מונוניט רטארד 50

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
ISOSORBIDE-5-MONONITRATE 50 MG
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
C01DA14
טופס פרצבטיות:
CAPSULES
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
ISOSORBIDE MONONITRATE
סממני תרפויטית:
For the prophylaxis of Angina Pectoris.
מספר אישור:
045112566900
תאריך אישור:
2010-01-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

¨˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙Ó†ÌÈÚ·Â‰†˙ÂÏÈÚÈ≠ȇ†Â‡†ÌÈÂÎÈÒ†ÚÂÓφȄΆÏÙËÓ‰†‡Ù¯φÁ„Ï

„‚†˙ÂÙ¯˙†¨˙Âˈ‰Â†ÏÂÚÈ˘†„‚†˙ÂÙ¯˙†∫˙‡·‰†˙ˆ·˜‰Ó†˙ÂÙ¯˙†È·‚φ„ÁÂÈÓ·

Æ®˙ÂÏ„‚†˙ÂÈÂÓ穆‰¯‚ÈÓ†„‚†˙ÂÙ¯˙†¨Ì„†ıÁφ˙„¯Â‰Ï†˙ÂÙ¯˙†¨‰Ó˙Ò‡

∫ȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙

ȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†ÚÈÙ‰φ˙ÂÏÂÏÚ†‰·†˘ÂÓÈ˘‰†ÔÓÊ·†¨‰Ù¯˙‰†Ï˘†‰Èˆ¯‰†˙ÂÏÈÚÙφÛÒÂ·

È؉‡¯©†‰„ÈÓÚφ‰·È΢ӆ¯·ÚÓ†˙Ú·†¯˜ÈÚ·†˙¯ÂÁ¯ÁÒ†¨®ÔωφÈ؉‡¯©†˘‡¯†·‡Î†∫Ô‚Î

ÔÓʆÍÂ˙†ÏÏÎ≠ͯ„·†˙ÂÙÏÂÁ†Âχ†˙ÂÚÙÂ˙†Æ¯‡Âˆ†ÌÈÙ†˙˜ÓÒ‰†¨¯È‰Ó†˜Ù„†¨®¢˙¯‰Ê‡¢·

¨˙„ȯËӆ‡Ø†˙Â΢Ó˙ӆϢ‰†˙ÂÚÙÂ˙‰†Ì‡†Æ‰Ù¯˙φ˙ÂÏ‚˙Ò‰‰†˙Ù˜˙†¯Á‡Ï†¯ˆ˜

ƇÙ¯φ˙ÂÙφ˘È

∫˙„ÁÂÈÓ†˙ÂÒÁÈÈ˙‰†˙·ÈÈÁÓ‰†È‡ÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙

‰È‡¯†˘Âˢˆ¨®ÔωφÈ؉‡¯©†ÌÈ΢Ó˙Ó†˘‡¯†È·‡Î†¨‰Ù·†˘·ÂȆ¨¯ÂÚ·†‰Áȯن‡†È¯Ȃ

¨˙¯·‚ÂÓ†‰˘ÏÂÁ†∫¯˙ȆÔÂÈÓÓ†˙ÂÚ·Â‰†˙ÂÚÙÂ˙ °„ÈÓ†‡Ù¯φÈ؉Ù†ÏÂÙÈË·†ÈØ͢Ӊ†∫®¯È„©

ÆÔ¯ÂÂÈÁ

ÈÂÈ˘†ÏÁ†Ì‡†Â‡†¨‰Ê†ÔÂÏÚ·†ÂÈȈ†‡Ï˘†È‡ÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†‰Ø˘È‚¯Ó†Íȉ†Â·˘†‰¯˜Ó†Ïη

Æ„ÈÓ†‡Ù¯‰†ÌÚ†ıÚÈÈ˙‰Ï†ÍÈÏÚ†˙ÈÏÏΉ†Í˙˘‚¯‰·

∫ÔÂÈÓ

Æ„·Ï·†‡Ù¯‰†˙‡¯Â‰†ÈÙφÔÂÈÓ

˙ÂÚ˘†∂†„Ú†¨˙¯ÎÊ˘Î†„ÈÓ†‰Ó†ÏÂËÈφ˘È†¨·Âˆ˜‰†ÔÓÊ·†‰Ù¯˙‰†˙‡†ÏÂËÈφ˙Á΢†Ì‡

¯„ÒφÈدÂÊÁ†‰Ó‰†ÏÚ†Èد˙†¨˙ÂÚ˘†∂≠Ó†˙ÂÁن¯˙Â†Ì‡†Æ‰‡·‰†‰Ó‰†„ÚÂÓ†ÈÙÏ

°„ÁÈ·†˙ÂÓ†È˙˘†ÏÂËÈφÔȇ†ÔÙ‡†Ì¢·†Í‡†¨Ú·˜‰†ÌÈÓʉ

Ư˜Â··†˙Á‡†‰ÒÂÓΆ∫‡Ù¯ӆ˙¯Á‡†‰‡¯Â‰†¯„Ú‰·†Ï·Â˜Ó†ÔÂÈÓ

Æ˙ˆÏÓÂÓ‰†‰Ó‰†ÏÚ†¯Â·ÚφÔȇ

∫˘ÂÓÈ˘‰†ÔÙ‡

˙Á¯‡†ÈÙφ‰Ú˘Î†‰Ù¯˙‰†˙‡†ÏÂËÈφ˘È†ÆÌÈÓ†ÌÚ†‰Ù¯˙‰†˙‡†ÚÂϷφ˘È†°ÒÂÚÏφÔȇ

ƉȯÁ‡Ï†ÌÈÈ˙ڢΆ‡†¯˜Â·‰

øÏÂÙÈˉ†˙Áψ‰Ï†ÚÈÈÒφÈØÏÎÂ˙†„ˆÈÎ

Í˙‡ȯ·†·ˆÓ·†¯ÂÙÈ˘†ÏÁ†Ì‡†Ì‚†Æ‡Ù¯‰†È„È≠ÏÚ†ıÏÓ‰˘†ÏÂÙÈˉ†˙‡†ÌÈÏ˘‰Ï†ÍÈÏÚ

ÆÈ˙‚¯„‰†ÔÙ‡·†˜¯†Ê‡†Ì‚†¨‡Ù¯†ÌÚ†˙ˆÚÈÈ˙‰†‡Ïφ‰Ù¯˙·†ÏÂÙÈˉ†˙‡†˜ÈÒىφÔȇ

‰Ù¯˙‰†˙ÂÏÈÚÙ†˙‡†ÌÈÂÂÏÓ‰†˘‡¯†È·‡Î†ÂÎ˙Ȇ¨‰ÏÁ˙‰·†¯˜ÈÚ·†¨‰Ù¯˙·†˘ÂÓÈ˘‰†˙Ú·

˙¯ÓφÏÂÙÈË·†ÍÈ˘Ó‰Ï†˙ÂÒφ˘È†Æ˘‡¯†·‡Î†„‚†¯Â„Ά˙¯ÊÚ·†Ì‰ÈÏÚ†¯·‚˙‰Ï†Ô˙ÈÂ

ÆÏÂÙÈˉ†Í˘Ó‰†È·‚φ‡Ù¯‰†ÌÚ†ÈØıÚÂÂȉ†¨ÛȯÁӆ‡†Í˘Ó˙Ó†·‡Î‰†Ì‡†ÆÌÈ·‡Î‰

°‰ÏÚ¯‰†ÈØÚÓ

‡Ø†ÌÈ„ÏÈ†Ï˘†Ì„Ȇ‚˘È‰Ï†ıÂÁÓ†¯Â‚̘҆ӷ†¯ÂÓ˘Ï†˘È†˙¯Á‡†‰Ù¯˙†ÏΆÂʆ‰Ù¯˙

ÔÓ†„ÏȆÚÏ·†˙ÂÚË·†Ì‡†Â‡†¯˙Ȇ˙Ó†˙ÏË†Ì‡†Æ‰ÏÚ¯‰†ÈØÚÓ˙†ÍΆȄÈ≠ÏÚ†˙˜ÂÈ˙

ÆÍ˙ȇ†‰Ù¯˙‰†˙Êȯ‡†È؇·‰Â†ÌÈÏÂÁ≠˙È·†Ï˘†ÔÂÈÓ†¯„Áφ„ÈÓ†È؉Ù†¨‰Ù¯˙‰

¨Í˙ÏÁÓ·†ÏÂÙÈËφ‰Ó˘¯†Âʆ‰Ù¯˙†°‡Ù¯ӆ˙˘¯ÂÙÓ†‰‡¯Â‰†‡Ïφ‰‡˜‰Ï†Ì¯‚φÔȇ

ÆÍȯÎӆ‡†ÍÈ΢†¨Íȷ¯˜Ï†Âʆ‰Ù¯˙†ÈØÔ˙È˙†Ï‡†Æ˜Èʉφ‰ÏÂÏÚ†‡È‰†˙دÁ‡†‰ÏÂÁ·

ƉÙ¯˙†˙ØÏËÂ†Íȉ˘†ÌÚÙ†Ï熉Ӊ†˙ÈÂÂ˙‰†˙‡†˜Â„·Ï†˘È†°Í˘ÂÁ·†˙ÂÙ¯˙†ÏÂËÈφÔȇ

Æ̉φ‰Ø˜Â˜Ê†Íȉ†Ì‡†ÌÈÈÙ˜˘Ó†·Èί‰Ï†˘È

Æ≤μ o C †≠φ˙Á˙Ó† ∫‰ÒÁ‡

Æ„·Ï·†˙Ï·‚ÂÓ†‰Ù˜˙φ˙Â¯Ó˘†˙ÂÙ¯˙†¨ÌȈÏÓÂÓ‰†‰ÒÁ‡‰Ø‰Êȯ‡‰†È‡˙†ÈÙφ̂

Á˜Â¯·†ıÚÂÂȉφÍÈÏÚ†¨˜ÙÒ†Ï˘†‰¯˜Ó†Ïη†°¯È˘Î˙‰†Ï˘†‰‚ÂÙ˙‰†Íȯ‡˙φ·Ï†ÌÈ˘Ï†‡

ƉÊȯ‡†‰˙‡·†˙Â¢†˙ÂÙ¯˙†ÔÒÁ‡Ï†Ôȇ†Æ‰Ù¯˙‰†˙‡†Íφ˜ÙÈÒ˘

¥μ±±Æ≤μ∂∂π† ∫‰Ù¯˙‰†ÌÂ˘È¯†ßÒÓ

ÆÌÁ¯Ȇ¨Ó¢Ú·†‰˜ÈË·ˆÓ¯Ù†Ï‡¯˘È†Â‚ȯن ∫Ô¯ˆÈ

±π∏∂†≠†Â¢Ó˘˙‰†®ÌÈ¯È˘Î˙©†ÌÈÁ˜Â¯‰†˙Â˜˙†ÈÙφÔίˆÏ†ÔÂÏÚ

‡Ù¯†Ì˘¯Ó·†˙·ÈÈÁ†Âʆ‰Ù¯˙

‰Ù¯˙·†ÈØ˘Ó˙˘˙†Ì¯Ë·†ÂÙÂÒ†„Ú†ÔÂÏÚ‰†˙‡†ÔÂÈÚ·†È؇¯˜

≤∞±∞†¯‡ÂÈ·†Â„È≠ÏÚ†¯˘Â‡Â†˜„·†ÂÎÂ˙†˙‡ȯ·‰†„¯˘Ó†È¢Ú†Ú·˜†‰Ê†ÔÂÏÚ†ËÓ¯ÂÙ

μ∞†„¯‡Ë¯†ËÈÂÂÓ

˙ÂÒÂÓÎ

∫·Î¯‰

Isosorbide-5-mononitrate 50 mg ††††††††††††††††††††††††††††††††∫‰ÏÈÎÓ†‰ÒÂÓΆÏÎ

∫ÌÈÏÈÚÙ†È˙Ï·†ÌȯÓÂÁ

Sucrose,starch, lactose, talc, poly(o-ethyl) cellulose,polyethylene glycol 20000,

hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide, iron oxide red, iron oxide black, gelatin.

.Sucrose 16.34 mg - 23.92 mg †‰ÒÂÓΆÏη†°¯ÎÂÒ†‰ÏÈÎÓ†‰Ù¯˙‰

Lactose 13.42 mg †∫Ì‚†‰ÏÈÎÓ†‰ÒÂÓΆÏÎ

ÆÌÈ˯ËÈ‰†˙ˆÂ·˜Ï†ÍÈÈ˘ †∫˙ÈËÈÂÙ¯˙†‰ˆÂ·˜

∫˙ȇÂÙ¯†˙ÂÏÈÚÙ

ÍÂ˙†ÌÈÈ٘ȉ‰†Ì„‰†ÈÏΆ˙·Á¯‰†È¢Ú†¨®·Ï†˙˜ÂÚ˙©†Òȯ¢ن‰È‚‡†Ï˘†ÚÂÓ†ÏÂÙÈËÏ

Ʒω†Ï‡†ÔˆÓÁ†̄†Ï˘†ÔȘ˙†¯·ÚÓ†˙ÁË·‡†È„Î

ø‰Ù¯˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ†È˙Ó

˙ˆÂ·˜Ó†˙¯Á‡†˙ÂÙ¯˙φ‡†‰Ù¯˙‰†È·ÈίÓÓ†„Á‡Ï†˙Â˘È‚¯†‰Ú„Ȇ̇†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

ÆÌÈ˯ËÈ‰

®˙Â‡†Ôȇ·†ÏÂÙÈËφ˙ÂÙ¯˙©† PDE5 †˙ˆÂ·˜Ó†ÌÈ¯È˘Î˙†ÌÚ†˙ÈÓÊ≠·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

Ô‚Ω†˘Á¯˙‰Ï†˙ÂÏÂÏÚ‰†˙¯ÂÓÁ†È‡ÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†¯Â‡Ï†¨‰¯ËÈÂφÒÈχÈÒ†¨‰¯‚‡È†Ô‚Î

μ∞†„¯‡Ë¯†ËÈÂÂÓ†ÏÂËÈφÔȇ†¨‰¯‚‡È†˙ÏË˘†‰„ÈÓ·†Æ®·Ï‰†¯È¯˘†Ìˇ†¨˙ÂÙÏÚ˙‰

‡†ÍÏ˘†‰ÁÙ˘Ó‰†‡Ù¯φ¯˘˜˙‰†¨˜ÙÒ†Ï˘†‰¯˜Ó·†Æ˙‡·‰†˙ÂÚ˘‰†¥∏†Í˘Ó·

ÆÍ·†ÏÙËÓ‰†‚ÂÏÂÈ„¯˜Ï

Ìȯ˜Ó·†ÏÂÙÈˉ†˙ÏÁ˙‰†ÈÙφ‡Ù¯·†ıÚÂÂȉφÈÏ·Ó†‰Ù¯˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

∫Ìȇ·‰

Ɖ˜ÈÈÓ†Íȉ†Ì‡†Â‡†ÔÂȯ‰·†Íȉ†Ì‡

˙Ϸ҆̇†Â‡†Ì„†ÈÏΆ‡Ø†·Ï‰†„˜Ù˙·†È˜ÈÏÓ†¯·Ú·†˙Ϸ҆‡†˙ØÏ·ÂÒ†Íȉ†Ì‡

¨®Ò˜Ï‡†Ô‚Ω†ÏÂÎÈÚ‰†˙ίÚÓ†¨Ô˙˘‰†˙ίÚÓ؉ÈÏΉ†¨‰¯Á‡‰†‰Ù˜˙·†·Ï†Û˜˙‰Ó

‰Ú¯Ù‰†Â‡†ı·˘†¨˘‡¯·†‰ÚÈ‚Ù†¨‰¯ÂÓÁ†‰ÈÓ‡†¨ÍÂÓ†Ì„†ıÁφ¨®„ȇ¯È˙©†Òȯ˙‰†˙ËÂÏ·

ÆÊ¢Ïφ˙Â˘È‚¯†Íφ‰Ú„Ȇ̇†Æ˙ÈÁÂÓ†ÍÂ˙

øÍÏ˘†ÌÂȆÌÂȉ†ÈÈÁ†ÏÚ†‰Ù¯˙‰†ÚÈÙ˘˙†Íȇ

ƉÙ¯˙‰†ÌÚ†ÏÂÙÈˉ†˙Ù˜˙·†ÌÈÙȯÁ†˙‡˜˘Ó†Â‡†˙ÂÈȆ˙Â˙˘Ï†Ôȇ

∫˙¯‰Ê‡

‰Ø˘È‚¯†Íȉ†Ì‡†ÆÌ„†ıÁφ·Ï‰†„˜Ù˙†˙˜Ȅ·†Í¯Úφ˘È†¨Âʆ‰Ù¯˙·†ÏÂÙÈˉ†˙Ù˜˙·

ƉÙ¯˙‰†˙ÏÈË†ÈÙφ‡Ù¯φÍΆÏÚ†ÚȄ‰φÍÈÏÚ†¨È‰˘ÏΆ‰Ù¯˙φ‡†Â‰˘ÏΆÔÂÊÓÏ

Ìȯ˜Ó·Â†˙¯ÂÁ¯ÁÒ†ÚÂÓφȄΆ¨‰„ÈÓÚφ‰·È˘È؉·È΢†·ˆÓÓ†ÈÓ‡˙Ù†¯·ÚÓÓ†ÚÓȉφ˘È

¯˙Ȇ˙ÂÏÓÚ˙‰Ó†¨˙ÂÙˆ¯†˙ÂÚ˘†Í˘Ó·†‰„ÈÓÚÓ†ÚÓȉφȈ¯†¨ÔÎ≠ÂÓÎ ÆÔÂÙÏÈÚ†ÌÈÈˆȘ

Æ˘Ó˘Ï†‰ÙÈ˘Áӆ‡

∫˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙

ÍÈÏÚ†¨˙¯Á‡†‰Ù¯˙·†ÏÂÙȈ‰˙Ú†‰Ê†˙¯Ó‚†Ì‡†Â‡†¨˙ÙÒÂ†‰Ù¯˙†˙ØÏËÂ†Íȉ†Ì‡

drugs for the treatment of migraines (in large dosages).

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine,adverse reactions may occur during the

course of taking this medicine, for example:headache (see below), dizziness - especially

when rising from a lying to a standing position (see "Warnings"), fast heartbeat, flushing

of the face and neck.These side effects usually disappear within a short time following the

period of adaptation to the medicine.However,if they persist and/or are bothersome,

consult your doctor.

Side effects that require special attention: Skin rash or irritation, dryness of the mouth,

persistent headache (see below), blurred vision (rare):continue the treatment and refer

to the doctor immediately! Side effects resulting from overdosage:excessive weakness,

paleness.In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if

there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

Dosage:

Dosage is according to doctor's instructions only.

If you forget to take this medicine at the specified time, take the dose as soon as you

remember, up to 6 hours prior to the next dose.If less than 6 hours are left until the next

dose, skip the missed dose and return to your regular schedule, butnevertakeadouble

dose!Recommended dosage unless otherwise prescribed by your doctor:One capsule

in the morning.Do not exceed the recommended dosage.

Directions for use:

Do not chew! Swallow the medicine with water.Takethe medicine about an hour before

or 2 hours after breakfast.

How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed bythe doctor.

Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine

before consulting your doctor;and even then this should be done gradually.

During treatment with this medicine, especially at the beginning, you may suffer from

headaches which accompany the action of this medicine;this may be overcome bytaking

a medicine for headache relief.You should try to continue treatment in spite of the pain.

If the pain persists or worsens, consult your doctor about continuation of treatment.

Avoidpoisoning!

This medicine and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of

children and/or infants, to avoid poisoning.If you havetaken an overdose, or if a child has

accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room

and bring the package of the medicine with you.

Donotinducevomiting unless explicitly instructed to do so bya doctor!

This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment;in another patient it

may cause harm.Do not give this medicine to your relatives, neighbours or acquaintances.

Donottakemedicinesinthedark! Check the label and the doseeachtime you take your

medicine.Wear glasses if you need them.

Storage:Below 25 o C.

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be

kept for a limited period only.Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt,

consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

License number:4511.25669

Manufacturer:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.,Yeruham.

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH

THEPHARMACISTS'REGULATIONS(PREPARATIONS)-1986

The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health

and its content was checked and approved by it in January 2010

MONONIT RETARD 50

Capsules

Composition:

Each capsule contains:Isosorbide-5-mononitrate 50 mg

Inactive ingredients:

Sucrose, starch, lactose, talc, poly(o-ethyl) cellulose, polyethylene glycol 20000, hydroxypropyl

cellulose, titanium dioxide, iron oxide red, iron oxide black, gelatin.

The medicine contains sugar! Each capsule contains 16.34 mg - 23.92 mg.

Each capsule also contains 13.42 mg lactose.

Therapeutic group:Nitrates.

Therapeutic activity:

Prophylactic treatment of angina pectoris bydilating peripheral blood vessels and ensuring

normal passage of blood and oxygen to the heart.

When should the medicine not be used?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients or to other medications

of the nitrates group.

Do not use concomitantly with medicines of the PDE5 inhibitor group (medicines for the

treatment of erectile dysfunction) such asViagra, Cialis and Levitra in view of the severe

side effects that may occur (such as fainting, myocardial infarction).If you havetaken

Viagra, you must not takeMononit Retard 50within the next 48 hours.If you are in

doubt, contact your family physician or cardiologist.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment

in the following cases:

If you are pregnant or breastfeeding.If you are suffering, or havesuffered in the past, from

impaired function of the heart and/or vascular system, or if you haverecently suffered a

heart attack, the kidney/urinary tract, the digestive system (e.g.ulcer), the thyroid gland,

from hypotension, severe anemia, head trauma, stroke or intracerebral disorder.

If you are sensitive to lactose.

How will this medicine affect your daily life?

Donotdrinkwine or alcoholic beverages while under treatment with this medicine.

Warnings:

During treatment with this medicine heart function and blood pressure should be monitored.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing

treatment with this medicine.Avoid sudden rising from a lying/sitting position to a standing

position, in order to prevent dizziness and in extreme cases fainting.It is also advisable

to avoid standing continuously for hours, overexertion or exposure to the sun.

Drug interactions:

If you are taking another drug concomitantly or if you havejust finished treatment with

another medicine, inform the attending doctor in order to prevent hazards or lack of efficacy

arising from drug interactions.This is especially important for medicines belonging to the

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה