למיזיל טבליות 250 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-11-2020

מרכיב פעיל:
TERBINAFINE HYDROCHLORIDE 281.25 MG
זמין מ:
NOVARTIS PHARMA SERVICES AG
קוד ATC:
D01BA02
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
NOVARTIS PHARMACEUTICALS LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
TERBINAFINE
סממני תרפויטית:
Fungal infections of the skin caused by dermatophytes such as trichophyton (e.g. rubrum, t. mentagrophytes, t. verrucosum, t. violaceum), microsporum canis and epidermophyton floccosum. Oral Lamisil should only be used to treat extensive, severe ringworm infections ( tinea corporis, tinea cruris and tinea pedis). Oral Lamisil is not effective against vaginal candidiasis or pityriasis (tinea) versicolor. Onychomycoses ( tinea unguium, ringworm of the nails) due to infecton with dermatophyte organisms ( hyphomycetes).
מספר אישור:
065172756400
תאריך אישור:
2009-09-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

29-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי לע - ודי ב ץרמ 2012

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ליזימל

תוילבט 250 מ " ג

בכרה :

הליכמהילבטלכ :

Terbinafine hydrochloride250mg

םיליעפיתלבםירמוח :

Magnesiumstearate,hypromellose, silica colloidal anhydrous,sodiumstarch

glycolate, microcrystallinecellulose.

תיטיופרתהצובק : יטנא - הפהךרדןתמביתיירטפ .

תיאופרתוליעפ :

צורועתרטפבלופיטל י םיינרופ .

שמתשהלןיאיתמ הפורתב ?

שמתשהלןיא הפורתב :

םא יגרלאךנה / ת ) לעב / ת תושיגר רתי ( ואליעפהרמוחל הפורתהיביכרממדחאל ליעלםיטרופמה .

דבכבתויעבךלויהואךלשיםא .

הילכבתויעבךלשיםא .

וללהםירקמהמדחאלכב , ליזימלתחקלילבמאפורהתאעדיילשי .

בשוחךנהםא / יגרלאךנהשת / ת , אפורבץעווהלשי .

תלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לופיטה :

לטונךניהםא / פורתת תו פסונ ו ת ) האר / ףיעסי ' תויתפורתןיבתובוגת ' .(

המרתויואדחאךלשישהרקמב םינימסת םיאבה , הנפ / דימאפורלי :

תרבסומאלתכשוממהליחב , האקה , ןטבבאכ , ןובאיתןדבוא , תיתרגשיתלבתופייע ,

וארועה בןבולה םייניע םיבוהצ , הריהבהאוצואליגרהמההכןתש ליגרהמ ) םינמיס

דבכבתויעבל (

כרועבתויעב ג ו ן החירפ , רועבתוימומדא , םייתפשבתויחופלש , הפבואםייניעב ,

רועהלשתופלקתה ) תורומחתוירועתובוגתלשםינמיס (

השלוח , םומיד יתרגשאל , תורובח םיפוכתםימוהיזוא ) םדבתוערפהלשםינמיס .(

רהזא תו :

הלשי ו אפורלעיד ןוירהבךניהשתבשוחואןוירהבךניהםא . ןוירהןמזבליזימלבשמתשהלןיא ,

יחרכהלופיטהםאאלא . ןוירהןמזבליזימלתליטנבםיכורכהםינוכיסבךמיעןודיאפורה .

ליזימלבלופיטהךלהמבקיניהלןיא יךקוניתןכש י םאהבלחךרדליעפהרמוחלףשח . יושערבדה

ךקוניתלקיזהל .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , לעעידוהלךילע - תליטנינפלאפורלךכ

הפורתה .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

שחךניהםאתונוכמבשמתשהלואגוהנלןיא / תליטנרחאלתרוחרחסה תוילבט ליזימל .

תויתפורתןיבתובוגת :

לטונךניהםא / ת תפסונהפורת , תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא , תופורתללוכ לע

יחמיצסיסב , םשרמאללתופורתוןוירהתעינמלתולולג , לפטמהאפורלחוודלךילע חקורלוא ידכ

יאואםינוכיסעונמל - תויתפורתןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי . דחוימב , תוצובקהמתופורתיבגל

תואבה : וקיטויביטנא תומיוסמת ) ןוגכ פיר א ןיציפמ ( ; ןיאפק ; תופורת ןואכדתודגונ תחפשממ

םיילקיצירט ) ןימארפיסדןוגכ ( ; בלבתויעבבלופיטלתומיוסמתופורת ) ןונפאפורפןוגכ ,

ןוראדוימא ( ; אטבימסוח הובגםדץחלבלופיטל ) לולורפוטמןוגכ ( ; לופיטלתומיוסמתופורת

הביקיביכב ) ןוגכ ןידיטמיס ( ; םייתירטיפםימוהיזבלופיטלתומיוסמתופורת ) נוקולפןוגכ א לוז ,

נוקוטק א לוז ( ; לועישבלופיטלתומיוסמתופורת ) ןפרוטמורטסקדןוגכ ( ; ןירופסולקיצ , הפורת

לעהעיפשמה ה וסיחהתכרעמ תינ עונמלהרטמבףוגב לתשתייחד ; התחפשממתופורת - SSRIs

גוסמזדיסקואנימאונומימסוחו B ) MAO-IsTypeB .(

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , יאוולתועפותעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב .

דואמתוחיכשיאוולתועפות ) עיפשהלתויושע לפוטממרתוילע 1 לכמ 10 םילפוטמ ( :

הליח , לקןטבבאכ , תברצ , לושלש , תואלמתשוחת ןטבב , דוביא ןובאית , רועבתוחירפ , יבאכ

םירירשוםיקרפ .

תוחיכשיאוולתועפות ) לעעיפשהלתויושע 1 דע 10 לכמםילפוטמ 100 םילפוטמ ( : שארבאכ .

יאוולתועפות אל תוחיכש ) לעעיפשהלתויושע 1 דע 10 לכמםילפוטמ 1,000 םילפוטמ ( : ןדבוא

םעטהשוחביונישוא . הניאוזהעפות החיכש ךרדבו - ללכ תפלוח רחאלתועובשרפסמךות תקספה

בלופיטה תוילבט ליזימל . יושערבדה וןובאיתבהדירילליבוהל ל יתועמשמלקשמדוביא טעמב

דואמ םילפוטמ . אפורלתונפלשי הערפההםא שוחב םימירפסמתכשמנםעטה .

עפות ו יאוולת תורידנ ) לעעיפשהלתויושע 1 דע 10 לכמםילפוטמ 10,000 םילפוטמ ( : תויעב

דבכ .

יאוולתועפות דואמתורידנ ) לפוטממתוחפלעעיפשהלתויושע 1 לכמ 10,000 םילפוטמ ( : הדירי

םדיאתלשםימיוסמםיגוסב , תבאז ) תינומיאוטואהלחמ ( , רועהלשתורומחתובוגת , תובוגת

תויגרלא , רעישתרישנ , תופייע , סיזאירוספתויומדרועבתוחירפ , סיזאירוספבהרמחה ,

תרוחרחס , בהדירי תושיגר תינפוגה , ץוצקעוהשוחתרסוח .

וחווד םג תועפות יאוולה תואבה :

םימודאםדיאתלשהכומנהמר , תורומחתויגרלאתובוגת , םדהילכלשתקלד , שוחבתוערפה

חירהשוחלשידימתןדבואללוכחירה , הדרח ) םע םינימסת ןוגכ תוערפה הניש , תופייע , רסוח

היגרנא וא תלוכי תתחפומ בושחל וא זכרתהל ( ינימסתו ןואכד ) אכודמחורבצמלשמל ( ללגב

םעטבתוערפה , בלבלהתקלד , רירשקמנ , תעפשייומדםינימסת ) תופייעלשמל , תורומרמצ , באכ

ןורג , םירירשואםיקרפבאכ ( , םוח , רירשהםיזנאתמרלשהיילע ) זאניקופסופןיטארק ( םדב ,

שמשלרועהלשתרבגומתושיגר , התחפה העימשב , והיוקלהעימש / וא השוחת היוקל לש םישער

לוקרדעהב ) לשמל השיחל , לוצלצ ( םיינזאב .

ןפואבךילעהעיפשמולאיאוולתועפותמרתויואתחאםא רומח , הנפ / אפורלי .

תועפות יאוול תדחוימתוסחייתהתובייחמה :

דבכבתויעבלםורגללוכיליזימלםירידנםירקמב , תויושעדבכבתויעבהדואמםירידנםירקמבו

תויהל תורומח . יאוולתועפות תורומח תוללוכ םג םדיאתלשםימיוסמםיגוסבהדירי , תבאז

תינומיאוטואהלחמ (, תובוגת תורומח לש ה רוע , תויגרלאתובוגת תורומח , םדהילכבתקלד ,

רירשקמנואבלבלהתקלד .

שי דימאפורהתאעדיל :

ךלשיםא םינימסת הליחבןוגכ תכשמתמ תרבסומאל , בתויעב הביק , ןובאיתןדבוא ,

תופייעואהשלוח םייתרגשיתלב וא ךרועשתנחבהםא שוא םיבוהצםייניעבןבולה , ןתש

הריהבהאוצואליגרהמההכ ליגרהמ ) דבכבתויעבלםיירשפאםינמיס (

םא ךנה חתפמ / ת ןורגבאכ ה תורומרמצוםוחבהוולמ וא ואםומידלשהרקמב תורובח

םייתרגשיתלב ) םיגוסמםדיאתתמרלעתועיפשמהתולחמלםיירשפאםינמיס

םימיוסמ (

ןיחבמךנהםא / הנ רועהלשיתרגשאלןורוויחב , תירירהלש , ןרופיצהתטימלשוא ,

ץמאמבםייתרגשאלהמישנרצוקואהשלוחואתופייע ) הלחמלםיירשפאםינמיס

םימודאםדיאתתמרלעהעיפשמה (

המישניישקלשהרקמב , תרוחרחס , ןורגהוםינפהלשרקיעבתוחיפנ , הקמסה , ןטבבאכ

כמ שחךנהםאואהרכהדוביאוץוו / ה םיקרפבאכןוגכםינימסת , תושקונ , החירפ , םוח

וא תוחופנהפמילתוטולב / תולדגומ ) תורומחתויגרלאתובוגתלםיירשפאםינמיס (

שחךנהםא / החירפןוגכםינימסתה , םוח , דוריג , ןיחבמךנהםאואתופייע / תעפוהבהנ

םימודאםימתכ - רועהינפלתחתמםילגלגס ) םדילכתקלדלםיירשפאםינמיס (

םא ךנה חתפמ / ת רועהלשןהשלכתויעב

שחךנהםא / ה בגלןירקמההנוילעהןטבברומחבאכ ) בלבלתקלדלםיירשפאםינמיס (

שחךנהםא / וארירשבםירבסומיתלבבאכוהשלוחה ההכןתש ) םודא - םוח ) ( םינמיס

רירשקמנלםיירשפא (

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה , ךתשגרהביונישלחםאוא

תיללכה , דימאפורהםעץעייתהלךילע .

םידליבתויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפות :

דלילתנתינשתפסונהפורתלכלעןכויאוולתעפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע / ה !

האר / ןיבתובוגתויאוולתועפותי פורת ליעלוטרופשתודחוימתוית .

ןונימ :

דבלבאפורהתארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

ידמהשלחואידמהקזחליזימלהתעפשהיכםשורהתחתךניהםא , הנפ / חקורלואאפורלי .

םייתנשליגלתחתמםידליותוקוניתלללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת ) מתוחפללכךרדב - 12

" ג (.

םילפוטמ ליגלעמ 65 לבקלםילוכי תוילבט ותואבליזימל ה ומכןונימ םילפוטמ םירחאםירגובמ .

םיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי , לעעבקנשיפכ - לפטמהאפורהידי .

תרכזנשכדימהנמלוטילשיבוצקהןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , אלא מתוחפורתונםא - 4

האבההנמהתחיקלדעומלתועש . הזהרקמב וצקהןמזבהאבההנמהתאלוטילוןיתמהלשי ב .

דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושב !

שומישהןפוא :

סועללןיא ! םימטעמםעתוילבטהתאעולבלשי .

ליזימלתוילבטלוטילןתינ לכואילבואםע .

םוהיזהגוסביולתלופיטהךשמ , עיפשמאוהףוגבקלחהזיאלעוותרמוחתדימב . ךלרמאיאפורה

הפורתבשמתשהלךילעקוידבןמזהמכ .

לופיטהתליחתינפלםרוגהןגותפהתעיבקלתיתדבעמהקידבךורעלהבוח .

לעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע - אפורהידי .

םוילכתוילבטהתאתחקלבושח , ךלרמאאפורהשןמזהךשמללופיטבךישמהלו . חיטבירבדה

אתיחפיוןיטולחלאפרתיםוהיזהש תוילבטהתליטנתקספהרחאלותרזחליוכיסהת .

לערומשלשי - םירירקוםישביויהיםיעוגנהםירוזאהשךכ , םערישיעגמבאבשדוגיבףילחהלו

הלאםירוזא , ימויסיסבלע .

הלערהענמ !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / לעותוקוניתוא

ידי - תךכ הלערהענמ .

תאםא / רתיתנמםתלטנךדליואה , הנפ / אפורלדימי . יאופרלופיטבךרוצהיהייכןכתי . םינמיס

תנמבקעםימרגנה - שארבאכםיללוכליזימללשרתי , הליחב , תרוחרחסוןטבבאכ .

םורגלןיא אפורמתשרופמהארוהאללהאקהל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב / קיזהלהלולעאיהת . ןתתלא / וזהפורתי

ךיבורקל , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודבלשי םעפלכב לטונךניהש / הפורתת .

קוקזךניהםאםייפקשמביכרהלשי / םהלה .

הנסחא :

לעהלועהניאשהרוטרפמטבןסחאלשי 30ºC .

שי תירוקמההזיראבןסחאל . ןגהלשי רואמ .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחאה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . בלםישלאנ

רישכתהלשהגופתהךיראתל ! קפסלשהרקמלכב , ורבץעוויהלךילע חק הפורתהתאךלקפיסש .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר :

065 17 27564 00

ןרציה : ונ סלקיטיוצמראפסיטרב UK עב " מ

גייאהמראפסיטרבונרובע ' י , לזב , ץיווש

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה