לשקוטאן משחה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-10-2016

מרכיב פעיל:
METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE; PAROMOMYCIN AS SULFATE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A07AA06
טופס פרצבטיות:
משחה
הרכב:
METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE 12 %; PAROMOMYCIN AS SULFATE 15 %
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PAROMOMYCIN
איזור תרפויטי:
PAROMOMYCIN
סממני תרפויטית:
Topical treatment of cutaneous leishmaniasis.
מספר אישור:
138 89 27616 00
תאריך אישור:
2013-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

26-10-2016

י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

®

ןאטוקשל החשמ בכרה

Paromomycin (as sulfate)

Methylbenzethonium chloride 12%

האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא ?הפורתה תדעוימ המל .1 .וחירי תנשושב ימוקמ לופיט :תיטיופרת הצובק .תידיזוקילגונימא הקיטויביטנא :

Paromomycin

ינועבר םוינומא :

Methylbenzethonium chloride

.תילאיבורקימיטנא תוליעפ לעב הפורתב שומישה ינפל .2 :וז הפורתב שמתשהל ןיא תושיגר העודי םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

.ןיצימואנל וא היביכרממ דחאל םייניעב שומישל הפורתב שמתשהל ןיא ▪ רוע לש הרקמב תינוציחה ןזואב שומישלו .בקונמ ףות שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא לופיטה תלחתה ינפל .הקינמ וא ןויריהב ךנה םא

דוקפיתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא .העימשה וא ןתשה תכרעמ/הילכה ,דבכה ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,ןיצימואנ ןוגכ .הפורתה תליטנ ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו .חקורל הקנהו ןויריה ,הקינמ וא ןויריהב ךנה םא הפורתב שמתשהל ןיא .לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב :שומישה תוארוה ירמגל תוסכלו עוגנה רוזאה תא תוקנל שי

תשובחת םע שובחל ןתינ .החשמה םע .תילירטס ךשמל םויב םיימעפ החשמה תא חורמל שי

,האלמ המלחה הגשוה אלו הדימב .םימי 10 -כ 10 לש ףסונ ילופיט סרוק ןתמ לוקשי אפורה .םימי יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה ידי לע עבקנש ידי לע תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .אפורה םא ףא .יתפורתה לופיטה לכ תא םילשהל שי שומיש קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח .אפורה תוארוה יפל אלא הפורתב .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת תלעת םע וא םייניעה םע עגממ ענמיהל שי .תינוציחה ןזואה דימ הנפ ,החשמה ןמ דלי עלב תועטב םא תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל .ךתיא הפורתה ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה :יאוול תועפות .4 ןאטוקשל תחשמב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוול תועפותל םורגל לולע ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו דימ אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי .)רידנ( הפירח תימוקמ הבוגת העיפומ םא תופסונ יאוול תועפות תוימומדא יוריג תימוקמ תקלד תימוקמ הרעב תשוחת תוחיפנ וא ימוקמ באכ םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס ךנה !דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .אפורהמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

Exp. Date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח

-ל תחתמ וז הפורת רומשל שי

תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה .הביבסה לע רומשל ורזעי ולא םיעצמא ףסונ עדימ .6 הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ :םג

Light mineral oil, White petrolatum

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .בהבהצ-ןבל עבצב החשמ :םושירה לעבו ןרצי ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .הוקת-חתפ ינויב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2013

תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

138.89.27616.00

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

LESH OINT PL SH 230713

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה