ

ל םורגל לולע וז הפורתב שומישה ל וא םונמנ טשט הייאר שו

הגיהנמ ענמיהל שי ולא םירקמב תוליעפ לכבו תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז תביוחמ הרקמ לכב .תונוכמב שומיש וא תבייחמה ו תונריע .הייארה תודח

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

.זוטקלל םישיגרה םישנא לצא היגרלאל םורגל לולעו זוטקל ליכמ רישכתה

לבט לכ לש הי

ןפורטיבונ

כ הליכמ

זוטקל ג"מ

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

שמתשהל שי דימת רישכתב אפורה תוארוה יפל

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

.רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

:םירגוב

תחא הילבט

.םויב םימעפ

אוה םויל ילמיסקמ ןונימ

.תוילבט

ליג לעמ םידלי

.םויב םיימעפ תחא הילבט :

אוה םויל ילמיסקמ ןונימ

.תוילבט

םא ןפורטיבונ

הב לופיטל דעוימ תבטר

.הנישה ינפל הנורחאה הנמה תא לוטיל שי ,הליל

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

רתה תא עולבל .םימ םע הפו

לע .תוצחל רוסא .העילבל תדעוימ הילבטה ;סועלל ןיא תדימב ,ןתינ ,העילבה לע לקהל תנמ רחאל דימ דחי םיאצחה ינש תא עולבל שי .ידיימ שומישל היילבטה תא תוצחל ,ךרוצה .היצחה .הילבטה לש השיתכ/קוסיר יבגל עדימ ןיא

רתוי תועטב תלטנ םא ןפורטיבונ

:ךירצ תייהש יפכמ

אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

תיב לש ןוימ רדחל וא ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח

האקהל םורגל ןיא

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

םורגל לוכי רתי ןונימ

,החונמ רסוח :ל הרתי תושגרתה תשוחת

)םינפב רקיעב( םוח ילג

,תרוחרחס קזחו /רידס אל /ריהמ קפוד

,המישנ תויעב השוחת ןדבוא

תופכב וא םיידי תופכב ילגר םי

תמדרת .האקה ,הליחב ,תונבצע ,תויזה ,םוח ,םונמנ ,לובלב ,לקשמ יוויש רסוח ,

ןפורטיבונ לוטיל תחכש םא

:

,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןמז עיגה רבכ םא ךא .תרכזינשכ דימ הנמ לוט האבה הנמה

.אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא

שי .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל

וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ

מישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שו

4

.

:יאוול תועפות

לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןפורטיבונב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית

תא םא

ה

תא הווח ו ןפורטיבונ תוילבט לוטיל קספה ,תואבה יאוולה תועפות אפורל רפס :ךילא בורקה םילוחה תיב לש ןוימ רדחל הנפ וא דימ ךלש

,החירפ( תויגרלא תובוגת

ה,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה ןושל

רשא ןורגה וא ישקל םורגל םילולע

וא העילב )המישנ

העזה םורגל הלולעה ,התוחפ

םוח תכמ וא םוח תוחתפתה

השוחת ןדבוא םיילגר תופכבו םיידי תופכב

לרח

ןופליע

תבהצ

תא הווח תא םא ,תואבה יאוולה תועפות דיימ הנפ

אפורל

חקורל וא

ךלש

:

רידס אל וא ריהמ קפוד

םוח ילג

עיפומ םי

)םידלי לצא דחוימב

תרוחרחס

ןפוד תאצוי השלוח וא תופייע

הניש תויעב וא החונמ רסוח

תויזה

הליל יטויס

רפ( רתי תונדשח ,)הדרח תשוחת( תונבצע ,לובלב )היונ

הליגר יתלב תושגרתה

םיסוכרפ

ללוכ םייניעב תוי

,םייניעב שבוי ,המוקואלג .םייניעב באכ ,היארב שוטשט

ןתש ןתמב ישוק

רועב החירפ

םא בלח תמירזב הדירי

תונוא ןיא

הנפ אפורל

חקורל וא

ךלש

םא תועפותהמ תחא תואבה גיאדמ

ה

ךתוא

:

האקה ,הליחב

ןורגבו ףאב ,הפב שבוי

םונמנ

תוריצע

העזהב התחפה

לושלש

לוכיע יישק תברצ ,ןטב יבאכ ,

ןובאת רסוח

/רועב שבוי החירפ שמשל הפישחב תרבגומ תושיגר ,

שאר באכ

.תולק ללכ ךרדב ןה הלא יאוול תועפות

,יאוול תעפות העיפוה םא לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ .אפורה םע ץעייתהל ך

חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

לע

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות

www.health.gov.il

ועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול ת

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic

@moh.gov.il

5

אל ךיא . ?הפורתה תא ןסח

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םתייאר חווטו האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא תמ הגופתה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחיי

ל תחתמ ןסחא

6

:ףסונ עדימ .

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose, Maize Starch, Povidone, Calcium Carboxy methyl cellulose,

Magnesium Stearate, FDC blue no. 2.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

עבצב הילבט

.דחא דצב היצח ספ םע ,םידדצה ינשמ הרומק ,תלכת

לש הזירא תמייק

10,20,30,50

.תוילבט

.םיקוושמ תויהל םיושע תוזיראה ילדג לכ אל

,מ"עב תוימיכ תוישעת טצכ :ותבותכו םושירה לעבו ןרציה

המדקה בוחר

תירק לארשי ,יכאלמ

או קדבנ הז ןולע א :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשו טסוגו

2014

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

1155725985

תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה