נובורפיד

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-11-2020

מרכיב פעיל:
INSULIN ASPART 100 U/ML
זמין מ:
NOVO NORDISK LTD
קוד ATC:
A10AB05
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INJECTION - PENFILL
מסלול נתינה (של תרופות):
I.V, S.C
תוצרת:
NOVO NORDISK A/S, DENMARK
קבוצה תרפויטית:
INSULIN ASPART
סממני תרפויטית:
Treatment of patients with diabetes mellitus.
מספר אישור:
118932998200
תאריך אישור:
2010-06-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

26-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

26-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו – 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ודילע יאמב 2011

דיפרובונ

תינסחמבהקרזהלהסימת

ליפנפ - 3 מ " ל X 100 חי '/ מ " ל

תירועתתהקרזהלעבצתרסחוהלולצתימימהסימת , ) ידירוךותןתמלוא קר ע " יאופרתווצי ( .

הליכמהזיראלכ 3 מ " ל X 5 תוינסחמ

בכרה :

ליעפרמוח :

טרפסאןילוסניא

" ליכמל 100 חי תודי טרפסאןילוסניא .

הליכמתינסחמלכ 300 ךותבטרפסאןילוסניאלשתודיחי 3 מ " הקרזהלהסימתלשל .

תיטיופרתהצובק A10AB05) ׁ :(

הלועפיריהמםייגולנאםינילוסניאוםינילוסניא .

םיליעפיתלבםירמוח :

Glycerol, phenol (1.5mg), metacresol (1.72mg),disodiumphosphatedihydrate (1.25mg),zinc(chloride),

sodiumchloride (0.58mg),hydrochloricacid2N,sodiumhydroxide2N (~2.2mg), water for injections

תיאופרתוליעפ :

תרכוסבלופיטל ) סוטילמסטבאיד (

דיפרובונ וניה ינרדומןילוסניא ) ןילוסניאלשגולאנא ( הריהמותוליעפלעב . לשתרפושמהסריגםהםיינרדומםינילוסניא

םיינמוהםינילוסניא .

דיפרובונ לופיטלדעוימ םירגובמתרכסילוחב , םייתנשליגלעמםידליוםירגבתמ .

ותעפשהתליחת 10-20 ותקרזהרחאלתוקד , רחאלהעפשההאיש 1-3 העפשההךשמותועש 3-5 תועש . ותוליעפבקע

לשהרצקה דיפרובונ חווטךוראואינוניבןילוסניאםעלופיטהתאבלשלשי .

הפורתבשמתשהלןיאיתמ ?

שהלןיא לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמת . ומכ - ןכ , םיאבהםירקמבאפורבץעוויהלשי :

הקינמואןוירהתננכתמואןוירהבךניהםא ) הקנהוןוירהףיעסיאר .(

םימוהיזלשםירקמב , םוח , רובעלךילעשחותינינפל , ליגרהמןילוסניארתויךרטצת .

ידוקפתבתויעבלשםירקמב בכ תוילכבואד וא חמהתרתויתטולב לנרדאהתטולבואסירתהתטולבוא .

םא רתויתינפוגתוליעפבקסועהתא םאואליגרהמ הנוזתהילגרהתאתונשלהצורהתא ךלש , הלאםייונישותויה

ךלשםדברכוסהתמרלעעיפשהלםייושע

םורגלםילוכיתונושתוצראןיבתועשהילדבה ל יוניש אהתכירצב תוקרזההידעומבוןילוסני , אפורבץעוויהלךיילעןכל

תאשהרקמב / ןנכתמה / וחלהעיסנת " ל

תרחאלתחאתירחסמהרבחלשןילוסניאמוארחאלןילוסניאלשדחאגוסמךתואריבעהאפורהםא , ךרטציאפורהוןכתי

שמתשהלןיא רשאכהפורתב שחךניה הימקילגופיהלשבצמב ) תמרתת םדברכוס ( ברקוךלוה ,

האר / בלםישלאנףיעסבי (

העודיםאשמתשהלןיא היגרלא ו תושיגר ל טרפסאןילוסניא , הפורתהיביכרממדחאלוא , האר / י

ףיעסבהיגרלאינמיס " יאוולתועפות . "

הקנהוןוירה :

ןוירהבךניהםא , הקינמואןוירהתננכתמ , ךלשאפורהםעץעוויהלךיילע . בשמתשהלןתינ דיפרובונ ןוירהךלהמב . ןכתיי

ןילוסניאהןונימתאתונשלךרוצהיהיוירחאלוןוירההךלהמבש . םגהבושחהימקילגופיהתעינמותרכוסהלעינדפקחוקיפ

תתואירבלםגוךתואירבל ךקוני .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

תורהזא :

תאשכןילוסניאבלופיטקיספהלןיא / הלוחה . הנושהיהתתשרדנהןילוסניאהתומכשןכתי . אפורהםעץעייתהלךילע .

לוהוכלאךרוצהתאםא , תדרלהלולעךמדברכוסהתמרותויהתונתשהליושעןילוסניאבךלשךרוצה תולעלוא . ץלמומ

הדיפקבםדברכוסהתמרתארטנל .

הילכהואדבכהלשיוקלדוקפתםעםילוחוםירגובמםילוחב , רתויההובגתורידתבזוקולגהתמרתארטנלשי , םיאתהלו

ינטרפןפואבטרפסאןילוסניאהתנמתא .

בלםישלאנ :

שרדנהמההובגןילוסניאתנמתקרזהםא :

לוסניאתנמתקרזהםא שרדנהמההובגןי , ידימהכומנתויהלהלולעךמדברכוסהתמר ) ופיהואהימקילגופיהארקנהזבצמ .(

תוביס תופסונ הימקילגופיהלםורגלתולולעה ) םדברכוסתמרתת (

החוראלעתגלידואידמטעמתלכאםא .

ליגרהמרתויתינפוגתוליעפתעצבםא .

והלםילולעהימקילגופיהלהרהזאהינמיס תוימואתפבעיפ , לולכלםייושעו : הרקהעיז , רקורוויחרוע , תופייע ןפודתאצוי

השלוחו , דערואתונבצע , הדרח , לובלב , זוכיריישק , םונמנ , בערתשגרה תינוציק , ילוחתשוחת , היארבםיינמזםייוניש , יבאכ

שאר , ריהמקפודוהליחב .

שחךניהםאןילוסניאקירזהלןיא / מידקמםינמיסבה הימקילגופיהעוריאלםי .

שחךניהשהרקמב / ה םדברכוסהתמרתאדודמלזאורכוסברישעףיטחלוכאלךילעברקימקילגופיהעוריא . רכוסהתמרםא

תילבטלוכאלךילעידימהכומנךמדב ההובגרכוסתמרליכמהלכאמלכוא ) ומכ ; קתממ , טיוקסיב , תוריפץימ ( זאו חונל . ךילע

ךתאתאשל עיבקב תוילבטתו רכוס , ירפץימואהיגועםיקתממ ךרוצההרקמל .

םימלענהימקילגופיההינמיסרשאכ , הנזאתהםדברכוסהתמררשאכוא , ןילוסניאבלופיטהתאךשמה .

יתרכוסךניהשךיבורקלרפסלךילע / ת ופיהמהאצותכהרכהןדבואלןוכיסהללוכהלחמהלשתוכלשההתויהלתויושעהמו ..

לרוסא רסחךניהםאהקשמואןוזמךלתת / קנחמענמיהלידכהרכהת . הרכהרסוחלשהרקמב , דצהלעךביכשהלהבוח

דיימתיאופרהרזעקיעזהלו .

הימקילגופיהםא הרומח יחומקזנלםורגלהלולעאיהתלפוטמהניא ) עובקואינמז ( תוומלףאו .

ךתרכהתאתדביאובהימקילגופיהלשעוריאמתלבסםא , תאשוא / לבוסה / םיפוכתהימקילגופיהיעוריאמת , ץעייתהלךילע

ךלשאפורהםע . ךרוצשיוןכתי ןילוסניאבלופיטהינמזותומכתאשדחמךירעהל , הנוזתה ךלשתינפוגהתוליעפהו .

לשהריהמהותוליעפמהאצותכ דיפרובונ , ימקילגופיהעוריאשחרתמשכ – ) תת םדברכוסתמר ( , לולעעוריאה שחרתהל

סיסמינמוהןילוסניאלהאוושהבהקרזההרחאלרתויםדקומ .

ההובגואהכומנהניהךמדברכוסהתמרםא , תויהלםילולעךלשהבוגתהתלוכיוךלשזוכירה

תונוכמליעפהלוגוהנלךתלוכיםגךכוךכמםיעפשומ תונכוסמ , תבייחמהתרחאתוליעפלכוא

תונרע . םירחאוךמצעתאןכסללולעהתאיכרוכז .

בכרבגוהנליאשרהתאםאךבלפטמהאפורהםעץעייתהלךילע :

םיפוכתהימקילגופיהיעוריאמלבוסהתאםא

הימקילגופיהיעוראתוהזלךלהשקםא .

ןוגקולגבשומיש

הרכהדוביאמרתויהריהמתוששואתהרשפאמןוגקולגתקירזבשומיש הרומחהימקילגופיהרחאל . ןומרוההלשהקרזהה

ןוגקולג עצבתהלהלוכי ךתביבסבםדאלכידילע הכרדהרבעש ךכל . קרזוהשהלוחל ןוגקולג , לדיימתתלשי רחא ותרכהש

הרזח , רכוסליכמהןוזמוארכוס . םילוחתיבבלופיטבךרוצשיןוגקולגבלופיטלהבוגתןיאםא . ואאפורהםערשקרוצילשי

ןוגקולגתקירזרחאלןוימהרדחםע , עונמלידכהימקילגופיהלהביסהתארתאלשי התונשיה .

לוסניאהתנמתאתחקלתחכשםא ךלשןי :

ךלשןילוסניאהתנמתאתחקלתחכשםא , ידימההובגתויהלהלולעךמדברכוסהתמר ) הימקילגרפיה .(

תוביס תופסונ הימקילגרפיהלםורגלתולולעה :

ידמהכומנךלשןילוסניאהתנמףטושןפואב .

םוחואתימוהיזהלחמ

תא / לכואה / ליגרהמרתוית .

ליגרהמהכומנתינפוגהךתוליעפ .

יס הגרדהבםיעיפומהימקילגרפיהלהרהזאהינמ םיללוכו : ןתשןתמבהרבגה ; אמצ ; ןובאיתדוביא ; ילוחתשוחת ) תוליחב

תואקהו ( , תופייע םונמנו ; תוימומדא ו רועבשבוי ; המישנבןוטצאידאתטילפוהפבשבוי .

שחךניהםא / ולאםינמיסמדחאבה : קודב / םדברכוסהתמרתאי , ודבירשפאוהדימבו םגק ןתשבםינוטקתואצמיה , הנפו

יאופרץועיתלבקלדימ . ולאםינמיס םייושע הל בצמלעדיע רומח תיתרכוסתצמחלש ) סיסודיצאוטקקיטבאיד ( , בצמםא

םורגללולעאוהלפוטמוניאהז תוומלףאותיתרכוסתמדרתל .

הימקילגרפיהלליבוהלהלולעןילוסניאבשומישתקספה ) הובגרכוסתמר םדבדאמה ( סיזודיצאוטקו ) לשתורבטצה

רכוסםוקמבןמושקרפמףוגהותויהםדבתוצמוח .( רשאאפורםעתוצעייתהאללןילוסניאבלופיטהתאקיספהלןיא

לועפלדציכךתואהחני .

ןיבתובוגת - תויתפורת :

תנמלעעיפשהלתולולעוךפוגבזוקולגהתלועפךרדלעתועיפשמהתוברתופורתןנשי תשרדנהןילוסניאה . ךינפל ה תופורת

ןילוסניאבלופיטהלעעיפשהלתולולעשרתויבתוצופנה . לטונךניהםא / תפסונהפורתת , םשרמתבייחמהניאשהפורתםג

אפור , תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא , חקורלואלפטמהאפורלחוודלךילע , תוליעייאואםינוכיסעונמלידכ

גתמםיעבונה ןיבתובו - תויתפורת .

םדברכוסהתמרלעתועיפשמההטמתוטרופמהתופורתהמתחאבשמתשמךניהםאאפורלחוודלךילעדחוימב .

חונצלהלולעךמדברכוסהתמרהטמתוטרופמהתופורתהמתחאבשמתשמךניהםא ) הימקילגופיה :(

תרכסבלופיטלתופסונתופורת , רתיבלופיטלםישמשמהאתיבימסוח םדץחל , ןימאונומיבכעמתצובקמתופורת

זאדיסקוא MAOIs) ( ןואכידבלופיטלתושמשמה , םוחתתחפהואםיבאכתלקהלםישמשמהםיטליצילאס ,, םידיאורטס

םיילובנא ) ןורטסוטסטהמגודל ( , םידימאנופלוס ) םוהיזבלופיטלםישמשמה ( , בקמתופורת תצו תכיפהלםיזנאיבכעמ

ןיסנטויגנא (ACEs) , שמה םדץחלרתיבותומיוסמבלתולחמבלופיטלםישמ

תולעלהלולעךמדברכוסהתמרהטמתוטרופמהתופורתהמתחאבשמתשמךניהםא ) הימקילגרפיה :(

ןוירהתעינמלםירישכת ילרואןתמב ) " תולולג " ( , תקצבבוםדץחלרתיבלופיטלםישמשמהםידיזאית , םידיאוקיטרוקוקולג

ןוזיטרוקהמגודל ( משמה תקלדבלופיטלםיש , סירתהתטולבלשיוקלדוקפיתבלופיטלםישמשמהדיאוריתהינומרוה ,

םייטמימותאפמיס ) ןירפניפאהמגודל ] ןילנרדא [ , לומטובלס , ןילטוברט ( המטסאבלופיטלםישמשמה , הלידגינומרוה ) תופורת

לידגיוריגלתומרוגה דלשהת ףוגבםיילובטמםיכילהתלעהעפשהתולעבו ( , ו אד לוזאנ ) ץויבהךילהתלעהעיפשמההפורת .(

דיטוארנאלודיטוארטקוא ) הילגמורקאבלופיטלםישמשמה ( םדברכוסהתמרתאתיחפהלואריבגהלםילולע .

תולוכיאתיבתומסוחתופורת ירמגלםילעהלואשילחהל ינמיסתא בןיחבהלךלםיעייסמהםינושארההרהזאה הימקילגופיה .

ןוזטילגויפ ) רת גוסתרכסבלופיטלהפו 2 ילרואןתמב :(

גוסתרכוסילוחכברןמזהזמונחבואשםילפוטמרפסמלצא 2 ןילוסניאוןוזטילגויפבולפוטוץבשואבלתלחמבהוולמה

בלתקיפסיאהחתפתה . ןוגכבלתקיפסיאלשםינמיסשיגרמהתאםאירשפאהםדקהבךבלפטמהאפורהתאעדיילךילע :

מישנרצוק תימוקמתוחיפנואלקשמבהריהמהילעואגירחה ) תקצב .(

יאוולתועפות :

תורחאתופורתלהמודב , דיפרובונ םילפוטמהלכלצאחרכהבתועיפומאלרשאיאוולתועפותלםורגללולע .

הנושתוחיכשבעיפוהלתולולעיאוולתועפות , אבהןפואבורדגוהתויוחיכשהו :

דאמתוחיכשיאוולתועפות – מרתוילצאתועיפומ 1 ךותמ 10 םישמתשמ .

תוחיכשיאוולתועפות – לצאתועיפומ 1 דע 10 ךותמ 100 םישמתשמ .

תוחיכשאליאוולתועפות – לצאתועיפומ 1 דע 10 ךותמ 1000 םישמתשמ

תורידניאוולתועפות – לצאתועיפומ 1 דע 10 ךותמ 10,000 םישמתשמ .

דאמתורידניאוולתועפות – פומ שמתשממתוחפלצאתועי 1 ךותמ 10,000 םישמתשמ .

העודיהניאתוחיכש – םייקהעדימהסיסבלעתוחיכשהתאךירעהלןתינאל .

תוחיכשיאוולתועפות :

הימקילגופיה ) תת םדברכוסתמר (

תוחיכשאליאוולתועפות :

היארבתוערפה

ןילוסניאבלופיטליחתמךנהרשאכ , בתוערפהונכתי היאר , תוערפהםלוא א הרהמבתופלוחול .

תיתרכוסהיתפוניטר -

לבוסךניהםא / הרתיתוריהמבתורפתשמךלשרכוסהתומרותיתרכוסהיתפוניטרמת , רימחתהיתפוניטרהשןכתי . שי

אפורםעץעייתהל .

הקרזההרתאבםייוניש ) היפורטסידופיל ( -

גלתולולערתאותואבתונשינותורזוחתוקרזה לםור שךכ ץווכתהלהלולערועלתחתמתינמושההבכשה ) lipoatrophy ( וא

תובעתהל ) lipohypertrophy ( . ענמ / רוזאותואבםעפלכהקרזההתדוקנתפלחהידילעתאזי , ןכומכ , לעדיפקהלשי

ףצרבהקרזהירתאתפלחה . ןיחבמךניהםא / הקרזההרתאברועהלשתובעתהואתוקלטצהבה , ץעוויה / י תוחאבואאפורב

תרכוסה , הקרזההרתאבןילוסניאהתגיפסלעעיפשהלוארימחהלהלולעוזהבוגתשןוויכ .

היגרלאינמיס

הקרזההרתאב לולע תו שחרתהל םדואןוגכתימוקמהיגרלאלשתועפות , תלרח , תקלד , תוחיפנ , דוריג , באכ .

תופלוחבורלולאתועפות טהתליחתמתועובשרפסמרחאל לופי . תופלוחןניאוהדימב , הנפ / אפורלי .

אפורלתידיימהינפותדחוימתוסחייתהתובייחמההיגרלאתועפות :

תוטשפתמףאותומלענןניאתועפותהוהדימב םירחאףוגיקלחל

הלוחךנהעתפלשוא ) העזה , האקה , המישניישק , תוצאומבלתוקיפד ו תרוחרחס (

אפורבדיימץעוויהלךילע .

חיפנ םיקרפמבתו -

ןילוסניאךורצלתלחתהוהדימב , םיפסונםיקרפמבוםיילוסרקבתוקצבלםורגלהלולעםימתריצא . תופלוחולאתועפות

הרהמב .

תורידניאוולתועפות

באכבהוולמההיתפוריונ -

תוריהמבתורפתשמךלשרכוסהתומרוהדימב הרתי , ללולע חתפתה באכ רוקממ יבצע יונבאכארקנש רומחיתפור , העפות

הרהמבתפלוחתאז .

דאמתורידניאוולתועפות :

להרומחתיגרלאהבוגת דיפרובונ הפורתהיביכרממדחאוא ) תיתכרעמתיגרלאהבוגת .(

ףיעסבםגהאר " הפורתבשמתשהלןיאיתמ ? "

ובשהרקמלכב יאוולהתעפותבהרמחההלח , שוא שיגרמךנה / אלשיאוולתועפותה יונישלחםאואהזןולעבוניוצ

ךתשגרהב אפורהםעץעוויהלךילעתיללכה / ה , חאה / חקורהואתו / דיימת .

ןיבתובוגתויאוולתועפות - תוקוניתוםידליבתויתפורת :

תנתינהתפסונהפורתלכלעןכויאוולתעפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע

דליל / ה ! האר / ולתועפותליעלי וטרופשתודחוימתויתפורתןיבתובוגתויאו .

שומישתוארוהוןונימ :

דבלבאפורהתוארוהיפלעעבקיןונימה , אפורהידילעתצלמומההנמהלערובעלןיא . אפורהתוארוהירחאבוקעלשי . ןולעה

דבלבתיללכהיחנההווהמןכרצל .

לשחווטבהחוראואףיטחלוכאלשי 10 הקרזההןמזמתוקד הימקילגופיהעונמלידכ . קירזהלןתינךרוצהתעב דיפרובונ דימ

החוראהינפלםוקמבהחוראהרחאל .

תועיבקברכוסהתומרתאדודמלץלמומ .

וזהפורתןתמבםיינילקםייוסינוכרענאל , םייתנשליגלתחתמםידליב . בשמתשהלשיןכל דיפרובונ קרםייתנשליגלתחתמ

האפורהוהדימב יפיצפסןפואבךתואהחנ .

םידליב , בשומישהתאףידעהלשי דיפרובונ סיסמינמוהןילוסניאינפלע , ןילוסניאהלשרתויהריהמתוליעפגישהלידכ ,

אמגודל , ןדעומבותוחוראבתולתכהיוצרההנמהתעיבקבישוקשיםהבםירקמב .

ליפנפדיפרובונבשומישהינפל :

אדוהקרזההינפל / תושרבשי ךלםשראפורהשןילוסניאהגוסך .

ימוגהתנכובללוכתינסחמהתאקודבלשי , ליפנפבשמתשהלןיא קדסואוהשלכקזנובהארנש , םאוא ןיבחוורמרצונ

ימוגהתנכוב הנבלהתיתעבטהתיותהןיבל . חקורלתונפלשיולאםירקמב .

לוהוכלאבימוגהתימורקתאאטחלשי .

השדחטחמבשמתשהלשי םימוהיזעונמלתנמלעהקרזהלכל .

פדיפרובונבשומישהןפוא ליפנ

דיפרובונ תירועתתהקרזהלדעוימ , וא באשמבשומישל ו ת ל יוריע ןילוסניא . דיפרובונ תידירוךותהקרזהבםגןתניהללוכי

" דבלביאופרתווצי אפורלשהדומצהחגשהבו . וךותלתורישיןילוסניאהתאקירזהלןיא רירשואדיר .

רועהלשתובעתהעונמלידכהקרזההםוקימבבבסלעדימתדיפקהלשי ) יאוולתועפותףיעסבהאר ( . םיצלמומהםירוזאה

ןטבהןוויכלתימדקהןתומהםניהתימצעהקרזהלרתויב , עורזואתימדקךרי . תועיבקבםדברכוסהתמרתאדודמלךילע .

עלתחתמןילוסניאהתאקירזהלשי רו , תוחאהואלפטמהאפורהתוארוהיפלהקרזההןפוא , תוטרופמהתוארוהלםאתהבו

הקרזההיעצמאלףרוצמשןולעב .

ךשמלרועלתחתמטחמהתאריאשהלשי 6 האולמבהנמהתקרזהתאחיטבהלידכטחמהתאצוהלדעתוחפלתוינש .

הקרזהלכרחאלטחמהתאריסהלשי התאןסחאלו דיפרובונ טחמאלל תרבוחמ הלולערשאלזונהלשהפילדעונמלידכ

םורגל תקרזומההנמבקוידרסוחל .

שדחמאלמלןיא דיפרובונ ליפנפ .

תוינסחמ דיפרובונ ןייפובוניטחמוקסידרונובונתרבחלשהקרזההיעצמאםעשומישלובצועליפנפ .

לפוטמךניהםא / ליפנפןילוסניאלשדחאגוסמרתויבת , צמאבשמתשהלשי ןילוסניאלשגוסלכלםידרפנהקרזהיע .

שמתשהלןיא ןפסקלפדיפרובונב םיאבהםירקמב :

וקוזינואוצחמנואולפנתנקתומאיהובשהקרזההטעואתינסחמהםא ןילוסניאתפילדלששחםייקשןוויכמ .

אפקאוהשואהכלהכןסחואאלםא ) האר / ןוסחיאיאנתי .(

ולצהניאןילוסניאהתסימתםא עבצתרסחוהל .

יוריעתבאשמבדיפרובונלששומישהןפוא :

בברעלןיאםלועל דיפרובונ רחאןילוסניאםע , יוריעתבאשמבובםישמתשמרשאכ .

דיפרובונ ןילוסניאליוריעתבאשמתועצמאבירועתתיוריעלשמשמ . ךבלפטמהאפורהלשתוצלמההותויחנהלםאתהבלעפ

בשומישהןפואיבגל רובונ דיפ הבאשמב . שמתשה / אפורהידילעךלץלמוהשהבאשמהגוסבי . שיהבאשמבשומישהינפל

הבאשמבשומישהךרדלעתושרופמתוארוהלבקל . תאשהרקמבטוקנלךילעשתולועפהיבגלעדימלבקלךילע / הלוחה ,

הבאשמבלשכלשהרקמבוידמהכומנואידמההובגךלשרכוסהתמרוהדימב . מלואורקלשי תופרוצמהתוארוההרחאאל

ןילוסניאהיוריעתבאשמל .

ינפל טחמהתרדחה , שמתשה / הקרזההרוזאוךידייוקינלםימוןובסבי , יוריעהםוקמבםוהיזלכעונמלידכ .

שדחמיוריעהתינסחמיולימתעב , אדו / רתנצבואקרזמבתולודגריואתועובוראשנאלשי .

יוריעהתכרעמתאףילחהלשי ) רתנצ טחמו ( יוריעהתכרעלתופרוצמהתוארוהלםאתהב . תוארוההרחאאלמלואורקלשי

הדיפקב .

ןילוסניאהתבאשממבטימהתאקיפהלידכםדברכוסהתומרתארידסןפואבקודבלשי , לשתוירשפאתולקתרתאלו

הבאשמה . ןונימיבגלאפורהתוארוהלעדיפקהלשי .

לגואדלהבאשמבםישמתשמהםילוחהלע הקרזהיעצמאוןילוסניא יפילח ל ןתמ ה לשכלשהרקמבןילוסניא ב הבאשמ .

םיש / בלי :

עולבלאל ! דבלבהקרזהלתדעוימוזהפורת .

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

לעץלמוהשיפכלופיטהלעדיפקהלךילע - לפטמהאפורהידי .

ענמ / הלערהי !

םוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגס / לעותוקוניתוא - ענמתךכידי / הלערהי .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / תיבלשןוימרדחלדימי - םילוח , אבהו / ךתיאהפורתהתזיראי .

האקהםורגלןיא אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת , רחאהלוחב / הת קיזהלהלולעאי .

ןתיתלא / ךיבורקלוזהפורתי , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהתאקודבלשי םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . ךניהםאםייפקשמביכרהלשי

קוקז / םהלה .

הנסחא :

תוקוניתוםידלילשםדיגשיהמקחרהרומשלשי .

בשמתשהלןיא דיפרובונ ראתרחאל ןוטרקהלעוליפנפהתיותלעןייוצמההגופתהךי . ןורחאהםוילסחייתמהגופתהךיראת

שדוחהלש .

התאןסחאלשי דיפרובונ וניאש שומישב פמטבררקמב ' C ° C-8 ° 2 ) איפקמהןפודמקחרה .(

איפקהלןיא .

ררקמברומשלןיא דיפרובונ שומישתארקלואשומישבאצמנרשא , רדחהתרוטרפמטבאלא ) לעמאלךא C ° 30 ( דע 4

תועובש . .

רואמןגהלידכבתינוציחהןוטרקהתזיראךותבשומישבהניאשליפנפתינסחמהתארומשלשי .

רואלוםוחלהפישחינפמרישכתהלעןגהלשי .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

כתה ריש ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

תיתיבהפשאלרישכתהתאךילשהלןיא . ץעוויההביבסהתוכיאתויחנהלםאתהבשומישהםותבתופורתהתאדימשהלשי

חקורב .

סמ ' הפורתהםושיר : 1189329982

ןרצי : סידרונובונ עבק " מ , קרמנד .

םושירהלעב : עבקסידרונובונ " מ , חר ' שעתה 20 , הישעתהרוזא , רפכ - אבס 44425

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה