מ.י.ר. 15

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

07-07-2020

מרכיב פעיל:
MORPHINE SULFATE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N02AA01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
MORPHINE SULFATE 15 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
MORPHINE
איזור תרפויטי:
MORPHINE
סממני תרפויטית:
For the relief of moderate to severe pain.
מספר אישור:
033 83 25309 00
תאריך אישור:
2013-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

07-07-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

01-07-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

01-07-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

קוושמ

דבלב אפור םשרמ יפ לע

.ר.י.מ

15

.ר.י.מ

30

תוילבט

:ליעפה רמוחה

לש הילבט לכ ר.י.מ

.

15

:הליכמ

טפלוס ןיפרומ ג"מ

(Morphine sulfate)

לש הילבט לכ ר.י.מ

.

30

:הליכמ

ג"מ

טפלוס ןיפרומ

(Morphine sulfate)

ה םיביכרמה תמישרל יפסונ אר ם

ףיעס

ףיעסב 'הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ' םג האר

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

טל המשרנ וז הפורת לופי ךבצמב יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . םבצמ יאופרה

.המוד

הז גוסמ הפורתב שומיש תעב דחוימב בושח רבדה

לש תינדפק הכרעה רחאל ךרובע המשרנש .ךרוצל אלש הב שומיש לש ןוכיסה לומ תלעותה

יפואה תחפשממ תופורת

די םי

רכמתהל םורגל תולולע לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ךשוממ שומישב רקיעב ,תו .תוומל םורגל ףאו תיטיא המישנב אטבתהל הלוכי רתי ןונימל הבוגת .רתי ןונימלו הערל שומישל

יאוולה תועפות ,לופיטה ךשמ ,ןתמה תורידת ,חקול ךנהש ןונימה ,הפורתה םש תא ריכמ ךנה יכ אדוו

םינוכיסהו .םילאיצנטופה

דוא ףסונ עדימ :רושיקב אוצמל ןתינ תורכמתהו תולתל ןוכיסה תו

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

ידוזנבה תחפשממ תופורת םע וז הפורת תליטנ תואכדמה תורחא תופורת ,םיניפזא תא תכרעמ

םיבצע

ללוכ( תיזכרמ )יתמישנ יוכיד( המישנ יישק ,הקומע תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע לוהוכלא וא )םימס

.תוומו תמדרת

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

ךוכישל תדעוימ הפורתה

.םיקזח דע םיינוניב םיבאכ

:תיטיופרת הצובק

אויפוא םיבאכ יככשמ םידי

2

.

הפורתב שומישה ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

ליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

הפורתה

תמישרל( ה םיביכרמה יפסונ ףיעס האר ,ם

ןוגכ ,המישנ תויעבמ לבוס התא

המישנה יכרד תא תמסוחה הלחמ

וא .יתמישנ יוכיד

םילוכי םינימסתה

.יופצהמ השלח וא תיטיא המישנ וא ,לועיש ,המישנ רצוק לולכ

שאר תעיגפמ לבוס התא

התא

לבוס יוארכ לעופ וניא קדה יעמה וב בצממ

תמיסח םייעמ םייעמ תמיסחל דשח ,

יטיא הביק ןוקיר

וא .רומח ןטב באכ

.תיטוקא דבכ תלחממ לבוס התא

הפורת םויכ לטונ התא תצובקמ יבכעמ ןימאונומ

קוא ( זאדיס

תלטנש וא

הפורת

ךלהמב וזכ .םינורחאה םייעובשה

ףיעס האר

תויתפורת ןיב תובוגת

ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה םינש שולש

שמתשהל ןיא הפורתב

םא תא

ןוירהב

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ב לופיטה ינפל

ר.י

.

)וכלהמבו( אפורל רפס

א

ם

:

לבוס התא

תויעבמ

ןוגכ המישנ

יוקל תואיר דוקפת

וא המטסא

הרומח תילאיכנורב רצוק לולכל םילוכי םינימסתה . .לועישו המישנ

התא

לבוס

תת

)םזידיאוריתופיה( סירתה תטולב לש תוליעפ

יעב ,תוילכב תויעב

ינורכ דבכ ת

אפורהו ןכת .רתוי ךומנ ןונימ ךל םושרי

לבוס התא

ץחל

ךות

יתלוגלוג

רבגומ

לוכיש

אטבתהל

יבאכב

שאר

תוליחבו םירומח

מ רבעב תלבס וא לבוס התא םיסוכרפ ,היספליפא תותיווע וא

מ לבוס התא ,תישמרח הימנא ךומנ םד ץחל

ךומנ םד חפנ וא

לבוס התא

תינורכ תואיר תלחממ האצותכ הרומח בל תייעבמ

cor pulmonale

התא

לבוס

תקלדמ

בלבלב

תמרוגה

םיבאכל

םירומח

ןטבב

בגבו

תויעב

סיכב

הרמה

וא

יכרדב

הרמה

תלחמ

יעמ

תיתקלד

ב תויעב תינומרעה תטולב

הטטסורפ

תושיגר שח התא

תרבגומ

)היזגלארפיה( באכל

תורמל

הדבועה

אפורה

הרוה

ןונימב תולעל ךל

הרקמב

הזכ

שי

תונפל

אפורל

טילחיש

םא

תא תונשל ןונימה רל וא וש

ךל

.תרחא הפורת

לנרדאה תטולב לש יוקל דוקפתמ לבוס התא

)הילכה תרתוי(

םא ,תופייע ,השלוח הווח התא רסוח

,תוליחב ,ןובאית ךומנ םד ץחל וא תואקה לוכי רבדה ,

דיעהל לש יוקל דוקפת לע לנרדאה תוטולב

:תואבה תועפותה תושחרתמ

ןיא ,ינימה קשחה לש הדירי

סווה תקספה ,תונוא

םרגיהל םילוכי הלא םינימס .ןימ ינומרוה לש תחפומ רוצימ

תולת רבעב תחתיפ ל תורכמתה וא/ו לוהוכלא וא תופורת ,םימס

יולת ךפוה התאש שיגרמ התא םא אפורל רפס ןכ ומכ .באכה תלקהל הל קקזנ אל התא םא וליפא ,האבה הנמה לע תובשחמב אטבתהל לוכי רבדה .שומישה ןמזב הפורתב

התא שח

הלימג ינימסת םינימסתה טורפל( ףיעס האר

םא 'הפורתה תליטנ תא קיספמ התא

הזכ הרקמב

.תונמה ןיב חוורמה תא וא לטונ התאש הפורתה גוס תא תונשל יושע אפורה

תופסונ תורהזא

טוקנל שי .הערל שומישל לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ידיאויפוא ביכרמ ,ןיפרומ תוליכמ .ר.י.מ תוילבט לכ

תוריהז יעצמ .לפוטמה וניאש םדאל הפורתה תעגה עונמל תנמ לע

!תולתל םורגל לולע ךשוממ שומיש

הל שי

.ןופליע םיינוציק םירקמבו תרוחרחס עונמל ידכ הדימעל הבישי/הביכש בצממ ימואתפ רבעממ ענמ

םא

התא שי ,המדרהב הכורכה תרחא הלועפ לכ וא )ילטנד ללוכ( חותינ רובעל דמוע רפסל

ור אפ לטונ התאש .וז הפורת

חותינ ינפל ץלמומ וניא שומישה

הרתי תוריהזב שמתשהל שי ל דע

חותינה רחאל תועש

יפ לעו תוארוה .אפורה

תשרדנ הבר תוריהז

הפורתל תרבגומה םתושיגר בקע ,םישישק

.תחפומ ןונימ לע ץילמי אפורהו ןכתי

פיטה ךלהמב םיילאנומרוה םייוניש הווחתו ןכתי לו

.הפורת

:םירגבתמו םידלי

םינש שולש ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה

:בקעמו תוקידב

.הפורתב ךרוצה ךשמה תא ךירעהל תנמ לע תויתפוקת תוכרעה רובעל ךילע ךשוממ לופיט ךלהמב

םיילאנומרוה םייוניש רחא בקעמ עצבי אפורהו ןכתי .םיירשפא

תובוגת ןיב תפורת תוי

ומיש

ש

מב ר.י.מב ליבק תופורת םע ,)הניש תורשמ וא העגרהל תומרוגה הלאכ( תויביטדס

כ

ןוג

םיניפזאידוזנב

תומוד תופורת וא

ןכל .םייח ןכסמ תויהל לולעו תמדרתו )יתמישנ יוכיד( המישנ יישק ,תוינונשיל ןוכיסה תא הלעמ פיט תויורשפא תומייק אלו הדימב קר ,ליבקמב שומיש לוקשל שי לו רחא .תו ורמל ור ךלש אפורה םא ,תאז ת םש תופורת םע דחיב ר.י.מ

תויביטדס .בלושמה לופיטה ךשמו ןונימה תא ליבגהל יושע אוה , לכ לע אפורל רפסל שי לו לטונ התאש תויביטדסה תופורתה שקבל יוצר .ןונימה יבגל אפורה תוצלמה תא הדיפקב אלמ םיבורקו םירבחמ

.ורכזוהש םינימסתל בל ומישיש

ונפל שי אפורל ת

א םינימסתב שח התא םא .הל

תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא

,

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ .חקורל וא אפורל

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

יכ ןייצל שי( תואבה תופורתה תא

םירמוחה תא תנייצמ ןלהלש המישרה

םיליע ופורתב

תא םאה חוטב ךניא םא פורתהמ תחאב שמתשמ ה תו אנא וללה

:)חקורה וא אפורה םע ץעיית

שמתשהל ןיא דחי ר.י.מב םע

תופור

תצובק

ןימאונומ יבכעמ

זאדיסקוא

(MAOIs)

ןוגכ ןימורפיצלינרט ,ןיזלנפ , דילוזניל ,דימבולקומ ,דיזסקוברקוזיא

וז הצובקמ הפורת תלטנ םא וא

ה ךלהמב םייעובש

םינורחאה

ףיעס האר מתשהל ןיא' .'םא הפורתב ש

העגרהל תופורת :ןוגכ תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת

הנישל

;םיניפזאידוזנב ללוכ

תופורת םיניזאיתונפ ןוגכ תומיוסמ תוישפנ תוערפהב לופיטל

,ןואכיד ידגונ םיבאכ יככשמו םיחותינל םימידרמ םירמוח וא

םידיאו

.םירחא

תופורת חא גוסמ תוקזח באכב לופיטל ר

ןוגכ

ןיפובלנ ,ןיפרונרפוב

וזטנפ

ןי

.הובג םד ץחלב לופיטל תופורת ;םירירש תייפרהל תופורת

.)הביק ביכ ,תברצ ,לוכיע תויעבב לופיטל( ןידיטמיס

תומיוסמ תופורת דגנ .תואקהו תוליחב

םינימטסיהיטנא

יגרלא דגנ

ציפמאפיר

פיטל( חשב לו ( ריוונוטיר ;)תפ דגנ גנ ףי

.)סדייא /

ןוגכ( תיגרנילוכיטנא הלועפ תולעב וא תויגרנילוכיטנא תופורת

.)ןוסניקרפב לופיטל תופורת

.)יתפוריונ באכ וא היספליפאב לופיטל( ןיטנפבג

הפורתב שומיש

ןוזמו

.החוראה ינמזל רשק אלל הפורתה תא לוטיל ןתינ

שומיש

הפורתב תכירצו :לוהוכלא

תותשל ןיא

לא הוכ לו

וז הפורתב לופיטה תפוקתב

ןמזב לוהוכלא תייתש הלולע הפורתב שומישה ינונשי שיגרהל ךל םורגל

:הקנהו ןוירה

.הקינמ וא ןוירהב תא םא הפורתב שמתשהל ןיא

.דולייב יתמישנ יוכידל ןוכיסה ללגב הדילו ןוירה ךלהמב שמתשהל ןיא

שומיש

וט ךורא להמב חו ל םורגל לולע ,ןוירה ך ר לופיט םישרודה ,דולייב הלימג ינימסת םינימסתה .יאופ .העזה ,הלכאהב םיישק ,דער ,החונמ רסוח/טקש יא ,םרוצ יכב :לולכל םילוכי

.םאה בלחל רבוע ןיפרומש תויה ,הקנהב ץלמומ וניא הפורתב שומישה

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

ל לולע וז הפורתב שומישה םורג

עיפשהל תולולעש יאוול תועפות רפסמל גוהנל ךתלוכי לע תונוכמ ליעפהל וא ףיעס האר .)תרוחרחס ,םונמנ אמגודל(

הלא יאוול תועפות ללכ ךרדב .האלמה יאוולה תועפות תמישרל עפותב שח התאו הדימב .ןונימה תאלעהב וא/ו לופיטה תליחתב רתוי תושגרומ לא תו א העפות לכ וא/ו ,ה תרח

הגיהנה לע עיפשהל הלולע

.ךילע העיפשמ הפורתה דציכ עדתש דע גוהנל ןיא .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא

.המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל רשאב

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

תוליכמ תוילבטה

זוטקל

גוס(

)רכוס לש

רמאנ םא

ש ךל ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא ךל שי אפורה תא עדיל שי וז הפורת תליטנ ינפל

ףיעס האר(

ר.י.מ תילבט

ןיבורוזא הליכמ

.תויגרלא תובוגתל םורגל לולעש

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

שמתשהל שי דימת םאתהב

.אפורה תוארוה

א אפורה םע קודבל ךילע

חקורה

חוטב ךניא םא

נב גו ןפואו ןונימל ע הפורתב לופיטה

לופיטה ןפואו ןונימה

אפורה ידי לע ועבקי דבלב

.דבלב הפה ךרד הליטנל תודעוימ תוילבטה

אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

ןונימה עבקיי

ידי ל

אפורה ל םאתהב לקשמ ,ךליג

ךלש באכה תרמוח

לופיטל ךתבוגתו

ךרדב ללכ שי

תחק

לכ הנ

דע

ועש

ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה .שולש

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

הפורתב לופיטה ךלהמב םא התא

באכ שוחל ךישממ

.אפורל הנפ

.אפורהמ הארוה אלל ,ןונימה תא תונשל ןיא

שי .םימ םע הפורתה תא עולבל

.הסיעל/השיתכ יבגל עדימ ןיא

תוצחל ןתינ

בטה ת היל

צחה וק יפ לע הי

ןמוסמה

םא תלטנ

רתוי הובג ןונימ תועטב

,לפוטמה וניאש םדא הפורתה ןמ עלב תועטב םא וא

תונפל שי

דימ

ל וא אפור ,םילוח תיב לש ןוימ רדח

איבהלו

תא הפורתה תזירא

תוליחב לולכל םייושע רתי ןונימ ינימסת תואקה ,

בר םונמנ ,תורוחרחס תואיר תקלד , ש( נימסת לולכל םילוכי הי וק .)םוחו לועיש ,המישנ רצ ןכ ומכ עיפוהל םילולע המישנ יישק )יתמישנ יוכיד ידכ דע( םורגל םילולעש

הרכה ןדבואל

.תוומל ףאו הרזע םישרוד הלא םינימסת .הפוחד תיאופר

תחכש םא ה תא לוטיל הפורת

:

ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

וטיל שי בוצק שכ דימ הנמ ל ,תרכזנ

ךא

דיפקהל היש .הנמל הנמ ןיב תועש עבראמ תוחפ אל לש שרפה הי

לוטיל ןיא ידכ הלופכ הנמ

לע תוצפל

הנמ החכשנש

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

אב קר זא םגו ,אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג ןפו .יתגרדה

םא התא יספמ ה תליטנ תא ק :הפורת

ל קיספהל ןיא

םא אלא ,הפורתה תא לוט

ןכ

םא .תאז הרוה אפורה שי ,הפורתה תליטנ תא קיספהל הצור התא ץעוויהל תאז תושעל דציכ ךתוא החניש אפורב ללכ ךרדב אפורה . ל ןוכיסה תא תיחפהל תנמ לע הגרדהב הפורתב שומישה תא קיספהל ךל ץילמי תעפוה ינימסת

הלימג ןוגכ

םיבאכ ,ףוגב

םינימסת .םינושיא תלדגה ,תוריהמ בל תוקיפד ,תעפש ייומד םינימסת ,תוליחב ,ןטב יבאכ ,םילושלש ,דער לולכל םילוכי םייגולוכיספ השוחת

,קופיס רסוח לש יא

הדרח ,טקש

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

התאש

הפורת לטונ יפקשמ בכרה . םא םי

הת

קוק .םהל

םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי

4

.

יאוול תועפות

ר.י.מב שומישה ,הפורת לכב ומכ

תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות

שי

ל

יטה תא קיספה ו לופ פל תונ דימ

אפורל

וא

וימ רדחל

ן

תואבה יאוולה תועפות תועיפומ םא םילוח תיבב

(

)תוחיכש ןניא

:

הבוגת

וא תיגרלא תיטקליפנא

,המישנב םיימואתפ םיפוצפצב אטבתהל הלוכי יישק

המישנ

,תרוחרחס תוחיפנ

רוזאב

םינפה

,םייתפשה וא םייפעפעה

ו החירפ

וא ב דרג םיעיפשמה הלאכ דחוימ לע

רוזא םי םיבחרנ

ףוגב

יתמישנ יוכיד

ו תיטיא המישנב תאטבתמו רתויב הרומח איה וז יאוול תעפות

וא .ליגרהמ השלח

:תופסונ יאוול תועפות

רתויב תועיפומ( דואמ תוחיכש יאוול תועפות שמתשממ

:)הרשע ךותמ דחא

ליחב תו

תוריצע

ךל םושרל לכוי אפורה( פורת

רבגתהל ידכ תלשלשמ לע

היעב

וז

.

ול תועפות או

י

תוחיכש

(

תועיפומ

ב

1-10

םישמתשמ

ךותמ

100

:)

הפב שבוי ןובאית ןדבוא ,

וא באכ יא ןטבב תוחונ

אקה תו

םא תואקה תדגונ הפורת ךל םושרל לוכי אפורה םלוא ,םימי רפסמ רחאל תפלוח ללכ ךרדב וז העפות( ;)הכישממ היעבה

םונמנ

שהל ליחתמ התאשכ עיפומ בורל מת רתב ש מה תאלעהב וא הפו ני ללכ ךרדב ףלוח ךא ,ןו ;)םימי רפסמ רחאל תרוחרחס

,

שאר באכ

,

לובלב

,

הניש יישק

;

הליגר יתלב השלוח ;תופייע ,הער תיללכ השוחת ;

תוינוצר יתלב םירירש תויוצווכתה

;

רועב דרג וא החירפ

יאוול תועפות תוחיכש ןניאש

תועיפומ(

ב

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

)

:

רפה וניש ,לוכיעב תוע

םעטב

םייעמ תמיסח

וגיטרו

)רורחס תשוחת( םיסוכרפ/תותיווע ,ןופליע ,

יא

טקש הירופוא ,תויזה ,חורה בצמב םייוניש ,

)תיאליע החמש תשוחת(

םירירש תושקונ

רצוק המישנ

תונופמיס תיווע

המישנ יישק

האצותכ תויהל םילוכיש( )תואירב םילזונמ

יפוצפצ

מישנב

ר תקצב

תוא

סו םיצוצקע וא השוחת ר

ןתש ןתמב ישוק ןתש תריצא ,

ץחל ךומנ םד

מדאה

םינפ

הקמסה(

בל תוקיפד( תויצטיפלפ דחוימב תוקזח

תוריהמ תורידס אל וא

תוחפנתה םיילגרה תופכ וא םיילוסרקה ,םיידיה

)תירפירפ תקצב(

הירקיטרוא

דבכ ימיזנאב הילע

ב תיארנ( דב תוקי םד דיעהל הלוכיו לע

)דבכה דוקפתב היעב

ןוגכ( היאר תוערפה היאר שוטשט

תותיווע .םירירש

יאוול תועפות

ןתוחיכשש

הניא

העודי

(

תועפות

ןתוחיכשש

םרט

העבקנ

:)

תוליגר אל תובשחמ ,דורי חור בצמ

תושיגר תרבגומ באכל ה לדוגב הדירי ; םינושיא יא וא תוריהמ בל תוקיפד ;ןיעב יט ;תו

הובג םד ץח

דירי

סקלפרב לועישה

םייתיווע ןטב יבאכ

;)הרמב תויעבמ עובנל םילוכיש( ןטבב תוחונ יא וא/ו

תקלד לש םינימסת תרמחה בלבלב

,ינימה קשחב הדירי ,תסוו רדעיה ;תונוא ןיא ;הפורתל תוליבס ףיעסב האר( תולת וא הלימג ינימסת

םא'

התא

קיספמ

תא

תליטנ

)'הפורתה

נימסת תוקוניתב הלימג י

האר( ןוירה ךלהמב הפורתב ושמתשה םהיתוהמיא ףיעסב

;)'הקנהו ןוירה' תעזה

רתי

תורכמתה

הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוו

דרשמל

תואירבה

אב צמ תוע

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://sideeffects.health.gov.il/

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

הלערה ענמ וז הפורת ! דחוימב

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי חווטו

םתייאר וא/ו םידלי לש לעו תוקונית

הלערה ענמת ךכ ידי

. םייח ןכסמ קזנל םורגל הלולעש האר ףיעס

םא תלטנ

הובג ןונימ תועטב רתוי

לא

םורגת הארוה אלל האקהל פמ .אפורהמ תשרו

.ןקוליס ןפוא לע חקורה םע ץעייתה ,תוילבטל דוע קוקז ךניא רשאכ

תה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ( הגופ

(exp. date

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ןסחאל שי :ןוסחא יאנת ל תחתמ

6

דימ ףסונ ע

פה רמוחה לע ףסונ יע

ל

,

תוילבטה

ליכמ תו

:םיאבה םירמוחה תא םג

י .מ ר.

.

15

:

Lactose, corn starch, talc, povidone K25, magnesium stearate,

indigotine blue (E132)

כ הליכמ הילבט לכ

.זוטקל ג"מ

ר.י .מ

.

30

:

Lactose, corn starch, talc, povidone K25, magnesium stearate,

azorubine (E122)

לבט לכ כ הליכמ הי

.זוטקל ג"מ

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ר.י

.

15

תוילבט : תולוגע עבצב תלכת

וק םע

היצח

זיראב ישגמ ת

לש ת

.תוילבט

ר.י

.

30

תוילבט : תולוגע עבצב דורו

היצח וק םע

לש תוישגמ תזיראב

.תוילבט

ןרציה

ו

:םושירה לעב

עמ פר תודב ד.ת ,מ"עב א

םילשורי ,

91003

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

ר.י

338325309

ר.י

0338425310

טמרופ נ הז ןולע ירבה דרשמ י"ע עבק ודי לע רשואו קדבנ ונכותו ,תוא טסוגואב

2013

וארוהל םאתהב ןכדועו

תואירבה דרשמ

יאמ

2020

ה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפ

07700

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה