מיקרוגינון 30

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-11-2019

מרכיב פעיל:
ETHINYLESTRADIOL; LEVONORGESTREL
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
G03AA
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות
הרכב:
LEVONORGESTREL 150 MCG; ETHINYLESTRADIOL 30 MCG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BAYER PHARMA AG, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
PROGESTOGENS AND ESTROGENS, FIXED COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
Oral contraceptive.
מספר אישור:
027 43 21707 00
תאריך אישור:
2012-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

14-11-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

14-11-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

כרצל ןולע תינ

םירישכת) םיחקורה תונקת יפל

(

ו"משתה

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

מ

ןוניגורקי

30

תוילבט תופוצמ

:הליכמ הילבט לכ

רטסגרונובל

0.15

ג"מ

(Levonorgestrel 0.15 mg)

לוידרטסאליניתא

0.03

) ג"מ

Ethinylestradiol 0.03 mg

םיליעפ יתלב םירמוח

םינגרלאו

אר

ףיעס

."ףסונ עדימ"

ארק

י

שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב

י

.הפורתב

תה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ךל שי םא .הפור נפ ,תופסונ תולאש

.חקורה לא וא אפורה לא

המשרנ וז הפורת לופיטל ךרובע א . ריבעת ל

וא הת הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל יכ ךל םבצמ יאופרה .המוד

לע ינויח עדימ לעו םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמא הפורתה

.ןוירה תעינמל רתויב תונימאה תוכיפהה תוטישהמ תחאל םיבשחנ םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמא ,ןוכנ שומישב

תא תצקמב םילעמ םה ירקל ןוכיסה ידירוב םד ש וא הנושארה הנשב דוחייב ,םיקרועבו ם

לופיטה תא םישדחמ רשאכ עינמ יעצמאב לש הקספה רחאל בלושמ ילנומרוה ה

.רתוי וא תועובש

ךיילע

שוח תא םא אפורל תונפלו תינריע תויהל

ףיעסב יאר) םד שירק לש םינימסת ךל שיש ת

.("םד ישירק"

הפוקת ךשמב תולטינ םא לולג ,הכורא ה תעינמל תו ל ךלש ןוכיסה תא ןיטקהל תויושע ןויר תולחשה ןטרסב תולח .םחרהו

ןוירה תעינמל תולולג ניא

נגמ תו

ינימ עגמב תורבעומה תולחמ ינפמ

סדייא ןוגכ

לוכי םודנוק קר ,הידימלכ וא .ךכב עייסל

םד ישירק ןוגכ תועפותל ךלש ןוכיסה תא תולעהל היושע וז הפורת

שה ןטרסו

ןנשי םישנ

ניא ןוירה תעינמל תולולגב שומיש רשא יאופרה ןבצמ לשב ןהל םיאתמ ו תנמ לע ןולעה תא יארק אנא . ןוניגורקימש אדוול

.ךל המיאתמ

ןוניגורקימ לוטיל בושח ,ןוירה עונמל תנמ לע

ליחתהלו תוארוהה יפל ךנה יכ יאדו אנא .ןמזב השדח הסיפח

המ הניבמ ךיילע

קמב תושעל

ילבט תחכשו .ןוירהב ךנהש תבשוח תא םא וא ה

1

(

מל

ה

?הפורתה תדעוימ

ןוניגורקימ

דעוימ

ןוירה תעינמ

ופרת הצובק

י

:תיט

ןוניגורקימ

ייש תכ

תארקנה תופורת תצובקל לולג תו

בלושמ

(ןוירה תעינמל תולולג) ליכמה תו

וטסגורפו ןגורטסא :םיישנ םינומרוה לש םיגוס ןג

ומרוה

מ הלא ם ב ןוירה םיענו

חש תעינמ ידי לע :םיכרד תיציב רור יוביע ,הלחשהמ

תעינמו םחרל ערזה תרידח לע השקמ רשא םחרה ראווצמ השרפהה

יוביע

שורדה

לש םחרה תונפד .תיציבה תשרשה ךרוצל

,ןוכנ שומישב חאל תובשחנ ןוירה תעינמל תולולג תוטישהמ ת

כיפהה תו

נימאה תו

רתויב מל

ה תע .ןויר

תעינמל תולולג תעב תועירפמ ןניא ןוירה

.ןימ יסחי םויק

,בור יפ לע

.באוכ תוחפו רתוי לק ,רידס תויהל רוזחמל תומרוג ןוירה תעינמל תולולג

לע לקהל תויושע ןוירה תעינמל תולול ינימסת

םדק

םייתסו

2

(

הפורתב שומישה ינפל

ב שמתשהל ןיא הפורת

םא

:

,הלעמ םירכזומה םיבצמהמ דחאמ תלבוס תא םא

יקיס תא ו לופיטה ל ךכ לע ירפס .אפור אפורה ךמיע ןודי

יעצמא יבגל העינמ םירחא

רתוי ךל םיאתהל םייושעה

תורהזא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

ןוניגורקימ לוטיל הליחתמ תאש ינפל

ד ישירק לע עדימה תא יארק , ךשמהב ם

ושח .הז ףי

אורקל דחוימ םד שירק לש םינימסתה םהמ

ב םיטרופמה ףיעס

."םד ישירק"

םא הטלחה ךרוצל וא ,שומישה תלחתה ינפל ןוירה תעינמל תולולג תליטנב תונורסחהו תונורתיה תא יניבתש בושח תואירבה םישנה בורל תומיאתמ ןוירה תעינמל תולולגש תורמל .ןתליטנב ךישמהל ניא ןה ,

כל תומיאתמ .ןלו

רה םיבצמהמ תלבוס תא םא אפורל ירפס ב םירכזומה ןוכיסה ימרוג וא םייאופ .הז ןולע

תובלושמ תולולגש ןוויכמ ,ןוירה תעינמל הלולג תלטונ ךנהש ךכ לע אפורה תא יעדי ,םד תקידב רובעל הכירצ תא םא תולוכי ןוירה תעינמל ומיוסמ תוקידב לש תואצות לע עיפשהל

(תיגרלא) השיגר ת ונובלל

ניתאל וא לרטסג אלי לוידרטס

חא לכל ו מ ד .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמה שרל ביכרמה תמי ,םיליעפ אלה םי אר

ףיעס

"ףסונ עדימ"

ןוירהב ךניה

ח םייק וא ןוירהל דש

ףיעסב יאר)

ירה" ןו

הקנה

תוירופו

.("

תלבס וא תלבוס ךנה רבעב יילגרב םדה ילכב םד שירקמ

תקקפ) [סיזובמורת] מעה םידירוה לש ,םיקו

רב תואי ךיי

יחסת) ,יתאיר ף

.םירחא ףוג ירבאב וא (

עודי ךל

ערפהמ תלבוס ךנה

קב ) םדה תשיר אמגודל

גוסמ ןובלחב רוסחמ

לחב רוסחמ גוסמ ןוב

רוסחמ

ןיבמורת יטנאב

פ , רוטק

וא ןדייל תידיפילופסופ יטנא תנומסת

חותינל הקוקז ךנה םא וא

ךנה ל תלוכי תרסח ל דיינתה בר ןמז

ב יאר) ףיעס

.("םד ישירק"

וא בל ףקתהמ רבעב תלבס

ץב

יחומ

ךנה

א תלבוס ס ו מ רבעב תלב ) הזח תקועת סירוטקפ הניגנא

ל םרוגה בצ יו הזחב רומח באכ וכ

ןושאר ןמיס תווהל

וא (בל ףקתה

) ףלוח ימכסיא ףקתה

ינימסת

ץבש יחומ םיינמז

מ תלבוס ךנה המ תחא לחמ

תואבה ת

ולולעש

ה תא לידגהל ןוכיס ל ךלש :םיקרועב םד שירק

רומח תרכוס ע ה םדה ילכל קזנ ם

חל ד ץ

דואמ הובג

םינמוש לש דואמ תוהובג תומר

סלוכ) םדב דירצילגירט וא לורט (םי

יפואמה יאופר בצמ ) םדב ןיאטסיצומוה לש תוהובג תומרב ןי ןיאטסיצומוה רתי

מ גוסמ רבעב תלבס וא תלבוס ךנה נה הנרגי מ" ארק רואא םע הנרגי

."ה

תלבס וא תלבוס ךנה רבעב דשה ןטרסמ

לבס דבכ תלחממ רבעב ת ומח דבכה ידוקפתש אפורה ידי לע ךל רמאנו ,הר

ןיידע ךלש

קתה םתמרל ורזח אל .הני

בס וא תלבוס ךנה תל רבעב

דבכב םילודיג

מ תלבוס ךנה דבכ תקלד

גוסמ

סיטיטפה)

ו ( תא פר םירישכת תלטונ מה םייאו םיליכ /ריבסאטיבמוא ריבאנוטיר /ריברפאטיראפ

ריבובאסאד יאר)

םג

" ףיעסב קול תא םא

,הנורחאל תחקל םא וא

תורחא תופורת

("

ית לע

ךי

? אפורל תונפ

ינפ ר הרזע תלבקל תופיחדב תיאופ

רק ךפוגב רצונש ךכ לע עיבצהל םילולעה םד שירק לש םיירשפא םינמיסב הניחבמ תא םא שי רב םד לכ) לג ה לש תקקפ רמו רמולכ) תואירב םד שירק ,(םיקומעה םידירו

סת ,(יתאיר ףיח ףקתה בל יאר) יחומ ץבש וא ףיעסב

.("םד ישירק"

תה רואיתל ל תועפות לש םינימס אנא ,הלא תורומח יאוו

ףיעסב יאר

."םד שירק תוהזל דציכ"

תעב רימחהל םילולע הטמ םירכזומה םיבצמהמ קלח

םהש וא ,ןוירה תעינמל תולולג תליטנ םילוכי

ןוניגורקימ יכ עיבצהל

ןוניגורקימב שמתשהל ילכותו ןכתיי .ךרובע המיאתמ הניא

.ךלש אפורה לצא רתוי דומצ בקעמ שרדי ךא

ב שומישה ינפל ןוניגורקימ

30

,

אפורל ירפס מ דחא םא

ה

מ

םיאבה םיבצ

ילא רושק

י

רימחמ וא חתפתמ

ב

ךלהמ ליטנ ימ ת ןוניגורק

30

מ תלבוס ךנה םא וא ןהורק תלחמ

יעמה לש תיביכ תקלד (תינורכ תיתקלד יעמ תלחמ) סגה

מ תלבוס ךנה םא סופול) תיתכרעמ תיתנמדא תבאז

העיפשמה הלחמ

ןוסיחה תכרעמ ל

ךלש

מ תלבוס ךנה םא ילומה תנומסת מרוא תיט

ב הערפה םדה תשירק תמרוגה

(יתיילכ לשכל

וס ךנה םא מ תלב (םימודאה םדה יאת לש תיתשרות הלחמ) תישמרח הימנא

מ תלבוס ךנה םא (סיטיטאירקנפ) בלבלה לש תקלד

מ תלבוס ךנה םא וא (הימדירצילגירטרפיה) םדב םינמוש לש תוהובג תומר ךל שיש

לש תיתחפשמ הירוטס הז בצמ רטרפיה . דירצילגי

ושק אצמנ ה לעל ר

חתפל ןוכיסב הי

בלבלה לש תקלד

םא

ףיעסב יאר) ךשוממ ןמזל העונת תרסח תא םא וא חותינל הקוקז ת

("םד ישירק"

הנורחאל תדלי םא

אפורב יצעוויה .םד ישירק חתפל רבגומ ןוכיסב תאצמנ תא ךלש הדילה רחאל ןמז המכ ךות ר תא ניגורקימ תליטנ ליחתהל תיאש ןו

םא

מ תלבוס ה םידירוה לש תקלד תת

בלפובמורת) םיירוע (תיחטש סיטי

מ תלבוס ךנה םא םידירוב תוילד

תלבוס ךנה םא

תרכוס

תא םא םד ץחל רתי ןוגכ םדה רוזחמב תויעב וא תויבבל תויעבמ םעפ יא םתלבס בורק החפשמ ןב וא

תא םא השירק תויעבמ םעפ יא םתלבס בורק החפשמ ןב וא

םא

בוס ךנה

תיתשרות הלחמ

תארקנה

היריפרופ

מ תלבוס ךנה םא שה נמ רתי ת

מ תלבוס ךנה םא נרגימ תו

מ תלבוס ךנה םא הלחמ

יהשלכ

ףיעס יאר) ןוירה תעינמל תולולגב םדוק שומיש ךלהמב וא ןוירה ךלהמב הרימחהש

("יאוול תועפות"

םד ישירק

ב שומיש בלושמ ילנומרוה העינמ יעצמא קימ ןוגכ , ןוניגור

תא הלעמ , ל ךלש ןוכיסה חתפ ל האוושהב םד שירק רדעיה

ומיש

.תורומח תויעבל םורגלו םד ילכ םוסחל לולע םד שירק םירידנ םירקמב

:רצוויהל םילולע םד ישירק

וא "ידירו סיזובמורת" ,"תידירו תקקפ" ארקנה בצמ) םידירוב

זובמורת" ,"תיקרוע תקקפ" ארקנה בצמ) םיקרועב יקרוע סי

"

וא

המלחהה

םיתיעל .האלמ דימת הניא םד ישירק

י ,תורידנ

תוכשוממ תורומח תועפות ונכת

וא

י ,דואמ תורידנ םיתיעל

ונכת .םייח ינכסמ םיבצמ

ןוניגורקימ תליטנמ האצותכ קיזמ םד שירקל ללוכה ןוכיסה יכ רוכזל בושח

30

.ןטק וניה ,

םד שירק תוהזל דציכ

ופיחדב ינפ תלבקל ת

תיאופר הר

םינימסתה וא םינמיסהמ דחאב הניחבמ תא םא

םיאבה

?םיאבה םינמיסהמ דחאב השח תא םאה ?תלבוס תאו ןכתיי הממ

לגרב דירו ךרואל וא םיילגרה תחאב תוחיפנ הוולמ םא דחוימב ,לגרה ףכב וא

ושגרויו ןכתייש לגרב תושיגר וא באכ הכילה וא הדימע תעב קר

חב היילע םו

לגר

תעפשו

,ןורוויח ןוגכ לגרב רועה עבצב יוניש וא םדוא

ןולחיכ

תקקפ ה לש דירו

קומע םי

המישנ וא רבסומ אל ימואתפ המישנ רצוק תצאומ

לולעש ,הרורב הביס אלל ימואתפ לועיש םדב הוולמ תויהל

הקומע המישנ תעב רבגתמה הזחב דח באכ

רורחס תשוחת הרומח תרוחרחס וא

יהמ קפוד אל וא ר

רי

ןטבב רומח באכ

החוטב ךניא םא

אפורה םע יחחוש

ןתינו רחאמ עטל רצוק וא לועיש ןוגכ םינימסתהמ קלח יכ בושחלו תו יכרדב םוהיז ןוגכ רתוי תולק תויעבל םיסחוימ ,המישנ .(תוננטצה אמגודל) המישנ

יתאיר ףיחסת

:תחא ןיעב ועיפוי בורל רשא םינימסת

מואתפ הייאר דוביא

וא

טשט

ייאר לולעה ,באכב הוולמ וניאש ה ידכ דע רימחהל ביא דו

הייאר

ה לש תקקפ דירו םי

(ןיעב םד שירק) ןיעה תיתשרב

תודבכ וא ץחל ,תוחונ יא ,באכ

הזחב

וא עורזב ,הזחב תואלמ וא הטיחס תשוחת הזחה םצעל תחתמ

לוכיע יישק וא קנחמ ,תואלמ תשוחת

ש ןוילעה קלחב תוחונ יא תשוחת ףוגה ל

,בגל הניר ןטבלו עורזל ,ןורגל ,תסלל

,הליחב ,העזה וחרחס וא האקה תר

המישנ רצוק וא הדרח ,תינוציק השלוח

רידס אל וא ריהמ קפוד

בל ףקתה

וא עורזב ,םינפב לומינ וא תימואתפ השלוח ףוגה לש דחא דצב דחוימב ,לגרב

םיימואתפ הנבה וא רוביד יישק ,לובלב

ואתפ הייאר יישק יעב םיימ

תשב וא תחא

םייניעה

ש ןדבוא ,תרוחרחס ,הכילה יישק וא לקשמ יווי אתפ היצנידרואוק םיימו

ימואתפ שאר באכ

אלל ךשמתמ וא רומח העודי הביס

דוביא

סוכרפ אלל וא םע ןופליע וא הרכה

,םירצק תויהל םילוכי יחומ ץבש לש םינימסתה םיתיעל דע ךא ,האלמו תידיימ טעמכ המלחה םע ןיי יילע

מ יאופר לופיט תלבקל תונפל

די

הלולע תאו רחאמ , הל סונ ץבשל ןוכיסב תוי

יחומ ץבש

לש לוחכ עבצל לק יונישו תוחפנתה םייפגה

ןטבב רומח באכ

םירחא םד ילכ םימסוחה םד ישירק

,הלא םיבצממ דחאמ תלבוס ךנה םא יקיספה .אפורל תופיחדב ינפ תא ןוניגורקימ תליטנ

דע

נה תלבק

תרחא ה רהמ רחא העינמ יעצמאב ישמתשה ,םייתניב .אפו .םודנוק ןוגכ

דירוב םד ישירק

?דירוב רצונ םד שירק םא תורקל לולע המ

ילנומרוה העינמ יעצמאב שומישה םי

בלושמ םי

.(תידירו תקקפ) דירוב םד ישירק תורצוויהל ןוכיסב היילעל רושק אצמנ רידנ הלא יאוול תועפות ,תאז םע חרתמו תו

שב רקיעב ת מרוה העינמ יעצמאב שומישה לש הנושארה הנ ילנו .בלושמ

תקקפל םורגל לולע אוה ,לגרה ףכב וא לגרב דירוב םד שירק רצונ םא ה לש ) םיקומעה םידירו

אירל עיגמו לגרהמ דדונ םד שירק םא

.יתאיר ףיחסת רצוויהל לולע

ירוב רצוויהל לולע םד שירק תורידנ םיתיעל רביאב ד

יעה ןוגכ ר תקקפ) ן ה לש דירו םי .(ןיעה תיתשרב

יתמ כיסה ?רתויב הובגה אוה דירוב םד שירק חתפל ןו

םעפב בלושמ ילנומרוה העינמ יעצמא תליטנ לש הנושארה הנשה ךלהמב וניה דירוב םד שירק חתפל רתויב הובגה ןוכיסה הליחתמ תא םא רבגומ תויהל לולע ןוכיסה ,ףסונב .הנושארה

מ לוטיל

נמ יעצמא ש הפורת התוא) בלושמ ילנומרוה העי פורת וא לש הקספה רחאל (תרחא ה

רתוי וא תועובש

העינמ יעצמאב תשמתשמ תייה אל םא רשאמ הובג רתוי טעמ היהי דימת ךא ,דרוי ןוכיסה הנושארה הנשה רחאל .בלושמ ילנומרוה

ןוניגורקימב שמתשהל הקיספמ תא רשאכ

ש ןוכיסה חתפל ךל

רזוח םד שי

.תועובש רפסמ ךותב הליגרה ותמרל

ה והמ ןוכיס

?םד שירק חתפל

) תידירו תקקפ חתפל ךלש תיעבטה ןוכיסה תמרב יולת ןוכיסה

תאש בלושמה ילנומרוהה העינמה יעצמא גוסבו ( .תלטונ

אירב וא לגרב םד שירק חתפל ללוכה ןוכיסה

וא

ןוניגורקימ םע (

ניה .ןטק ו

ךו

10,000

נומרוה העינמ יעצמאב תושמתשמ ןניאש םישנ כ ,ןוירהב ןניאשו בלושמ יל

נשב םד שירק וחתפי

ךותמ

10,000

ל ליכמה בלושמ ילנומרוה העינמ יעצמאב תושמתשמה םישנ

,לרטסגרונו ןוניגורקימ ןוגכ

כ ,

.הנשב םד שירק וחתפי

תכ הנתשי םד שירק חתפל ןוכיסה סיהב תול

יאופרה היר

תישיאה יאר) ךלש ףיעסב

לעמה םימרוג" תא םי ןוכיסה

.("דירוב םד שירק חתפל ךלש

הנשב םד שירק חתפל ןוכיסה

ןניאו תבלושמ תילנומרוה הלולגב תושמתשמ ןניאש םישנ ןוירהב

ךותמ

10,000

םישנ

ןוירה תעינמל תבלושמ תילנומרוה הלולגב תושמתשמה םישנ ל הליכמה

לרטסגרונ

ךותמ

10,000

םישנ

תושמתשמה םישנ ןוניגורקימב

ךותמ

10,000

םישנ

דירוב םד שירק חתפל ךלש ןוכיסה תא םילעמה םימרוג

ןוניגורקימ םע םד שירק חתפל ןוכיסה

:רתוי הובג ךלש ןוכיסה .ןוכיסה תא ולעי םימיוסמ םיבצמ ךא ,ןטק

תלבוס ךנה םא שמ ףדועמ

) יתועמשמ

לעמ

רטמ/ג"ק

םא והשימל ךתחפשמב

הבורקה

ריעצ ליגב םד שירק תעפוה לש הרקמ היה

אמגודל

ליגל תחתמ

,לגרב אירב

רחא רביאב וא

כתיי הזכ הרקמב תיתשרות םד תשירק תערפה ךל שיו ן

ןמזל העונת תרסח ךנה םא וא חותינ רובעל ךיילע םא ךשוממ

צפ ללגב מ וא העי

ר םא וא ,ה ןכתיי .תסבוגמ ךלג תא קיספהל ךרוצ היהיו

ןוניגורקימב שומישה

נפל תועובש רפסמ תוחפ ךנה הב הפוקתה ךלהמב וא חותינה י תדיינ םא . ךיילע

ןוניגורקימב שומישה תא קיספהל

אפורב יצעוויה , ךלש בוש שמתשהל ליחתהל הלוכי תא יתמ הפורתב

ליגה םע

עמ דחוימב) ליג ל

(ךרעל םינ

םינורחאה תועובשב תדלי םא

חתפל ןוכיסה הלוע םד שירק

רתוי ךל שיש לככ

םיבצמ הלא

לעמ) הסיט

מ קלח ךל שי םא דוחייב ,םד שירקל ךלש ןוכיסה תא ינמז ןפואב תולעהל הלולע (תועש תמישר םימרוגה .םירחאה

םיבצממ דחא םא אפורה ינפב ינייצתש בושח הלא

רושק

לא

,ךי

יא םא קיספהל שיש טילחי אפורהו ןכתיי .החוטב ךנ תא

ןוניגורקימ תליטנ

ןוניגורקימב שומישה ךלהמב הנתשמ הלעמ םירכזומה םיבצמהמ דחא םא

הבורקה ךתחפשמ ינבמ דחא םא אמגודל , מ לבוס ילע הלח םא וא העודי אל הביסמ תקקפ

פורל ךכ לע ירפס ,ךפוג לקשמב תיתועמשמ ה

קרועב םד ישירק

ועב רצונ םד שירק םא תורקל לולע המ ?קר

וא בל ףקתהל םורגל לולע יקרוע םד שירק ,אמגודל .תורומח תויעבל םורגל לולע קרועב םד שירק ,דירוב םד שירקל המודב .יחומ ץבשל

קרועב םד שירק חתפל ךלש ןוכיסה תא םילעמה םימרוג

ש ןייצל בושח

בל ףקתהל ןוכיס וא

ץבש

ותכ יח ןוניגורקימב שומישהמ האצ

,דואמ ךומנ וניה

:תולעל לולע ךא

ליג לעמ) ליגה םע

(ךרעל םינש

.תנשעמ ךנה םא

ןוניגורקימ ןוגכ בלושמ ילנומרוה העינמ יעצמאב שומיש תעב

ןשעל יקיספתש ץלמומ

.

ךניא םא ליג לעמ ךנהו ןשעל קיספהל תלגוסמ

םינש

ורהו ןכתיי י ךלש אפ

תשהל ךל ץי רחא גוסמ העינמ יעצמאב שמ

תלבוס ךנה םא לקשמ ףדועמ

תלבוס ךנה םא הובג םד ץחלמ

ב םא ץבש וא בל ףקתה לש הרקמ היה הבורקה ךתחפשמ יחומ ריעצ ליגב

ליגל תחתמ)

ךרעל הזכ הרקמב .( הובג ןוכיס שי ךל םגו ןכתיי יחומ ץבש וא בל ףקתהב תוקלל רתוי

םא א תא

דחא

םילבוס הבורקה ךתחפשמ ינבמ לש תוהובג תומרמ ) םדב םינמוש וכ סל םידירצילגירט וא לורט

תונרגיממ תלבוס ךנה םא ימ" דחוימב ,

"הרואא םע הנר

(םירודזורפ רופרפ תארקנה בלה בצקב הערפה ,בלה ימתסמב הערפה) יבבלה דוקפתב היעבמ תלבוס ךנה םא

תרכוסמ תלבוס ךנה םא

םא שי ךל וי

אמ מ דח םיבצמ הלא

חתפל ןוכיסה ,דחוימב ךלצא רומח םהמ דחא םא וא

.רתוי ףא תולעל לולע םד שירק

ןוניגורקימב שומישה ךלהמב הנתשמ הלעמ םירכזומה םיבצמהמ דחא םא

ינבמ דחא ,ןשעל הליחתמ תא אמגודל , הבורקה ךתחפשמ מ לבוס ילע הלח וא העודי אל הביסמ תקקפ

תועמשמ ה לקשמב תי

פו

אפורל ךכ לע ירפס ,

ךלש

ןטרסו ןוירה תעינמל תולולג

דועב לולגש רורב אל ,חווט ךורא שומיש תעב םחרהו תולחשה ןטרס חתפל ןוכיסה תא תודירומ הובג ןונימב ןוירה תעינמל תו ןוניגורקימ ןוגכ ךומנ ןונימב תולולג םג םא

ג הארנ ,תאז םע .הנגמ העפשה התואל וליבוי יטנ יכ ם

לג ןוירה תעינמל תולו ה ראווצ ןטרס חתפל ןוכיסה תא תצקמב תולעמ םחר

רשאמ רתוי םודנוק אלל ןימ יסחי םויק תויהל הלוכי ךכל הביסהש תורמל .יתרגש ןפואב םחרה ראווצ חטשמ תקידב עצבל םישנה לכל ץלמומ .תולולגב שומיש

לש ץלמומ ,דשה ןטרסמ רבעב תלבס וא תלבוס תא םא ישמתשת א

ולג ןוכיסה תא טעמב תולעמ תולולגה .ןוירה תעינמל תול תולחל ךלש .דשה ןטרסב סה הלוע ןוכי נמל תולולג ןמז רתוי תלטונ תאש לככ ןוירה תעי

רזוח ךא

ךות המרונל

םינש ןטרסו רחאמ .שומישה תקספהמ דנ דשה

ב ר םישנ

תמ

ליגל

ולטנ וא תולטונש םישנב ונחבואש םיפסונה םירקמה , חאל :אמגודל .ןטק ןוירה תעינמל תולולג הנור

ךותמ

10,000

מש םישנ תולולג ולטנ אל םלוע כ ,

ליגל ןעיגה דע דשה ןטרסב ולחי

ךותמ

10,000

ךשמב תולולג ולטנש םישנ

ה תונש תליחתב םינש

חל ,ןהיי

17-18

ולחי ןעיגה דע דשה ןטרסב ליגל

ךותמ

10,000

טנ אל םלועמש םישנ כ ,תולולג ול

ליגל ןעיגה דע דשה ןטרסב ולחי

ךותמ

10,000

ךשמב תולולג ולטנש םישנ

ה תונש תליחתב םינש

כ ,ןהייחל

ליגל ןעיגה דע דשה ןטרסב ולחי

סב תולחל ךלש ןוכיסה שה ןטר

וע :הל

.דשה ןטרסב התלחש (אתבס וא תוחא ,אמא) החפשמ תבורק ךל שי

תא םא

.הרומח רתי תנמשהמ תלבוס

ונישב הניחבמ תא םא דימ אפורל ינפ ניש ,רועב תומוג ןוגכ ,םיידשב םיי .םישוגב השח וא הניחבמ תא םא וא המטפב םייו

תולחמל םג הרושק האצמנ ןוירה תעינמל תולולג תליטנ

כ דבכ

ןו תבהצ

עפוהו ךא ,םיינטרס אל דבכ ילודיג ת

ולא םירקמ רידנ םירקמב .םירידנ םימיוסמ םיגוסל תורושק ואצמנ ןוירה תעינמל תולולג ,רתוי םי ולטנש םישנב דבכה ןטרס לש תא .ךשוממ ןמז ךשמב הפורתה

.(תבהצ) םייניעה ןבול לש הבהצה וא רומח ןטב באכב השח תא םא דימ אפורל ינפ

ןכתיי

צתו יכרט

יספהל

תא שומישה ןוניגורקימב

וירטאיכיספ תוערפה

ת

ןוירה תעינמל םיילנומרוה םיעצמאב תושמתשמה תומייוסמ םישנ ללוכ ורקימ ןוניג

.ינואכיד חור בצמ וא ןואכיד לע וחוויד םייוניש הווח ךנה םא .תוינדבוא תובשחמל ליבוהל םיתעלו יניצר תויהל לולע ןואכיד ה בצמב

חו מיסו

םימוט

ירצ ןואכיד לש םדקהב ףסונ יאופר ץועייל ךלש אפורה םע רשק

.ירשפאה

ןושיע

ילנומרוה העינמ יעצמאב שומיש תעב

ןוגכ בלושמ ןוניגורקימ

ןשעל יקיספתש ץלמומ

.

ןשעל קיספהל תלגוסמ ךניא םא ליג לעמ ךנהו

םינש

ינמ יעצמאב שמתשהל ךל ץילמי ךלש אפורהו ןכתיי הע

וסמ חא ג

בקעמו תוקידב

נפל שומישה תליחת י

יבגל ךתוא לאשי אפורה ,ןוירה תעינמל הלולגב

הירוטסיה

ךתחפשמ לשו ךלש תיאופר

תא קודבי

םד ץחל לולשיו ךלש

תקידב ומכ תופסונ תוקידבב ךרוצ היהיו ןכתיי .ןוירהב תאש תורשפאה תא

רובע הלא תוקידבב ךרוצ םייק םא קר ךא ,םיידש

וא

ימב

שיו ה

דחוימ תוששח ךל .םי

ה תפוקתב .םחרה ראווצ חטשמ תקידב ללוכ ,ךלש אפורה לצא תויתרגש תורוקיב עצבל שי לופיט

דוח לכ יקדב ש ולח םאה ש םייוני םיידשב

תומטפ םישוג ןוגכ יוניש לכב השח וא הניחבמ תא םא אפורל ירפס , .רועב תומוג וא

ירצ ךנה םא הכ

ד תוקידב עצבל

ס , רפ

ור ולגהו תויה ,ךלש אפ י תול

שהל תולו לע עיפ

לש תואצותה .תוקידבהמ קלח

ןוניגורקימ תלטונ תאש עדוי אפורה יכ יאדו ,חותינ ינפל

ישקבתתו ןכתיי . תליטנ קיספהל הפורתה

ףיעסב יאר) םד שירקל ןוכיסה תא תיחפהל תנמ לע תאז .חותינה ינפל תועובש

רה .("םד ישירק"

אפ החני

ךתוא הל הלוכי תא יתמ בוש לוטיל ליחת

תא הפורתה

תויצקארטניא

/

תובוגת

ןיב

תויתפורת

:

םא חקול תא רחאל תחקל םא וא ,ת ,הנו

תופורת תורחא

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ הנוזת רפס ,

י

ךכ לע .חקורל וא אפורל

חקול תא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב בה תופורתהמ תחא ת

תו

לולע עיפשהל תו לע מ תומר

יגור ןונ

ךכבו םדב

התוליעפב םוגפל

(היספליפא) ןויפיכב לופיטל תופורת

,םיטרוטיברב ןוגכ

פ ,ןודימירפ ברק ,ןיאוטינ טמריפוט ,ןיפזברקסקוא ,ןיפזמ

סדייאה תלחמב לופיטל תומיוסמ תופורת

דבכ תקלדו גוסמ

ו זאטורפ יבכעמ תוארקנ)

non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors

ןוגכ ריבנוטיר ניפלנ

ריבנ ,ריב

ןיפ

ירג וז יתיירטפ םימוהיזב לופיטל ןיבלופ םי

םיזנאה יבכעמ

CYP3A4

רטפ םימוהיזב לופיטל) לוזנוקולפו לוזנוקירוו ,לוזנוקרטיא ןוגכ

תוקיטויביטנאו (םייתי פשממ

(ןיצימורתירא ןוגכ) םידילורקמה ת

לע

םיל

טסאה תומר תא תולעהל

ו ןג

םדב ןגוטסגורפה וא

תוימוהיז תולחמב לופיטל תומיוסמ תוקיטויביטנא

פיר ןוגכ ןיציפמ

חמצה

St. John's wort

םיינואכיד חור יבצמב לופיטל (םוקירפיה)

(םיבאכ ךכשמו תקלד דגונ) ביסקוקירוטא

קימ םע שומישב תולעל לולע םדב ןזוכירש תופורת גור

ןו

,ןירופסולקיצ זיט

די ת ,ןי ןיליפוא

םע שומישב תדרל לולע םדב ןזוכירש תופורת ןוניגורקימ

ןיגירטומל

תלטונ תא םא

מה תופורתהמ תחא ןוניגורקימו ןכתיי ,הלעמ תורכזו

יעצמאב שמתשהל יכרטצתו ךל המיאתמ הניא רוצ שי םא ךתוא החני אפורה .המ ןמזל ףסונ העינמ ב ך

שמל .ןמז המכ ך

,ףסונב

מו בל ץל ורתה ינולעב קוד .ילנומרוה העינמ יעצמאל ליבקמב שומישל תורתומ ןה םא תלטונ תא ןתוא תופ

ןמכ ןוניגורקימ ,ןכ

תופורת לש ןונימה תא הנשי ךלש אפורהו ןכתיי .תורחא תופורת לש ןתוליעפ לע עיפשהל הלולע וניגורקימל ליבקמב תלטונ תא ןתוא

לא תשת ב ישמ ןוניגורקימ

ה םא מ תלבוס ךנ דבכ תקלד

גוסמ

סיטיטפה)

םייאופר םירישכת תלטונ תאו ( םיליכמה ראפ /ריבסאטיבמוא רפאטי אנוטיר /ריב ריב

ו רחאמ ריבובאסאד םורגל לולע שומישה

לש םד תוקידב תואצותב הילע דבכה ידוקפת זנאב הילע) םי

גוסמ דבכ

ךלש אפורה שרי

לש רחא ג נמ יעצמא

הע

ינפל

תליחת

לופיט

ה תא שדחל ןתינ .הלאה םייאופרה םירישכת שומיש

ןוניגורקימב

ס רחאל םייעובשכ לופיטה םוי

יאר ןיא" ףיעס ."םא הפורתב שמתשהל

שומיש

ןוזמו הפורתב

.ןוזמ םע וא הקיר הביק לע הפורתה תא עולבל ןתינ

ןוירה

,

הקנה

וירופו

ת

יגורקימ לוטיל ןונ

רהב ךנה .ןוי

.הפורתה תא לוטיל יקיספת םרטב ןוירה תקידב יעצב ,ןוירהב ךנהו ןכתייש תבשוח תא םא

שומישה ןוניגורקימב

לש תוריעז תויומכ .ובכרה תא תונשלו רצוימה בלחה חפנב התחפהל ליבוהל לולע הקנה ןמזב םאה בלחב תושרפומ םיליעפה םירמוחה

ומכ

לא תו ע עיפשהל תולולע ה

ךלהמב דחוימב ,קוניתה

ובשה םינושארה תוע הדילה רחאל

הקינמ ךנה םא ןוניגורקימ לוטיל אל ךל ץעיי ךלש אפורהו ןכתיי ,

.יפולח העינמ יעצמא תריחבב ךל עייסל לכוי אוה . .ןוירהל הסינכ תענומ הניא הקנה

ו הגיהנ ב שומיש כמ נו תו

ןוניגורקימל

עפשה ןיא

.תונוכמ תלעפהו הגיהנ תלוכי לע לע

עדימ בושח לע קלח

מ

מה םיביכר הפורתה לש

ןוניגורקימ

זורכוסו זוטקל הליכמ

פורה ידי לע ךל רמאנ םא א ךל שיש א ינפל אפורב יצעוויה ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס י ןוניגורקימב לופיטה תלחתה

3

(

שמתשת דציכ

י

?הפורתב

.אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ךיילע

ודבל וא אפורה םע ק חקורה םא וטב ךניא .הח

דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

לבוקמה ןונימה

ללכ ךרדב

אוה תחא הילבט העובק העשב םויב

ךשמל

רחאל .םוי

תב הקספה ךורעל שי ,תוילבטה תליטנ לש םימי

.םימי

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

הליטנה תרוצ

תא עולבל שי

תומלשב הילבטה ה תדימב םימ םע ,ה .ךרוצ

.הילבטה יופיצב עוגפל אל תנמ לע ,סועלל/תוצחל/שותכל רוסא

לופיטה ךשמ

ילט

וניגורקימ

ן

30

ךשמב םוי לכב

21

םימי

ןוניגורקימ תזירא

הליכמ

ןוויכב ךתוא החנמה ץחו עובשב םויה םיניוצמ הילבט לכ בגב ,הסיפחה יבג לע .תוילבט דקתהה לע יליחתה .תומ

הילבטה תליטנ ידי

ןוויכל םאתהב תוילבטה תא לוטיל יכישמה ,עובשב םיאתמה םויב תנמוסמה ילט .םיציחה תחא הילבט םויסל דע םוי לכ

הסיפח

תב הקספה יכרע

7

םימי

רחאל

תב הקספה יכרע ,תוילבטה תליטנ לש םימי

הסיפחב הנורחאה הילבטה תא תלטנ םאש ךכ .םימי ,ישיש םויב ילט

נושארה הילבטה תא .ןכמ רחאלש עובשב תבש םויב האבה הסיפחהמ ה ,הנורחאה הילבטה תליטנמ םימי רפסמ ךות

מיד עיפוי ךלהמב ףסונ הנגה יעצמאב ךרוצ ןיא .השדח תולולג תסיפח יליחתתשכ קספי אל ןיידע םומידהו ןכתיי .תסווה םו

הקספהה ימי

הב תוילבטה תא תלטנו הדימב הו תויחנהל םאת חה הסיפחה תא תלחת .ןמזב השד

השדח הסיפח יליחתה

השדח הסיפח יליחתה

קספ םרט יתסווה םומידה םא םג חתה דימת . .ןמזב השדח הסיפח ילי

ןוניגורקימב ישמתשת דוע לכ

.עובשב םוי ותואב השדח הסיפח יליחתת דימת ,תויחנהל םאתהב

ןוניגורקימב שומישה תלחתה

יטנ ןוניגורקימ תל

30

א הנושארה םעפב שומישב הקספה רחאל ו

תסווה םומיד לש ןושארה םויב הנושארה הילבטה תא לוטיל ץלמומ הז ןפואב .

תליטנמ לחה ןוירה ינפמ תנגומ ךנה .הנושארה הילבטה

ןוניגורקימל רבעמ

30

ןוירה תעינמל תרחא הלולגב שומיש רחאל

לש הסיפחמ הלולג תלטונ תא םא

21

:תוילבט

םוי לוטיל תמייסש רחאל

ןוירה תעינמל תרחאה הלולגה תא

יליחתה לוטיל ןוניגורקימ

תנגומ ךנה הז ןפואב

וירה ינפמ יתסו םומיד .הנושארה הילבטה תליטנמ לחה ן ןוניגורקימ תסיפח םויס רחאל קר עיפוי

לש הסיפחמ הלולג תלטונ תא םא

28

תוילבט

ה תליטנ רחאל םוי ה הליעפה הילבט אה הסיפחהמ הנורחא תרח

יליחתה

לוטיל ןוניגורקימ

טה תליטנמ לחה ןוירה ינפמ תנגומ ךנה הז ןפואב . ושארה הילב קר עיפוי יתסו םומיד .הנ ןוניגורקימ תסיפח םויס רחאל

,וא ) דבלב ןגוטסגורפ הליכמה הלולג תלטונ תא םא

POP

(

יליחתה : לוטיל ןוניגורקימ

יב לש ןושארה םו

םג ,יתסווה םומיד .דימ ןוירה ינפמ תנגומ ךנה הז ןפואב .ןגוטסגורפ תלולג םויה ותואב תלטנ םא

תלחתה

וניגורקימ

ן

30

ןויריה תקספה וא תיעבט הלפה רחאל

ןויריה תקספה וא תיעבט הלפה תרבע םא םינושארה ןוירהה ישדוח תשולש ךלהמב החני ךלש אפורהש ןכתיי ,

יל ךתוא ןוניגורקימ לוט

כ הרקמבו ,דימ הז

.הנושארה הילבטה תליטנמ לחה ןוירה ינפמ תנגומ ךנה

פה וא תיעבט הלפה תרבע םא ןויריה תקס

ישילשה שדוחה רחאל שמתשהל יכרטצתו ןכתיי .אפורב יצעוויה ,ןוירהה לש .הרצק הפוקתל ,םודנוק ןוגכ ,ףסונ העינמ יעצמאב

יל רחאל העינמ יעצמאב שומיש הד

אל תדלי םא החני אפורה ,הנורח

ןוניגורקימ לוטיל ךתוא

רחאל

רוצ ןיא .ןיטולחל תדיינ תאש יאנתב הדילהמ םוי

ל ןיתמהל .ישדוחה רוזחמ ךיילע

ןוניגורקימ תליטנ תלחתה דע ,םודנוק ןוגכ ףסונ העינמ יעצמאב שמתשהל

ךשמלו

םימי

.שומישה לש םינושאר

םא

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ

יפויו ןכתיי ךא ,קזנ םורגת תחא הילבטמ רתוי לש הליטנש ריבס אל ניגו םומיד וא תואקה ,תוליחב וע

םומיד לולע הזכ עיפוהל

ב םג תודלי

עיפוה םרט

לצא

תסוו

.הפורתה תא תועטב ולטנ

יצעוויה

תא םא אפורב הווח

סתהמ דחא ימ םינ .וללה

טנ םא בהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ ינפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תל

יא תזירא .ךתיא הפורתה

תא לוטיל תחכש םא

הפורתה

:תואבה תויחנהה יפ לע ילעפ ,הילבט לוטיל תחכשו הדימב

סיפחה ךותמ יהשלכ הילבט לוטיל תחכש םא

ה

עיפוה אלו , יד ךלהמב יתסו םומ ךנהש תורשפא תמייק ,הקספהה ימי .תיתיב ןוירה תקידב יעצב וא ,םדקהב אפורה םע רשק ירצ .ןוירהב

כראה וא ,רוחיאב השדח הסיפח תלחתה םא ל רבעמ הקספהה ימי תא ת

-

7

תנגומ אל ךנהש תורשפא תמייק ,םימי .ןוירהמ

ךלהמב ןימ יסחי תמייק םא

אה םימיה

עוויה ,םינור יצ

ו ןכתיי .אפורב ב העינמ יעצמאל יקקדזת

,ףסונב .םוריח תע ל םודנוק ןוגכ העינמ יעצמאב ישמתשה

.םיאבה םימי

א

הילבט תדביא ם

ה יתשמ תחאל םאתהב ילעפ :תואבה תויורשפא

ה םימיב תוילבטה רתי תא לוטיל יכישמה .תדביאש הילבטה םוקמב הסיפחב הנורחאה הילבטה תא ילט

םידעוי הל

גר ךלש רוזחמה .לי רחאל .עגפית אל ןוירה ינפמ הנגהה ךא ,ליגרהמ דחא םויב רצקתי

תלחתה םוי ,הקספהה ימי הסיפחה .תמדוקה הסיפחהמ םדוק םוי לוחיו הנתשי

.תפסונה הסיפחהמ הילבט ילט ,ךלש רוזחמה תלחתה םוי תא תונשל הצור אל תאו תפסונ הסיפח ךתושרב שי םא וא מה

תא לוטיל יכי

פחהמ תוילבטה רת תפסונ הסיפחכ החותפה הסיפחה לע רומשל הלוכי תא .ליגרכ תיחכונה הסי לבט ידבאתש הרקמל ,(הברזר) .תופסונ תוי

לושלש וא האקה לש הרקמב

מ תלבוס תא םא ךלהמב םיפירח םילושלש וא תואקה

,הילבט תליטנ עגרמ תועש תימויה הילבטהש תטלחומ הבורע ןיא

התומלשב גפס

לוכיעה תכרע

ךותב תמלחה ם

ןוניגורקימ תליטנמ תועש

מה ,"הילבט תדביא םא" הז ףיעסב תויחנהה רחא יבקע , דציכ ריבס ךיילע

.תפסונ הילבט לוטיל

מ רתוי ךשמב םילושלש וא תואקהמ תלבוס תא ם

םא" הז ףיעסב תויחנהה רחא יבקע ,הילבט תליטנ תעמ תועש תחכש

לוטיל רתה תא פו

."

אפורל ירפס

.יפולח העינמ יעצמאב שומיש לע ךל ץילמי אוהו ןכתיי .תורימחמ וא תוכשוממ לוכיעה תוערפה םא

ה

רוזחמ רדעי

וירהב ךנהש יוכיס שי םאה

ז בצמ .יתסו םומיד עיפוי אלו ןכתיי ,םיתיעל

םא ריבס אל דואמ ךכל יוכיסה ךא ,ןוירהב ךנה יכ דיעהל לוכי

תא תלטנ לבטה וי תויחנהל םאתהב ת ןוירהב ךנהש יוכיס םייקש תבשוח תא םא .הל דעוימה ןמזב האבה הסיפחה תא יליחתה . חכש םא ,לשמל) (תורחא תופורת ליבקמב תלטנ וא הילבט ת ,תפסונ םעפ יתסו םומיד עיפוה אל םא וא , ךיילע

עצבל רקימ לוטיל יקיספה ,ןוירהב ךנה םא .תיתיב ןוירה תקידב

ןוניג

שגו

.אפורל

תא רשאכ

ןוירהל סנכיהל תניינועמ

רקימ תקספה רחאל רחא העינמ יעצמאב שמתשהל ץלמומ ,תורהל תננכתמ תא םא ןוניגו

אפורה .תסווה תלבק דע י ךלש וא ךל קזנ םרגי אל ,תאז םע .רעושמה הדילה ךיראת יובינ ךרוצל ךלש יעבטה תסווה תלבק ךיראת לע ךמתס ךקוניתל

רהל יסנכית ם וי .דימ ן

טיל ןיא קדב !ךשוחב תופורת לו

י

הנמהו תיוותה םעפ לכב

לטונ ךנהש

ת

כרה .הפורת

י

ב

י

קוקז ךנה םא םייפקשמ

ה

.םהל

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

עגונב

של שומי

הפורתב

,

עוויה יצ

אפורב

וא

קורב

ח

.

4

(

יאוול תועפות

ומכ לכב ב שומישה ,הפורת ןוניגורקימ

יאוול תועפותל םורגל לולע שמתשמהמ קלחב תו א . להבת ל

תמישר ארקמל .יאוולה תועפות

כתי

לבסת אלו

ףאמ

.ןהמ תחא

הרומח איה םא דחוימב ,יאוולה תועפותמ רתוי וא תחא ךלצא העיפומ םא

בצמב יוניש לח םא וא ,תכשמתמ וא ךתואירב לוכיש תבשוח תאש

ןוניגורקימל רושק תויהל

ךכ לע ירפס אפורל

ךלש

מ ןוכיס וב םד ישירקל רבגו תידירו תקקפ) םידיר

ב םד ישירק וא (

וע תקקפ) םיקרו תיקר

לכ לצא םייק ( פל .םיבלושמ םיילנומרוה העינמ יעצמא תולטונה םישנה םינושה םינוכיסה יבגל םיפסונ םיטר

יעצמא תליטנמ םיעבונה ףיעס יאר ,םיבלושמ םיילנומרוה העינמ

."הפורתב שומישה ינפל"

ומח יאוול תועפות תור

שי אפורל דימ תונפל

יאוול תועפות

תורידנ

ועפות ב תועיפומש ת

1-10

שמתשמ תו

ךותמ

10,000

דל קרועב וא דירוב םיקיזמ םד ישירק :אמגו

) לגרה ףכב וא לגרב לש תקקפ םיקומעה םידירוה

) האירב יתאיר ףיחסת

בל ףקתה

יחומ ץבש

ץבש יחומ מסת וא ירונימ םיני ץבש ייומד םיפלוח כ םיעודיה ) ףלוח ימכסיא ףקתה

ד ישירק

ב/הביקב ,דבכב םייניעב וא תוילכב ,יעמ

לולע םד שירק חתפל ןוכיסה רתוי הובג תויהל

שי םא ךל רחא םרוג לכ ) הז ןוכיס ריבגמה ןוכיסה ימרוג לע ףסונ עדימל םד שירק לש םינימסתהו ףיעס יאר ,

"הפורתב שומישה ינפל"

צמיה לש םינמיס ףיעסב יאר) םד שירק תוא

("םד ישירק"

גת לש םינמיס :תיתשרות המדאויגנא לש הרמחה וא הפירח תיגרלא הבו

ה ,םינפה ,םיידיה תוחפנתה נתה .ןורגה וא ןושלה ,הפה ,םייתפש םיישקל ליבוהל הלולע ןורגה וא ןושלה תוחפ המישנבו העילבב

(תדפרס) תטלוב המודא החירפ דרגו

ס לש םינמיס :םיללוכ דשה ןטר

רועב המוג תעפוה

םייוניש

המטפב

אש םישוג השח וא האור ת

:םיללוכ םחרה ראווצ ןטרס לש םינמיס

חיר תלעב תילאניגו השרפה

םד הליכמה וא/ו

לב ילאניגו םומיד ליגר ית

ןגאב םיבאכ

ןימ יסחי םויק תעב באכ

:םיללוכ תורומח דבכ תויעב לש םינמיס

באכ הנוילעה ןטבב רומח

) םייניעה וא רועה תבהצה תבהצ

דבכ תקלד

(סיטיטאפה

דרג ףוגה לכב

כתיי .אפורל דימ ישג ,הלעמ תורכזומה תועפותהמ תחא ךלצא העיפומ םא רקימ לוטיל קיספהל ךל הרוי אוהו ן ןוניגו

תופסונ יאוול תועפות

,

תוחפ תורומח

תוחיכש יאוול תועפות

ועיפומש תועפות ב ת ןי

1000

ךותמ

10,000

תושמתשמ

ליחב תו

ןטב באכ

לע

ףוג לקשמב הי

שאר בא

ינואכיד חור בצמ וא חורה בצמב םייוניש

םיידשב תושיגר וא באכ

תועפות

תוחיכש ןניאש יאוול

ומש תועפות תועיפ

ןיב

ךותמ

10,000

תושמתשמ

תואקה הביק לוקלקו

םילזונ תריגא

הנרגימ

רי ינימה ףחדב הדי

גה םיידשה תלד

דרגל הלולעה החירפ

ול תועפות

תורידנ יא

ות ב תועיפומש תועפ

1-10

תושמתשמ ךותמ

10,000

עגמ תושדעל תוליבס יא

שמב הדירי לק

ינימה ףחדב היילע

קיתרנ תושרפה ניגו) תוי

םיידשהמ תושרפה וא (תויל

וחוודש תורחא יאוול תועפות

ישדוחה ךשמב םילולע םינושארה ם

ןיב םימומיד עיפוהל

) םייתסו תומתכה

וא

ומ םימ םומיד .( ןיב

ךרדב קספיי הז יתסו מ ,דבכ םומידהש הדימב .שומישל לגתסי ךפוגש רחאל ללכ סב יאר) אפורל ינפ ,שדחתמ וא ךשומ ףיע

תעפוה" ןיב םומיד

יתסו

.("

) המזאולכ םימוח םימתכ

םיבוהצ

ה לע שע ולא םימתכ .(רוע אל םג עיפוהל םייו ןוניגורקימב םישדוח רפסמ לש שומיש רח

תא דירוהל ןתינ

) הלוגס הרטלוא הנירקל וא שמשל הפישחמ תוענמיה ידי לע םימתכה תועראיה

קה העונת תערפה לש הרמחה וא העפוה האירוכ היור

תיביכ סיטילוק וא ןהורק תלחמ

ןוירה ךלהמב רימחהל םילולעה םייאופר םיבצמ

ב םדוק שומישב וא :הפורת

(תבהצ) רועה תבהצה

ורפ) ךשוממ דרג

(סוטי

תב תויעב תוילכה וא דבכה דוקפ

הרמ ינבא

כרעמ תיתנמדא תבאז ןוגכ םירידנ םייאופר םיבצמ תית

) תויחופלש תייומד החירפ

herpes gestationis

ןוירהה ךלהמב (

(סיזורלקסוטוא) ןזואה תשרט גוסמ תיתשרות תושרח

וא תא םא

ךתחפשמ ינבמ דחא תישמרח הימנאמ םילבוס

וג יקלח לש תוחפנתה

ות המדאויגנא) (תיתשר

היריפרופ םשב תיתשרות הלחמ

םחרה ראווצ ןטרס

,יאוול תעפות העיפוה םא

א ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ןולעב הנייוצ אלש יאוול תעפותמ תלבוס תא רשאכ ו

וא גורקימב שומישהמ תעבונש תששוח תאש ןוני

ךיילע

הל .אפורה םע ץעיית

תעפוה ןיב םומיד

-

יתסו

ה םישנהמ קלח ל ןוניגורקימ תולטונ

ןיב םומיד עיפומ

חה ךלהמב דחוימב ,תומתכה וא שלח יתסו םינושארה םישדו כ ךרדב .לופיטה לש םוי ךות םלעי הז םומיד ,לל

גורקימ לוטיל יכישמה .ותעפוה ללגב גואדל ךרוצ ןיאו םיימוי ןוני

.ליגרכ ור לש שומיש רחאל םלעית העפותהש םייוכיסה ב

.תוסיפח המ

יד ןיב םומ

ןוניגורקימ לש הרידס אל הליטנ ללגב םג עיפוהל לוכי יתסו

קה ןכל , ב העש התואב הלולגה תא לוטיל ידיפ לכ ןיב םומיד ,ףסונב .םוי

.תורחא תופורתב שומישמ האצותכ עיפוהל לוכי יתסו

ב יצעוויה מיד עיפומ םא אפור ןיב םו

:רשא תומתכה וא יתסו

שמנ םיכ

רתוי

םישדוח רפסמ

תה ליח

ןוניגורקימ תלטנש ירחא

המ ןמז

שמנ םיכ

יגורקימ לוטיל תקספהש ירחא םג ןונ

ול תועפות לע חוודל ןתינ יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאו

"

תיבה ףדב אצמנש ) תואירבה דרשמ רתא לש

www.health.gov.il

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה (

: רושיקל הסינכ י"ע

https://sideeffects.health.gov.il

5

(

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ענמ

הלערה וז הפורת !

גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו א /ו םידלי לש םדי לעו תוקונית ו

ךכ ידי ענמת

גת לא .הלערה

ימ

מ תשרופמ הארוה אלל האקהל

.אפור

מתשהל ןיא תב ש הגופתה ךיראת ירחא הפור

(exp. date)

לע עיפומה

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג שדוחה ותוא לש ןורחאה

שי

הרוטרפמטב ןסחאל דע לש

ת ךילשהל ןיא לאש .חפל תופור

תופורת םע תושעל המ חקורה ת יאש

ומיש ךל לכות ךכ ,ןהב ש

תוכיא לע רומשל יבסה .הב

6

(

עדימ סונ

ף

רמוחה לע ףסונ םי

ליעפה םי

םג הליכמ הפורתה

Lactose monohydrate, sucrose, maize starch, calcium carbonate, talc, macrogol 6000, povidone

25000, titanium dioxide (E171), povidone 700000, glycerol 85%, magnesium stearate,

montanglycol wax ferric oxide pigment yellow (E172),

ילבט לכ הליכמ ה

32.97

ג"מ

זוטקל

טארדיהונומ ו ,

19.371

ורכוס ג"מ

ורתה תיארנ דציכ הזיראה ןכות המו הפ

תוילבט ,תולוגע .זב עבצב ,תופוצמ

ב תועיגמ תוילבטה ) תוישגמ םירטסילב

וסיפח לש ת

הליכמ הזירא לכ .תוילבט

וא

סיפח תו

הילבט לכ

ימ םויב רטסילבה בג לע תנמוס .עובשה תומ

תיי .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכ

רה לעב םושי

ותבותכו

ייאב שרחה חר ,מ"עב לארשי ר

ןורשה דוה ,

45240

ה םש ןרצי

ותבותכו

הינמרג ,ןילרב ,.ג.א המראפ רייאב

ןולע

קדבנ הז

דרשמ י"ע רשואו

אתב תואירבה ךיר

ראוני

2016

ןכדוע

םאתהב

תוארוהל

דרשמ

תואירב

ךיראתב

טפס רבמ

2019

הפורתה םושיר סמ

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

027 43 21707 00

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה