מי-חמצן % 3 פלוריש

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
HYDROGEN PEROXIDE
זמין מ:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קוד ATC:
D08AX
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
HYDROGEN PEROXIDE 3 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
OTHER ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS
סממני תרפויטית:
Antiseptic.
מספר אישור:
057 38 27020 00
תאריך אישור:
2012-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

- ל תחתמ ,רירק םוקמב ןסחא .תוביטרו ריווא תרידח ענמו בטיה רוגס

.תירוקמה הזיראב ןסחא .רצומה לש ףקות גפ ךיראתל בל םיש םיליעפה םירמוחה לע ףסונ :ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה

Purified water

Dibasic Sodium

Phosphate, Phosphoric acid

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ יקובקבב עבצ תרסחו הלולצ הסימת איה הפורתה ,ל"מ 100 ,ל"מ 50 :םילדג .םינבל/םימוח קיטסלפ (רטיל 1 ) ל"מ 1000 ,מ"עב שירולפ ןועמש-ןב :םושירה לעבו ןרציה .2017400 בגשמ .נ.ד ,בגשמ היישעת קראפ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.11.08.2015

יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 573827020 :תואירבה דרשמב ןושלב ךסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

ינמז ןבל םתכ תויהל לולע רועה םע עגמב

ריהבהל לולע רישכתב אצמנה ןצמח ימ רמוח

דגבה עבצ תא :הקנהו ןוירה ,אפורה םע ץעייתהל שי, הקינמ וא ןוירהב ךנה םא .שומישה ינפל .םייניעה םע עגממ ענמהל שי

.םימ הברה םע ףוטשל שי עגמ לש הרקמב ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל

דחא לכל וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא םא

תמישרל .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר - םיליעפ יתלבה םירמוחה םייניעבו אירב רוע לע

םיחותינמ םיעצפבו םירוגס ףוג יללחב

ןקוחב שומישל

חותינ ילכ יוטיחל

:הפורתב שמתשהל ןיא ליעפה רמוחה לש וזוכירו

:בכרה

HYDROGEN PEROXIDE

3% ןצמח ימ :םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ןולעה תא ןויעב ארק ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר ליכמ הז ןולע

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ,םירגובמל תדעוימ הפורתה .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ץעוויה .הנוכנ הרוצב הב שמתשהל ךילע .םירגבתמו םידלי .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב

?הפורתה תדעוימ המל

.1

.יוטיחל תדעוימ הפורתה (םיאטחמ) .םייטפסיטנא םירישכת

- תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 תופסונ יאוול תועפות לש םינבל םירוזאל תוכפוהש רועה לע תויווכ תורצוויה .העשכ רחאל ףולחי ךכל הוולתמה באכה .התמ המקר יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ תועפות לע חוודל ןתינ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש יאוול תועפות לע

www.health.gov.il

תואירבה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .הזיראה יבג לע עיפומה

(exp. date)

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת תחיתפ רחאל םישדוח 24 ךות הפורתב שמתשהל שי !הנושארל קובקבה 3% ןצמח ימ הסימת

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה (םירישכת) אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע :יאוול תועפות .4 םורגל לולע 3% ןצמח ימב שומישה הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי :אפורל תונפלו שומישה תא קיספהל שי החירפ וא יוריג לש הרקמב .(רישכתב שומישה ינפל םימייק ויה אלש) :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה :שומישה ןפוא .רמוח גופס ןפג רמצב יוטיחל דעוימה רוזאה תא בגנל שי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ הפורתה .עולבל ןיא ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .ךתיא הפורתה םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .םהל קוקז ךנה םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל

P15132008-5

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה