מגאקסין טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-06-2020

מרכיב פעיל:
MOXIFLOXACIN AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
J01MA14
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
MOXIFLOXACIN AS HYDROCHLORIDE 0.4 G
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BAYER AG., GERMANY
קבוצה תרפויטית:
MOXIFLOXACIN
איזור תרפויטי:
MOXIFLOXACIN
סממני תרפויטית:
For the treatment of the following bacterial infections: Respiratory infections: Bronchitis: acute exacerbation of chronic bronchitis ; Pneumonia: community acquired ; Sinusitis: acute uncomplicated; Community-acquired spontaneous and wound infections of the skin and skin structure.
מספר אישור:
117 77 29884 02
תאריך אישור:
2015-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-02-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

25-07-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

1986 - )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي :ىلع صرق لك يوتحي غلم 400 )ديرولكورديه لكش ىلع( نيساسكولفيسكوم

Moxifloxacin (as hydrochloride) 400 mg.

نع ةماه تامولعم" 2 ةرقفلاو "ةيفاضإ تامولعم" 6 ةرقفلا رظنأ :ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ داوملا ."ءاودلا تابكرم ضعب .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .كضرمل هباشم مهضرم نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فص

ءاودلا نع ةيرورض تامولعم .تانولونيوكورولفلا ىمست يتلا ةيويح تاداضم ةعومجمل يمتني صارقأ نيسكاﭽيم اذإ .ةافولا ىلإ يدؤت دق لب لا تقولا سفن يف ثدحت دق يتلا ةريطخ ةيبناج

اضارعأ صارقأ نيسكاﭽيم ببسي دق نأو ،صارقأ نيسكاﭽيم لوانت نع فقوتت نأ كيلع ، هاندأ ةلصفملا ةريطخلا ةيبناجلا ضارعلأا ىدحإ كيدل ترهظ .صارقأ نيسكاﭽيم لوانت ةلصاوم كيلع بجوتي اذإ اميف كبيبط عم كحإ .ةيبط ةدعاسم

اروف ىقلتت .)ماظعلاب تلاضعلا طبرت يتلا جيسنل ةيوق ةطبرأ يه راتولأا( )رتولا يف باهتلإ( رتولا خافتنإ وأ ق

زمت

.)يطيحم يبصع للاتعإ( نكمم يبصع ررضو سحلا يف تاريغت

.)CNS( يزكرملا يبصعلا زاهجلا ىلع تاريثأت

.)تلاضعلا فعض ببسي ضرم( ليبولا يلضعلا نهولا ضرم مقافت

.”ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت“ 2 ةرقفلا رظنأ ةيفاضإ تامولعمل .)”ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت“ 2 ةرقفلا رظنأ( سمشلل ضرعتلا دنع ةصاخ ةيساسح ءاودلا اذه ببسي دق ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ .1 :ـل ةنس 18 رمع قوف ىضرم جلاعل صصخم صارقأ نيسكاﭽيم .داحلا يموثرجلا )sinusitis( ةيفنلأا بويجلا باهتلإ لمشت - ةيسفنتلا قرطلا يف تاثولت

تاثولتلا كلت جلاعل صارقأ نيسكاﭽيم لامعتسإ بجي .نمزملا )bronchitis( ةيئاوهلا تابصقلا باهتلإ مقافت

.حجني مل اهجلاع نأ وأ اهجلاعل ةصصخم ىرخأ ةيودأ لامعتسإ اهيف نكمي لا تلااح يف طقف اهيف نكمي لا يتلا تلااح يف طقف صارقأ نيسكاﭽيم لامعتسإ بجي .نيتئرلا باهتللإ ةديدش تسيل تلااح

.ثولتلا اذه جلاعل ةصصخم ىرخأ ةيودأ لامعتسإ .ةيدلج تاثولت

.تانولونيوكورولفلا ةليصف نم يويح داضم :ةيجلاعلا ةليصفلا ءاودلا لامعتسإ لبق .2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا .تانولونيوكورولفلا ةليصف نم يويح داضمل ديدش يسسحت لعف در نم يضاملا يف تيساق

ةمئاقل( ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم دحاو يلأ وأ ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك

اقثاو نكت مل اذإ بيبطلا رشتسإ .)”ةيفاضإ تامولعم“ 6 ةرقفلا رظنأ ،ةلاعفلا ريغ تابكرملا ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت )رتولا يف باهتلإ( رتولا يف خافتنإ وأ ق

ّ

زمت .1 راتولأا .صارقأ نيسكاچيم نولوانتي نيذلا رامعلأا ةفاك نم صاخشلأ ثدحت دق رتولا يف لكاشم

:لمشت دق راتولأا يف لكاشمل ضارعأ .ماظعلاب تلاضعلا طبرت يتلا جيسنل ةيوق ةطبرأ يه

وأ ،ديلا ،فتكلا راتوأ ،)بوقرعلا( لحاكلل يفلخلا رتولا كلذ يف امب راتولأا يف باهتلإو قزمت ،خافتنإ ،ملأ .ىرخأ نكامأ يف راتوأ :تنك لاح يف ربكأ نوكت صارقأ نيسكاچيم لوانت ةرتف للاخ راتولأا يف لكاشم روطت نأ ةروطخلا

ةنس 60 رمع قوف ○ )تاديئوريتسوكيتروك( تاديئوريتس لوانتت ○ ةئر وأ بلق ،ةيلك ةعارزل تعضخ دق ○ دجوت لاو صارقأ نيسكاچيم نولوانتي نيذلا نيجلاعتم ىدل

ً

اضيأ ثدحت دق راتولأا يف لكاشم.هلاعأ ةروكذملا ةروطخلا لماوع مهيدل :لمشت دق راتولأا يف لكاشم ثودحل كدنع ةروطخلا نم ديزت دق ىرخأ بابسأ ةيندب ةضاير وأ يندب طاشن ○ يولك لشف ○ Rheumatoid( يمزيتامورلا لصافملا باهتلإ مهيدل صاخشأ ىدل

لاثم ،راتولأا يف ةقباس لكاشم ○

.)Arthritis

يف مللأ ىلولأا ةملاعلا روهظ دنع كبيبطب

ً

اروف لصتاو

ً

لااح صارقأ نيسكاچيم لوانت نع فقوت

يف قزمت وأ باهتلإ دوجو كبيبط يفني نأ ىلإ صارقأ نيسكاﭽيم لوانت نع فقوت .باهتلإ وأ خافتنإ ،رتولا بوقرعلا رتو يه

اعويش رثكلأا خافتنلإاو مللأا ةقطنم .ةباصملا ةقطنملا ليعفتو يندبلا طاشنلا بنجت .رتولا .ىرخأ راتوأ يف

اضيأ ثدحي دق يذلا رملأا .لحاكلا فلخ جاتحت دق .صارقأ نيسكاچيم ـب ل

ّ

وطم جلاع للاخ راتولأل قزمت ثودح ةروطخ لوح كبيبط رشتسإ

.نولونيوكورولف سيل ،ثولتلا جلاعل فلتخم يويح داضمل تاقزمت ثدحت دق .هلوانت نم ءاهتنلإا دعب وأ صارقأ نيسكاچيم لوانت للاخ ثدحي دق رتولا يف قزمت

نوجلاعتم ىهنأ نأ دعب رهشأ ةدع ىتح تثدح لب لا صارقأ نيسكاﭽيم لوانت دعب مايأ وأ تاعاس للاخ رتولا يف .نولونيوكرولفلا لوانت ىدحإ ترهظ لاح يف ةيبط ةدعاسم يقلتل

ً

اروف هجوتو

ً

لااح صارقأ نيسكاچيم لوانت نع فقوت

:رتولا يف قزمت ثودح ىلع لدت يتلا ةيلاتلا ضارعلأا وأ تاملاعلا رتولا ةقطنم يف ةعقرفب رعشت وأ عمست تنك ○ رتولا ةقطنم يف ةباصإ دعب

لااح رهظت يتلا تامدك ○ نازولأا لمح وأ ةباصملا ةقطنملا كيرحت ىلع ةردقلا مدع ○ .)يطيحم يبصع للاتعإ( يبصع ررض ثودح ةيلامتحاو سحلا يف تاريغت .2 ،تانولونيوكورولف نولوانتي صاخشأ ىدل ثدحي دق نيمدقلا يتحار وأ ،نيلجرلا ،نيديلا ،نيعارذلا باصعأ يف ررض يناعت تنك اذإ كبيبط عم

اروف كحاو صارقأ نيسكاﭽيم لامعتسإ نع

لااح فقوت .صارقأ نيسكاﭽيم كلذ يف امب :يطيحم يبصع للاتعإ ىلع لدت يتلا ،نيمدقلا يتحار وأ نيلجرلا ،نيديلا ،نيعارذلا يف ةيلاتلا ضارعلأا ىدحإ نم ملأ

قرحب روعشلا

زخو

ردخ

فعض

.مئاد يبصع ررض ثودح بنجتل صارقأ نيسكاﭽيم لامعتسإ نع فقوتلا ىلإ ةجاح كلانه نوكت دق .)CNS( يزكرملا يبصعلا زاهجلا ىلع تاريثأت .3 تانولونيوكورولف ةليصف نم ايريتكبلل ةداضم ةيودأ اولوانت صاخشأ ىدل تاجلاتخإ ثودح نع ريراقت كلانه لوانت أدبت نأ لبق كلذ نع كبيبط

لب تاجلاتخإ ثودحل ةقباس كيدل تدجو اذإ .صارقأ نيسكاﭽيم كلذ يف امب ىلولأا ةيئاودلا ةعرجلا لوانت دعب

لااح ثدحت دق يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف ةيبناج ضارعأ .صارقأ نيسكاﭽيم تنك اذإ كبيبط عم

اروف ثدحتلاو صارقأ نيسكاﭽيم لامعتسإ نع

لااح فقوتلا بجي .صارقأ نيسكاﭽيم نم :فرصتلا يف وأ ةيسفنلا ةلاحلا يف ىرخأ تاريغت كيدل تثدح اذإ وأ ،ةيلاتلا ةيبناجلا ضارعلأا ىدحإ نم يناعت تاجلاتخإ

)ةسوله( عقاولا يف ةدوجوم ريغ ءايشأب رعشت وأ ءايشأ ىرت ،تاوصأ عمست تنك

ةحار ةلقب روعشلا

فاجترإ

ةيبصع وأ قلقب روعشلا

كابترإ

بائتكإ

مونلا يف تابارطضإ

ةيليل سيباوك

راودب وأ نارودب روعشلا

)paranoia( دئاز كشب روعشلا

ةيراحتنإ لاعفأ وأ ةيراحتنإ راكفأ

ةيؤرلا يف شوشت نودب وأ عم رباع ريغ عادص

.)تلاضعلا فعض ببسي ضرم( ليبولا يلضعلا نهولا ضرم مقافت .4 كلذ يف امب ،ليبولا يلضعلا نهولا ضرم ضارعأ مقافت ىلإ يدؤت دق صارقأ نيسكاﭽيم لثم تانولونيوكورولف كلذ نع بيبطلا

لب ،ليبولا يلضعلا نهولا ضرمل ةقباس كيدل تدجو اذإ .سفنتلا يف لكاشمو تلاضعلا فعض تلاضعلا فعض يف مقافت يأ نم تيساق اذإ بيبطلا ىلإ

لااح هجوتلا بجي .صارقأ نيسكاﭽيم لوانت أدبت نأ لبق .”ةيبناج ضارعأ“ 4 ةرقفلا

اضيأ رظنأ .سفنتلا يف لكاشم نم وأ :اذإ بيبطلل كحإ صارقأ نيسكاچيم ـب جلاعلا لبق يف لكاشمل ةقباس عم نيجلاعتم يف صارقأ نيسكاﭽيم لامعتسإ زوجي لا ؛راتولأا يف لكاشم نم يناعت تنك

راتولأا زوجي لا ؛)myasthenia gravis-ليبولا يلضعلا نهولا( تلاضعلا فعض ببسي ضرم نم يناعت تنك

ليبولا يلضعلا نهولا ضرمل ةقباس عم نيجلاعتم يف صارقأ نيسكاﭽيم لامعتسإ )عرصلا لثم( يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف لكاشم نم يناعت تنك

ةلكشمل ةقباس عم نيجلاعتم يف صارقأ نيسكاﭽيم لامعتسإ زوجي لا ؛باصعلأا يف لكاشم نم يناعت تنك

يطيحم يبصع للاتعإ ةامسملا بصعلا يف ”QT عطقملا ةلاطإ“ ىمست ةلاح ةصاخ ،بلقلا مظن يف ماظتنإ مدع نم يناعي كتلئاع دارفأ دحأ وأ تنأ

)hypokalemia( مدلا يف مويساتوﭙلا نم ةضفخنم بسن كيدل

)bradycardia( ءيطب بلق مظن نم يناعت تنك

تاجلاتخإ ثودحل ةقباس كيدل

ىلكلا يف لكاشم نم يناعت تنك

لكاشمل ىرخأ ةقباس كيدل وأ )Rheumatoid Arthritis( يمزيتامورلا لصافملا باهتلإ نم يناعت تنك

لصافملا يف .كنينجل ررضلا ببسي ءاودلا اذه ناك اذإ اميف فورعملا ريغ نم .لمحلل نيططخت وأ

لاماح تنك

كيلع .ملأا بيلح ىلإ لقتني صارقأ نيسكاﭽيم ناك اذإ اميف فورعملا ريغ نم .عاضرلإا نيونت وأ ةعضرم تنك

.نيعضرت وأ صارقأ نيسكاﭽيم نيلوانتت اذإ اميف كبيبط عم كرتشم رارق ىلإ لصوتلا .)hypoglycemia( مدلا يف ركسلا بسن ضافخنلإ لكاشم وأ يركس كيدل دجوي

عفستلا ةرسأو سمشلل ضرعتلا ببسي دق صارقأ نيسكاﭽيم .سمشلا يف كثوكم نمز نم دحلا لواحو عفستلا ة

َّ

سأ ،عفستلا حيباصم ب

نجت ،ةديدش سمش قورح نم يناعت دق .عفستلا ة

َّ

سأو حيباصم نم ءوضللو )ءوضلل ةيساسح( سمشلل دلجلا سسحت بجي ،صارقأ نيسكاﭽيم لوانت ءانثأ ضارعلأا كلت ىدحإ روهظ لاح يف .دلجلا يف خافتنإ وأ تلاصيوح نم لاح يف كدلج يطغت بايث ءادترإو ةعبق عضو ،ةعشلأا نم يقاو لامعتسإ كيلع بجوتي .

اروف بيبطلل هجوتلا .سمشلا ءوضل ضرعتلل ةجاحب تنك نوقهارملاو لافطلأا .ةنس 18 رمع نود لافطلأ صصخم ريغ ءاودلا ىدل ربكأ لامتحإ كلانه .ةنس 18 رمع نود نيجلاعتم ىدل عجانو نمآ صارقأ نيسكاﭽيم ناك اذإ اميف فرعي لا لوانت ءانثأ )يمظعلا لكيهلاو تلاضعلا يف( راتولأاو ،لصافملا ،ماظعلا يف لكاشم مهيدل روطتت نأب لافطلأا .تانولونيوكورولفلا ةعومجم نم ةيويح تاداضم :ةيودلأا نيب تلاعافتلا/تلاخادتلا تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ :لوانتت تنك اذإ صخلأاب .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ NSAID لوانت .NSAIDs يه مللأا فيفختل ةديدع ةعئاش ةيودأ .)يديئوريتسلالا باهتللإا داضم( NSAID

زاهجلا يف ضارعلأ ةروطخلا نم ديزي دق ىرخأ تانولونيوكورولفب وأ صارقأ نيسكاﭽيم ـب جلاعلا ءانثأ

اضيأ رظنأو 2 ةرقفلا يف ”ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت“ رظنأ .تاجلاتخلإو يزكرملا يبصعلا .”ةيبناجلا ضارعلأا“ 4 ةرقفلا .)]نيداموك[ نيرافراو( مدلل عيمم

ةرقفلا رظنأ( )ةيمظنلالا داضم ـ مظنلا تابارطضلإ داضم( بلقلا تاضبن ماظتنإ وأ بلقلا مظن ىلع رثؤي ءاود

.)”ةيبناجلا ضارعلأا“ 4 .ناهذلل داضم ءاود

.ةقلحلا ةيثلاث ةليصف نم بائتكلإل داضم ءاود

.نيلوسنإ وأ مفلا قيرط نع هلوانت متي يذلا يركسلا جلاعل ءاود

.نيسيمورتيرإ

.يلوب ردم

ررضت ةروطخ نم ديزت دق نقحلاب وأ مفلا قيرط نع ذخؤت يتلا تاديئوريتسوكيتروكلا نإ .يديئوريتس ءاود

.”ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت“ 2 ةرقفلا رظنأ ؛راتولأا دعب تاعاس 8 وأ لبق تاعاس 4 صارقأ نيسكاﭽيم لوانت بجي .صارقأ نيسكاﭽيم ةعاجن نم فعضت دق ةنيعم ةيودأ

:ةيلاتلا تارضحتسملا لوانت ءايتوت وأ ،ديدح ،موينمولأ ،مويزينغم ىلع يواحلا رخآ رضحتسم وأ تانيماتيﭭلا ددعتم ،ةضومحلل داضم ○ تافلاركوس ○ )مفلا قيرط نع امهلوانت متي لولحم وأ قلعم( نيزوناديد ○ .هلاعأ ةمئاقلا يف روكذم اهلوانتت يتلا ةيودلأا نم دحاو ناك اذإ اميف

ً

اقثاو نكت مل اذإ كبيبط لأسإ .ديدج ءاود يقلت دنع يلديصلا وأ بيبطلل اهضرعإو كب ةصاخلا ةيودلأا ةمئاق ظفحإ .لوانتت تنأ ةيودأ ةيأ ملعإ ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .صارقأ نيسكاﭽيم لوانت ءانثأ لئاوسلا نم ريثكلا برش بجي .ماعط نودب وأ عم صارقأ نيسكاﭽيم لوانت ناكملإاب عاضرلإاو لمحلا .لمحلل نيططخت وأ

لاماح تنك اذإ ج

لاعملا بيبطلا ةراشتسإ كيلع .نينجلاب رضي صارقأ نيسكاﭽيم ناك اذإ اميف فورعملا ريغ نم نيسكاﭽيم ناك اذإ اميف فورعملا ريغ نم .عاضرلإل نيططخت وأ نيعضرت تنك اذإ ج

لاعملا بيبطلا ةراشتسإ كيلع نيلوانتتس وأ نيعضرتس تنك اذإ اميف بيبطلا عم ةيوس

اكرتشم

ارارق ذاختإ كيلع .ملأا بيلح ىلإ لقتني صارقأ .صارقأ نيسكاﭽيم تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا تاطاشنب مايقلا وأ ،تانكام ليغشت ،ةدايقلا زوجي لا .نارودب روعشو راودلاب روعشلا كل ببسي دق صارقأ نيسكاﭽيم .كيلع صارقأ نيسكاﭽيم رثؤي فيك ديكأتلاب فرعت لا كنأ املاط قيسنتلا وأ ةيلقعلا ةظقيلا بلطتت يتلا ىرخأ ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم بجيف ،ةنيعم تايركسل لمحت مدع كيدل نأب كل ليق اذإ .تارديهونوم زوتكل غلم 68 ىلع صرق لك يوتحي .ءاودلا لوانت لبق رملأا اذه نع بيبطلا عم ثدحتلا ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 نكت مل اذإ يلديصلا نم وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .بيبطلا تاميلعت بسح

امئاد رضحتسملا لامعتسإ بجي .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملل ةبسنلاب

اقثاو .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا

ابيرقت ةعاسلا سفنب موي لك ءاودلا لوانت كيلع .مويلا يف دحاو صرق وه ةداع يدايتعلإا يئاودلا رادقملا .هب ىصوملا يئاودلا رادقملا زواجت زوجي لا لوانتلا ةقيرط .صرقلا غضم/رطش/قحس لوح تامولعم رفوتت لا .صارقأ نيسكاﭽيم لوانت ءانثأ لئاوسلا برش نم راثكلإا بجي .ماعط نودب وأ عم صرقلا علب كيلع صارقأ نيسكاچيم ةيلطم صارقأ 1986 – ו״משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה :הליכמ הילבט לכ ג״מ 400 )דירולכורדיהכ( ןיצאסקולפיסקומ

Moxifloxacin (as hydrochloride) 400 mg.

לע בושח עדימ״ 2 ףיעסבו ״ףסונ עדימ״ 6 ףיעס האר :םינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח .״הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא הפורתה לע ינויח עדימ ןיסקאגמ .םינולוניווקורואולפ תוארקנה תוקיטויביטנא לש הצובקל ךייש תוילבט ןיסקאגמ םורגל תולולע ףאו תינמז-וב תורקל תולולעה תורומח יאוול תועפותל םורגל לולע תוילבט קיספהל ךילע ,ןלהל תוטרופמה תורומחה יאוולה תועפותמ תחא ךלצא העיפומ םא .תוומל ךישמהל ךילע םאה ךלש אפורה םע רבד .דימ תיאופר הרזע לבקלו תוילבט ןיסקאגמ לוטיל .תוילבט ןיסקאגמ לוטיל המקר לש תוקזח תועוצר םה םידיג( )דיגב תקלד( דיגה לש תוחפנתה וא העירק .1 .)תומצעל םירירשה ןיב תורבחמה .)תיפקיה היתפוריונ( ירשפא יבצע קזנו השוחתב םייוניש .2 .)CNS( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועפשה .3 .)םירירש תשלוחל תמרוגה הלחמ( סיבארג הינתסאימ לש הרמחה .4 .״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא״ 2 ףיעס האר ףסונ עדימל תורהזא״ 2 ףיעסב האר( שמשל הפישח םע תדחוימ תושיגרל םורגל הלולע וז הפורת .)״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ ?הפורתה תדעוימ המל .1 :ל 18 ליג לעמ םילוחב לופיטל דעוימ תוילבט ןיסקאגמ .הפירח תיקדייח )סיטיסוניס( תג תקלד םיללוכה – המישנה יכרדב םימוהיז תוילבט ןיסקאגמב שמתשהל שי .תינורכ )סיטיכנורב( תונופמיס תקלד לש הפרחה תודעוימה תורחא תופורתב שמתשהל ןתינ אלש םירקמב קר הלא םימוהיזב לופיטל .חלצ אל ןהב לופיטהש וא םהב לופיטל םהב םירקמב קר תוילבט ןיסקאגמב שמתשהל שי .תואיר תקלד לש םירומח אל םירקמ .הז םוהיזב לופיטל תודעוימה תורחא תופורתב שמתשהל ןתינ אל .רוע ימוהיז .םינולוניווקורואולפה תחפשממ הקיטויביטנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא .םינולוניווקורואולפה תחפשממ הקיטויביטנאל הרומח תיגרלא הבוגת רבעב תיווח הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא אפורב ץעוויה .)״ףסונ עדימ״ 6 ףיעס האר ,םיליעפ אלה םיביכרמה תמישרל( הפורתה .חוטב ךניא םא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא )דיגב תקלד( דיגה לש תוחפנתה וא העירק .1 םידיג .תוילבט ןיסקאגמ םילטונה םיאליגה לכב םישנאל תורקל תולולע דיגב תויעב תויעב לש םינימסת .תומצעל םירירשה תא תורבחמה המקר לש תוקזח תועוצר םניה :לולכל םילולע םידיגב ידיג ,)סליכא( לוסרקה לש ירוחאה דיגה םללכבו םידיגב תקלדו םיערק ,תוחיפנ ,באכ ○ .םירחא תומוקמב םידיג וא ,דיה ,ףתכה הדימב רתוי הובג תוילבט ןיסקאגמ תליטנ ןמזב םידיגב תויעב חתפתש ןוכיסה :ךניהו םינש 60 ליג לעמ ○ )םידיאורטסוקיטרוק( םידיאורטס לטונ ○ האיר וא בל ,הילכ לתשומ ○ אלל תוילבט ןיסקאגמ םילטונה םילפוטמב םג שחרתהל תולולע םידיגב תויעב.ל״נה ןוכיסה ימרוג :לולכל תויושע םידיגב תויעבל ךלש ןוכיסה תא תולעהל תולולעה תורחא תוביס תולמעתה וא תינפוג תוליעפ ○ יתיילכ לשכ ○ .)Rheumatoid Arthritis( תינורגש םיקרפמ תקלד םע םישנאב ןוגכ ,רבעב םידיגב תויעב ○ ןמיסה תעפוה םע דימ ךלש אפורה םע רשק רוצו דימ תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קספה

אפורהש דע תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קספה .תקלד וא תוחיפנ ,דיגב באכל ןושארה רוזא .עוגפה רוזאה תלעפהמו תינפוג תוליעפמ ענמיה .דיגב ערק וא תקלד ללש ךלש תורקל לולע רבדה .לוסרקה ירוחאמ סליכאה דיגב אוה רתויב ץופנה תוחיפנהו באכה .םירחא םידיגב םג ןיסקאגמב ךשוממ לופיט םע םידיג תעירקל ןוכיסה יבגל ךלש אפורה םע ץעייתה .ןולוניווקורואולפ הניאש ,םוהיזב לופיטל הנוש הקיטויביטנאל קקדזתו ןכתיי .תוילבט .ותליטנ םויס רחאל וא תוילבט ןיסקאגמ תליטנ ןמזב שחרתהל לולע דיגב ערק ףאו תוילבט ןיסקאגמ תליטנ רחאל םימי וא תועש ךות שחרתהל םילולע דיגב םיערק .ןולוניווקורואולפה תליטנ תא ומייס םילפוטמש רחאל םישדוח רפסמ דע ושחרתה םיעיפומו הדימב תיאופר הרזע תלבקל דימ הנפו דימ תוילבט ןיסקאגמ תליטנ קספה :דיגב ערק לע םידיעמה םיאבה םינימסתה וא םינמיסהמ דחא דיגה רוזאב העיקפב שיגרמ וא עמוש ךניה ○ דיגה רוזאב העיצפ רחאל דימ תועיפומה תורובח ○ לקשמ תאשל וא עוגפה רוזאה תא זיזהל תלוכי-יא ○ .)תיפקיה היתפוריונ( יבצע קזנל תורשפאו השוחתב םייוניש

.2

םילטונה םישנאב שחרתהל לולע םיילגרה תופכב וא ,םיילגרב ,םיידיב ,תועורזב םיבצעל קזנ םע רבדו דימ תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קספה .תוילבט ןיסקאגמ ללוכ ,םינולוניווקורואולפ וא ,םיילגרב ,םיידיב ,תועורזב םיאבה םינימסתהמ דחאמ לבוס התא םא דימ ךלש אפורה :תיפקיה היתפוריונ לע םידיעמה ,םיילגרה תופכב באכ הפירש תשוחת ץוצקע השוחת רסוח השלוח .עובק יבצע קזנ עונמל תנמ לע תוילבט ןיסקאגמב שומישה תא קיספהל ךרוצ היהיו ןכתיי .)CNS( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועפשה .3 תחפשממ תוילאירטקב-יטנא תופורת ולטנש םישנאב םיסוכרפ לע םיחוויד םנשי חווד םיסוכרפ לש הירוטסיה ךל שי םא .תוילבט ןיסקאגמ ןללכבו םינולוניווקורואולפה תכרעמב יאוול תועפות .תוילבט ןיסקאגמ לוטיל ליחתמ התאש ינפל ךלש אפורל ךכ לע ןיסקאגמ לש הנושארה הנמה תליטנ רחאל דימ שחרתהל תולולע תיזכרמה םיבצעה דימ ךלש אפורה םע רבדלו דימ תוילבט ןיסקאגמב שומישה תא קיספהל שי .תוילבט בצמב םירחא םייוניש ךל שי םא וא ,תואבה יאוולה תועפותמ תחאמ לבוס ךניהו הדימב :תוגהנתהב וא חורה םיסוכרפ )תויזה( לעופב םש םניאש םירבדב שח וא ,םירבד האור ,תולוק עמוש ךניה החונמ רסוח תשוחת תודיער תונבצע וא הדרח תשוחת לובלב ןואכיד הנישב תוערפה הליל יטויס תרוחרחס וא רורחס תשוחת )היונרפ( רתוי ןדשח שח םיינדבוא םישעמ וא תוינדבוא תובשחמ הייאר שוטשט אלל וא םע םיפלוח םניאש שאר יבאכ .)םירירש תשלוחל תמרוגש הלחמ( סיבארג הינתסאימ לש הרמחה .4 הינתסאימ לש םינימסתה תרמחהל םורגל םילולע תוילבט ןיסקאגמ ןוגכ םינולוניווקורואולפ הינתסאימ לש הירוטסיה ךל שי םא .המישנ תויעבו םירירש תשלוח םללכבו ,סיבארג אפורל תונפל שי .תוילבט ןיסקאגמ לוטיל ליחתמ התאש ינפל אפורל ךכ לע חווד ,סיבארג םג האר .המישנב תויעב וא םירירשה תשלוחב יהשלכ הרמחה הווח התאו הדימב דימ .״יאוול תועפות״ 4 קרפ :םא אפורל רפס תוילבט ןיסקאגמב לופיטה ינפל הירוטסיה ילעב םילפוטמב תוילבט ןיסקאגמב שמתשהל ןיא ;םידיגב תויעבמ לבוס ךניה םידיגב תויעב לש שמתשהל ןיא ;)סיבארג הינתסאימ( םירירש תשלוחל תמרוגה הלחממ לבוס ךניה

סיבארג הינתסאימ לש הירוטסיה ילעב םילפוטמב תוילבט ןיסקאגמב )היספליפא ןוגכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמב תויעבמ לבוס ךניה הירוטסיה ילעב םילפוטמב תוילבט ןיסקאגמב שמתשהל ןיא ;םיבצעב תויעבמ לבוס ךניה תיפקיה היתפוריונ תארקנה בצעב היעב לש תכראה״ ארקנה בצמ דחוימב ,רידס אל קפודמ לבוס ךתחפשמ ינבמ והשימ וא התא ״QT עטקמ )הימלקופיה( םדב ןגלשא לש תוכומנ תומר ךל שי )הידרקידרב( יטיא קפודמ לבוס ךניה םיסוכרפ לש הירוטסיה ךל שי תוילכב תויעבמ לבוס ךניה הירוטסיה ךל שיש וא )Rheumatoid Arthritis( תינורגש םיקרפמ תקלדמ לבוס ךניה םיקרפמב תויעב לש תרחא .ךרבועל קיזת וז הפורת םאה עודי אל .תורהל תננכתמ וא ןוירהב תא ךיילע .םא בלחל רבוע תוילבט ןיסקאגמ םא עודי אל .קינהל ךתנווכב וא הקינמ תא .קינהל וא תוילבט ןיסקאגמ לוטיל םאה ךלש אפורה םע תפתושמ הטלחהל עיגהל .)הימקילגופיה( םדב תוכומנ רכוס תומר לש תויעב וא תרכוס ךל שי ףוזיש תוטימו שמשל הפישח ןיסקאגמ .שמשב ךתוהש ןמז תא ליבגהל לדתשהו ,ףוזיש תוטימ ,ףוזיש תורונממ ענמיה תוטימו ףוזיש תורונממ רואלו )רואל תושיגר( שמשל רועה תושיגרל םורגל לולע תוילבט הדימב .רועב תוחיפנמ וא תויחופלשמ ,תורומח שמש תויווכמ לובסל לולע התא .ףוזיש ךילע .דימ אפורל תונפל שי ,תוילבט ןיסקאגמ תליטנ ןמזב עיפומ וללה םינימסתהמ דחאו ךניהו הדימב ךרוע תא םיסכמה םידגב שובללו עבוכ שובחל ,הנירק ןנסמב שמתשהל .שמש רואל ףשחיהל ךירצ םירגבתמו םידלי

.םינש 18 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה שי םידליל .םינש 18 ליגל תחתמ םילפוטמב ליעיו חוטב תוילבט ןיסקאגמ םא עודי אל תליטנ ןמזב )דלשבו םירירשב( םידיגבו ,םיקרפמב ,תומצעב תויעב חתפל רתוי הובג יוכיס .םינולוניווקורואולפה תצובקמ תויטויביטנא תופורת :תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא :חקול התא םא דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת .NSAIDs ןה באכ לע הלקהל תובר תוצופנ תופורת .)ידיאורטס וניאש תקלד דגונ( NSAID הלולע םירחא םינולוניווקורואולפב וא תוילבט ןיסקאגמב לופיטה ןמזב NSAID תליטנ תורהזא״ האר .םיסוכרפלו תיזכרמה םיבצעה תכרעמב תועפותל ןוכיסה תא לידגהל .״יאוול תועפות״ 4 ףיעס םג הארו 2 ףיעסב ״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ .)]ןידמוק[ ןירפראו( םד ללדמ – בצק תוערפה תדגונ( בלה תומיעפ תורידס וא בלה בצק לע העיפשמה הפורת .)״יאוול תועפות״ 4 ףיעס האר( )תימתיראיטנא .תיטוכיספיטנא הפורת .םילקיצירטה תצובקמ ןואכיד דגנ הפורת .ןילוסניא וא הפה ךרד תחקלנה תרכוסב לופיטל הפורת .ןיצימורתירא .ןתשמ תולעהל םילולע הקירזב וא הפה ךרד םיחקלנה םידיאורטסוקיטרוק .תידיאורטס הפורת .״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא״ 2 ףיעס האר ;םידיגב העיגפל ןוכיסה תא ןיסקאגמ לוטיל שי .תוילבט ןיסקאגמ לש תוליעיב עוגפל תולולע תומיוסמ תופורת :םיאבה םירישכתה תליטנ רחאל תועש 8 וא ינפל תועש 4 תוילבט ץבא וא ,לזרב ,םוינימולא ,םויזנגמ ליכמה רחא רישכת וא ןימטיו-יטלומ ,הצמוח דגונ ○ טאפלארכוס ○ )הפה ךרד םילטינה הסימת וא ףיחרת( ןיזונאדיד ○ תרכזומ לטונ ךניהש תופורתהמ תחא םא חוטב ךניאו הדימב ךלש אפורה תא לאש .הלעמ המישרב חקורל וא אפורל התוא גצהו ךלש תופורתה תמישר רומש .לטונ התא תופורת ולא עד .השדח הפורת תלבק תעב ןוזמו הפורתב שומיש תליטנ ןמזב םילזונ הברה תותשל שי .ןוזמ אלל וא םע תוילבט ןיסקאגמ לוטיל ןתינ .תוילבט ןיסקאגמ הקנהו ןוירה .תורהל תננכתמ וא ןוירהב ךניהו הדימב לפטמה אפורה םע ץעייתהל ךיילע .רבועב עגפי תוילבט ןיסקאגמ םא עודי אל .קינהל תננכתמ וא הקינמ ךניהו הדימב לפטמה אפורה םע ץעייתהל ךיילע .םאה בלחל רבוע תוילבט ןיסקאגמ םא עודי אל .תוילבט ןיסקאגמ לוטיל וא קינהל םאה אפורה םע תפתושמ הטלחה לבקל ךיילע תונוכמב שומישו הגיהנ

ליעפהל ,גוהנל ןיא .רורחס תשוחתו תרוחרחס שיגרהל ךל םורגל לולע תוילבט ןיסקאגמ דוע לכ היצנידרואוק וא תילטנמ תונרע תוכירצמה תורחא תויוליעפב קוסעל וא ,תונוכמ .ךילע עיפשמ תוילבט ןיסקאגמ דציכ תואדווב עדוי ךניא הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ םירכוסל תוליבס-יא ךל שיש ךל רמאנו הדימב .טארדיהונומ זוטקל ג״מ 68 הליכמ הילבט לכ .הפורתה תליטנ ינפל אפורה םע ךכ לע חחושל שי ,םימיוסמ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה התואב ךרעב הפורתה תא לוטיל ךילע .םויל תחא הילבט אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .םוי לכב העש .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הליטנה תרוצ .הסיעל/היצח/השיתכ יבגל עדימ ןיא תוילבט ןיסקאגמ תופוצמ תוילבט ןיסקאגמ תליטנ ןמזב םילזונ הברה תותשל שי .ןוזמ אלל וא םע הילבטה תא עולבל ךילע .תוילבט .ידיימ ןפואב אפורה תא עדייל ךילע ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח תיב רתוי חקת לא .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא .דחא םויב תוילבט ןיסקאגמ לש תחא הנממ .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי שיגרמ התאו הדימב םג תוילבט ןיסקאגמ תליטנ קיספהל וא ןהשלכ תונמ לע גלדל ןיא :םא אלא ,ךרובע םשרנש לופיטה םויסל דע ,ךתואירב בצמב רופיש ,ןולעה תליחתב ״הפורתה לע ינויח עדימ״ האר( םידיגב יאוול תועפותב שיגרמ ךניה .)״יאוול תועפות״ 4 ףיעסב ןכו ״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא״ 2 ףיעסב 2 ףיעסב ,ןולעה תליחתב ״הפורתה לע ינויח עדימ״ האר( תויבצע תויעב חתפמ ךניה .)״יאוול תועפות״ 4 ףיעסב ןכו ״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא״ תליחתב ״הפורתה לע ינויח עדימ״ האר( תיזכרמה םיבצעה תכרעמב תויעבב שיגרמ ךניה תועפות״ 4 ףיעסב ןכו ״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא״ 2 ףיעסב ,ןולעה .)״יאוול .)״יאוול תועפות״ 4 ףיעס האר( הרומח תיגרלא הבוגת חתפמ ךניה .קיספהל ךל הרומ ךלש אפורה תודימע וחתפי םיקדייחהש ךכל יוכיסה תא ותיחפיו םיקדייחה לוסיחב ועייסי ולא תוארוה תויטויביטנא תופורתו תוילבט ןיסקאגמ ,תודימע תחתפתמו הדימב .תוילבט ןיסקאגמל .דיתעב דובעל אל תולולע תורחא בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע תוילבט ןיסקאגמב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבת לא ףאו תינמז-וב תורקל תולולעה תורומח יאוול תועפותל םורגל לולע תוילבט ןיסקאגמ ךילע ,תואבה תורומחה יאוולה תועפותמ תחאמ לבוס ךניה םא .תוומל םורגל תולולע ךלש אפורה םע רבד .דימ תיאופר הרזע תלבקל תשגלו תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קיספהל .תוילבט ןיסקאגמ לוטיל ךישמהל ךילע םאה תועגונה תודחוימ תורהזא״ 2 ףיעסב האר ;)דיגב תקלד( דיגה לש תוחפנתה וא העירק .1 .״הפורתב שומישל תורהזא״ 2 ףיעסב האר ;)תיפקיה היתפוריונ( ירשפא יבצע קזנו השוחתב םייוניש .2 .״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תועגונה תודחוימ תורהזא״ 2 ףיעסב האר ;)CNS( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועפשה .3 .״הפורתב שומישל 2 ףיעסב האר ;)םירירש תשלוחל תמרוגה הלחמ( סיבארג הינתסאימ לש הרמחה .4 .״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא״ :תוללוכ תוילבט ןיסקאגמ לש תורחא תורומח יאוול תועפות תורומח תויגרלא תובוגת ןיסקאגמ ללוכ ,םינולוניווקורואולפ םילטונה םישנאב תורקל תולולע תויגרלא תובוגת .דבלב תחא הנמ רחאל םג ,תוילבט לבוס ךניה םא דימ הפוחד תיאופר הרזע תלבקל הנפו תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קספה

:הרומח תיגרלא הבוגת לע םידיעמה םיאבה םינימסתהמ דחאמ )הירקיטרוא( תלרח - עולבל וא םושנל ישוק - םינפה ,ןושלה ,םייתפשה לש תוחפנתה - תודירצ ,ןורגה לש תורצה - תוריהמ בל תוקיפד - ןופליע - דימ ךלש אפורל רפסו תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קספה .םייניעה ןבול וא רועה לש הבהצה

םינימסת .ההכ ךלש ןתשה םא וא ,םייניעה ןבול לש וא רועה לש הבהצה העיפוה םא .)דבכב היעב( תוילבט ןיסקאגמל הרומח הבוגת לע דיעהל םילולע ולא םיקרועה-יבאב ערקו תצרפמ לש תוחיפנ ,םיקרועה-יבאב תצרפממ לבוס ךניהש םעפ-יא ךל רמאנ םא אפורל רפס םא הפוחד תיאופר הרזע תלבקל דימ הנפ .ףוגה לא בלהמ םד ליבומה לודגה קרועה .בגב וא ןטבב ,הזחב ימואתפ באכ הווח התא רועב החירפ תחא הנמ רחאל םג ,תוילבט ןיסקאגמ םילטונה םישנאב תורקל הלולע רועב החירפ .דבלב םע רשק רוצו רועב החירפ לש ןושארה ןמיסה תעפוה םע תוילבט ןיסקאגמ לוטיל קספה

.תוילבט ןיסקאגמל רתוי הרומח הבוגתל ןמיס תויהל הלולע רועב החירפ .אפורה )torsades de pointes -ו QT עטקמ תכראה( בלה בצקב םירומח םייוניש ךניה םא וא ,)רידס אל וא ריהמ קפוד( קפודב יוניש הווח התא םא דימ אפורל רפס .״QT עטקמ תכראה״ תארקנה הרידנ בל תייעבל םורגל לולע תוילבט ןיסקאגמ .ףלעתמ םיהובג ךכל םייוכיסה .דואמ ןכוסמ תויהל לולעו רידס אל קפודל םורגל לולע הז בצמ :םישנא ברקב רתוי םישישק - QT עטקמ תכראה לש תיתחפשמ הירוטסיה ילעב - )הימלקופיה( םדב ןגלשא לש תוכומנ תומר םע - )תוימתיראיטנא( בלה בצקב הטילשל תומיוסמ תופורת םילטונה - )Pseudomembranous colitis( יעמ םוהיז שחרתהל לולע )סגה יעמה לש הנרבממ תייומד תקלד( Pseudomembranous colitis התא םא דימ אפורה םע רשק רוצ .תוילבט ןיסקאגמ ללוכ ,תוקיטויביטנאה תיברמ םע תויוצווכתהמ לובסתו ןכתיי .תימד האוצ וא ,ףלוח אלש לושלש ,ימיימ לושלשמ לבוס לוטיל תמייסש רחאל רתוי וא םיישדוח םג עיפוהל לולע יעמה םוהיז .םוחמו תוינטב .הקיטויביטנאה תא םדב רכוסב םייוניש ליבקמב םינולוניווקורואולפ גוסמ תורחא תופורתו תוילבט ןיסקאגמ םילטונה םישנא תמרמ לובסל םילולע ,ןילוסניא םע וא הפה ךרד תוחקלנה תרכוסב לופיטל תופורתל לעפ .)הימקילגרפיה( םדב ההובג רכוס תמר וא )הימקילגופיה( םדב הכומנ רכוס לבוס ךניה םא .ךמדב רכוסה תמר לש תוקידב תורידת יבגל ךלש אפורה תויחנה יפל קספה ,תוילבט ןיסקאגמ םע לופיטה ךלהמב םדב רכוסה תמרב הדירי הווחו תרכוסמ תונשל ךרוצ היהיו ןכתיי .דימ ךלש אפורה םע רשק רוצו תוילבט ןיסקאגמ תליטנ תא .ךלש תיטויביטנאה הפורתה תא ךל רואל תושיגר .״ףוזיש תוטימו שמשל הפישח״ 2 ףיעסב האר :תופסונ יאוול תועפות תויוחיכש יפל יאוול תועפות טוריפ ןלהל :100 ךותמ םישמתשמ רתוי וא 1 -ב תועיפומה תועפות – תוחיכש יאוול תועפות הימנא לוכיע יישק ,ןטב יבאכ ,תוריצע ,לושלש ,האקה ,הליחב הובג םוח זארפסנארטונימא ןינלא תומרב היילע )םדב תוכומנ ןגלשא תומר( הימלקופיה תרוחרחס ,שאר יבאכ הניש ידודנ :1000 ךותמ םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומה תועפות – תוחיכש ןניאש יאוול תועפות היליפוניזואא ,)תויסט יוביר( הימטיצובמורט – הפמילהו םדה תכרעמב תוערפה ,)םדב םיליפורטיונה רפסמב הדירי( הינפורטיונ ,)םדב םיליפוניזואאה רפסמב היילע( סיזוטיצוקיול ,)םינבל םד יאת רפסמב הדירי( הינפוקיול ,)תויסט טועימ( הינפוטיצובמורט )םינבל םד יאת יוביר( ,)הידרקיכט( ריהמ בל בצק ,)תויצטיפלפ( בל תוקיפד ,תוילע רופרפ – תויבבל תוערפה )הידרקידרב( יטיא בל בצק ,בל םוד ,)סירוטקפ הניגנא( הזח תקועת ,בל תקיפס יא )סוטיניט( םיינזואב םוזמז ,וגיטרו – ןזואב תוערפה הייאר שוטשט – ןיעב תוערפה תקלד ,ןטבה תוחפנתה ,םיזג ,ןטבב תוחונ-יא ,הפב שבוי – לוכיעה תכרעמב תוערפה )סקולפר( יטשו-יתביק רזחה תלחמ ,הביקב ,תיללכ ילוח תשגרה ,באכ ,)הינטסא( השלוח ,הזחב באכ ,תופייע – תויללכ תוערפה םינפב באכ ,הזחב תוחונ-יא ,תורומרמצ ,תקצב דבכה דוקפתב תוגירח – הרמה יכרדבו דבכב תוערפה הביקה תקלד ,יתיירטפ םוהיז ,קיתרנב םוהיז ,)הדידנק תרטפ( סיזאידידנק – םימוהיז יעמהו היילע ,זארפסנארט לימטולגב היילע ,זארפסנארטונימא טאטרפסאב היילע – תוקידב ,םדב זאנגורדיהד טאטקלב היילע ,.ג.ק.אב QT עטקמ תכראה ,םדב זאטפסופ ןילקלאב ,םדב הארואב היילע ,םדב ןיניטארקב היילע ,זאפילב היילע ,םדב זאלימאב היילע תכראה ,םיליפוניזואא תריפסב היילע ,ןיבמורטורפ ןמז תכראה ,טירקוטמהב הדירי םדב תירוא הצמוחב היילע ,םדב םידירצילגירטב היילע ,יקלח ןיטסלפובמורט ןמז תינלוח הדירי ,)הימקילגרפיה( םדב תוהובג רכוס תומר – הנוזתו םזילובטמ תוערפה ,ןובאתב הדירי ,)הימדיפילרפיה( םדב םינמושה תומרב היילע ,)היסקרונא( לקשמב תושבייתה באכ ,םייפגב םיבאכ ,בג יבאכ – רוביח תומקרבו דלשהו םירירשה תכרעמב תוערפה

םירירשבו דלשב םיבאכ ,םירירש תוצווכתה ,םיקרפ ,)היגרתל( תמדר ,דער ,תוינונשי ,םעטה שוחב הערפה – םיבצעה תכרעמב תוערפה תופלעתה ,השוחתב הדירי ,)היזתסרפ( לומינ תשוחת ,החונמ רסוח ,תונבצע ,ןואכיד ,טקש רסוח ,לובלב ,הדרח – תוירטאיכיספ תוערפה בחרמב תואצמתה רסוח ,תויזה ןתש ןתמב ישוק וא ברוצ באכ ,יתיילכ לשכ – ןתשבו הילכב תוערפה קיתרנבו תופב דרג – םיידשבו הייברה תכרעמב תוערפה תדפרס ,)המתירא( תנמדא ,רתי תעזה ,דרג ,החירפ – תוירוע-תתו תוירוע תוערפה הליל תועזה ,תיגרלא רוע תקלד ,)הירקיטרוא( המישנה יכרדב תוצווכתה ,םיפוצפצ ,המתסא ,המישנ רצוק – המישנה תכרעמב תוערפה )סיטיבלפ( םדה ילכ ןפודב תקלד ,ךומנ םד ץחל ,הובג םד ץחל – םדה ילכב תוערפה :הדבעמ תוקידבב םייוניש רתוי וא 2% -ב ושחרתהו הלעמל םיטרופמ םניאש הדבעמ תוקידבב םייוניש ,ףסונב עצוממה חפנב היילע :וללכ תרוקיבה תצובקמ רתוי ההובגה תוחיכשבו םילפוטמהמ ןיבמורטורפ ןמזב ,)WBCs( םינבל םד יאתב ,םיליפורטיונב ,)MCH( ןיבולגומה את לש

ןילובולגב ,ןימובלאב ,רולכב ,)ionised calcium( ינוי ןדיסב ,)ratio prothrombin time( ,םיליפוניזואאב ,םיליפורטיונב ,)RBCs( םימודא םד יאתב ,ןיבולגומהב הדירי ;ןיבוריליבבו עובקל ןתינ אל .זאלימאבו ןיבוריליבב ,)pO

( יקלחה ןצמחה ץחלב ,זוקולגב ,םיליפוזאבב .המצע תימוהיזה הלחמה ידי-לע וא הפורתה תליטנ ידי-לע ומרגנ הלא םייוניש םא העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות םינבל םד יאת תומרב הדח הדירי( סיזוטיצולונרגא – הפמילהו םדה תכרעמב תוערפה )םדה תויסטבו םינבל םד יאת ,םימודא םד יאתב הדירי( הינפוטיצנפ ,)]םיליפורטיונ[ בל םוד דואמ םירידנ םירקמב ללוכ( בלה בצקב תוערפה – בלב תוערפה

)torsades de pointes -ו

)םירקמה בורב הכיפה( תושרח ללוכ העימשב העיגפ – ןזואב תוערפה )םירקמה בורב ךיפה( הייאר ןדבוא – ןיעב תוערפה תמירז לש המיסח – סיזטסלוכ בקע רקיעב( דבכ תקלד – הרמה יכרדבו דבכב תוערפה )יטוקא( ףירח ידבכ קמנ ,תבהצ ,)םיינלטק םירקמ ללוכ( ידבכ לשכ ,)דבכה ךותב הרמה תקצב ללוכ( המדאויגנא ,יטקליפנא םלה ,תיטקליפנא הבוגת – ןוסיחה תכרעמב תוערפה )תינורג דיגב ערק – רוביח תומקרבו דלשהו םירירשה תכרעמב תוערפה תלחמ )לש הרמחה( ,הגירח הכילה ,היצנידרואוקב העיגפ – םיבצעה תכרעמב תוערפה הלולעה( תיפקיה היתפוריונ ,םירירש תשלוח ,)סיבארג הינתסאימ( םירירשה תשלוח םיבצע לש בר רפסמ תברעמה תיבצע הערפה( היתפוריונילופ ,)הכיפה יתלב תויהל )ףוגב םיירפירפ תוגהנתה לש אישל העיגמ תורידנ םיתיעל( תיטוכיספ הבוגת – תוירטאיכיספ תוערפה )םיינדבוא תונויסנ וא תוינדבוא תובשחמ/הבישח ןוגכ ,תימצע תינעגופ )interstitial nephritis( הילכב תיאת-ןיבה המקרה לש תקלד – ןתשבו הילכב תוערפה יגרלא רוקממ תואיר תקלד – המישנה תכרעמב תוערפה ימרדיפא קמנ ,ןוסנו׳ג-סנביטס תנומסת ,רואל רתי תושיגר – תוירוע-תתו תוירוע תוערפה )toxic epidermal necrolysis( ינלער לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ .תוילבט ןיסקאגמ תליטנ ךלהמב רפתשמ וניא ךבצמ יכ שח התאו הדימב אפורה םע רשק רוצ חוויד״ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע

:רושיקל הסינכ י״ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il(

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר .אפורהמ תשרופמ ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוחה ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .תוחל ינפמ ןגהל תנמ לע תירוקמה הזיראבו 25°C -מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium,

magnesium stearate, hypromellose 15 cP, macrogol 4000, titanium dioxide,

ferric oxide red.

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ בותיכב תנמוסמה םומע םודא עבצב ,תכראומ ,הפוצמ הילבט וניה תוילבט ןיסקאגמ

.ינשה הדיצב M400 -בו דחא דצב BAYER .תוילבט 10 -ו 7 ,5 לש תוזיראב )םירטסילב( תוישגמב תועיגמ תוילבטה

.םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי .45240 ןורשה דוה ,36 שרחה ׳חר ,מ״עב לארשי רייאב :ותבותכו םושירה לעב .הינמרג ,ןזוקרוול ,.ג.א המראפ רייאב :ותבותכו ןרציה םש דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2016 רבמצדב תואירבה דרשמ י״ע רשואו קדבנ הז ןולע .2019 רבמבונב תואירבה :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ׳סמ

117 77 29884 01/02

תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל

MEGA CTAB PL SH 070120

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה