מיפורטיק 180 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-11-2020

מרכיב פעיל:
MYCOPHENOLIC ACID 180 MG
זמין מ:
NOVARTIS PHARMA SERVICES AG
קוד ATC:
L04AA06
טופס פרצבטיות:
FILM COATED TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
MYCOPHENOLIC ACID
סממני תרפויטית:
Myfortic is indicated in combination with ciclosporin and corticosteroids for the prophylaxis of acute transplant rejection in adult patients receiving allogeneic renal transplants.
מספר אישור:
128303071500
תאריך אישור:
2013-05-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

27-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

27-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ודילע ב רבמבונ 2011 .

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

קיטרופימ קיטרופימ

180 מ " ג 360 מ " ג

וצמתוילבט תופ תופוצמתוילבט

בכרה :

לכ הפוצמהילבט הליכמ : לכ הפוצמהילבט הליכמ :

Mycophenolic acid 180 mg as

Mycophenolate sodium Mycophenolic acid 360 mg as

Mycophenolate sodium

ומכ - הליכמןכ : ומכ - הליכמןכ :

Lactose anhydrous 45 mg Lactose anhydrous 90 mg

ירמוח םיליעפיתלבם : םיליעפיתלבםירמוח :

הילבטהבכרה :

Maize starch, povidone (K-30),

crospovidone, lactose anhydrous,

colloidal silicon dioxide, magnesium

stearate.

הילבטהיופיצבכרה :

Hypromellose phthalatetitaniumdioxide,

בכרה הילבטה :

Maize starch, povidone (K-30),

crospovidone, lactose anhydrous,

colloidal silicon dioxide, magnesium

stearate.

הילבטהיופיצבכרה :

Hypromellose phthalatetitaniumdioxide,

iron oxide yellow/iron oxide red.

תיטיופרתהצובק :

ןוסיחהתכרעמאכדמ .

אכדמ כההזמאוהשרבדלכלףוגהתבוגתתאםיתיחפמןוסיחהתכרעמי " רז " , םילתשומםירביאללוכ .

תיאופרתוליעפ :

לתשתייחדתעינמלדעונרישכתה ב הילכילתשומםילוח .

םידיאורטסוקיטרוקוןירופסולקיצםעדחיןתינרישכתה .

נוזהפורתעודמואדבועקיטרופימךיאיבגלתולאשךלשיםא ךרובעהמשר , הנפ / אפורלי .

שמתשהלןיאיתמ תב הפור ?

הקינמואןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא .

שמתשהלןיא הפורתב םא יגרלאךניה / ת ) לעב / ת תושיגר רתי ( ל תילונפוקימהצמוח , ואםוידוסטאלונפוקימל

לואליטפומטאלונפוקימל הפורתהיביכרממדחא ןולעהתליחתבםיעיפומה .

םא בשוחךניה / יגרלאךניהשת / ת , ץעוויה / אפורבי .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא :

םא בתיניצרהערפהרבעבךלהתיהואךלשי תכרעמ ןוגכלוכיעה הביקביכ .

הדימב ךלשיו רידניתשרותרסח ב םיזנא hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transferase (HGPRT)

ומכ םורדניס Lesch-Nyhan ) םורדניסכםגעודיה Kelley-Seegmiller ( .

שומיש ב קיטרופימ ןוירהךלהמב ע יוש תאלידגהל וכיסה ן ל םידלומםימומ ןוירההןדבואו . אךניהםא י ליגבהש

תוירופה : תלבקלדעקיטרופימבלופיטליחתהלןיא אצות ה תילילש קידבב ת ןוירה עצמאבשמתשהלךילעןכו י

ךשמבתוחפלולופיטהךלהמבהעינמ 6 לופיטהתקספהרחאלתועובש . ןוירהבךניהםא , ןוירהבךניהשתבשוח ,

ןוירהתננכתמתאשוא , תאיעדיאנא אפורה .

אפורה בךמיעןודי םינוכיס םיכורכה ןוירהךלהמבקיטרופימתליטנב . םא ןוירהלתסנכנ לופיטהךלהמב

קיטרופימב , ךכלעחוודלךיילע ידיימןפואבאפורל .

םא תא הקינימ , אפורלתאזיחווד . ךלהמבוקיטרופימבלופיטהךלהמבקיניהלןיא 6 לופיטהםותרחאלתועובש

קיטרופימב .

תינימליעפרבגךניהםא , ודנוקבשמתשהלךילע םימ ךשמלןכוקיטרופימבלופיטךלהמב 13 רחאלתועובש

לופיטהתקספה . שמתשהלךלשגוזהתבלע ךשמבןכוךלופיטךשמבםיליעיהעינמיעצמאב 13 רחאלתועובש

קיטרופימבשמתשהלתקספהש . לטונהתאשןמזבןוירהבךלשגוזהתבםאידיימןפואבאפורלחוודלשי

קיטרופימ .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

תונוכמבשומישהואהגיהנהתלוכילעעיפשיקיטרופימיכריבסאל .

תורהזא :

לעקרךלםשרייקיטרופימ - הלתשהלתופורתבןויסנםעאפורידי . תונדפקבאפורהתוארוהרחאבוקעלשי .

הזןולעבעיפומהיללכהעדימהמתונושתויהלתולוכיתוארוהה .

ךלהמ וזהפורתבלופיטה , יאפורה ךורע ךל םדתוקידב תורידס רטנלידכ בםייוניש םדהיאתרפסמ מרבוא תו

םירחאםירמוח רכוסןוגכםדב , לורטסלוכוןמוש .

ןוירהבךניאשאדוולוןוירהתקידבךורעלשילופיטהתליחתינפל .

ףוגהלשהנגההןונגנמבתעגופוזהפורת , טרסבתולחלןוכיסהתאהלעמו ן רועה . לע - ןכ לשי ךתפישחתאליבגה

שמשל ו ל רק ינ UV גואדלו המיאתמהנגהל ) םיכוראםידגב , עבוכ , תחירמו הנגהתוחשמ הובגהנגהםדקמתולעב

תובורקםיתיעל .(

שיגרמךניהםא / ה םוהיזינימסתב ) ןוגכ םוח , ןורגבאכ ( , רובח תו ו / םייופצאלםומידוא , הנפ / י אפורל דימ .

םינוסיחלבקלךילעוהדימב , ץעוויה / אפורהםעןכינפלי .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ללולעוזוטקלליכמרישכתה לצאהיגרלאלםורג םישיגרהםישנא זוטקלל .

תויתפורתןיבתובוגת :

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ לופיטהתעהזתרמגםאוא

תרחאהפורתב , אפורלחוודלךילע ה לפטמ , תאז יאואםינוכיסעונמלידכ - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי

תויתפורת . אפורהמםשרמתלבקאללונקנשתופורתהתאןייצלרוכזלשי , הצמוחידגונללוכ ) תושמשמהתופורת

תברצבולוכיעיישקבלופיטל .( אפורלחוודלבושח יבגלדחוימב תואבהתוצובקהמתופורת : יטאזא ו ןירפ ,

פסולקיצ ןירו A , סומילורקט רישכתלכוא רחא ןוסיחהתכרעמתאאכדמה ; ןימאריטסלוכ ) תשמשמההפורת

םדבתוהובגלורטסלוכתומרבלופיטל ( ; ריוולקיצא ) הפורת ספרהבלופיטלתשמשמה ( ; הצמוחתורתוסתופורת

םוינימולאוםויזנגמתוליכמה ; ריוולקיצנג ) םוהיזבלופיטל cytomegalovirus (CMV) ( ; ל תלבקינפ ליעפןוסיח ;

םיילארואהעינמיעצמא ) ןוגכ : ןוירהתעינמלתולולג . (

יאוולתועפות :

תורחאתופורתבומכ , יאוולתועפותלםורגללוכיקיטרופימ , דחאלכאלשתורמל / לבוסתחא / ןהמת . ףסונב

הפורתהלשהיוצרהתוליעפל , ןוגכיאוולתועפותעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב :

יאוולתועפות דואמתוחיכש ) מרתוילעעיפשהלתויושע 1 לכמ 10 םילפוטמ ( : לושלש , לשהכומנהמר יאת םד

נבלה םי .

יאוולתועפות תוחיכש ) ןיבלעעיפשהלתויושע 1 ל 10 לכמ 100 םילפוטמ ( : הברתולקבםומידותורובחתעפוה

ליגרהמרתוי ) לןמיס לשהכומנהמר םדתויסט ( , שארבאכ , ש לועי , באכ ) ןוגכ ב ןטב , ב הביק (, תוריצע , לוכיעיישק ,

םיזג , האוצ הכר , הליחב , אקה ה , תופייע , םוח , דבכידוקפתתוקידבתואצות א ו הילכ תוניקתאל .

אליאוולתועפות תוחיכש ) מתוחפלעעיפשהלתויושע 1 לכמ 100 םילפוטמ ( : הפמיללזונהליכמההטסיצ ,

הנישיישק , דער , אירבשדוג ה , המישנרצוק , קוהיג , הפהמערחיר , יעמתמיסח , טשובתוקלד , ואתימדהאוצ

הרוחש , הפבשבוי , הפשבםיעצפ , מיסח ה ב קורהתוטולב , תברצ , םייכינחתקלד , ןטבהללחןפודבתקלד , ינימסת

תעפש , תורומרמצ , כבולוסרקבתוחיפנ תופ לגרה םיי , ןובאיתדוביא , בגיבאכ , רירשיבאכ םי , דוביא רעיש ,

רועבתורובח , תומיעפ בל תוריהמ , ץוצקעםעןיעהמהשרפה , תוימומדאותוחיפנ , תשטשוטמהייאר , תובשחמ

אווש , תוערפה הילכב , תורציה לשהניקתאל ה תוירוניצ ה ןתשתוליבומ , ימדןתש .

העודיאלתוחיכשםעתורחאיאוולתועפות ) םייקהעדימהמתוחיכשהתאךירעהלןתינאל ( : החירפ .

יאוולתועפות שתופסונ הפורתהתכיישהלתופורתהצובקהתואלתוכיישהתופורתבשומישבקעוחווד

קיטרופימ :

טשובואסגהיעמבתקלד ; ןטבבאכ , האקה , ןובאתןדבוא , הליחב ) בלבלבתקלד ( ; יעמבבקנ ; ואהביקבםומיד

יעמב ; הרוחשואתימדהאוצילבואםעהביקבבאכ ; םייעמתמיסח ; םייניצרםימוהיז ; םדיאתרפסמבהדירי

םדהיאתלכלשואםימיוסמםינבל .

םא ולאיאוולתועפותמרתויואתחאךלשי , עדי / אפורהתאי .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהיאוולתועפות :

ךלשיםא םוהיזלשםינימסת םיללוכה םוח , רומרמצ ו ת , העזה , תשוחת תופייע , תוינונשי , וא רנארסוח היג . םא

לפוטמךניה / ת קיטרופימב , ךניה תויהליושע שיגר / ה םימוהיזלליגרהמרתוי . עיפשהליושערבדה לע תוכרעמ ףוג

תונוש , ןהרתויבתוחיכשהשכ יכרד ןתשה , יכרד רועהוהמישנה .

שיגרמךניהםא / ה הייארבםייוניש , היצנידרואוקהןדבוא , לוברסתשוחת , ןורכיזןדבוא , ישוק רובידב א ו ישוק

ןיבהל המ םישנא וםירמואםירחא םירירשתשלוח . חומבםוהיזלשםינימסתהוםינמיסהולאשןכתי , ארקנה

progressive multifocalleukoencephalopathy .

םא ךלשי תוטולב תולדגומ , ואםישדחרועילודיג לשהלדגה לודיג םי םימייק , תומושביונישוא ) ןחתודוקנ (

תומייק . שעשיפכ ןוסיחהתכרעמיוכידלתופורתבםילפוטמהםילוחבתורקליו , רפסמ ןטק דואמ םילוחלש

וארועבןטרסוחתיפקיטרופימבםילפוטמה ירשקב הפמילה .

שחךניהםא / תופייעה הליגרהניאש , שארבאכ , בהמישנרצוק ןמז החונמבואץמאמ , תרוחרחס , הזחיבאכ ,

ןורוויח . הימנאלםינמיסםהולאלכ ) תומודאםדתוירודכתמרבהדירי .(

ולאיאוולתועפותמרתויואתחאךלשיוהדימב , הנפ / ירשפאהםדקהבאפורלי .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , ךילע

דימאפורהםעץעייתהל .

ןונימ :

דבלבאפורהתארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

םישישקלהפורתהתאתתלןתינ , בךרוצןיא תמאתהב ןונימ . לבגומוניהםידלילהפורתהןתמבןויסינה .

ךרדבתדעוימהניאוזהפורת - תוקוניתוםידלילללכ .

לוטילתחכשםא התא ןמזבהפורת ה בוצק , תרכזנשכדימהנמלוטילשי ךישמהלו םיעובקהםינמזבתחקל . י ש

אפורבץעוויהל .

קוקזךניהדועלכךשמילופיטה / תלתשומההילכהתייחדעונמלתנמלעתינוסיחהתכרעמהיוכידלה .

שומישהןפוא :

סועללןיא , תאקסרלוארובשל תוילבטה היוצחואהרובשהילבטעולבלןיא . התומלשבהפורתהתאעולבלשי

םימסוכםע .

ןתינ לוטיל קיטרופימ לבואםע החוראי .

לתשהתייחדלןוכיסהתאתולעהלהיושעקיטרופימםעלופיטהתקספה . הפורתבלופיטהתאקיספהלןיא , אלא

אפורהתארוהב .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ידילעותוקוניתוא - ענמתךכ / י

הלערה .

רתיתנמתלטנםא הפורתהןמדליעלבתועטבםאוא , הנפ / תיבלשןוימרדחלדימי - םילוח , אבהו / תזיראי

ךתאהפורתה . יאופרלופיטבךרוצהיהייכןכתי .

האקהלםורגתלא אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב / קיזהלהלולעאיהת .

ךיבורקלוזהפורתןתתלא , ואךינכש ךירכמ .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהתאקודבלשי םעפלכב הפורתלטונךניהש .

קוקזךניהםאםייפקשמביכרהלשי / םהלה .

הנסחא :

ןסחאלשי לתחתמ - 30°C . תוחלמןגהלשי . תירוקמההזיראברומשלשי .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחאה , בתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת דבל . הגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתהלש ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשאפורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

םידלילשםדיגשיהמוזהפורתקיחרהלשי .

סמ ' הפורתהםושיר :

קיטרופימ 180 מ " ג - 1283030715 ,

קיטרופימ 360 מ " ג - 1283330716

יה ןרצ : גייאןייטשהמראפסיטרבונ ' י

גייאהמראפסיטרבונרובע ' י , לזב , ץיווש .

םושירהלעב :

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה