מאקליבן 500 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-08-2018

מרכיב פעיל:
AMOXICILLIN AS TRIHYDRATE; CLAVULANIC ACID AS POTASSIUM
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
J01CR
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
AMOXICILLIN AS TRIHYDRATE 500 MG; CLAVULANIC ACID AS POTASSIUM 125 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SANDOZ GmbH, AUSTRIA
קבוצה תרפויטית:
COMBINATIONS OF PENICILLINS, INCL. BETA-LACTAMASE INHIBITORS
סממני תרפויטית:
For the treatment of lower respiratory tract infections, otitis media infections, sinusitis, acute pharyngitis, skin and soft tissues infection, and urinary tract infections, caused also by beta-lactamase producing organisms which are susceptible to Amoxiclav-Teva and are resistant to other beta-lactam antibiotics.
מספר אישור:
120 18 30002 00
תאריך אישור:
2017-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-08-2018

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוילבט ג"מ 500 ןבילקאמ :הליכמ הילבט לכ )טארדיהירט-כ( ןיליציסקומא ג"מ 500

Amoxicillin

Trihydrate

)ןגלשא חלמ-כ( תינאלוואלק הצמוח ג"מ 125

Clavulanic

acid

Potassium salt

.6 ףיעסב תטרופמ םיפסונה םיביכרמה תמישר ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא הנפ הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 :םיאבה םימוהיזב לופיטל םידלילו םירגובמל תשמשמ ןבילקאמ םיסוניסבו הנוכיתה ןזואב םימוהיז ∙ המישנה יכרדב םימוהיז ∙ ןתשה יכרדב םימוהיז ∙ םיילטנד םימוהיז תוברל ,תוכר תומקרבו רועב םימוהיז ∙ םיקרפמבו תומצעב םימוהיז ∙ םיקדייח תליטק ידי לע תלעופה הקיטויביטנא איה ןבילקאמ תוארקנה תונוש תופורת יתש הליכמ איה .םימוהיזל םימרוגה תצובקל תכייש ןיליציסקומא .תינאלוואלק הצמוחו ןיליציסקומא קספיהל הלוכי ןתוליעפ םיתיעלש "םיניליצינפ" תארקנה תופורת )תינאלוואלק הצמוח( רחאה ליעפה ביכרה ;)תוליעפ יתלבל ךופהל( .תורקלמ תאז ענומ :תיטיופרת הצובק .םיניליצינפה תחפשממ הקיטויביטנא - ןיליציסקומא .זאמטקל אטב םיזנאה יבכעמ - תינאלוואלק הצמוח הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא הצמוחו ןיליציסקומא םיליעפה םירמוחל )יגרלא( שיגר התא ∙ לכל וא םיניליצינפה תחפשממ תורחא תופורתל ,תינאלוואלק תמישרל( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא .)6 ףיעס האר םיליעפ יתלבה םיביכרמה הקיטויביטנא לכל הרומח תיגרלא הבוגת םעפ יא ךל התיה ∙ וא םינפה לש תוחיפנ וא רועב החירפ לולכל הלוכי וז .תרחא .ןורגה )רועה לש הבהצה( תבהצ וא דבכב תויעב םעפ יא ךל ויה ∙ .הקיטויביטנא תליטנ תעב ךניא םא .ךילע לח הלאמ דחא םא ןבילקאמ חקית לא ← תליטנ ינפל חקורה םע וא ךלש אפורה םע ץעייתה ,חוטב .ןבילקאמ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,ןבילקאמב לופיטה ינפל )תימוהיז סיזואלקונונומ( הקישנה תלחמ ךל שי ∙ הילכב וא דבכב תויעב בקע לופיט לבקמ ךנה ∙ הניקת הרוצב ןתש ליטמ ךניא ∙ ךלש אפורה םע ץעייתה ,ךילע לח הלאמ דחא םא חוטב ךניא םא .ןבילקאמ תליטנ ינפל חקורה םע וא קדייחה גוס תא קודבי ךלש אפורהש ןכתיי ,םימיוסמ םירקמב רחא קזוח ךל ןתנייש ןכתיי ,תואצותל םאתהב .ךלש םוהיזל םרוגה .תרחא הפורת וא ןבילקאמ לש םהילא בל םישל ךירצ התאש םיבצמ תועפותל םורגל וא ,םימיוסמ םימייק םיבצמ רימחהל הלולע ןבילקאמ ,)תותיווע( םיסוכרפ ,תויגרלא תובוגת :תוללוכ הלא .תורומח יאוול ןמזב םימיוסמ םינימסתל בל םישל ךילע .סגה יעמה לש תקלד .ןהשלכ תויעבל ןוכיסה תא תיחפהל ידכ ,ןבילקאמ חקול התאש .4 ףיעסב 'םהילא בל םישל ךירצ התאש םיבצמ' האר ןתשו םד תוקידב יאת בצמ תא תוכירעמה תוקידב ןוגכ( םד תוקידב רבוע התא םא תקידבל( ןתש תקידב וא )דבכה דוקפתל תוקידב וא םימודאה םדה םושמ תאז .ןבילקאמ חקול התאש אפורה תא עדי ,)זוקולג תומר .הלא םיגוסמ תוקידב לש תואצות לע עיפשהל הלוכי ןבילקאמש :תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ :דחוימב ,חקורל וא ,ןבילקאמ םע )ןודגישל תשמשמה( לונירופולא חקול התא םא ∙ .תירוע תיגרלא הבוגת ךל היהתש ךכל רתוי הלודג תוריבס שי אפורהש ןכתיי ,)ןודגישל תשמשמה( דיצנבורפ חקול התא םא ∙ .ןבילקאמ ןונימ תא הנשי וא ןירפראו ןוגכ( םד תשירק עונמל תורזועה תופורת םא ∙ תוקידבב ךרוצ היהיש ןכתיי ,ןבילקאמ םע תוחקלנ )לוראמוקונצא .תופסונ םד טאסקרטותמ לש התוליעפ ןפוא לע עיפשהל הלוכי ןבילקאמ

.)תוינורגיש תולחמב וא ןטרסב לופיטל תשמשמה הפורת( ליטפומ טאלונפוקימ לש התוליעפ ןפוא לע עיפשהל הלולע ןבילקאמ ∙ .)םילתשומ םירביא לש הייחד תעינמל תשמשמה הפורת( ןוזמו הפורתב שומיש .החוראה םע תחקל שי ןבילקאמ תוירופו הקנה ,ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תאש ןכתייש תבשוח ,הקינמ וא ןויריהב תא םא תליטנ ינפל ץועיי תלבקל חקורל וא ךלש אפורל ינפ ,תורהל .וז הפורת תונוכמב שומישו הגיהנ םורגל םילולע םינימסתהו יאוול תועפות תויהל תולוכי ןבילקאמל .הגיהנל רישכ אל תויהל ךל .בוט שיגרמ התא םא אלא ,תונוכמ ליעפת וא גהנת לא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת הפורתב שמתשהל שי ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל .הפורתב לופיטה .דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה הלעמו ג"ק 40 םילקושה םידליו םירגובמ .םויב םימעפ שולש ,הילבט 1 :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה ג"ק 40 -מ תוחפ םילקושה םידלי ךרד ןבילקאמ ףיחרתב לפטל ץלמומ ,הטמו םינש שש ינב םידליב םידליל תוילבט תונתינ וב הרקמב אפורה םע ץעייתהל שי .הפה םידליל תומיאתמ ןניא תוילבטה .ג"ק 40 -מ תוחפ םילקושה .ג"ק 25 -מ תוחפ םילקושה דבכו הילכ תויעב םע םילפוטמ קזוחש ןכתיי .הנתשת הנמהש ןכתיי הילכב תויעב ךל שי םא ∙ ךל שי םא .ךלש אפורה ידי לע ורחבי תרחא הפורת וא רחא רתוי תופוכת םד תוקידב עצבל ךרטצתש ןכתיי דבכב תויעב .ךלש דבכה ידוקפת תא קודבל ידכ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא :ןבילקאמ תליטנ ןפוא .החוראה םע תחקל שי ∙ לקהל תנמ לע .םימ סוכ םע ןתומלשב תוילבטה תא עולבל שי ∙ שומישל הילבטה תא תוצחל ,ךרוצה תדימב ,ןתינ ,העילבה לע ןיא .היצחה רחאל דימ דחי םיאצחה ינש תא עולבל שי .ידיימ .הסיעל/השיתכ יבגל עדימ ,תוחפה לכל ,םויה ךלהמב הווש ןפואב תונמה תא קלחל שי ∙ .תחא העש ךותב תונמ 2 חקית לא .תועש 4 לש שרפהב ןיידע התא םא .םייעובשמ רתוי ןבילקאמ לוטיל ןיא :לופיטה ךשמ .אפורל הרזחב תונפל שי ,בוט אל שיגרמ רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הפורתה ןמ והשימ עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא )לושלש וא האקה ,הליחב( ןטבב תוחונ יא לולכל םייושע םינמיסה[ תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,])תותיווע( םיסוכרפ וא .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח הפורתה תא לוטיל תחכש םא .רכזנ התאש עגרב התוא חק ,הנמ תחקל תחכש םא ∙ תועש 4-כ ןתמה אלא ,ידמ םדקומ האבה הנמה תא חקית לא ∙ ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .האבה הנמה תליטנ ינפל ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,דעוימה .אפורב ץעוויהו .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג לע ךרובע הבושח תונמהמ תחא לכ .אפורה םע תוצעייתה אלל םה ,ודרש םיקדייחהמ קלח םא .םוהיזב םחליהל חילצתש תנמ .רזוח םוהיזל םורגל םילולע םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע ןבילקאמב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב תולולע תואבה יאוולה תועפות .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלש ןכתיי .וז הפורתב שומישה ךלהמב עיפוהל םהילא בל םישל ךירצ התאש םיבצמ :לש םיבצמב אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :תויגרלא תובוגת .רועב החירפ ∙ םימתככ תוארהל היושע רשא )סיטילוקסאו( םד ילכ לש תקלד ∙ לע עיפשהל הלוכי ךא ,רועה לע םיטלוב םילוגס וא םימודא .ףוגה לש םירחא םירוזא וא יחשה תיבב ,ראווצב תוחופנ תוטולב ;םיקרפ באכ ;םוח ∙ .העשפמב תמרוגה ,)המדאויגנא( ןורגה וא םינפה לש םימעפל ,תוחיפנ

.המישנ יישקל .תוטטומתה ∙ :סגה יעמה לש תקלד ללכ ךרדב הוולמה ימימ לושלשל תמרוג סגה יעמה לש תקלד .םוחל וא/ו ןטב באכל ,רירו םדב התא םא ,ץועיי תלבקל ירשפאה םדקהב ךלש אפורל הנפ .הלא םינימסת הווח :תופסונ יאוול תועפות עיפוהל תויושע - )

very common

( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשע ךותמ דחא שמתשממ רתויב .)םירגובמב( לושלש ∙ דע -ב עיפוהל תויושע - )

common

( תוחיכש יאוול תועפות :הרשע ךותמ דחא שמתשמ ילפק וא הפה ,קיתרנה לש יתיירטפ םוהיז - הדידנק( תרטפ ∙ .)רועה .הובג ןונימב םיחקול רשאכ רקיעב ,הליחב ∙ .החורא םע ןבילקאמ חק ,הליחב העיפוה םא .האקה ∙ .)םידליב( לושלש ∙ עיפוהל תויושע - )

uncommon

( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :האמ ךותמ דחא שמתשמ דע -ב .דרג ,רועב החירפ ∙ .)תלרח( תדרגמ תטלוב החירפ ∙ .לוכיע תויעב ∙ .תרוחרחס ∙ .שאר באכ ∙ עיפוהל תויושעה )

uncommon

( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :ךלש םדה תוקידבב .דבכ ימיזנאב הילע ∙ שמתשמ דע -ב עיפוהל תויושע - )

rare

( תורידנ יאוול תועפות :ףלא ךותמ דחא םימתכ ומכ תוארנש( תויחופלש לולכל היושעש ,רועב החירפ ∙ ביבסמ ההכ תעבט םע ,רוויח רוזאב םיפקומה זכרמב םיהכ

erythema

multiforme

תיתרוצ בר תנמדא - םיילושל .תופיחדב אפורל הנפ הלא םינימסתמ דחאב ןיחבמ התא םא :ךלש םדה תוקידבב עיפוהל תויושעה תורידנ יאוול תועפות .םדה תשירקב םיברועמה םיאת לש ךומנ רפסמ ∙ .םינבל םד יאת לש ךומנ רפסמ ∙ תא תעדל ןתינ אל( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)םימייקה םינותנה ךותמ תוחיכשה .)ליעל האר( תויגרלא תובוגת ∙ .)ליעל האר( סגה יעמה לש תקלד ∙ תימוהיז אל תקלד( חומה תא ףטועה ןגמה םורקה לש תקלד ∙ .)חומה םורק לש :תורומח תוירוע תובוגת ∙ ,הפה ביבס רקיעב ,ףלקתמ רועו תויחופלש םע תטשופמ החירפ - העפותו ,)ןוסנו'ג-סנביטס תנומסת( ןימה ירביאו םייניעה ,ףאה 30% -מ רתוי( רועה לש בחרנ ףוליקל תמרוגה רתוי הרומח .)סיזילורקנ למרדיפא קיסקוט - ףוגה לש םינפה חטשמ הלגומ תוליכמה תונטק תויחופלש םע תטשופמ המודא החירפ -

bullous

exfoliative

dermatitis

תויחופלשו רועל תחתמ תוטילב םע תישקשק המודא החירפ -

exanthematous

pustulosis

,תוחופנ תוטולב ,םוח ,החירפ םע תעפש ייומד םינימסת - םדה יאת תומכב הילע ללוכ[ תוגירח םד תוקידב תואצותו תללוכה הפורתל הבוגת[ ]דבכה ימיזנאו )היליפוניזואא( םינבלה

DRESS

( םייתכרעמ םינימסתו היליפוניזואא .הלא םינימסתמ דחא הווח התא םא אפורל דימ הנפ .)סיטיטפה( דבכה לש תקלד ∙ רצוימה רמוח( םדב ןיבוריליב לש הילע ידי לע תמרגנה תבהצ ∙ .ךלש ןיעה ןבולו רועה תבהצהל םורגל הלולעש ,)דבכב .הילכה תורוניצ לש תקלד ∙ .רתוי ךורא השירק ןמז ∙ .)תויביטקארפיה( רתי תונתלעפ ∙ ןבילקאמ לש תולודג תונמ םיחקולה םישנאב( תותיווע/םיסוכרפ

.)הילכב תויעב םהל שיש וא .הריעש תיארנה הרוחש ןושל ∙ :ךלש ןתשה וא םדה תוקידבב עיפוהל תויושעה יאוול תועפות .םינבלה םדה יאת תומכב הרומח הדירי ∙ .)תיטילומה הימנא( םימודא םד יאת לש ךומנ רפסמ ∙ .ןתשב םישיבג ∙ ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל :יאוול תועפות לע חוויד לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.a

spx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

:האבה תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי .אפורהמ עיפומה )

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .רטסילבהו הזיראה יבג לע .שדוח ותוא לש ינפמ ןגהל שי .

25ºC

-ל תחתמ ,תירוקמה הזיראב ןסחאל שי ∙ .תוחל םע ץעייתה .תיתיבה תלוספל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא

ולא םידעצ .שומישב ןניאש תופורתה תא קורזל דציכ חקורה .הביבסה לע הנגהל ועייסי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ ∙ :הילבטה תביל

Croscarmellose

Sodium

Cellulose

Microcrystalline

Povidone

Polyvidone

Talc

Magnesium

Stearate

:הילבטה יופיצ

Titanium

Dioxide

E171

Talc

Hypromellose

5mPa.s

2% m/m

Ethylcellulose

Aqueous

Dispersion

Consisting

Ethyl

Cellulose

Sodium

Lauryl

Sulphate

Cetyl

Alcohol

Triethyl

Citrate

.ג"מ 9 לש תומכב ןרתנ הליכמ הילבטה עבצב תילבוא הילבט :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ היצח וקב תנמוסמו היתוצק ינשב הרומק ,ריהב-בוהצ דע ןבל .הידצ ינשמ /רטסילבב תוזורא תוילבט 10/15/20/21/100 הליכמ הזיראה .תישגמ תפקר 'חר ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב ∙ .םהוש ,1 .הירטסוא ,לדנוק ,זודנס :ותבותכו ןרציה םש ∙ ןכדועו 2017 לירפאב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ∙ .2018 לירפאב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

12018.30002 :תואירבה לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא

11.4.18

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה