מ.סי.ר 100

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

07-02-2019

מרכיב פעיל:
MORPHINE SULFATE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N02AA01
טופס פרצבטיות:
טבליות בשחרור מבוקר
הרכב:
MORPHINE SULFATE 100 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
MORPHINE
איזור תרפויטי:
MORPHINE
סממני תרפויטית:
Prolonged relief of severe pain.
מספר אישור:
031 65 25386 00
תאריך אישור:
2013-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

07-02-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

07-02-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

07-02-2019

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

קוושמ

דבלב אפור םשרמ יפ לע

ר.יס.מ

.

10

,

ר.יס.מ

.

30

,

ר.יס.מ

.

100

רקובמ רורחשב ןיפרומ תוילבט

:ליעפה רמוחה

לש הילבט לכ ר.יס.מ

.

10

:הליכמ

טפלוס ןיפרומ ג"מ

(Morphine sulphate)

לש הילבט לכ ר.יס.מ

.

30

:הליכמ

ג"מ

טפלוס ןיפרומ

(Morphine sulphate)

לש הילבט לכ ר.יס.מ

.

100

:הליכמ

טפלוס ןיפרומ ג"מ

(Morphine sulphate)

אר םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל

ףיעס

ףיעסב 'הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ' םג האר

םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק הפורתב שמתשת

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ

הז גוסמ הפורתב שומיש תעב דחוימב בושח רבדה

ע המשרנ הכרעה רחאל ךרוב תינדפק לש הב שומיש לש ןוכיסה לומ תלעותה

ךרוצל אלש

יפואה תחפשממ תופורת

די םי

לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ךשוממ שומישב רקיעב ,תורכמתהל םורגל תולולע .תוומל םורגל ףאו תיטיא המישנב אטבתהל הלוכי רתי ןונימל הבוגת .רתי ןונימלו הערל שומישל

ךנה יכ אדוו

יאוולה תועפות ,לופיטה ךשמ ,ןתמה תורידת ,חקול ךנהש ןונימה ,הפורתה םש תא ריכמ

םינוכיסהו .םילאיצנטופה

:רושיקב אוצמל ןתינ תורכמתהו תולתל ןוכיסה תודוא ףסונ עדימ

://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

https

תואכדמה תורחא תופורת ,םיניפזאידוזנבה תחפשממ תופורת םע וז הפורת תליטנ תא תכרעמ

םיבצע

ללוכ( תיזכרמ )יתמישנ יוכיד( המישנ יישק ,הקומע תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע לוהוכלא וא )םימס

דרת .תוומו תמ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

הפורתה תדעוימ ךוכישל

.םיכשוממו םירומח םיבאכ

:תיטיופרת הצובק

םידיאויפוא םיבאכ יככשמ

2

.

הפורתב שומישה ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא שמתשהל ןיא

רישכתה מישרל( יתלבה םיביכרמה ת

ףיעס האר ,םיליעפ

שמתשהל ןיא הפורתב

םא התא

המישנ תויעבמ לבוס

ןוגכ

,תיטוקא וא הרומח תילאיכנורב המט יוכיד .המישנה יכרד תא תומסוחה תולחמ וא יתמישנ

א שמתשהל ןיא

התא

םייעמ תמיסחמ לבוס

,םייעמ תמיסחל דשח .יטיא הביק ןוקיר ,רומח ןטב באכ

ןיא

םא שמתשהל התא

דבכ תלחממ לבוס

.תיטוקא

שמתשהל ןיא הפורתב

םא מ לבוס התא שאר תעיגפ

התא םא שמתשהל ןיא

לטונ

םויכ

יבכעמ תחפשממ הפורת ןימאונומ

( זאדיסקוא

וא

תלטנש וזכ .םינורחאה םייעובשה ךלהמב

ל דע תוחפלו חותינ ינפל ץלמומ וניא שומיש

.חותינה רחאל תועש

תה ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפור שולש

שמתשהל ןיא הפורתב

םא תא

.הקינמ וא ןוירהב

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

הערל שומישל לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ידיאויפוא ביכרמ ,ןיפרומ תוליכמ .ר.יס.מ תוילבט ל שי . טוקנ לכ יעצמא הפורתה תעגה עונמל תנמ לע תוריהז

םדאל .לפוטמה וניאש

!תולתל םורגל לולע ךשוממ שומיש

ןונימהש הדבועה תורמל ,באכל רתי תושיגר שוחל לולע התא ,דואמ תורידנ םיתיעל פורהש

וילע הרוה

.הלוע ורת ךל םושרל םא טילחיש אפורל תונפל שי הזכ הרקמב

.ןונימה תא תולעהל וא ,תרחא ה

תא רומשל שי

הפורת שיהמ קחרהו חוטב םוקמב םידלי לש םדי ג

תנווכמ יתלב העילב

לע דחוימב ,הפורתה לש ,םידלי ידי .םייח ןכסמ קזנל םורגל הלולע

!אפורב ץעוויהל ילב תימואתפ הרוצב וז הפורת לוטיל קיספהל ןיא

תוארוהל םאתהב השעת לופיטה תקספה אפורה

יתגרדה ןפואב

יא :ןוגכ ,הלימג ינמיס תעפוהמ ענמיהל תנמ לע

רח ,טקש העזה ,דער ,הד

ליחב תו

אקה תו )תלזנ ,עמד ןוגכ( רתי תושרפה ,תוריהמ בל תוקיפד ,לושלש ,ןובאת ןדבוא ,

תויוצווכתה ,םינושיא תבחרה .םירירש

.ןופליע םיינוציק םירקמבו תרוחרחס עונמל ידכ הדימעל הבישי/הביכש בצממ ימואתפ רבעממ ענמיהל שי

םא

התא ילטנד ללוכ( חותינ רובעל דמוע תליטנ לע אפורל חוודל שי ,המדרהב הכורכה תרחא הלועפ לכ וא ) .וז הפורת

ל דע תוחפלו חותינ ינפל ץלמומ וניא שומישה

חותינה רחאל תועש

!התומלשב הילבטה תא עולבל שי ,סועלל ןיא שותכל וא סימהל ,רובשל !תוילבטה תא

שמתשהל ןיא םג וז הביסמ ה )םידלי וא םירגובמ( םילפוטמב .העילבב םישקתמ

תשרדנ הבר תוריהז

ישק הפורתל תרבגומה םתושיגר בקע ,םיש

םא התא יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ,םידיאויפואה תחפשממ תופורתל דחוימב , ךכ לע עידוהל ךילע פורתה תליטנ ינפל אפורל

ב לופיטה ינפל ר.יס.מ

.

אפורל רפס

םא לבוס התא

תב יוקילמ רבעב תלבס וא :דוקפ המישנה תכרעמ ןוגכ( המטסא

גוס לכמ

ר דוקפת וא

יוקל תוא

םדה ילכ וא/ו בלה

)ךומנ םד ץחל ללוכ(

לנרדאה תטולב

ןוגכ

ןוסידא תלחמ

,ןתשה תכרעמ/הילכה ,דבכה יכרד ,הרמה ( לוכיעה תכרעמ ןוגכ תיתקלד יעמ תלחמ

)הטטסורפ( תינומרעה תטולב

םא התא

מ רבעב תלבס וא לבוס תת

בלבלה תקלד ,)םזידיאוריתופיה( סירתה תטולב לש תוליעפ

העיגפ הערפה ,

,חומב לודיג וא וא היספליפא ,)םיפירח שאר יבאכב ראשה ןיב אטבתהל לוכיש( רבגומ יתלוגלוג ךות ץחל ,תותיווע תוישפנ תויעב

האצותכ

םיליער םירמוח תעפשה

toxic psychosis

וא ,םימס ,לוהוכלאל תורכמתה

תופורת

םא הלימג ינימסתמ רבעב תלבס

תופורתב שומיש תקספה תובקעב( לוהוכלא ,

ב וא )םימס :ןוגכ , יא

טקש ,הדרח ,

וא דער

העז

ליבקמב תוחקלנש תורחא תופורת םע תוירשפא תובוגת ר.יס.מל

.

:

תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא

,

ס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ ךכ לע רפ .חקורל וא אפורל

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

יכ ןייצל שי( תואבה תופורתה תא תופורתב םיליעפה םירמוחה תא תנייצמ ןלהלש המישרה

תופורתהמ תחאב שמתשמ התא םאה חוטב ךניא םא אנא וללה

:)חקורה וא אפורה םע ץעיית

בצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת העגרהל תופורת :ןוגכ( תיזכרמה םי

הנישל

םיניפזאידוזנב ללוכ

םינימטסיהיטנא

יגרלא דגנ

םידיאויפוא םיבאכ יככשמו ,םיחותינל םימידרמ םירמוח ,

םירחא

םיניזאיתונפ ןוגכ( תומיוסמ תוישפנ תוערפהב לופיטל תופורת

ןואכיד ידגונו

.הובג םד ץחלב לופיטל תופורת

פיטל( ןיטנפבג )יתפוריונ באכ וא היספליפאב לו

תויעבב לופיטל( ןידיטמיס לוכיע )הביק ביכ ,תברצ ןוגכ

( ריוונוטיר דגנ ףיגנ

סדייא /

,ןודילוזרופ הקיטויביטנא( ןיציפמאפיר

ןוגכ( תיגרנילוכיטנא הלועפ תולעב וא תויגרנילוכיטנא תופורת

,ןוסניקרפב לופיטל תופורת םירישכת םימיוסמ דגנ תוליחב

תואקהו

םירירש תייפרהל תופורת

ןוגכ אטב ימסוח

רפ .לולונרפו

תופור תחפשממ

ןימאונומ יבכעמ

זאדיסקוא

(MAOIs)

.'םא הפורתב שמתשהל ןיא' ףיעס האר

הפורתב שומיש

ןוזמו

.החוראה ינמזל רשק אלל הפורתה תא לוטיל ןתינ

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תותשל ןיא

לוהוכלא

.וז הפורתב לופיטה תפוקתב

ןמזב לוהוכלא תייתש הלולע הפורתב שומישה יאוול תועפותל ןוכיסה תא ריבגהל וא ינונשי רתוי שיגרהל ךל םורגל תורומח ןוגכ יישק , .הרכהה דוביאו המישנ תקספהל ןוכיס םע המישנ

:הקנהו ןוירה

שמתשהל ןיא הפורתב

ןוירה

.הקנהו

רתב שמתשהל ןיא .הדיל ךלהמב הפו

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה

תולולעה תופסונ יאוול תועפותלו תרוחרחסל ,םונמנל םורגל עיפשהל

לע

ןיקתה דוקפתה הלא תועפותב שח התאו הדימב .

.תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא

טוקנל שי הרקמ לכב

תוריהז

וכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל רשאב .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונ .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

ר.יס.מ

.ר.יס.מ

ליכמ םי וז הפורת תליטנ ינפל אפורה תא עדיל שי ,זוטקלל שיגר התא םא .זוטקל

האר( ףיעס

ר.יס.מ

ליכמ תא רמוח

עבצ

sunset yellow

תיגרלא הבוגתל םורגל לולעה ,

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

.אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

לופיטה ןפואו ןונימה

אפורה ידי לע ועבקי דבלב

ה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה או

ל ללכ ךרדב תודעוימ תוילבטה הליטנ ( הממיב םיימעפ לכ

תועש

ןונימה עבקיי

ידי לע

אפורה ל םאתהב לקשמ ,ךליג

.ךלש באכה תרמוחו

םירגובמב יתלחתהה ןונימה ללכ ךרדב אוה

ג"מ

םויב םיימעפ

ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה שולש )םידליו םירגובמ( םילפוטמל ןכו תוילבט תעילבב םישקתמה .תומלש

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

הפורתב לופיטה ךלהמב םא התא

באכ שוחל ךישממ

.אפורל הנפ

.אפורהמ הארוה אלל ,ןונימה תא תונשל ןיא

,סועלל ןיא ,רובשל

תוצחל

שותכל וא סימהל !תוילבטה תא

הגיפסה תרחא התומלשב הילבטה תא עולבל שי המ תויהל הלוכי םורגלו רתוי הרי ןוגכ תורומח תויעבל

רתי ןונימ

.םימ םע הילבטה תא עולבל שי

.התעילבל שורדה ןמזל רבעמ הפב הפורתה תא קיזחהל ןיא

:בקעמו תוקידב

לופיט ךלהמב

ךשוממ ה תא ךירעהל תנמ לע תויתפוקת תוכרעה רובעל ךילע ה ךשמ ךרוצ הפורתב

םא תלטנ

רתוי הובג ןונימ תועטב

וא ב םא עלב תועט תונפל שי ,רחא םדא לכ וא דלי הפורתה תא אפורל דימ ו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא

בה

תא .הפורתה תזירא

ע רתי ןונימ ינימסת םייוש לולכל

,תורוחרחס ,תוליחב בר םונמנ

,לובלב

תויזה ןכ ומכ . םירומח םירקמב עיפוהל םילולע המישנ יישק םורגל םילולעש

הרכה ןדבואל

ףאו תוומ

.הפוחד תיאופר הרזע םישרוד הלא םינימסת

תחכש םא ה תא לוטיל הפורת

:

ךות תרכזנו הדימב

ןמזהמ תועש

הפורתה תא תחקל רומא תייה וב ןמזב חק האבה הנמה תא .דימ התוא חק , .ליגרה

מ רתוי ורבע םא

תועש המ הפורתה תא תחקל רומא תייה וב ןמז

אפורב ץעוויהל שי

ןפוא םושב לוטיל ןיא

.החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא

קר זא םגו יתגרדה ןפואב

םא :הפורתה תליטנ תא קיספמ התא

ל קיספהל ןיא

ב הפורתה תא לוט םא אלא ,תימואתפ

ןכ

הרוה אפורה הל שי ,הפורתה תליטנ תא קיספהל הצור התא םא .תאז ווי אלש ידכ תאז תושעל דציכ ךתוא החניש אפורב ץע נימסת הווחת יא ןוגכ הלימג י

,דער ,הדרח ,טקש

העזה ליחב , תו אקה , תו בל תוקיפד ,לושלש ,ןובאת ןדבוא , )תלזנ ,עמד ןוגכ( רתי תושרפה ,תוריהמ

חרה .םירירש תויוצווכתה ,םינושיא תב

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

התאש

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התא

קוקז .םהל

4

.

יאוול תועפות

ר.יס.מב שומישה ,הפורת לכב ומכ

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןניא יאוולה תועפות םא ירטמ ןהש וא תופלוח תוד

תורימחמ ןהש וא .אפורה םע ץעייתהל שי ,

.יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

שי

דימ תונפל

אפורל

וימ רדחל וא

ן

םילוח תיבב

הבוגת :תואבה יאוולה תועפות תועיפומ םא

וא תיגרלא תיטקליפנא

תאטבתמ(

יישק

המישנ

תוחיפנ

רוזאב

םינפה

םייפעפעה ,םייתפשה וא

םירוזאב דרגו החירפ םיבחרנ

יתמישנ יוכיד

תיטיא המישנ השלחו

רידס יתלבו ריהמ קפוד

,םיסוכרפ

,םייעמ תמיסח ,םיזע ןטב יבאכ

,קומע םונמנ הרכה ןדבוא

:תופסונ יאוול תועפות

יאוול תועפות תובורק םיתיעל תועיפומה

תועיפומ

מ רתוי

ךותמ

:)םילפוטמ

ריצע ,תו

אקה תו

ליחבו תו

רסוח וא באכ ,לוכיעב תוערפה ,ןובאית ןדבוא ,הפב שבוי ,םונמנ ,)ולא תועפות דגנ תופורת ךל םושרל לכוי אפורה( ןטבב תוחונ

השלוח ,תוליגר אל תובשחמ ,הניש יישק ,לובלב ,שאר באכ ,בלבלב תקלד לש םינימסת תרמחה ,המישנ יישק ,הליגר יתלב םיפוצפצ לפרב הדירי , לועישה סק החירפ ,תוינוצר יתלב םירירש תויוצווכתה ,

דרג וא העזה ,רועב רתי תעזה/

יאוול תועפות םיתיעל תועיפומה תוקוחר

מ תוחפב תועיפומ(

ךותמ

:)םילפוטמ

ןוגכ לוכיעה תכרעמב תויעב רורחס תשוחת ,תרוחרחס ,םעטב יוניש ,םייעמ תמיסח ,תינבצע הביק

וכרפ/תותיווע ,ןופליע ,םיס

בצמב םייוניש ,חורה

,הדרח יא

טקש ישוק ,םיצוצקע וא השוחת רסוח ,הער תיללכ השוחת ,דורי חור בצמ ,הירופוא ,תויזה , ,םינפב הקמסה ,םדה ץחלב הילע וא הדירי ,תסוו רדעיה ,ינימה קשחב הדירי ,תונוא ןיא ,ןתש ןתמב הירקיטרוא תלרח(

דב תאטבתמה החירפ ללכ ךר

תימואתפ העפוהב

,םימרומ םיעגנ לש

)רועה ינפ לע םידרגמו םימודא

,תויטיא וא תוריהמ בל תוקיפד

תורידס אל וא דחוימב תוקזח בל תומיעפ ,ליגרהמ השלח וא תיטיא המישנ , חותיפ ,םינטקומ םינושיא ,היאר שוטשט ,םיילגרה תופכ וא םיילוסרקה ,םיידיה תוחפנתה תולתו תוליבס

תיזיפ( )תיגולוכיספ וא/ו ,הפורתב

.דבכ ימיזנאב הילע

העודי אל תוחיכשב יאוול תועפות

חיכש אל )תו

,דחפ ,תואצמתה רסוח

וגיטרו

ער ,יתלגלוג ךות ץחלב הילע ,ד ר תקצב ,תקצב תורומרמצ ,ןורג תיווע ,תואי ןתש תריצא ,

בל םוד ,םדה תכרעמ תסירק תושיגר ,הלימג ינימסת , .באכל רתי

ובש הרקמ לכב התא

שיגרמ

ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות דימ אפורה םע

תוקוניתו םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות

יאוול תועפות ליעל האר .דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לעו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע ת ןיב תובוגתו תויתפור

.וטרופש

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

!הלערה ענמ

וז הפורת דחוימב

לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי

ךכ ידי הלערה ענמת

םייח ןכסמ קזנל םורגל הלולעש

.

' םיפיעס האר הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ו '

םא תלטנ

ובג ןונימ תועטב רתוי ה

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

.ןקוליס ןפוא לע חקורה םע ץעייתה ,תוילבטל דוע קוקז ךניא רשאכ

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ןסחאל שי :ןוסחא יאנת ל תחתמ

6

ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

,

תוילבטה

ליכמ תו

יתלבה םירמוחה תא םג

:םיאבה םיליעפ

Hydroxyethylcellulose, cetostearyl alcohol, magnesium stearate, talc, titanium dioxide.

לש הילבט ר.יס.מ

.

10

הליכמ

םג

זוטקל ג"מ

iron oxide

red, yellow and black

(E172), polyvinyl alcohol, macrogol/PEG

לש הילבט ר.יס.מ

.

30

הליכמ

םג

זוטקל ג"מ

indigo carmine (E132), erythrosine (E127), sunset yellow (E110), hypromellose, polyethylene glycol 400

לש הילבט ר.יס.מ

.

100

הליכמ

:םג

iron oxide

yellow and black

(E172), indigo carmine (E132), hypromellose, polyethylene glycol 400

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ר.יס.מ

.

10

תוילבט : תולוגע םוח עבצב

זיראב ישגמ ת

לש ת

.תוילבט

ר.יס.מ

.

30

תוילבט : תולוגע לש תוישגמ תזיראב לוגס עבצב

.תוילבט

ר.יס.מ

.

100

תוילבט :

תולוגע רופא עבצב

' עבטומ דחאה ןדיצב

לש תוישגמ תוזיראב ,'

.תוילבט

:םושירה לעב

.ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ

םילשורי ,

91003

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

ר.יס.מ

0664722515

ר.יס.מ

0580122516

ר.יס.מ

0316525386

תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע לירפאב

2016

.םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל

046011

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה