מנופור מולטידוז 1200 IU

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

16-06-2020

מרכיב פעיל:
MENOTROPHIN
זמין מ:
FERRING PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
G03GA02
טופס פרצבטיות:
אבקה וממס להכנת תמיסה להזרקה
הרכב:
MENOTROPHIN 1200 IU
מסלול נתינה (של תרופות):
תת-עורי, תוך-שרירי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FERRING GmbH ,GERMANY
קבוצה תרפויטית:
HUMAN MENOPAUSAL GONADOTROPHIN
איזור תרפויטי:
HUMAN MENOPAUSAL GONADOTROPHIN
סממני תרפויטית:
Sterility in females with hypo or normogonadotropic ovarian insufficiency: stimulation of follicle growth. Sterility in males with hypo or normogonadotropic hypogonadism: In combination with HCG to spermatogenesis
מספר אישור:
147 67 33343 00
תאריך אישור:
2017-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-10-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

16-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ו"משתה (םירישכת

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

זודיטלומ רופונמ

600IU & 1200IU

ל סממו הקבא ל הסימת תנכה הקרזה

תירירש ךות וא תירוע תת

בכרה

:

זודיטלומ רופונמ

600IU

לכ ןוקובקב

םע

ןיפורטונמ ליכמ הקבא

MENOTROPHIN

FSH 600IU

LH 600IU

זודיטלומ רופונמ

1200IU

ןוקובקב לכ םע ןיפורטונמ ליכמ הקבא

MENOTROPHIN

FSH 1200IU

LH 1200IU

םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

"ףסונ עדימ"

ףיעסב "הפורתה יביכרממ קלח לע בושח עדימ" םג האר

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

.םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

א םהל קיזהל הלולע איה יפ ול

.המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא

1

.

?שמשמ אוה המלו רופונמ והמ

1

הפורתה תדעוימ המל .

:

יא :םישנב

יאמ תעבונה תוירופ

.תוירופ ילופיטב םי/קיקז תלידג דודיע ,תולחשה תקיפס

יא :םירבגב

יאמ תעבונה תוירופ

םע לופיט בולישב ערז תריצי דודיע ,םיכשאה תקיפס

תיטיופרת הצובק

םיניפורטודנוג

2

.

רופונמב שומישה ינפל

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

גוזה ינב ינש לופיטה תליחת ינפל :םיאבה םיבצמב לופיטו ןוחבאל דחוימב בל םישל שי .תוירופה תויעבל הביסה תא עובקל תנמ לע אפור תקידב רובעל םיכירצ

תת

לנירדא וא סירתה תטולב לש תוליעפ

רפיה) ןיטקלורפ יורקה ןומרוה לש תוהובג תומר

(הימניטקלורפ

תלוגלוגה סיסבב תאצמנה הטולב) חומה תרתוי תטולבב םילודיג (הלידג ןומרוה ללוכ ,םימיוסמ םינומרוה תרציימו

.(םד ץחלו ףוג תרוטרפמט ללוכ ,ךפוג יבצמב טלוש רשא ,סומלת ארקנה רוזאל תחתמ אצמנש חומב קלח) סומלתופיהב לודיג

הפורתב לופיטה ךלהמב

שי

תונפל

אפורל

דימ

לבוס ךנה םא

ןטבב תוחיפנ וא באכ

תואקה וא תוליחב

לקשמב הילע

המישנ יישק

ןתש ןתמב הדירי

י תוליעפ לש םינמיס תויהל םיושע ולא .הנורחאה הקירזה ןתמ רחאל םימי רפסמ םיחתפתמ ליעל םירכזומה םינימסתה םא םג דימ אפורל תונפל שי רת .רימחהל הלולעש תיתלחש

.םילוח תיבב לופיט לבקל ךילעו תוירופה ילופיט תא קיספהל שי ,םירימחמ םינימסתה םא

.ולא םינימסתל ןוכיסה תא ותיחפי ךלופיט רחא בקעמו אפור ידי לע ךל םשרנש ןונימ לע הדפק

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

(יגרלא) שיגר ךנה ןיפורטונמל

םיפסונה םיביכרמהמ דחאל וא לש הפורתה

ףיעסב םימושרה

ךל שי סומלתופיהב וא חומה תרתוי תטולבב םילודיג

:םישנב

.הקינמ וא ןוירהב ךנ

ונשי .תועודי ןניאש תוביסמ ילניגו םומיד

לש תוריאממ הנשי

תולחשה ,םחרה

.דשה וא

בקע הניאש תולחשה תלדגה הנחבוא םאב וא תולחשב תוטסיצמ תלבוס תא

תויטסיצילופה תולחשה תנומסת

תויציבה ןמ תענומה תנומסת) (תולחשה ןמ ררחתשהל

לש תמדקומ הלחתה ךל שי

ליג

רבעמה .(הזואפונמ)

תויעב ךל שי

תוינבמ ךלש הייברה ירבאב

,תורצוצח ,םחר) .(םחרה ראווצ וא תולחש

.םחר תתירכ תרבע

ירש ךל שי םניאש ךלש םחרב םילודיג) םינר

.(םיריאממ

םירבגב

שמתשת לא

הנשי םאב

וא/ו תינומרעה תטולב לש תוריאממ

.םיכשאה

.םינימסתה דחא תא הווח ךנה םא דימ אפורל תונפל שי .ראשיהל ןיידע םילולע םינימסתהמ קלח רופונמ תליטנ תקספה םא

ךתוא חלשי ללכ ךרדב אפורה לופיטל ךתבוגת תא קודבל תנמ לע לופיטה ךלהמב

םד תוקידבל םג ןכתיו דנואסרטלוא תקידבל

רוהב לופיט

:ל ןוכיס הלעמ רופונמ ומכ םינו

ןוירה ץוח

תורצוצב הלחמ לש הירוטסיה ךל שי םא ,ימחיר

הלפה

('וכו תוישילש ,םימואת) םירבוע הבורמ ןוירה

ה םייזיפ םימגפ) םידלומ םימומ ימ .(ותדיל תעב קוניתב םילגת

ורבעש םישנ ןנשי םורגל לולע רופונמ ומכ םינומרוהב לופיט םא עודי אל .םיפסונ היבר ירביאו תולחשב םילודיג וחתפו תופורת לש בר רפסמ םע תוירופ ילופיט .ךכל

שחרתהל הלולע (םיקרוע וא םידירו) םד ילכ ךותב םד ישירק תורצויה תוריבסב

ההובג

רתוי

לולע תוירופ ילופיט .תורה םישנב םי

כיסה תא תולעל הזש ךכל ןו רפס .םד ישירקמ לבס (םד תברק) ךתחפשממ והשימ וא תא םא וא (היליפובמורט) העודי השירק תלחמ וא לקשמ ףדועמ תלבוס ךנה םא דחוימב ,הרקי

.ךל יטנוולר הזש תבשוח ךנה םא אפורל

:םידלי

םידליב שומישב הניא הפורתה

,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ

ע העפשהה תא ריבגהל לולע טארטיצ ןפימולק םע ןמז ותואב רופונמב שומיש .תוירופ תויעבב לופיטל תשמשמה תפסונ הפורת הנה טארטיצ ןפימולק

.תולחשה

הקנהו ןוירה

.הקינמ וא ןוירהב תא םא הפורתב שמתשהל ןיא

הגיהנ

תונוכמב שומישו

לש ריבס אל רופונמ העפשה היהת

תונוכמב שומישו הגיהנ תלוכי לע

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

מ תוחפ ליכמ רופונמ

1 mmol (23g)

ןרתנ

הנמל "ןרתנ אלל" הפורתל בשחנ ןכל ,

ל לוכי ךניאש אפורה ידי לע ךל רמאנ םא .(רכוס לש גוס) זוטקל הליכמ םג הפורתה לופיטה תליחת ינפל אפורב ץעויהל שי ,םימיוסמ םירכוס לכעל וא לובס ..הפורתב

3

.

רופונמב שמתשת דציכ

אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

הניא הפורתה

.םישישק םישנאל וא םידליל תדעוימ

!הפורתה תא עולבל ןיא

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

םיאתמה ןונימה והמ אדוול לוכי אפורה הז ןפואב ,לופיטל ךתבוגת תא רתני לפטמה אפורה ,לופיטה ןתינ המשל רשא הביסב היולת תצלמומה הנמה

לופיטל .וכשמו

ןפוא

תימצע הקרזהב שומישה

ינפל .האפרמה תווצמ הקרזהל הכרדה לבקל שי רישכתב שומישה

ר תימצע הקרזה .יאופר תווצ חוקיפב עצובת הנושא

תקירז ןתמ יאו רופונמ םע לופיטה תקספה לע טילחהל יושע אפורה רתי תבוגת לש הרקמב .לופיטל ךתבוגת רחא בקעמ עצבי ךלש אפורה

hCG

.

העינמ יעצמאב שמתשהל ךילע היהי הזכ הרקמב םושרי אפורה אבה לופיט רוזחמב .האבה תסווה תליחת דע ןימ יסחי םויקמ ענמיהל וא (םודנוק ןוגכ) .רתוי ךומנ רופונמ ןונימ ךל

תוארוה

שומיש

:

תת הקרזהל

תירירש ךות וא תירוע

רופונמ תסמה

רופונמ

1200IU

ןוקובקבב הקבאכ קפוסמ םע הסימהל שיו םיקרזמה ינש

ךותב קפוסמ הקבאה תא סימהל שי ותרזעב סממה .הקרזהה ינפל (סממ) לזונ םע .הזיראב םיאצמנה שומישל םינכומ םיקרזמ ינש

רופונמ

600IU

םע הסימהל שיו ןוקובקבב הקבאכ קפוסמ דחא קרזמ

קרזמ ךותב קפוסמ הקבאה תא סימהל שי ותרזעב סממה .הקרזהה ינפל (סממ) לזונ םע צמנה שומישל ןכומ הזיראב א

פל ןוקובקבב הקבאה םויק תא קודבל שי .ןוקובקבב הקבא התייה אלש םשורל םורגלו דימ הקבאה לכ תא סימהל הלוכי סממ לש תחא הפיט :בל ומיש תפסוה ינ .סממה

דיפקהל שי ,םימי רפסמ רובע לופיט ליכמ ןוקובקבה קר םעפ לכ בואשל

אפורה ידי לע ןתינש ןונימה תא דדמנ ךל םשרנש רופונמ ןונימ ,בל םיש . תודיחי תועצמאב

םיקרזמב שמתשהל ךילע ןוכנ ןונימ תלבקל .

םיפרוצמה ב םינמוסמ רשא הזיראב תודיחי

לש

:תושעל המ

סממה קרזמ קקפ תאו הקבאה ןוקובקב קקפ תא רסה

רויא)

תא הקזוחב רבח

הבעה טחמה

(רוזחשל טחמ)

קרזמל םע טחמה הסכמ תא רסהו סממה

רויא)

תועוב תורצוויה עונמל תנמ לע ןוקובקבה ןפוד ןוויכל סממה לכ תא טאל קרזהו הקבאה ןוקובקב לש ימוגה קקפ זכרמב טחמה תא ץענ

רויא)

רופונמ תנכהב

1200 IU

חאל .שומישה םרטב סממ יקרזמ ינש תלוכת םע הקבאה ןוקובקב תא בברעל שי , ןושארה סממה קרזמ תלוכת תקרזה ר ,ינשה סממה קרזמ קקפ תא ריסהל שי .ןוקובקבל תרבוחמ טחמה תא ריאשהלו תיבוביס העונתב טחמהמ תונידעב וקתנל שי ,הקבאה ןוקובקבל .תועוב תורצוויה עונמל תנמ לע ,ןוקובקבה ןפוד ןוויכל ותלוכת תא טאל קירזהלו ןוקובקבבש טחמל הקזוחב ורבחל

סממה תפסוה רחאל

סממה םע קרזמ לכמ

ןוקובקבה ךותב לק ץחל ףדוע רצונ הקבאה ןוקובקבל סממה קרזמ תפסוה רחאל םעם לכב .

שי מצעב תולעל הל רשפאל ידכ קרזמה תנכוב תא ררחשל כ ךשמל ה

תוינש

ררחתשהל ץחלל רשפאי הז

רויא)

טחמהו קרזמה תא אצוה .( הפורתה תנכהל ושמישש

ךות) תוריהמב ססומתהל הרומא הקבאה

לולע הז לטלטל ןיא.הסימתה תא לברע הקבאה תסמהל עייסל ידכ .הלולצ הסימת רוצילו (תוקד רויא) ריווא תועוב תורצויהל םורגל

הלולצ הניא םא תבורעתב שמתשהל ןיא

םיקיקלח הליכמ וא

ו תרבוחמ טחמ םע ימעפ דח קרזמ חק טחמה תא רדחה .ןוקובקבה זכרמב תיכנא הרוצב

הטמ יפלכ ןוקובקבה תא ךופה

באש

יפ לע תומכה תא אפורה י"ע ןתינש ןונימה

רויא)

.לופיט ימי רפסמ רובע הפורת ליכמ ןוקובקבה :רוכז

ידי לע ןתינש ןונימה תא קר םעפ לכב בואשל דיפקהל שי .אפורה

רופונמ תקרזה

קרזמל ריווא לש הנטק תומכ סינכהל ידכ הטמל הנכובה תא ךושמו ןוקובקבהמ קרזמה תא אצוה

רויא)

תונושארה הסימתה תופיט תאיציל דע קרזמה תנכוב לע ץחלו הקרזהה קרזמ לע תולקב חפט

רויא)

לשמל) תוחאה וא אפורה תוארוהל םאתהב הקרזהה םוקמ תא רוחבל שי

.('וכו ןטב ,ךריה תמדק .הקרזהה רוזיא תא אטחל שי

הקרזהל ,לפק רוצילו רועה תא טובצל שי ב הריהמ תחא העונתב טחמה תא סינכהלו

תקרזהל הנכובה לע הטמ יפלכ ץחל .ףוגל תולעמ רועהמ טחמה תא אצוה ןכמ רחאלו ,הסימתה רויא)

קרזמה תאצוה רחאל הקרזהה רוזיא לע ץוחלל שי .רועה תחת הסימתה רוזיפב עייסי הקרזהה רוזיא יוסיע .םומיד רוצעל תנמ לע

םיבלש לע רוזחל שי תואבה תוקרזהל

דע

שי דח קרזמב שמתשהל

שדח ,תינבומ טחמ םע ימעפ

םעפ לכ

םא

תועטב תלטנ

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

אפורל דימ

רדחל וא

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

תזירא תא

הפורתה

ךתא

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש

ורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חק

4

.

יאוול תועפות

רופונמב שומישה ,הפורת לכב ומכ

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

:םישנב

.דימ אפורל ינפ םיאבה םינמיסב הניחבמ ךנה םא

) יתלחש רתי יוריג תנומסת לש םינמיס תויהל םיושע ולא

OHSS

תולחש םע םישנב דחוימב ,( .ףוחד יאופר לופיטל קקדזהל הלולע תאו תויטסצילופ

ה

:םיללוכ םינימסת

תוליחב

תואקה

לושלש

לקשמב הילע

ןטבב תוחיפנ וא באכ

לש םירקמב

OHSS

:רומח

הזחה תיב וא/ו ןגא ,ןטבב םילזונ תריגא

המישנ יישק

ןתש לש הנטק תומכ לש האיצי) ןתש ןתמב הדירי (תוקוחר רתוי םיתעל םיתורישל הכילה וא םיתורישל תכלוה תאש ןמזב

(םזילובמאובמורט) םד ישירק תורצויה

הלחשה ביבסת

ליעל םינימסתה דחאב הניחבמ תא םא

!דימ אפורל ינפ

םירבגב םגו םישנב םג תורקל תולוכיש יאוול תועפות תא תללוכה תיגרלא הבוגת תיווחו הדימב שומישה תא קספה : ,רועב החירפ ,דרג :תואבה יאוולה תועפות .םילוחה תיבל וא אפורל דימ תונפל שי ולא םירקמב .המישנ יישק ,ןורג וא םייתפש ,םינפה לש תוחפנתה

תוחיכש יאוול תועפות

common

ב תועיפומש תועפות

ךותמ םישמתשמ

,ןגאב באכ ,ןטבה תוחפנתהו באכ ,הליחב ,שאר באכ רתי יוריג

לש ) ההובג תוליעפ תמרל םרוגה תולחשה

OHSS

הקרזהה םוקמב תקלד וא באכ ובח ,תוימומדא)

. (דרג וא/ו תוחיפנ ,תו

תוחיכש אל יאוול תועפות

uncommon

ב תועיפומש תועפות

ךותמ םישמתשמ

1,000

תואקה

ןטבב תוחונ יא

לושלש

תופייע

תרוחרחס

ךותב לזונ םע םיקיקש (תויתלחש תוטסיצ) תולחשה

יא ,באכ

םיידשב תוחיפנו תומטפב באכ ,םיידשב תושיגרו תוחונ

םוח ילג

נ יאוול תועפו תוריד

rare

ב תועיפומש תועפות

ךותמ םישמתשמ

10,000

החירפ ,הנקא

תוחיכשש יאוול תועפות

:העודי הניא

תיגרלא הבוגת

,הייארב תוערפה םיקרפמו םירירש יבאכ

,(םיילגרבו םיידיב םיבאכו ראווצ יבאכ ,בג יבאכ לשמל לש ךוביסכ יתלחש ביבסת

OHSS

,דרג , תדפרס

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא

יאוול תועפות חוויד

לע תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל רשפא

תואירבה דרשמ לש תיבה ףדב "יתפורת לופיטמ תועבונה יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל ידי

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ ידי לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטה תא חתופש

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

ענמ

הלערה

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

הפורתב שמתשהל ןיא ) הגופתה ךיראת ירחא

exp.date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה (

לש 'פמטב ררקמב ןסחאל שי

.רואמ ןגהל תנמ לע תירוקמה הזיראב ןסחאל שי .איפקהל ןיא .

ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי הסמה רחאל

-

25ºC

דע ךשמל

28

י

,םו

.הגופתה ךיראתמ רחואי אל ךא

.הסמהה ירחא וא ינפל איפקהל ןיא

6

.

ףסונ עדימ

ה לע ףסונ םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוח

הקבא

Lactose Monohydrate, polysorbate 20, sodium phosphate dibasic heptahydrate, phosphoric acid

סממ

Metacresol, water for injection

זודיטלומ רופונמ

600 IU

,רוזחש ךרוצל טחמ ,רוזחשל סממה תא ליכמה שומישל ןכומ קרזמ ,הקבא לש ןוקובקב הליכמה הזיראב תקוושמ הפורתה :

םיקרזמ דח

נבומ טחמ םע םיימעפ

זודיטלומ רופונמ

1200 IU

,הקבא לש ןוקובקב הליכמה הזיראב תקוושמ הפורתה :

ינכומ םיקרזמ שומישל ם רוזחשל סממה תא םיליכמה ,רוזחש ךרוצל טחמ ,

דח םיקרזמ

נבומ טחמ םע םיימעפ

לעב

ותבותכו םושירה

:

גנירפ

סלקיטואצמרפ

עב

"

הטישה 'חר

הירסיק היישעת קראפ ,

3088900

:ותבותכו ןרציה םש

הינמרג ,גנירפ

יאמב ךרענ

2020

סמ רפ

םושיר

יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה תואירבה דרשמב

:

זודיטלומ רופונמ

600 IU

147-66-33326

זודיטלומ רופונמ

1200 IU

147-67-33343

םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה תאז ףא לע ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה