נאוגל וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
NEOMYCIN SULFATE 100 %
זמין מ:
BIOVAC LTD, ISRAEL
טופס פרצבטיות:
POWDER FOR SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS IN DRINKING WATER
תוצרת:
BIOVAC LTD, ISRAEL
סממני תרפויטית:
For the treatment of gastro-intestinal tract infections and diarrhea caused by gram negative bacteria as salmonela e. coli and other bacteria sensitive to neomycin in turkey.
מספר אישור:
81499219800
תאריך אישור:
2010-10-01

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

ירנירטולגואנ

NEOGAL VETERINARY

הקבא Powder

דבלבירנירטושומישל

הקרזהלאל ,

דבלבהיתשימבןתמל

בכרה :

Neomycin Sulphate 100%

תויוותה :

מרגנהםילושלשוםייעמימוהיזבלופיטל עםי " הלנומלסכםיילילשםרגםיקדייחי , א . םירחאםיקדייחוילוק

ןיצימואנלםישיגרה , ודוהילוגנרתב .

ןונימ :

לםרג – 10-15 ךשמלהיתשימרטיל 5 רנירטואפורתוארוהיפלואםימי .

הרעה :

ידימהירטהסימתןיכהלשי 24 תועש .

תורהזא :

ךותברופישלחאלםאב 3 םימי , הלחמהשדחמןחבאלשי . לפטמל : להרתיהפישח " ןנע " הלולעהקבאה

רועבואםייניעביוריגלםורגל , םידיזוקילגונימאלםישיגרהםישנאבו , תיגרלאהעפותלםורגללולע . םהילעןכל

רמוחבלופיטמענמהל .

ןגמיפקשמבשמתשהלץלמומתוריהזיעצמאכ , תופפכוהכסמ .

הנתמהןמז :

יספהלשי לופיטהתאק 24 הטיחשהינפלתועש .

ןוסחא :

שביםוקמב , רואמןגומורירק . םידלילשםדיגשיהמקיחרהלשי .

הזירא : קובקב : 50 , 100 םרג . תנצנצ : 50 , 100 םרג .

ןרצי : עבתויטבצמרפתוישעתהמרפלג " מ , ת . ד . 300 , אביקערוא 30600

הצפהוקוויש : עבקאוויב " מ , ת . ד . 300 , ביקערוא א 30600

סמ ' םושיר : 081499219800

קמ " ט : 201131-2

שומישל ירנירטו דבלב

בייח םשרמ אפור

תואירבהדרשמןוישרב

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה