מונטהלוקאסט טבע ® 5 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
MONTELUKAST AS SODIUM 5 MG
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
קוד ATC:
R03DC03
טופס פרצבטיות:
CHEWABLE TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
MONTELUKAST
סממני תרפויטית:
Montelukast Teva is indicated in pediatric patients 6 to 14 years of age for the prophylaxis and chronic treatment of asthma including prevention of daytime and nighttime symptoms the treatment of aspirin-sensitive asthmatic patients and the prevention of exercise-induced bronchoconstriction.Montelukast Teva is effective alone or in combination with other agents used in the maintenance treatment of chronic asthma. Montelukast Teva and inhaled corticosteroids may be used concomitantly with additive effects to control asthma or to reduce the inhaled corticosteroid dose while maintaining clinical stability. Montelukast Teva is indicated for the relief of symptoms of seasonal allergic rhinitis in pediatric patients 6 to 14 years of age and older.
מספר אישור:
140563165200
תאריך אישור:
2009-04-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

DOR-Mont-PIL-0219-03

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ תופוצמ תוילבט בכרה :הליכמ הילבט לכ ג"מ 10 )םוידוסכ( טסאקולהטנומ

Montelukast (as sodium) 10 mg

םיינגרלאו םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ" 2 ףיעס האר ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעסו "הפורתה לש שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

,תינורכ המטסאב לופיטל הוותומ הפורתה םויב הלחמה ינימסת לש העינמ תוברל םישיגרה המטסא ילוחב לופיטל ,הלילבו המישנה יכרד תורציה תעינמלו ןיריפסאל םירגבתמו םירגובמ םילוחב ינפוג ץמאמ בקע .םינש 15 ליג לעמ

תלזנ לש םינימסתב הלקהל הוותומ הפורתה לעמ םירגבתמבו םירגובמב תיתנוע תיגרלא .םינש 15 ליג :תיטיופרת הצובק לש יביטקלס טסינוגטנא וניה טסאקולהטנומ טסאקולהטנומ רמולכ ,םינאירטוקיולל רוטפצרה המישנה יכרדב םינטלוק תמיסח ידי-לע לעופ תורציהל םימרוגה םינאירטוקיול םשב םירמוחל .המישנה יכרדב תוחיפנלו המישנה יכרד .היגרלא ינימסתל םג םימרוג םינאירטוקיול ?המטסא יהמ ןתינ אל ,תינורכ תואיר תלחמ הניה המטסא .הב טולשל קר - התוא אפרל :םיללוכ המטסא לש םינייפאמ

.המישנה לע תושקמה תורצומ המישנ יכרד הבוגתב תרפתשמו הרימחמ וז תורציה .םיבצמ רפסמל

יכרד ןפוד ,רמולכ ;תוקלדומ המישנ יכרד .תחפנתמ המישנה

,םיבר םירבדל תוביגמה תושיגר המישנ יכרד .רק ריווא וא ןלופ ,תוירגיס ןשע ןוגכ :םיללוכ המטסא לש םינימסת םישנאה לכ אל .הזחב ץחלו םיפוצפצ ,לועיש לועיש םקלחב .םיפצפצמ המטסאב םילוחה .המטסא לש דיחיה ןימסתה תויהל יושע רחאל וא הלילה ךלהמב בורל םירוק םינימסת .תינפוג תוליעפ תוליעפמ האצותכ תמרגנה המטסא יהמ ?תינפוג הנוכמה ,תינפוג תוליעפמ האצותכ המטסא המישנ יכרד תורציה רתוי בר קוידב רשאכ תשחרתמ ,)EIB( )היצקירטסנוקוכנורב( .המטסא לש םינימסת תלעפשמ תינפוג תוליעפ ?תיתנוע תיגרלא תלזנ יהמ

תחדק םג הנוכמה( תיתנוע תיגרלא תלזנ םינגרלא תועצמאב תלעפושמ )תחשה ריוואב םיאשינה םינקבא ןוגכ םיינוציח .םיבשעו תואשדמ ,םיצעב םרוקמש

תלזנ לש םיילילהו םיימויה םינימסתה :וללכי בורל תיתנוע תיגרלא

.דרגמ ,לזונ ,םותס ףא

.תושטעתה

.תודרגמ ,תומודא ,תוחופנ ,תועמוד םייניע

2

.

הפורתב שומישה ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא .הפורתה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומב לופיטה ינפל :אפורל רפס

שיש תויגרלאה וא תויאופרה תויעבה לכ לע היגרלא ןללכבו רבעב ויהש וא וישכע ךל .ןיריפסאל

הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא .יהשלכ

דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא .דבכה

וא ןויריהל סנכיהל תננכתמ ,ןויריהב ךניה םא

הקינמ :תופסונ תורהזא

ךילע ,םירימחמ ךלש המטסאה ינימסת םא .ידיימ ןפואב ךלש אפורה םע רשק רוציל

םיפקתהב לופיטל דעוימ וניא רישכתה שי ,ולא םירקמב ;המטסא לש םיפירח ךלש אפורה ךל ןתנש תוארוהה רחא בוקעל יפאשמ תא ךמע שיש דימת אדו .ולא םיבצמל תעב לוטיל ךל הרוה אפורהש תופורתה .ףירח ףקתה

טסאקולהטנומ םילטונה םילוח ,תורידנ םיתיעל םניאש םינימסת רפסממ בכרומה בצמ םיווח םילולע ולא םינימסת .םיפירחמ ףא וא םירבוע :לולכל

תעפש תייומד הלחמ

החירפ

רסוח וא ,תוכיסו םיטחמ תוריקד תשגרה םיילגרב וא תועורזב השוחת

המישנ יישק

םיסוניסב )תוחיפנו באכ( הפירח תקלד )סיטיסוניס( ,דימת אל ךא ,ללכ ךרדב ועיפוה הלא םינימסת םידיאורטסוקיטרוק תוילבט ולטנש םילוחב רשאכ ,המטסאה תלחמב לופיטל הפה ךרד לע .הקספוה וא תויטיאב התחפוה ןתליטנ בצמל םרוג טסאקולהטנומ יכ חכוה אלש ףא דחא תחתיפ םא דימ אפורל עידוהל ךילע ,הז .הלעמ םירכזנה םינימסתהמ רתוי וא

םילוחב וחווד חור-בצמו תוגהנתה ייוניש הווח התא םא .טסאקולהטנומ םילטונש טסאקולהטנומ תליטנ ןמזב הלאכ םייוניש ,)"יאוול תועפות" ,4 ףיעס האר( ג"מ 10 עבט .ךלש אפורל ךכ לע רפס תויתפורת ןיב תובוגת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו :לטונ ךניה םא ךלש אפורה תא עדייל שי דחוימב תונופמיס יביחרמ ןוגכ המטסא דגנ תופורת .הפה ךרד הליטנב וא הפיאשב םידיאורטסו ןוזמו הפורתב שומיש וא םע ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ לוטיל ןתינ .לכוא ילב הקנהו ןויריה אפורב ץעוויהל ילבמ וז הפורתב שמתשהל ןיא ,ןויריהב ךניה םא :לופיטה תלחתה ינפל .הקינמ וא ,ןויריהל סנכיהל תננכתמ םידליב שומיש

.םידליב שומישל תדעוימ הניא הפורתה תונוכמב שומישו הגיהנ תלוכיה לע עיפשהל יופצ וניא טסאקולהטנומ .תונוכמ ליעפהל וא תינוכמב גוהנל ךלש ןפואב םיביגמ םינוש םישנא ,תאז םע דחי ןוגכ( תומיוסמ יאוול תועפות .תופורתל הנוש דאמ תורידנ םיתיעל וחוודש ,)םונמנו תרוחרחס עיפשהל תולולע טסאקולהטנומב שומיש םע תונכוסמ תונוכמ תלעפהו הגיהנה תלוכי לע

.םימיוסמ םישנאב הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .זוטקל ליכמ ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ תוליבס-יא ךל שיש ךל רמא ךלש אפורה םא אפורה םע ץעייתה ,רכוס לש םימיוסמ םיגוסל .וזה הפורתה תא לטונ התאש ינפל ןרתנ ג"מ 23 -מ תוחפ הליכמ וז הפורת .ןרתנ תלוטנ תבשחנ ךכיפלו הילבטב

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ תוארוהל םאתהב דימת הפורתב שמתשהל שי םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה .הפורתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה לבוקמה ןונימה לופיטל םינש 15 ליג לעמ םירגבתמו םירגובמ :תיתנוע תיגרלא תלזנב וא/ו המטסאב

.םויב ג"מ 10 לש תחא הילבט .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא םעפ ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ לוטיל שי .אפורה תוארוה יפל ,לכוא ילב וא םע םויב עבט טסאקולהטנומ תחקל שי ,המטסאב לופיטל .ברעב ,םויב םעפ ג"מ 10 תחקל שי ,תיתנוע תיגרלא תלזנב לופיטל יפל םויב םעפ ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ .אפורה תוארוה ףקתהב שומישל ךלש םיפאשמהש דימת אדו הנמ תחקל ןיא .די גשיהב ויהי יטוקא המטסא ךות ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ לש תפסונ .תמדוקה הנמהמ תועש 24-מ תוחפ :שומישה ןפוא טעמ םע ,הילבטה תא עולבל שי !סועלל ןיא .תוחוראל רשק אלל ,םימ .)היצח וק ןיא( הילבטה תא תוצחל ןיא ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ רתוי תלטנ םא ךירצ תייהש יפכמ ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ לוטיל תחכש םא ןיא ,עבקנש ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא שי .תרכזנשכ דימ החכשנש הנמה תא לוטיל הרוהש יפכ ליגרה הליטנה ינמז חולב ךישמהל ידכ הלופכ הנמ לוטיל ןיא .לפטמה אפורה ךל .החכשנש הנמ לע תוצפל ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי התא םא וא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג לופיטה תא קיספהל ןיא ,המטסא ףקתה הווח אלל התליטנ דעומ תא תונשל וא הפורתב .אפורה םע תוצעייתה םימרוג םע עגממ ,רשפאה תדימב ,ענמיהל שי ,ןושיע ןוגכ ,יתמטסא ףקתהל םורגל םילולעה ,םייח ילעב ,םינקבא ,שבוע ,קבאה תידרק .רק ריוואל הפישח ,ריוואה גזמב םייוניש ינימסת תא רימחמ ןיריפסאו המטסא ךל שי םא תליטנמ ענמיהל ךשמה ,ךלש המטסאה ידגונ תוארקנה תורחא תופורת וא ןיריפסא תליטנ תעב )NSAIDs( םידיאורטס אל תקלד .ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ התאש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז התא םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב

4

.

יאוול תועפות טסאקולהטנומב שומישה ,הפורת לכב ומכ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ג"מ 10 עבט תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ תחא ףאמ לובסת אלש ןכתיי .יאוולה תועפות .ןהמ תועפות תועיפומ םא אפורל דימ תונפל שי טסאקולהטנומב שומישה ןמזב תואבה יאוולה :ג"מ 10 עבט

בצמבו תוגהנתהב םירושקה םייוניש תוגהנתה ללוכ )היצטיגא( טקש יא[ חורה תואצמתה רסוח ,ןואכיד ,תוניוע וא תיביסרגא וא םיער תומולח ,בשק תוערפה ,)לובלב( וא הייאר( תויזה ,הדרח תשוחת ,םיישחומ ,הניש ידודנ ,)םימייק אלש םירבד לש העימש הכילה ,החונמ רסוח ,ןורכיזב יוקיל ,תונזגר םיינדבוא םישעמו תובשחמ ,הניש ךותמ .]דער ,)תודבאתה ללוכ(

םימייוסמ םינבל םד יאתב היילע לכב םדה ילכ לש תקלד ןכתית ,)םיליפוניזואא( םינימסת .)יתכרעמ בר סיטילוקסאו( ףוגה תייומד הלחמ :לולכל םילולע ולא םיבצמל תוכיסו םיטחמ לש השוחת ,החירפ ,תעפש תקלד ,םיילגרב וא תועורזב השוחת רסוח וא .)סיטיסוניס( םיסוניסב )תוחיפנו באכ( הפירח םיתיעל תורקל תולולע ולא יאוול תועפות םילטונה המטסאמ םילבוסה םישנאב תורידנ םישנאב וא ג"מ 10 עבט טסאקולהטנומ ןמזב ,הפה ךרד םידיאורטס ףסונב םילטונש .םתקספה םע וא םידיאורטסה ןונימב הדרוה ,םירקחמב .בטיה לבסנ ללכ ךרדב טסאקולהטנומ :ויה וחוודש רתויב תוחיכשה יאוולה תועפות

תונוילעה המישנה יכרדב םוהיז

םוח

שאר באכ

ןורג באכ

לועיש

ןטב באכ

לושלש

םיינזואב םוהיז וא םיבאכ

תעפש

תלזנ

םיסוניסב םוהיז :ןה םג וחווד תואבה יאוולה תועפות ,ףסונב

לש הכומנ הריפס ,םומידל תרבגומ הייטנ םדב תויסט

,םינפה תוחפנתה ללוכ[ תויגרלא תובוגת םילולעה( ןורגה וא/ו ןושלה ,םייתפשה ,תדפרס )העילבב וא המישנב םיישקל םורגל ]דרגו החירפ

םיטחמ לש השוחת ,םונמנ ,תרוחרחס םיסוכרפ ,השוחת רסוח/תוכיסו

בל תוקיפד

לש )תקלד( תוחיפנ ,ףאב שדוג ,ףאהמ םומיד תואירה

,לוכיעה תכרעמב תוערפה ,לושלש ,תברצ האקה ,הליחב

דבכב תקלד

תורומח תוירוע תובוגת ,החירפ ,תולבח תורקל תויושע רשא )המרופיטלומ המטירא( עיתפמב

תויוצווכתהו םירירש יבאכ ,םיקרפמ באכ םירירש

תופייע/השלוח

תוחיפנ תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ .אפורה םע ץעייתהל יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול (www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ ידי לע וא

h t t p s : / / f o r m s . g o v. i l / g l o b a l d a t a /

g e t s e q u e n c e / g e t s e q u e n c e .

aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ .אפורהמ תשרופמ הארוה

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date) .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

תחתמ ,ךושחו שבי םוקמב ןסחאל שי

.25°C-ל

6

.

ףסונ עדימ :םג הליכמ הפורתה ליעפה ביכרמה לע ףסונ

Lactose monohydrate, pregelatinized

starch, sodium starch glycolate,

hydroxypropyl cellulose, sodium

laurylsulfate, hypromellose, titanium

dioxide, magnesium stearate, iron oxide

yellow, iron oxide red.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ דחאה הדיצב ,'זב עבצב הפוצמו הלוגע הילבט .'7426' רפסמה ינשה הדיצבו '93' רפסמה עבטומ אלש ןכתיי .תוילבט 30 וא 28 הליכמ הזירא לכ .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ ותבותכו םושירה לעב םש .הינתנ 8077 .ד.ת ,מ"עב קוויש קיבא ותבותכו ןרציה םש .ןילופ ,השרו ,מ"עב תיטרפ הרבח ,ןילופ עבט תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2014 רבמבונב .2018 רבמצדב תואירבה יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב

140.54.31552

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש )تار

َ

ضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن ١٩٨٦ - طقف بيبط ةفصو قفو ءاودلا ق

وس

غلم ١٠ عڤيت تساكوليتنوم

ة

ّ

يلطم صارقأ بيكرتلا :ىلع يوتحي صرق لك غلم ۱٠ )مويدوص ـك( تساكوليتنوم

Montelukast (as sodium) 10 mg

رظنأ ،ةيساسحلل ةريثملاو ةلا

عفلا ريغ داوملا ةمئاقل "ءاودلا تا

بكرم نم مسق نع ةمهم تامولعم" ۲ ةرقفلا

."ة

يفاضإ تامولعم" – ٦ ةرقفلاو .ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقا .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت وأ بيبطلا عجار ،ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .يلديصلا ؛نيرخلآل ه

ِ

طعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فص

ُ

و

ةيحصلا مهتلاح نأ كل ادب ول ىتح مه

ّ

رضي دق وهف .كتلاحل ةهباشم ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ .١

كلذ يف امب ،نمز

ملا وبرلا جلاعل صصخم ءاودلا جلاعل ،راهنلاو ليللا يف ضرملا ضارعأ عنم عنملو نيريپسلأل ةيساسح مهيدل نيذلا وبرلا ىضرم ىدل يندب دوهجم لذب ءارج سفنتلا يراجم قييضت .ةنس ۱٥ رمع قوف نيقهارملاو رابكلا ىضرملا

سسحتلا ماكزلا ضارعأ نم فيفختلل صصخم ءاودلا .ةنس ۱٥ رمع قوف نيقهارملاو رابكلا ىدل يمسوملا :ةيجلاعلا ةليصفلا ،تانيرتوكيوللا لبقتسمل

يئاقتنا ضهانم وه تساكوليتنوم يف تلابقتسملا عنم ةطساوب لمعي تساكوليتنوم

نأ يأ ىلإ يدؤت يتلا تانيرتوكيول ىعدت داومل سفنتلا يراجم

بست .سفنتلا يراجم يف م

روتو سفنتلا يراجم قيضت .ةي

سسحت ضارعأ ىلإ ا

ضيأ تانيرتوكيوللا ؟وبرلا وه ام – هئافش نكمي لا يذلا ،نمز

م يوئر ضرم وه وبرلا .هيلع ةرطيسلا طقف لب :لمشت وبرلا تازيمم

ةبوعص ىلإ يدؤي يذلا رملأا ةقيض سفنت يراجم لعف درك ن

سحتيو مقافتي قيضتلا اذه .سفنتلا يف .تلااحلا نم ددعل

.سفنتلا يراجم رادج م

روت يأ ؛ةبهتلم سفنت يراجم

،ةديدع روملأ بيجتست يتلا ةساسح سفنت يراجم .درابلا ءاوهلا وأ حاقللا رابغ ،رئاجسلا ناخد لثم :لمشت وبرلا ضارعأ صاخشلأا لك سيل .ردصلا يف طغضو ريفص ،لاعس مهنم مسق ىدل .ريفص نم نوناعي وبرلاب ىضرملا ثدحت .وبرلل ديحولا ضرعلا نوكي دق لاعسلا .يندب طاشن دعب وأ ليللا للاخ ا

بلاغ ضارعلأا ؟يندب طاشن ةجيتن ثدحي يذلا وبرلا وه ام قييضت ربكأ ةقدب ىعد

ي يذلا ،يندب طاشن ةجيتن وبرلا ،)bronchoconstriction) (EIB( سفنتلا يراجم .وبرلا ضارعأ يندبلا طاشنلا ط

شني امدنع ثدحي ؟يمسوملا

ّ

يسسحتلا ماكزلا وه ام

ىمح ا

ضيأ ىعد

ي يذلا( يمسوملا

يسسحتلا ماكزلا بوبح لثم ةيجراخ تاجرأتسم ةطساوب ط

شن

ي )شقلا ،راجشلأا اهردصم يتلا ءاوهلاب ةلومحملا حاقللا .باشعلأاو ءارضخلا تاحاسملا

يسسحتلا فنلأا ماكزل ةيليللاو ةيمويلا ضارعلأا

بلاغ لمشت يمسوملا

.فنلأا يف ةكحو نلايس ،دادسنا

.سطع

.ةكح عمو ،ءارمح ،ةمروتم ،ةعماد نويع ءاودلا لامعتسا لبق .٢ :اذإ ءاودلا لامعتسا زوجي لا

دحلأ وأ ةلا

عفلا ةداملل ةيساسح كيدل تدجو .ءاودلا اهيوتحي يتلا ىرخلأا تابكرملا ءاودلا لامعتساب قلعتت ةصاخ تاريذحت ربخأ ،غلم ١٠ عڤيت تساكوليتنوم ـب جلاعلا لبق :بيبطلا

كيدل ةدوجوملا ة

يسسحتلا وأ ة

يبطلا لكاشملا لك نع ةيساسحلا اهنيب نمو قباسلاب اهنم تيناع يتلا وأ نلآا .نيريپسلأل

.ءاود

يلأ وأ ماعط يلأ ا

ساسح تنك اذإ

يف للخ نم قباسلا يف تيناع وأ يناعت تنك اذإ .دبكلا ةفيظو

.ةعضرم وأ لمحلا نيططخت ،

لاماح تنك اذإ

ّ

يفاضإ تاريذحت

لاصتلاا كيلع بجي ،وبرلا ضارعأ تمقافت اذإ .ةيروف ةروصب كبيبطب

ةداح تابون جلاعل اصصخم سيل رضحتسملا اذه تاميلعتلا عابتا بجي ،تلااحلا هذه يف ؛وبرلا نم نم ا

مئاد دكأت .تلااحلا هذهل كبيبط اهايإ كاطعأ يتلا بيبطلا كل اهفصو يتلا ةيودلأا تاقشنم كتزوحب نأ .ةداح ةبون ءانثأ اهلوانتل

نولوانتي نيذلا ىضرملا ربتخي ،ةردان تلااح يف مل يتلا ضارعأ ةدع نم ةنوكم ةلاح تساكوليتنوم :لمشت دق ضارعلأا هذه .مقافتت لب لوزت

ازنولفنلإاب هيبش ضرم

حفط

ردخ وأ ،سيبابدلاو ربلإا تازخوك زخوب روعش نيلجرلا يف وأ نيديلا يف

سفنت تابوعص

ةيفنلأا بويجلا يف )خافتناو ملأ( ديدش باهتلإ .)ةيفنلأا بويجلا باهتلا( ىدل ،ا

مئاد سيل نكل ،ةداع ترهظ ضارعلأا هذه نع ةيرشق تاديوريتس صارقأ اولوانت ىضرم

مت امدنع كلذو ،وبرلا ضرم جلاعل مفلا قيرط مغرلا ىلع .اهلوانت فاقيإ مت وأ ءطبب اهلوانت ضيفخت ،ةلاحلا هذه ب

بس

ي تساكوليتنوم

نأب تبث

ي مل هنأ نم دحاو كيدل روطت لاح يف

لااح بيبطلا ربخت نأ بجي .هلاعأ ةروكذملا ضارعلأا نم رثكأ وأ

ىدل ةيجازمو ةيكولس تارييغت نع غيلبتلا مت تربتخا اذإ .تساكوليتنوم نولوانتي نيذلا ىضرملا غلم ۱٠ عڤيت تساكوليتنوم لوانت ءانثأ هذهك تارييغت .كلذب كبيبط ربخأ ،)”ة

يبناج ضارعأ“ ،٤ ةرقفلا رظنأ( ةيودلأا نيب لعف دودر امب ىرخأ ةيودأ ا

ً

رخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ ،ة

ّ

يئاذغ تافاضإو ة

ّ

يبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف بيبطلا غلابإ بجي .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ةداضم ةيودأ :لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ تاديوريتسو ةيئاوهلا تابصقلا تاعسوم لثم وبرلل

يومفلا لوانتلاب وأ قاشنتسلإاب ءاذغلاو ءاودلا لامعتسا نودب وأ عم غلم ۱٠ عڤيت تساكوليتنوم لوانت نكمي .ماعط عاضرلإاو لمحلا بيبطلا ةراشتسا نودب ءاودلا اذه لامعتسا زوجي لا لوصحل نيططخت ،

لاماح تنك اذإ :جلاعلا ءدب لبق .ةعضرم وأ ،لمح لافطلأا ىدل لامعتسلاا .لافطلأا لامعتسلا صصخم سيل ءاودلا تانيكاملا لامعتساو ةقايسلا كتردق ىلع تساكوليتنوم رثؤي نأ عقوتملا ريغ نم ،كلذ مغر .تانيكام ليغشت وأ ةرايس ةقايس ىلع

يبناج ضارعأ .ةيودلأل فلتخم لكشب سانلا بواجتي يف اهنع غيلبتلا

مت يتلا ،)ساعنو راود لثم( ةنيعم رثؤت نأ نكمم تساكوليتنوم لامعتسا عم ةردان نايحأ ىدل ةريطخلا تانيكاملا ليغشتو ةقايسلا ةردق ىلع .نينيعم صاخشأ ءاودلا تا

ّ

بكرم نم مسق نع ةمهم تامولعم اذإ .زوتكلا ىلع غلم ۱٠ عڤيت تساكوليتنوم يوتحي ةنيعم عاونلأ ل

محت مدع نم يناعت كنأب كبيبط كربخأ .ءاودلا اذه لوانت لبق كبيبط رشتسا ،ركسلا نم يف مويدوص غلم ۲٣ نم لقأ ىلع ءاودلا اذه يوتحي .مويدوصلا نم

لاخ ربتع

ي هنإف كلذلو ،صرقلا ؟ءاودلا لامعتسا ةيفيك .٣

مئاد بيبطلا تاميلعت بسح ءاودلا لامعتسا بجي مل اذإ يلديصلا نم وأ بيبطلا نم حاضيتسلاا كيلع .ءاودلاب جلاعلا ةقيرطو ةعرجلاب قلعتي اميف ا

قثاو نكت .طقف ،بيبطلا امهد

دحيس جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا :يه ةداتعملا ةعرجلا /و وبرلا جلاعل ةنس ۱٥ رمع قوف نوقهارملاو رابكلا :يمسوملا ي

سسحتلا ماكزلا وأ .مويلا يف ،غلم ۱٠ دحاو صرق .اهب ىصوملا ةيئاودلا ةعرجلا زواجت زوجي لا

،مويلا يف ة

رم غلم ۱٠ عڤيت تساكوليتنوم لوانت بجي .بيبطلا تاميلعت بسحب ،ماعط نودب وأ عم ،غلم ۱٠ عڤيت تساكوليتنوم لوانت بجي ،وبرلا جلاعل

ءاسم ،مويلا يف ةرم لوانت بجي ،يمسوملا

سسحتلا ماكزلا جلاعل بسحب ،مويلا يف ة

رم ،غلم ۱٠ عڤيت تساكوليتنوم .بيبطلا تاميلعت ءانثأ لامعتسلال تاقشنملا كتزوحب نأ نم ا

مئاد دكأت نم ة

يفاضإ ةعرج لوانت زوجي لا .ةداح وبر ةبون نم ةعاس ۲٤ نم لقأ للاخ غلم ۱٠ عڤيت تساكوليتنوم .ةقباسلا ةيئاودلا ةعرجلا لوانت :لامعتسلاا ةقيرط ،ءاملا نم ليلق عم صرقلا علب بجي !غضملا زوجي لا .ماعطلا تابجوب ةقلاع نود

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה