מקסיבון 10

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-11-2020

מרכיב פעיל:
ALENDRONIC ACID AS SODIUM
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
M05BA04
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ALENDRONIC ACID AS SODIUM 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ALENDRONIC ACID
איזור תרפויטי:
ALENDRONIC ACID
סממני תרפויטית:
Treatment of osteoporosis in postmenopausal women: Maxibone is indicated for the treatment of osteoporosis to prevent fractures, including those of the hip, wrist and spine ( vertebral compression fractures). Prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis: Maxibone is indicated for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis in men and women. For the treatment of osteoporosis in men.
leaflet_short:
הוראות לשימוש בתרופות ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM, RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE:א. התרופות האמורות יינתנו לטיפול באוסטיאופורוזיס ובהתאם לכללים האלה: 1. למטופלות בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס: א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי; ב. עם T score (ההפרש בין צפיפות העצם של המטופל לבין צפיפות העצם הממוצעת לאדם באוכלוסיה) השווה ל-3.5 או הנמוך מ-3.5- ;ג. בנשים מעל גיל 60 שנים עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5- ;ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו; ה. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי. 2. למטופלים בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס: א. עם שבר אוסטיאופורוטי קיים או בנוכחות תולדות של שבר אוסטיאופורוטי; ב. מעל גיל 60 עם T score השווה ל-2.5 או הנמוך מ-2.5-; ג. בכל מקרה של אוסטיאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול בתכשיר גלוקוקורטיקואידי;. ד. שנגרם מאחת המחלות הידועות כגורמות לו; 3. התרופות יינתנו למטופלים ומטופלות בהתאם לחלוקה זו: א. ALENDRONATE SODIUM, RISEDRONATE SODIUM - למטופלים ולמטופלות;ב. RALOXIFENE, BAZEDOXIFENE - למטופלות בלבד.2. אף אחת מן התרופות האמורות לא תינתן בשילוב עם התרופות האחרות.
מספר אישור:
118 23 29915 00
תאריך אישור:
2010-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986-ו"משתה )םירישכת(

70ןוביסקמ

תוילבט

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

Alendronate 70 mg (as sodium salt) :הליכמ הילבט לכ:בכרה

:םיליעפ יתלב םירמוח

Microcrystalline cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate.

.םיטנופסופסיב:תיטיופרת הצובק

:תיאופר תוליעפ

ישדוחהרוזחמהתקספהרחאלםישנבסיזורופואיטסואבלופיטלהוותומג"מ70ןוביסקמ

.סיזורופואיטסואמ םילבוסה םירבגב םצע תסמ תאלעהלו

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.הקינימ וא ןוירהב ךניה רשאכ וז הפורתב שמתשהל ןיא

.היביכרממ דחאל תושיגר לע ךל עודי םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

הפהתארבחמהרוניצה(טשוובןהשלכתויעבמת/לבוסךניהםאוזהפורתבשמתשהלןיא

.העילב יישק תמגודכ ,)הביקל

ךשמב)הדימעואהבישי(ףוקזבצמבראשיהלה/לוכיךניאםאוזהפורתבשמתשהלןיא

.הפורתה תליטנ רחאל ,תוחפל תוקד30

.הנזוא םרטש )םדב ןדיס לש תוכומנ תומר( הימצלקופיה לש בצמב וז הפורתב שמתשהל ןיא

:לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

,העילביישקמ,טשווה,לוכיעהתכרעמ,הילכהדוקפתביוקילמרבעבתלבסואת/לבוסךניהםא

.ףוקז בצמב תבשל וא דומעל ךתוא ליבגמה םרוג םייק םא וא

ת/דמועואםיינישלופיטת/רבועךניהםא,םיינישתויעבמרבעבתלבסואת/לבוסךניהםא

.רבעב תנשיע וא ת/ןשעמ ךניה םא וא ילאטנד חותינ רובעל

:תורהזא

.הפורתהתליטנינפלאפורלךכ-לעעידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא

ילוח:ןוגכןוכיסימרוגילעבםילוחברישכתבלופיטהתליחתינפלםיינישתקידבעצבלץלמומ

םעםילוח,םידיאורטסםילבקמהםילוח,יפרתוידרואיפרתומיכלופיטםילבקמהםילוח,ןטרס

םורגלהלולעתכשוממהפוקתלוזהפורתתליטנ.רבעשלםינשעמואםינשעמ,םייכינחתויעב

.)"יאוול תועפות" ףיעס י/האר( ךריה םצעב םירבשל

:תויתפורת-ןיב תובוגת

הזתמייסםאוא,הנוזתיפסותוםשרמאללתופורתללוכ,תפסונהפורתת/לטונךניהםא

םיעבונהתוליעי-יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע,תרחאהפורתבלופיטהתע

.ןדיס יפסותו הצמוח ירתוס :ןוגכ תופורת םע דחוימב ,תויתפורת-ןיב תובוגתמ

:יאוול תועפות

תועפות.יאוולתועפותעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

,האקה,הליחבומכ,לוכיעהתכרעמבתוערפהווחיםילוחהמקלח.תולקללכךרדבויהיאוולה

,םיקרפמבתוחיפנ,תופייע,תרוחרחס,הליכארחאלתינטבתוחונ-יא,תימדוא/והרוחשהאוצוא

תולולעלוכיעהתכרעמבתוערפההמקלח.םעטהשוחביוניש,רעישתרישנ,םיילגרבואםיידיב

לוכירשא)הביקלךלשהפהןיברבחמהרוניצה(טשווהלשביכואיוריגללוכ,תורומחתויהל

םאדחוימבתורקלתולולעהלאתועפות.העילבבבאכואישוקואתברצ,הזחבבאכלםורגל

ךות בכשל םירזוח םה םא וא/וןוביסקמתליטנ םע זרב-ימ לש האלמ סוכ םיתוש אל םילוחה

םארימחהלתולולעתויטשוותועפות.םויהלשןושארהןוזמהתליכאינפלואתוקד30-מתוחפ

.טשווה לש יוריג לע םיזמרמה םימוטפמיס וחתיפש רחאלןוביסקמלוטיל וכישמי םילוחה

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

םהתורידנםיתיעלרשאםיקרפמוא/וםירירש,תומצעיבאכמלובסלםילולעםילוחהמקלח

תקספהרחאלהלקהםיווחםילוחהבור!אפורלתונפלשי-םירומחםיבאכהוהדימב,םירומח

םירבשלםימדקומםינמיסתויהלםילולעךריהרוזאבתושיגרואהשלוח,באכ.הפורתהתליטנ

םיוולמתורידנםיתיעל(תעפשייומדםיינמזםימוטפמיס!דימאפורלתונפלשי:ךריהםצעב

םילולעןוביסקמםילטונהםילוח,םירידנםירקמב.לופיטהתליחתביסופיטןפואבופצנ,)םוחב

רואלהפישחברימחהלהלולערשאהחירפוא,הייארשוטשט,ןיעבבאכואדוריגמלובסל

החירפןוגכתויגרלאתובוגת.תורקלתולולעתורומחתוירועתובוגת,תורידנםיתיעל.שמשה

םורגלםילולערשאןורגוא/וןושל,םייתפש,םינפהלשתוחפנתה,תורידנםיתיעלוא,דרגו

ופצנהפבםיביכ.ןוביסקמבלופיטהבקעומרגנםהםאעודיאלךא)םירומחםקלח(םירחא

.הפב הסמוה וא הסעלנ הילבטה רשאכ

תובורקםיתיעל,תקלדותרחואמהמלחהלורשוקשתסלבתויעבמולבסםילוח,תורידנםיתיעל

.ןש תריקע רחאל

תשוחתואםירירשתויוצווכתהבתאטבתמ)םדבןדיסלשתוכומנתומר(הימצלקופיהתעפות

.דימ אפורל תונפל שי :תועבצאל וא םייתפשל ביבסמ ץוצקע

ךתשגרהביונישלחםאוא,הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

.דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה

:ןונימו ןתמ

.דבלב אפורה תוארוה יפל

:אפורהמ תרחא הארוה רדעיהב לבוקמ ןונימ

הילבטלוטילשי,עובשלכב.ךלשםינמזהחוללרתויבםיאתמהעובשבםויהתארוחבלשי.1

.רחבנש םויב עובשב םעפןוביסקמלש תחא

,תופסונתופורתתליטנואהקשמתייתש,ןושארהןוזמהתליכאינפלו,רקובבהמיקהרחאל.2

םימאל(דבלבזרב-ימלשהאלמסוכםעעובשבםעפןוביסקמתיילבטתאעולבלשי

.הילבטה תא ץוצמל וא סועלל ןיא .)ץימ אלו הת וא הפק אל ,םיילרנימ

ךשמל)הכילהואהדימע,הבישי(ףוקזבצמבראשיהלשי-בכשלןיא,הפורתהתליטנרחאל.3

.רקובה תחורא תליכא רחאל דע בכשל רוזחל ןיאו ,תוחפל תוקד30

.המיקה םרטב וא הנישה ינפלןוביסקמלוטיל ןיא.4

טשווהיוריגתעינמבועייסיוהביקלתוריהמבעיגהלהילבטלועייסיהליטנהתויחנהלעהדפקה

.)הביקל הפה תא רבחמה רוניצה(

תייתש,ןושארהןוזמהתליטנינפלתוקד30תוחפלןיתמהלשיןוביסקמתליטנרחאל.5

.םינימטיווןדיסתופסות,הצמוחירתוסללוכ,תופסונתופורתתליטנוא)זרב-ימטעמל(הקשמ

.הקיר הביק לע תלטינ איה םא קר הליעי הפורתה

הרמחהואהשדח(תברצואהזחיבאכ,העילבהתעבםיבאכבואםיישקבה/שחךניהםא.6

.אפורל תונפלוןוביסקמב לופיטה תא קיספהל שי ,)תמייק תברצ לש

.ץלמומה ןונימה לע רובעל ןיא

.תוקוניתו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

תחקלןיא.תרכזנשתרחמלשרקובבהילבטלוטילשי,עבקנשןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא

םויהלשירוקמהןונכתהיפלעובשבםעפהילבטתחקלורוזחלשי.םויהותואבתוילבטיתש

.בלח ירצומ ןוגכ ,ןדיסב הרישע הנוזת לע דיפקהל שי ,וז הפורתב לופיטה תפוקתב .רחבנה

הרמחהואהשדח(תברצואהזחיבאכ,העילבהתעבםיבאכואםיישקתחתיפםא!בלםישלשי

.אפורל תונפלוןוביסקמב לופיטה תא קיספהל שי ,)תמייק תברצ לש

:שומישה ןפוא

!הילבטה תא ץוצמל וא סועלל ןיא

.דבלבזרב-ימ לש האלמ סוכ םעהתומלשבהילבטה תא עולבל שי

!הילבטהתאשותכלואתוצחלןיא.התעילבלשורדהןמזלרבעמהפבהפורתהתאקיזחהלןיא

שי,תופסונתופורתתליטנואהקשמתייתש,ןושארהןוזמהתליכאינפלורקובבהמיקהרחאל

.)ץימאלוהתואהפקאל,םיילרנימםימאל(דבלבזרב-ימלשהאלמסוכםעןוביסקמלוטיל

)הכילהואהדימע,הבישי(ףוקזבצמבראשיהלשי-הרזחבכשלןיאןוביסקמתליטנרחאל

ןוביסקמלוטילןיא.ןושארהןוזמהתליכארחאלדעבכשלרוזחלןיא.תוחפלתוקד30ךשמל

תליכאינפלתוחפלתוקד30תוכחלשיןוביסקמתליטנרחאל.רקובבהמיקהואהנישהינפל

.םינימטיוו ןדיס תופסות ,הצמוח ירתוס ללוכ ,תורחא תופורת תליטנ וא הקשמ תייתש ,ןוזמ

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

.אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע

."ןונימו ןתמ" קרפב הליטנה תוארוה תא ןויעב אורקל שי

.אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

םידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהי/ענמ

,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא.הלערהי/ענמתךכידי-לעותוקוניתוא/ו

הפורתהתזיראאיבהלשי,םילוח-תיבלשןוימרדחלדימתונפלוהאלמבלחסוכתותשלשי

רחאלתוחפלתוקד30ךשמבבכשלןיא!אפורמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגלןיא.ךתיא

י/ןתיתלא.קיזהלהלולעאיהת/רחאהלוחב,ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת.הפורתהתליטנ

הנמהותיוותהתאקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא.ךירכמואךינכש,ךיבורקלוזהפורת

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורתה ת/לטונ ךניהשםעפ לכב

תורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג.שביורירקםוקמברומשל:הנסחא

ךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתל

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל

131983104800:הפורתה םושיר 'סמ

.א"ת ,21429.ד.ת ,מ"עב םראפינוא רובע ,תורבעמ ץוביק ,מ"עב המירת:ןרצי

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

MAXIBONE 70

Tablets

The dispensing of this medicine requires a doctor’s prescription

Read the package insert carefully in its entirety before using this medicine

TheformatofthisleafletwasdeterminedbytheMinistryofHealthanditscontentwas

checked and approved

COMPOSITION:Each tablet contains: Alendronate 70 mg (as sodium salt)

Inactive ingredients:

Microcrystalline cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate.

THERAPEUTIC GROUP:Bisphosphonates.

THERAPEUTIC ACTIVITY:

Maxibone70mgisindicatedforthetreatmentofosteoporosisinpostmenopausalwomen

and to increase bone mass in men suffering from osteoporosis.

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

Do not use this medicine if you are pregnant or breastfeeding.

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients.

Donotusethismedicineifyouhaveanyproblemwiththeesophagus(thetubethatconnects

the mouth with the stomach), such as difficulty swallowing.

Donotusethismedicineifyouareunabletoremainupright(standingorsitting)foratleast

30 minutes after you have taken the medicine.

Donotusethismedicineincaseofhypocalcemia(lowlevelsofcalciumintheblood)

which has not been stabilized.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:

Ifyouaresuffering,orhavesufferedinthepast,fromimpairedfunctionofthekidney,the

digestivesystem,theesophagus,fromdifficultyswallowing,orifthereisacausethatlimits

your ability to stand or to sit in an upright position.

Ifyouaresuffering,orhavesufferedinthepast,fromdentalproblems,ifyouarehavingdental

treatment or about to undergo dental surgery, or if you smoke or have smoked in the past.

WARNINGS:

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,informyourdoctorbeforecommencing

treatmentwiththismedicine.Adentalexaminationisrecommendedbeforecommencing

treatmentwiththepreparationinpatientswithriskfactorssuchas:cancerpatients,patients

receivingchemotherapyorradiotherapy,patientsreceivingsteroids,patientswithgum

problems,smokersorpastsmokers.Takingthismedicineforaprolongedperiodmaycause

hip bone fractures (see section “SIDE EFFECTS”)

DRUG INTERACTIONS:

Ifyouaretakinganotherdrugconcomitantly,includingnon-prescriptionmedicinesandfood

supplements,orifyouhavejustfinishedtreatmentwithanothermedicine,informtheattending

doctorinordertopreventhazardsorinefficacyarisingfromdruginteractions.Thisisespecially

important with medicines such as: antacids and calcium supplements.

SIDE EFFECTS:

Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adversereactionsmayoccurduringthe

courseoftakingthismedicine.Sideeffectsusuallyhavebeenmild.Somepatientsmay

experiencedigestivedisturbancessuchasnausea,vomiting,orblackand/orbloodystools,

abdominaldiscomfortaftereating,dizziness,fatigue,swellingofthejoints,handsorfeet,

hairloss,changeinthesenseoftaste.Somedigestivedisturbancesmaybesevereincluding

irritationorulcerationoftheesophagus(thetubethatconnectsthemouthwiththestomach),

whichcancausechestpain,heartburnordifficultyorpainuponswallowing.Thesereactions

canoccurespeciallyifpatientsdonotdrinkafullglassoftapwaterwithMaxiboneand/or

iftheyliedownagainwithinlessthan30minutesorbeforeeatingtheirfirstfoodoftheday.

EsophagealreactionsmayworsenifpatientscontinuetotakeMaxiboneafterdeveloping

symptoms suggesting irritation of the esophagus.

Side effects that require special attention:

Somepatientsmayexperiencebone,muscleand/orjointpainwhichrarelyissevere;

ifpainissevere-refertothedoctor!Mostpatientsexperiencereliefafterstoppingtreatment

withthemedicine.Pain,weaknessorsensitivityinthehipareamaybeearlysignsofhipbone

fractures:refertothedoctorimmediately!Transientflu-likesymptoms(rarely,accompanied

byfever),havebeenobservedtypicallyatthestartoftreatment.Inrarecases,patientstaking

Maxibonemaysufferfromitchingorpainintheeye,blurredvision,orarashthatmaybemade

worsebysunlight.Rarely,severeskinreactionsmayoccur.Allergicreactionssuchasrashand

itching,orrarely,swellingoftheface,lips,tongueand/orthroatwhichmaycausedifficulty

inbreathingorswallowing,mayoccur.Rarely,stomachorotherpepticulcers(somesevere)

Mouth ulcers have occurred when the tablet was chewed or dissolved in the mouth.

Rarely,patientshavehadjawproblemsassociatedwithdelayedrecoveryandinflammation,

often following tooth extraction.

Hypocalcemia(lowbloodcalciumlevels)manifestedbymusclecrampsortinglingsensation

around the lips or fingers and toes: refer to the doctor immediately.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthisleaflet,orifthereisa

change in your general health, consult your doctor immediately.

ADMINISTRATION AND DOSAGE:

Dosage is according to doctor’s instructions only.

Recommended dosage, unless otherwise prescribed by your doctor:

1.Choosethedayoftheweekthatbestfitsyourschedule.EveryweektakeoneMaxibone

tablet once a week on your chosen day.

2.Aftergettingupinthemorningandbeforeconsumingyourfirstfood,beverage,orother

medication,swallowyourMaxibonetabletonceaweekwithafullglassoftapwateronly

(notmineralwater,notcoffeeorteaandnotjuice).Donotcheworsuckonatabletof

Maxibone.

3.AfterswallowingyourMaxibonetabletdonotliedown-remainupright(sitting,standing

orwalking)foratleast30minutesanddonotliedownagainuntilyouhaveeaten

breakfast.

4.Do not takeMaxiboneat bedtime or before getting up for the day.

Followingtheaboveinstructionswillfacilitaterapiddeliveryofthetablettothestomach

andwillhelppreventirritationoftheesophagus(thetubethatconnectsthemouthwith

the stomach).

5.AfterswallowingyourMaxibonetablet,waitatleast30minutesbeforeeatingyourfirst

food,drinkinganybeverage(excludingtapwater),ortakingothermedication,including

antacids,calciumsupplementsandvitamins.Themedicineiseffectiveonlyiftakenon

an empty stomach.

6.Ifyouexperiencedifficultyorpainuponswallowing,chestpain,orheartburn(newor

worsening), stop takingMaxiboneand call your doctor.

Do not exceed the recommended dosage.

This medicine is not intended for use in children and infants.

Ifyouforgottotakethemedicineatthescheduledtime,takeonetabletonthemorningafter

youremember.Donottaketwotabletsonthesameday.Resumetakingonetabletoncea

week,asoriginallyscheduled,onyourchosenday.Duringtreatmentwiththismedicine,take

care to maintain a diet rich in calcium, such as dairy products.

ATTENTION!Ifyoudevelopdifficultyorpainuponswallowing,chestpain,orheartburn(new

or worsening), stop takingMaxiboneand call your doctor.

DIRECTIONS FOR USE:

Donotcheworsuckthetablet!Swallowthetabletwholewithafullglassoftapwateronly.

Donotretainthemedicineinthemouthforaperiodlongerthanthatrequiredforswallowing.

Donothalveorcrushthetablet!Aftergettingupforthedayandbeforeconsumingyourfirst

food,beverage,orothermedication,swallowyourMaxibonetabletwithafullglassoftap

wateronly(notmineralwater,notcoffeeorteaandnotjuice).AfterswallowingyourMaxibone

tabletdonotliedownagain-remainfullyupright(sitting,standingorwalking)foratleast30

minutesanddonotliedownagainuntilyouhaveeatenyourfirstfood.DonottakeMaxibone

atbedtimeorbeforegettingupinthemorning.AfterswallowingyourMaxibonetablet,waitat

least30minutesbeforeeatingyourfood,drinkinganybeverage,ortakingothermedication,

including antacids, calcium supplements and vitamins.

HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT?

Completethefullcourseoftreatmentasinstructedbythedoctor.Readcarefullyandfollow

the instructions written in the section “ADMINISTRATION AND DOSAGE”.

Evenifthereisanimprovementinyourhealth,donotdiscontinueuseofthismedicine

without consulting your doctor.

AVOIDPOISONING!Thismedicine,andallothermedicines,mustbestoredinasafeplace

outofthereachofchildrenand/orinfants,inordertoavoidpoisoning.Ifyouhavetakenan

overdose,orifachildhasaccidentallyswallowedthemedicine,drinkafullglassofmilkand

proceedimmediatelytoahospitalemergencyroomandbringthepackageofthemedicine

withyou.Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructedtodosobyadoctor!Donotlie

downforatleast30minutesaftertakingthemedicine.Thismedicinehasbeenprescribedfor

thetreatmentofyourailment;toanotherpatientitmaycauseharm.Donotgivethismedicine

toyourrelatives,neighboursoracquaintances.Donottakemedicinesinthedark!Checkthe

label and the doseeach timeyou take your medicine. Wear glasses if you need them.

STORAGE:Storethismedicineinacoolanddryplace.Evenifkeptintheiroriginalcontainer

andstoredasrecommended,medicinesmaybekeptforalimitedperiodonly.Pleasenote

theexpirydateofthemedicine!Incaseofdoubt,consultthepharmacistwhodispensedthe

medicine to you. Do not store different medications in the same package.

REGISTRATION NUMBER:131983104800

MANUFACTURER:TRIMALtd.,KibbutzMaabarot,forUNIPHARMLtd.,P.O.Box21429Tel-Aviv.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה