מטבולז וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
ACETYLMETHIONINE 20 MG/ML; ARGININE 2.4 MG/ML
זמין מ:
ROMAT LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
S.C, I.V, INTRA-PERITONEAL
תוצרת:
FATRO S.P.A., ITALY
סממני תרפויטית:
Supplement of vitamins, amino acid and sugars
מספר אישור:
82879232900
תאריך אישור:
2009-06-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

18.83.50.72

:ליכמ ל"מ לכ :בכרה

Each mlcontains: l-carnitine hydrochloride 6.133 mg (equivalent tol-carnitine 5 mg) -thioctic acid

0.2 mg - pyridoxine hydrochloride 0.15 mg - cyanocobalamin 0.03 mg - d,l-acetylmethionine 20 mg -

l-arginine 2.4 mg - l-ornithine hydrochloride 1.532 mg (equivalent to l-ornithine 1.2 mg) - l-citrulline

1.2 mg - l-lysine hydrochloride 0.625 mg (equivalent to l-lysine 0.5 mg) - glycine 1.5 mg - aspartic acid

1.5 mg - glutamic acid 1.5 mg - fructose 50 mg - sorbitol 80 mg - Excipients q.s. to 1 ml

solution for supply of amino acids, vitamins and sugars:תיטיופרת הצובק

.םירכוסו ונימא תוצמוח םינימטיו תפסות:היוותה

:שומישה ןפואו ןתמ

.ילאינוטירפרטניא וא ירוע ךות ,ידירו ךות ןתמכ םויב םיימעפ ל״מ250–500:םיריזחו םיסוס ,רקב

.ילאינוטירפרטניא וא ירוע תת ,ידירו ךות ןתמב םויב םיימעפ ל״מ250 :םיזיעו ןאצ ,םיחייס ,םילגע

.ירוע תת ןתמב םויב םיימעפ ףוג לקשמ ג״ק10-ל ל״מ20-40 :םינוריזח

.ילאיניטורפרטניא וא ירוע תת ,ידירו ךות ןתמב םויב םיימעפ ףוג לקשמ ג״ק10-ל ל״מ20-40:םיידגו םיילט

.םינוש םירוזאב ירוע תת ,ידירו ךות ןתמב םויב םיימעפ ףוג לקשמ ג״קל ל״מ2-4 :םילותחו תובנרא

.ירוע תת וא ידירו ךות ןתמב םויב םיימעפ ףוג לקשמ ג״קל ל״מ2-4 :םיבלכ

ןיא:הנתמה ןמז

.)תוקוושמ תוזיראה לכ אל( ל"מ500-ו ל"מ250,תיכוכז וא קיטסלפ קובקב :הזירא

.25 °C-ל תחתמ ,רדחה 'פמטב :ןוסחא

.הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל ,םוי28דע שמתשהל ןתינ

.דבלב ירנירטו שומישל

.הילטיא ,הינולוב , FATROS.p.A :ןרצי

46543הילצרה ,39/104םיליפעמה ,מ"עב טמור :םושירה לעב

0828792329:םושיר 'סמ

ירנירטו זלובטמ

הקרזהל הסימת Metabolase

injectable solution VETERINARY

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה