מקסיבון 70

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-07-2019

מרכיב פעיל:
ALENDRONATE AS SODIUM
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
M05BA04
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ALENDRONATE AS SODIUM 70 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ALENDRONIC ACID
איזור תרפויטי:
ALENDRONIC ACID
סממני תרפויטית:
Maxibone is indicated for the treatment of osteoporosis in postmenopausal women to prevent fractures, including those of the hip and spine (vertebral compression fractures).Treatment to increase bone mass in men with osteoporosis.
leaflet_short:
הוראות לשימוש בתרופות ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE:א. התרופות האמורות יינתנו לטיפול באוסטיאופורוזיס ובהתאם לכללים האלה: 1. למטופלות בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס: א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי; ב. עם T score (ההפרש בין צפיפות העצם של המטופל לבין צפיפות העצם הממוצעת לאדם באוכלוסיה) השווה ל-3.5 או הנמוך מ-3.5- ;ג. בנשים מעל גיל 60 שנים עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5- ;ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו; ה. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי. 2. למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס: א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי; ב. מעל גיל 60 עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-; ג. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי;. ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו; 3. התרופות יינתנו למטופלים ומטופלות בהתאם לחלוקה זו: א. ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM - למטופלים ולמטופלות;ב. RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE - למטופלות בלבד.2. אף אחת מן התרופות האמורות לא תינתן בשילוב עם התרופות האחרות.
מספר אישור:
131 98 31048 01
תאריך אישור:
2010-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

06-01-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

0119H

118748010

1986 - ו״משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה 70 ןוביסקמ

תוילבט :הליכמ הילבט לכ )תישפוח הצמוח ג״מ 70 -ל יטנלויווקא( ג״מ 91.37 םוידוס טנורדנלא

Alendronate Sodium 91.37 mg )equivalent to 70 mg free acid(

המ״ 6 ףיעס האר רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלבה םיביכרמה לש המישרל .״?הליכמ 70 ןוביסקמ .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תא לאש ,תופסונ תולאש ךל שי םא .ןוביסקמ לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה וא ךלש אפורה קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל .םידליל תדעוימ הניא וז הפורת ןוביסקמ לוטיל ןיא .רבעמה ליג רחאל םישנב קר לופיטל תדעוימ ןוביסקמ

.הקינימ ךניה םא וא ,ןוירהב תויהל היושע תאש תבשוח וא ןוירהב ךניה םא ?70 ןוביסקמ תדעוימ המל .1 :תיוותומ 70 ןוביסקמ .םירבש תעינמל ,רבעמה ליג רחאל םישנב סיזורופואטסואב לופיטל .סיזורופואטסוא םע םירבגב םצעה תסמ תלדגהל לופיט .םיטנופסופסיב :תיטיופרת הצובק רקבל ךילע .עודי וניא סיזורופואטסואב לופיטל ןוביסקמ לוטיל ךילע ובש ןמזה ךשמ .ךרובע המיאתמ ןיידע ןוביסקמ םא עובקל תנמ לע ךלש אפורה לצא עובק ןפואב ןוביסקמ תליטנ ינפל .2 :םא ןוביסקמ לוטית לא לש םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא םוידוס טנורדנלאל )יגרלא( שיגר ךניה - ןוביסקמ המ״ 6 ףיעס האר ,םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל( ןוביסקמ .)״?הליכמ 70 .)ךלש הביקל ךלש הפה ןיב רבחמה רוניצה( טשווב תומיוסמ תויעב ךל שי

.תוחפל תוקד 30 ךשמב ףוקז תבשל וא דומעל לוכי ךניא - .םדב ןדיס לש תוכומנ תומר ךל שי

ןוביסקמב שומישל עגונב תודחוימ תורהזא :םא ךלש אפורל רפס ,ןוביסקמב לופיטה תלחתה ינפל העילבב תויעב ךל שי לוכיעב וא הביקב תויעב ךל שי םדב ןדיס לש תוכומנ תומר ךל שי םייניש תריקע וא ילטנד חותינ רובעל ןנכתמ ךניה הפה תואירבב תויעב ,םייכינח תלחמ ךל שי תויעבל ןוכיסה תא ריבגהל לולע הזש ןוויכמ( רבעב תנשיע וא ןשעמ ךניה )תוילטנד תוילכב תויעב ךל שי הגיפס תנומסת( םייעמב וא הביקב םילרנימ תגיפסב היעב ךל שיש ךל רמאנ )היוקל ןטרס ךל שי

ךלש רבועל קיזהל הלוכי ןוביסקמ םא עודי אל .ןוירה תננכתמ וא ןוירהב ךניה

ךלש םאה בלחל תרבוע ןוביסקמ םא עודי אל .קינהל תננכתמ וא הקינימ ךניה ךקוניתל קיזהל הלולע איה םאו תורחא תופורת תליטנ םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל תחקל וא חקול התא םא .חקורל וא לפטמה אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו אפור :לטונ ךניה םא ךלש אפורל רפס דחוימב הצמוח ירתוס ןיריפסא )NSAIDs( םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ היפרתוידר וא היפרתומיכ )ןוזתמסקד וא ןוזינדרפ ןוגכ( םידיאורטסוקיטרוק חקורלו ךלש אפורל הארהו ןהלש המישר רומש .לטונ התאש תופורתה תא רכה לע עיפשהל תולולע תומיוסמ תופורת .השדח הפורת לבקמ ךניהש םעפ לכב .ןוביסקמ לש התוליעפ תופורת תליטנ ינפל תוקד 30 תוחפל ןתמה ,ןוביסקמ תיילבט תעלבש רחאל הליעי ןוביסקמ .םירחא םינימטיוו ןוזמ-יפסות ,ןדיס ,הצמוח-ירתוס ללוכ ,תורחא .הקיר הביק לע תחקלנ םא קר הייתשו ןוזמ םע ןוביסקמ תליטנ ,םויה לש ןושארה ןוזמה תליכא ינפלו רקובב המיקה רחאל ןוביסקמ לוטיל שי .תרחא הפורת תליטנ וא ,הקשמ תייתש .זרב ימ לש )ל״מ 200 תוחפל( האלמ סוכ םע ןוביסקמ תיילבט תא לוטיל שי .ץימ וא ,הדוס ,הת ,הפק ,םיילרנימ םימ םע ןוביסקמ לוטיל ןיא וא ןושארה ןוזמה תליכא ינפל תוקד 30 תוחפל ןתמה ,ןוביסקמ תעילב רחאל .זרב ימל טרפ ,םויה לש ןושארה הקשמה תייתש הקנהו ןוירה :םא ךלש אפורל ירפס ,ןוביסקמב לופיטה תלחתה ינפל .ךלש רבועל קיזהל הלוכי ןוביסקמ םא עודי אל .ןוירה תננכתמ וא ןוירהב ךניה

םאו םאה בלחל תרבוע ןוביסקמ םא עודי אל .קינהל תננכתמ וא הקינימ ךניה .ךקוניתל קיזהל הלולע איה תונוכמב שומישו הגיהנ ,תומצעב םירומח םיבאכו תרוחרחס ,הייאר שוטשט ,ללוכ( יאוול תועפות ןנשי תלוכי לע עיפשהל תולולעה ןוביסקמ םע וחווד רשא )םיקרפמב וא םירירשב לא ,הלא יאוול תועפותמ תחא לכ הווח ךניה םא .תונוכמב שומישה וא הגיהנה .רתוי בוט שיגרתש דע גהנת םידלי .םידליב שומישל תדעוימ הניא ןוביסקמ ?ןוביסקמב שמתשת דציכ .3 ךלש אפורה םע קודבל ךילע .ךלש אפורה תוארוה יפל ןוביסקמ לוטיל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ךשמו ןונימה .עובשב תחא םעפ 70 ןוביסקמ לש תחא הילבט :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .הקיר הביק לע תחקלנ םא קר תלעופ ןוביסקמ .ךלש םינמזה חולל רתויב םיאתמה עובשב םויה תא רחב רקובב המיקה רחאל ,תרחבש םויב עובש לכ 70 ןוביסקמ לש תחא הילבט לוט .תרחא הפורת תליטנ וא ,הקשמ תייתש ,םויה לש ןושארה ןוזמה תליכא ינפלו .הדימעב וא הבישיב ןוביסקמ לוטיל שי .הילבטה תא תוצחל ןיא עיפוהל םילולעש ןוויכ ןוביסקמ תיילבט תא ץוצמל וא סועלל ,שותכל ןיא .הפב םיביכ זרב ימ לש )ל״מ 200 תוחפל( האלמ סוכ םע ןוביסקמ תיילבט תא עולבל שי .דבלב .ץימ וא ,הדוס ,הת ,הפק ,םיילרנימ םימ םע ןוביסקמ לוטיל ןיא :תוקד 30 תוחפל ןתמה ,ןוביסקמ תעילב רחאל תוליגר תויוליעפ עצבלו תכלל וא דומעל ,תבשל לוכי התא .בכוש התאש ינפל .האירק ומכ .זרב ימל טרפ ,םויה לש ןושארה הקשמה תייתש וא ןושארה ןוזמה תליכא ינפל םינימטיוו ןוזמ-יפסות ,ןדיס ,הצמוח-ירתוס ללוכ ,תורחא תופורת תליטנ ינפל .םירחא תליכא רחאל דעו ,ןוביסקמ תלטנש רחאל תוקד 30 תוחפל ךשמב בכשל ןיא .םויה לש ןושארה ןוזמה ךירצ תייהש יפכמ ןוביסקמ רתוי תלטנ םא וא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא תא איבהלו םילוחה תיב לש ןוימ רדחל .בכשת לא .איקהל הסנת לא ןוביסקמ לוטיל תחכש םא .םויה ותואב רתוי רחואמ התוא לוטיל ןיא ,ןוביסקמ לש הנמ לוטיל תחכש םא .ךלש ליגרה םינמזה חולל רוזחלו תרחמלש רקובב החכשנש הנמה תא לוטיל שי .םויה ותואב תונמ יתש לוטיל ןיא .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטה תא םילשהל ךילע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .ךלש אפורה םע לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת אפורה תא לאש ,הפורתב שומישל עגונב ןהשלכ תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה וא ךלש יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןוביסקמב שומישה ,הפורת לכב ומכ לובסת אלו ןכתיי ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ :תוללוכה תויניצר יאוול תועפותל םורגל הלולע ןוביסקמ .טשווב תויעב .1 .)הימצלקופיה( םדב ןדיס לש תוכומנ תומר .2 .םירירשב וא םיקרפמב ,תומצעב רומח באכ .3 .)סיזורקנואטסוא( תסלה םצעב תורומח תויעב .4 .ךריה םצעב ןפוד יאצוי םירבש .5 .תורומח תוירוע תועפותו תויגרלא תובוגת .6 םינמיסהמ דחא לכ חתפמ ךניה םא ,דימ אפורל הנפו ןוביסקמ לוטיל קספה :םיאבה .טשווב תויעב .1 רבחמה רוניצה( טשווב תויעב חתפל םילולע ןוביסקמ םילטונה םישנאהמ קלח רשא טשווה לש םיביכ וא ,תקלד ,יוריג תוללוכ ולא תויעב .)הביקל הפה ןיב .םיתיעל םמדל םילולע תא תיחפהל תנמ לע אפורה ידי-לע עבקנש יפכ קוידב ןוביסקמ לוטיל בושח .)״?ןוביסקמב שמתשת דציכ״ 3 ףיעס האר( טשווב תויעבמ לובסל יוכיסה באכ חתפמ ךניה םא דימ ךלש אפורה םע רשק רוצו ןוביסקמ לוטיל קספה .העילבב באכ וא תויעב ךל שי םא וא ,הרימחהש תברצ וא השדח תברצ ,הזחב :םיאבה םינמיסהמ דחא לכ חתפמ ךניה םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפל שי .)הימצלקופיה( םדב ןדיס לש תוכומנ תומר .2 םדב ךומנ ןדיס ךל שי םא .ךלש םדב ןדיסה תומר תא דירוהל הלולע ןוביסקמ לפטל שי .לופיטה ךשמב רימחהל לולע רבדה ,ןוביסקמ לוטיל תלחתהש ינפל ןדיס תומר םע םישנאה בורל .ןוביסקמ לטונ ךניהש ינפל םדב ךומנה ןדיסב םע רשק רוצ .םינימסת תויהל םילולע םקלחל ךא ,םינימסת ןיא םדב תוכומנ :ןוגכ םדב ךומנ ןדיס לש םינימסת ךל שי םא דימ ךלש אפורה ךלש םירירשב תויוצווכתה וא ,תותיווע ךלש הפל ביבסמ וא ,תונוהב ,תועבצאב ץוצקע וא השוחת רסוח ןדיס תומר עונמל רוזעל תנמ לע D ןימטיוו ןדיס ךל םושרי ךלש אפורהו ןכתיי םאתהב D ןימטיוו ןדיס לוטיל ךילע .ןוביסקמ תליטנ ןמזב ,ךלש םדב תוכומנ .ךלש אפורה תוארוהל .םירירשב וא םיקרפמב ,תומצעב רומח באכ .3 )סיזורקנואטסוא( תסלה םצעב תורומח תויעב .4 םצעב תויעב .ןוביסקמ תליטנ תעב תורקל תולולע תסלה םצעב תורומח תויעב .םייניש תריקע רחאל המלחהב בוכיעו םוהיז לולכל תויושע תסלה ןכתיי .ןוביסקמב לופיטה תליחת ינפל ךלש הפה לש הקידב עצבל ךלש אפורה לע .ןוביסקמב לופיטה תליחת ינפל ךלש םיינישה אפורל ךתוא הנפי ךלש אפורהו .ןוביסקמב לופיטה ךשמב הפב בוט לופיט לע דיפקהל בושח .ךריה םצעב ןפוד יאצוי םירבש .5 םילוכי רבשל םינימסת .ךריה םצעב ןפוד יאצוי םירבש ועיפוה םישנאהמ קלח לצא .ךריב וא ,העשפמב ,ךריה קרפמב ןפוד אצוי וא שדח באכ לולכל .תורומח תוירוע תועפותו תויגרלא תובוגת .6 ןורגה וא/ו ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה ,תדפרס ןוגכ תויגרלא תובוגת .תורומח תוירוע תועפותו )העילבב וא המישנב ישוקל םורגל םילולעה( .ולא יאוול תועפותמ תחא לכ ךל שי םא דימ ךלש אפורה םע רשק רוצ :ןה ןוביסקמ לש רתויב תוצופנה יאוולה תועפות .ןטבה רוזאב באכ .תברצ .תוריצע .לושלש .תינבצע הביק .םירירשב וא ,םיקרפמב ,תומצעב באכ .הליחב האוצ ,ןטבב תואלמ וא תוחיפנ תשוחת ,האקה ןניה תוחפ תוצופנ יאוול תועפות לש תקלד ,)uveitis( היבנעה תקלד ,ןיעב באכ וא דרג ,םיזג ,תימד וא הרוחש הלולעה החירפ ,)סיטירלקסיפא( ןיעה ןפוד לש תקלד ,)סיטירלקס( ןיעה לש ןבולה יוניש ,תרוחרחס ,שאר באכ ,רעיש תרישנ ,שמשה רואל הפישח ידי-לע רימחהל .םיילגרב וא םיידיב תוחיפנ וא םיקרפמב תוחיפנו ,םעטה תשוחתב :תורחא תוירשפא יאוול תועפות הסמוה וא הסעלנ ןוביסקמה תיילבט םא עיפוהל םילולע )םיביכ( הפב םיעצפ .הפב םע לופיטה תליחתב ללכ ךרדב ,תעפש ייומד םימוטפמיס ךל ויהיש ןכתיי

.ןוביסקמ .המטסאב הרמחה החווד םירומח םקלח( םירחא םייטפפ םיביכ וא הביקב םיביכ ועיפוה ,תורידנ םיתעל .)םומיד םע .ןזואב םוהיז וא/ו ,ןזואהמ השרפה ,ןזואב באכ ךל שי םא ךלש אפורה םע רבד .ןזואה תומצעב העיגפל םינמיס תויהל םילולע הלא התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .ךלש אפורה םע ץעייתהל ךילע ,הז ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה .״מ״עב םראפינוא״ תרבחל חוודל ןתינ ,ןיפולחל ?הפורתה תא ןסחאל דציכ .5 ץוחמ חוטב םוקמב רומשל שי ,תרחא הפורת לכ ומכ ,וז הפורת !הלערה ענמ לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו ,תוקונית וא/ו םידלי לש םתייארו םדי גשיהל !אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לע ןיוצמ רשא )exp. date( הגופתה ךיראת רחאל ןוביסקמב שמתשהל ןיא .ןיוצמה שדוחה לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה .שבי םוקמבו 25ºC -ל תחתמ הפורתה תא ןסחאל שי :ןוסחא יאנת ךילשהל ךיא חקורה תא לאש .יתיב הפשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא םיעצמא .דוע שומישב ןניאש תופורת ףסונ עדימ .6 ?הליכמ 70 ןוביסקמ המ :םיליעפ יתלב םיביכרמ םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl methylcellulose, Magnesium

stearate.

:הזיראה תלוכתו ןוביסקמ תיארנ דציכ תולעב ןהו ,תולוספק תרוצב ,תוכראומ ,תונבל תוילבט ןניה 70 ןוביסקמ תוילבט .דחאה ןדיצמ הייצח וק :תוזירא לדוג תזירא ךותל תוסנכומ רשא )םירטסילב( תוישגמ ךותב תוזורא ןוביסקמ תוילבט .תוילבט 30 -ו 28 ,20 ,15 ,10 ,8 ,5 ,4 ,2 שי 70 ןוביסקמ לש הזירא לכב .ןוטרק .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אל .6121301 ,א״ת ,21429 .ד.ת ,מ״עב םראפינוא :ותבותכו םושירה לעב םש .תורבעמ ץוביק ,מ״עב המירת :ןרצי םאתהב ןכדועו 2013 רבוטקוא :ךיראתב תואירבה דרשמ י״ע רשואו קדבנ הז ןולע .2019 ראוני :ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל :תואירבה דרשמ לש יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה לש םושירה רפסמ 131 98 31048 01 :70 ןוביסקמ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ 1986 - )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن .طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي

70 نوبيسكام صارقأ :ىلع صرق لك يوتحي )قيلط ضمح غلم 70 لداعي ام( غلم 91٫37 مويدوص تانوردنيلأ

Alendronate Sodium 91.37 mg (equivalent to 70 mg free acid)

يوتحي اذام« 6 ةرقفلا رظنأ رضحتسملا يف ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ تابكرملا ةمئاقل .»؟70 نوبيسكام .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ لأسإ ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .نوبيسكام نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ كبيبط مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كلجأ نم جلاعلل ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا .لافطلأل صصخم ريغ ءاودلا اذه نوبيسكام لامعتسإ زوجي لا .طقف سأيلا نس ةرتف دعب ءاسنلا ىدل جلاعلل صصخم نوبيسكام .ةعضرم تنك اذإ وأ ،

لاماح ينوكت نأ زئاجلا نم هنأب نيدقتعت وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ ؟70 نوبيسكام صصخم ضرغ يلأ )1 :صصخم 70 نوبيسكام .روسك ثودح عنمل ،سأيلا نس ةرتف دعب ءاسنلا ىدل ماظعلا ةشاشه ضرم ةجلاعمل

.ماظعلا ةشاشه ضرم نم نوناعي نيذلا لاجرلا ىدل مظعلا ةلتك ةدايز لجأ نم جلاعك .تانوفسوفسيب ـلا نم :ةيجلاعلا ةليصفلا .ةفورعم ريغ ماظعلا ةشاشه ضرم ةجلاعمل نوبيسكام لامعتسإ اهيف كيلع بجوتي يتلا جلاعلا ةرتف .كبساني لازي لا نوبيسكام ناك اذإ اميف ديدحتل مئاد لكشب كبيبط ةرايز كيلع نوبيسكام لامعتسإ لبق )2 :اذإ نوبيسكام لوانتت لا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم دحاو لكل وأ مويدوص تانوردنيلأ ـل )يجريلأ(

اساسح تنك .)»؟70 نوبيسكام يوتحي اذام« 6 ةرقفلا رظنأ ةلاعفلا ريغ تابكرملا ةمئاقل( نوبيسكام .)ةدعملاو كمف نيب لصاولا بوبنلأا( ءيرملا يف ةنيعم لكاشم كيدل .لقلأا ىلع ةقيقد 30 ةدمل بصتنم لكشب سولجلا وأ فوقولا ىلع رداق ريغ تنك .مدلا يف مويسلاكلا نم ةضفخنم بسن كيدل :نوبيسكام لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :اذإ كبيبط غلب ،نوبيسكام ـب جلاعلا ءدب لبق علبلا يف لكاشم كيدل مضهلا يف وأ ةدعملا يف لكاشم كيدل مدلا يف مويسلاكلا نم ةضفخنم بسن كيدل نانسأ علاتقا وأ نانسلأا يف ةيحارج ةيلمع ءارجلإ ططخ

ت تنك مفلا ةحص يف لكاشم ،ةثللا يف ضرم كيدل ثودح ةروطخ نم ديزي دق اذه نلأ كلذو( يضاملا يف نيخدتلا ىلع تمدقأ وأ نينخدملا نم تنك )نانسلأا يف لكاشم ىلكلا يف لكاشم كيدل )صاصتملإا ءوس ةمزلاتم( ءاعملأا يف وأ ةدعملا يف نداعملا صاصتمإ يف ةلكشم كيدل نأب كل ليق ناطرس كيدل ررضلا قحلي نأ هنكمي نوبيسكام ناك اذإ اميف فرع

ي لا .لمحلل نيططخت وأ لمحلا ةرتف يف تنك كنينجب اميفو ملأا بيلح ىلإ لقتني نوبيسكام ناك اذإ اميف فرع

ي لا .عاضرلإل نيططخت وأ ةعضرم تنك .كعيضرب ررضلا قحلي نأ زئاجلا نم ناك اذإ ىرخأ ةيودأ لامعتسإ ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ لوانتت تنك اذإ :لوانتت تنك اذإ كبيبط غلب صخلأاب .كلذ نع يلديصلا وأ جلاعملا بيبطلل كحا ،ةيئاذغ تافاضإو ةضومحلا تاداضم نيرﯿﭙسأ )NSAIDs( ةيديئوريتسلالا باهتللإا تاداضم ةعشلأاب جلاع وأ يواميك جلاع )نوزاتيماسكيد وأ نوزينديرﭘ لثم( تاديئوريتسوكيتروك اهيف ىقلتت ةرم لك يف يلديصللو كبيبطل اهيرأو اهب ةمئاق ظفحا .اهلوانتت يتلا ةيودلأا ىلع فرعت .نوبيسكام لمع ىلع رثؤت دق ةيودلأا ضعب .ديدج ءاود ،ىرخأ ةيودأ لوانتت نأ لبق لقلأا ىلع ةقيقد 30 رظتنإ ،نوبيسكام صرق علبب تمق نأ دعب نوبيسكام .ىرخلأا تانيماتيﭭلاو ةيئاذغلا تافاضلإا ،مويسلاكلا ،ةضومحلا تاداضم كلذ يف امب .ةيواخ ةدعم ىلع هلوانت مت اذإ طقف عجان بارشلاو ماعطلا عم نوبيسكام لامعتسإ ،بورشم كلاهتسا ،مويلل لولأا ماعطلا لوانت لبقو حابصلا يف ضوهنلا دعب نوبيسكام لوانت بجي .رخآ ءاود لوانت وأ .روبنصلا ءام نم )لقلأا ىلع للم 200( ةئيلم سأك عم نوبيسكام صرق لوانت بجي .ريصعلا وأ ،ادوصلا ،ياشلا ،ةوهقلا ،ةيندعملا هايملا عم نوبيسكام لوانت زوجي لا لولأا بورشملا برش وأ لولأا ماعطلا لكأ لبق لقلأا ىلع ةقيقد 30 رظتنا ،نوبيسكام علب دعب .روبنصلا ءام ادع ،مويلل عاضرلإاو لمحلا :اذإ كبيبط يغلب ،نوبيسكام ـب جلاعلا ءدب لبق ررضلا قحلي نأ هنكمي نوبيسكام ناك اذإ اميف فرعي لا .لمحلل نيططخت وأ لمحلا ةرتف يف تنك .كنينجب اميفو ملأا بيلح ىلإ لقتني نوبيسكام ناك اذإ اميف فرع

ي لا .عاضرلإل نيططخت وأ ةعضرم تنك .كعيضرب ررضلا قحلي نأ زئاجلا نم ناك اذإ تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا ةديدش ملاآو راود ،ةيؤرلا شوشت كلذ يف امب( نوبيسكام لامعتسإ دنع ةيبناج ضارعأ ثودح نع غلب .تانكاملا لامعتسإ وأ ةقايسلا ىلع ةردقلا ىلع رثؤت دق يتلاو )لصافملا يف وأ تلاضعلا ،ماظعلا يف .كروعش نسحتي نأ ىلإ ةقايسلاب مقت لا ،ةيبناجلا ضارعلأا كلت نم دحاو يأ نم يناعت تنك اذإ لافطلأا .لافطلأا ىدل لامعتسلإل صصخم ريغ نوبيسكام ؟نوبيسكام لامعتسإ ةيفيك )3 اذإ يلديصلا وأ كبيبط نم حاضيتسلإا كيلع .كبيبط تاميلعت بسح نوبيسكام لوانت بجي

امئاد

اقثاو نكت مل .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةرتفو يئاودلا رادقملا .عوبسلأا يف ةدحاو ةرم 70 نوبيسكام نم دحاو صرق :وه ةداع يدايتعلإا يئاودلا رادقملا .هب ىصوملا يئاودلا رادقملا زواجت زوجي لا .ةيواخ ةدعم ىلع هلوانت مت اذإ طقف لمعي نوبيسكام .كتاقوأ لودجل ةمئلام رثكلأا عوبسلأا نم مويلا رايتخاب مق ضوهنلا دعب ،هرايتخاب تمق يذلا مويلا يف عوبسأ لك 70 نوبيسكام نم دحاو صرق لوانتب مق .رخآ ءاود لوانت وأ ،بورشم برش ،مويلل لولأا ماعطلا لوانت لبقو حابصلا يف .فوقولا وأ سولجلا ةيعضوب نوبيسكام لوانت بجي .صرقلا رطش زوجي لا .مفلا يف تاحرقت رهظت دق هنلأ كلذو نوبيسكام صرق صم وأ غضم ،قحس زوجي لا .طقف روبنصلا ءام نم )لقلأا ىلع للم 200( ةئيلم سأك عم نوبيسكام صرق علب بجي .ريصعلا وأ ،ادوصلا ،ياشلا ،ةوهقلا ،ةيندعملا هايملا عم نوبيسكام لوانت زوجي لا :لقلأا ىلع ةقيقد 30 رظتنإ ،نوبيسكام صرق علب دعب .ةءارقلا لثم ةيدايتعلإا تاطاشنلا ذيفنتو يشملا وأ فوقولا ،سولجلا كنكمي .ءاقلتسلإاب موقت نأ لبق .روبنصلا ءام ادع ،مويلل لولأا بورشملا برش وأ لولأا ماعطلا لوانت لبق تانيماتيﭭلاو ةيئاذغلا تافاضلإا ،مويسلاكلا ،ةضومحلا تاداضم كلذ يف امب ،ىرخأ ةيودأ لوانت لبق .ىرخلأا لوانت دعب ىتحو ،نوبيسكام تلوانت نأ دعب لقلأا ىلع ةقيقد 30 ةدمل ءاقلتسلإا زوجي لا .مويلل لولأا ماعطلا نوبيسكام نم هلوانت كيلع بجوت امم رثكأ تلوانت اذإ ئراوطلا ةفرغل وأ بيبطلا ىلإ

لااح هجوت ،ءاودلا نم أطخلاب لفط علب اذإ وأ ةطرفم ةعرج تلوانت اذإ .ءاودلا ةبلع كعم رضحأو ىفشتسملا يف .ءاقلتسلإاب موقت لا .ؤيقتلا لواحت لا

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה