לייקליר קרם לעור

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

07-05-2019

מרכיב פעיל:
PERMETHRIN
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
P03AC04
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
PERMETHRIN 5.0 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ASPEN BAD OLDESLOE GMBH, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
PERMETHRIN
איזור תרפויטי:
PERMETHRIN
סממני תרפויטית:
Is indicated for the treatment of scabies.
מספר אישור:
060 18 27015 06
תאריך אישור:
2013-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

07-05-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

07-05-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

12000000112270

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה רועל םרק רילקייל .)Permethrin) 5% w/w ןירטמרפ הליכמ תרפופשה .6 ףיעסב תטרופמ םיפסונה םיביכרה תמישר ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ .חקורה םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא .םיישדוח ליגל תחתמ תוקוניתל תדעוימ הניא הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל

.1

.)סאיבקס) תדרגב לופיטל תדעוימ רועל םרק רילקייל תוארקנה תופורת תצובקל תכייש רועל םרק רילקייל :תיטיופרת הצובק .םיליפט דגנ םירמוח םניהש ,םידיאורתריפ הפורתב שומיש ינפל

.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא םיביכרהמ דחא לכל ,םירחא םינירתריפ ,ןירטמרפל )יגרלא) שיגר התא

.תויצרחל וא )6 ףיעסב טרופמ) הפורתה הליכמ רשא םיפסונה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא רועל םרק רילקיילב שומישה ינפל ךלש חקורל וא אפורל הנפ ."םישדוח 23 ליג דע םידלי" ףיעסה תא הטמ האר ,תוקוניתב לפטמ התא םא

םיבכרומה תחפשממ םירחא םיחמצ וא תויצרחל יגרלא התאש עודי םא

הנפתש רחאל קר רועל םרק רילקיילב שמתשהל ךילע ,)compositae( .ךלש אפורל .וז הפורת עולבל ןיא .דבלב ירוע שומישל תדעוימ רועל םרק רילקייל

רוזא ,ןורגה וא ףאה ךותב) תויריר תומקר וא םייניעה םע עגממ ענמה

םימ םע דימ ףוטש ,ןיעב עגמ לש הרקמב .םיחותפ םיעצפ וא )ןימה ירבא .)תידיימ ןימז אוהו הדימב) )0.9% חלמ תסימת) ןיילס וא תופפכ שובלל וצרי םירחאב לופיטב םיקסוע יתרגש ןפואבש םישנאו ןכתי

.םיידיל ירשפא יוריג לכמ ענמיהל ידכ ץעוויהו רועב יוריג הווח התא םא רועל םרק רילקיילב שומישה תא קספה .רפתשמ אל הז םא אפורב .המזקא וא המטסא לש םימוטפמיס רימחהל הלולע רועל םרק רילקייל :םישדוח 23 ליג דע םידלי אלא ,םיישדוח ליגל תחתמ תוקוניתו םידוליב רועל םרק רילקיילב שמתשהל ןיא לופיט .תוטועפו תוקוניתב ןויסנ קיפסמ ןיא .ךכ ךל רמוא ךלש אפורה ןכ םא .הדומצ תיאופר החגשה תחת קר ןתניהל ךירצ םישדוח 23 ליג דע םידליב רועל םרק רילקיילו תורחא תופורת תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא עדיל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תארקנה הפורת לש גוס תעכ חקול התא םא חקורה וא אפורה תא .וז הפורתב שמתשתש ינפל דיאורטסוקיטרוק הקנהו ןוירה ,תורהל תננכתמ וא ןוירהב תאו ןכתיש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב ךניה םא .וז הפורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב יצעוויה תונוכמב שומישו הגיהנ .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךתלוכי לע העיפשמכ העודי אל רועל םרק רילקייל הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .butylated hydroxytoluene -ו formaldehyde הליכמ רועל םרק רילקייל יוריג וא )עגממ רוע תקלד :ןוגכ) תימוקמ תירוע הבוגתל םורגל םילולע הלא .תויריר תומקרלו םייניעל .ילזונ ןיפרפ םג הליכמ רועל םרק רילקייל לש תונימאה תא ןכלו תוליעיה תא תיחפהל לולע םרקה לש הז ליעפ אל רמוח .ןמזה ותואב שומישב רשא )המגרפאיד ,םימודנוק לשמל) סקטל ירצומ ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא .רירקו שבי ,יקנ רועהש אדו

ררקתהל רועל רשפאל ךילע ,לופיטה ינפל םימח םימב ץחרתמ ךנה םא

.םרקה תחירמ ינפל ךל יאדכ יתמו דציכ" האר) רועה לע םרקה לש הקד הבכש תוריהזב חרמ

)"?רועל םרק רילקיילב שמתשהל תוארל לכותש דע םרק דוע חורמל ךרוצ ןיא .רועב תולקב גפסנ םרקה

.רועה ינפ לע ותוא תחלצה יבגל קפס ךל שי םא .םוהיזה תא הריבעמ תחא החירמ בורל

.ךלש אפורב ץעוויה ,לופיטה .םיישדוח ליגל תחתמ תוקוניתב לופיטל המיאתמ הניא רועל םרק רילקייל

:אוה לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה תחא תרפופש דע

:םינש 12 ליג לעמ םידליו םירגובמ תרפופש יצחל דע :םינש 12 דע 6

:םידלי תרפופש עברל דע :םינש 5 דע 1

תרפופש תינימשל דע :הנש דע םיישדוח

:םיישדוח ליגל תחתמ תוקוניתו םידולי ףסונב האר) ןונימ לע ץילמהל ןתינ אלו וז ליג תצובק יבגל ןימז לבגומ עדימ ונשי .)"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא" תחת 2 ףיעס לש ויכרצל םאתהב םאתומ תויהל לוכי ןונימה .היחנה קר אוה הלעמ עדימה וכרטצי םימייוסמ םירגובמ ,המגודל .לפוטמה לש ףוגה ינפ חטשלו לפוטמה תרפופשב שמתשהל וכרטציו ןכתיש םירגובמ םנשי .םרק לש רתוי הלודג תומכ .תורפופש יתשמ רתוי חורמל ןיא ךא ,תפסונ ?רועל םרק רילקיילב שמתשהל ךל יאדכ יתמו דציכ .דבלב ירוע שומישל איה רועל םרק רילקייל תויריר תומקר םע עגמב אובל וא םייניעל סנכיהל םרקל רשפאל אל דפקה ירקמ עגמ םא .םיחותפ םיעצפ וא )ןימה ירבא רוזא ,ןורגה וא ףאה ךותב) .םימ םע תוידוסיב ףוטשל שי ,שחרתמ תופכו םיידיה תופכ ,ראווצה ללוכ ףוגה לכ לע םרקה תא חורמל םיכירצ םירגובמ םיעוגנ תומוקמ ליכמ הז רוזא ןכ םא אלא םינפהו שארה תא לולכל אלש ןתינ .םיילגרה םיידיה תועבצא ןיבש רוזאה ,םרקה תא םיחרומ רשאכ .)ב

גה תידרק) סאיבקס-תדרגב יתב ,םיקפרמה ,דיה ףכ שרוש יקרפ ,)םיילגרהו םיידיה ינרופיצל תחתמ םג) םיילגרהו .הרתי תוריהזב םילפוטמ תויהל םיכירצ ןבשיהו םיינוציחה ןימה ירבא ,יחשה .הזחה לע םג חרמיהל ךירצ םרקה ,םישנב םידלי ,םיידיה תופכ ללוכ ,ףוגה לכ לע דיחא ןפואב םרקה תא חורמל םיכירצ םידלי ביבסמ רועב םיקלח לולכל ןיא .תפקרקו םיינזוא ,םינפ ,ראווצ ,םיילגרה תופכ .םייניעהו )םרקה תא קקלל ןתינו רחאמ) הפל שובלל םיכירצ םידלי ,ךרוצה תדימב .םיידיהמ םרקה תא קקללמ ךדלי לע רומש .תופפכ ךירצ םישדוח 23 ליג דע םידליב לופיט ןכל .תוטועפו תוקוניתב ןויסנ קיפסמ ןיא .הדומצ תיאופר החגשה תחת קר תושעיהל םישישק ומכ הרוצה התואב םרקב שמתשהל םיכירצ )םינש 65 לעמ) םישישק םילפוטמ דיפקהל שי .תפקרקבו םיינזואב ,םינפב םג לפטל שי ,ףסונב לבא םירגובמ .םייניעל ביבסמ םירוזאה לע םרקה תחירממ ענמיהל ?רועל םרק רילקיילב שמתשהל יאדכ ןמז המכ ךשמל לע םרקה תא ראשה .הקיפסמ ללכ ךרדב רועל םרק רילקייל לש תחא החירמ וא תחלקמ ,הצחרמ ענמיה .הלילל ,המגודל ,תוחפל תועש הנומשל רועה ,םא .לופיטה תחלצה תא ןכסל לוכי הזש םושמ ,וז הפוקת ךלהמב הפיטש הנומש תפוקת ךלהמב ךידי תא ףוטשל ךירצ התא ,ללכה ןמ אצוי ןפואב ותוא .דיה ףכ שרוש יקרפו םיידיה רוזא לע םרקה תא שדחמ חרמ זא ,תועשה ירבא ,ןבשי) לפוטמה רועה לש םירחא םיקלח ףוטשל ךירצ התא םא לח רבדה .)םיינוציח ןימ .םימו ןובס םע רועה תא ףוטש וא חלקתה ,תוחפל תועש הנומש רחאל הקיפסמ ללכ ךרדב תחא החירמ ,תומייקתמ ולא שומיש תוארוהש החנהב רוזחל ךרוצ היהיו ןכתי ,יבקע וא שדוחמ עגנ לש םירקמב ,םלוא .חלצומ לופיטל .םימי 7 רחאל לופיטה לע תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא דבלב ינוציח שומישל תועטב םרקה תעילב לש הרקמב תושעל המ םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו רתוי הובג ןונימ תועטב תחקל םא ןובסב ףדועה םרקה תא ףוטש ,שרדנהמ רתוי הלודג תומכב תשמתשה םא .אפורב ץעוויה ,םהשלכ יוריג ינמיס שי םא .םימח םימבו .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .הפורת חקול ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות

.4

יאוול תועפותל םורגל לולע רועל םרק רילקיילב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת .אפור םע דימ ץעוויה השקבב ,תושחרתמ תורומח רתי תושיגר תובוגת םא .רועל םרק רילקיילב רתוי שמתשהל ןיא הז הרקמב :)םישנא 10 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע( תוחיכש )היזתסרפ) רועב תוליגר אל תושוחת וא רועה לש תוימומדא ,)Pruritus) דרג ,םלוא .תוחיכש ןניה שבי רוע םג ומכ רועב הבירצ תשוחת ,ץוצקע ,גודגד ומכ תוחל ימרק .המצע הלחמהמ האצותכ שחרתהל םג םילוכי הלאכ םימוטפמיס המזקא) רועב החירפהו דרגה .שבי רועל בקוע לופיטכ םיצלמומ טבמא ינמשו הז .לופיטה םות רחאל תועובש 4 דע ךשמיהל םילוכי )סאיבקס-תדרג רחאל .תותמה סאיבקס-תדרגה תוידרקל הבוגת תובקעב םרגנ ,תשקיע ןיידע הלחמהש םשורה ךל שי רועל םרק רילקיילב שומישה רחאל םא .בוש םרקה תחירמ ינפל ךלש אפורל הנפ השקבב :)םישנא 10,000 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע הלא( דואמ תורידנ היצטנמגיפו )קיקז תקלד) רעיש יקיקז לש תקלד ,)excoriations) רועב םיעגנ .רועל םרק רילקיילב שומישה ןמזב וחווד רועה לש תתחפומ ןירתריפ תצובקמ םיביכרש ןמזב המישנ יישק לע וחוויד םישיגר/םיגרלא םישנא .שומישב ויה :)םייקה עדימהמ תויוחיכש ךירעהל ןתינ אל( תועודי אל .לפוטמה רועה רוזאל רבעמ טשפתהל הלולע רשא תדפרס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא חוודל ןתינ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הנייוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות

י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il) :רושיקל הסינכ

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהו םתייאר הדשל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה יבג לע עיפומה )exp. date) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה .איפקהל ןיא .25°C לעמ ןסחאל ןיא

רחואי אלו ,םישדוח 6 ךשמב שמתשהל ןתינ הנושארה החיתפה רחאל

.הגופתה ךיראתמ ףסונ עדימ

.6

- םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Triglycerides )medium chain), glyceryl monostearate, macrogol

)2) cetyl ether, glycerol, isopropyl myristate, cetomacrogol 1000,

wool alcohols, formaldehyde solution )2 ףיעס האר), liquid paraffin )2 ףיעס האר), carbomer 974P, butylated hydroxytoluene )E321) )2 ףיעס האר), sodium hydroxide and purified water. - הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

עיגמו )off-white) טאיוו-ףוא דע ןבל םרק אוה רועל םרק רילקייל

.םרק לש םרג 30 הליכמה תרפופשב .הוקת חתפ ,25 לזב 'חר ,מ"עב )לארשי) ןיילקתימסוסקלג :םושירה לעב

.הינמרג ,ולסדלוא דאב ,GmbH ולסדלוא דאב ןפסא :ןרצי

.2016 רבוטקוא :ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

060-18-27015

,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה .GSK לש תורבחה תצובק לש תונייכזב וא תולעבב םניה רחסמ ינמיס .הלש ןייכזה וא GSK לש תורבחה תצובק 2019©

Lyc PT v6A.2

1986 — )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بسح ءاودلا ق

وسي دلجلل ميرك ريلكيلا .)Permethrin) 5% w/w نيرتيمريپ ىلع ةبوبنلأا يوتحت .6 ةرقفلا يف ةلصفم ةيفاضلإا تابكرملا ةمئاق تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةزجوم مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كلجأ نم ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا .نيرهشلا رمع نود عضرلل صصخم ريغ ءاودلا ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ

)1

.)scabies) برجلا جلاعل صصخم دلجلل ميرك ريلكيلا داوم يهو ،تاديئورتيريپ ةامسملا ةيودلأا ةليصفل يمتني دلجلل ميرك ريلكيلا :ةيجلاعلا ةليصفلا .تايليفطلل ةداضم ءاودلا لامعتسإ لبق

)2

:اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا تابكرملا نم دحاو لكل ،ىرخأ تانيرتيريپ ،نيرتيمريپ ـل )يجريلأ)

اساسح تنك .ناوحقلأل وأ )6 ةرقفلا يف ةلصفم) ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت دلجلل ميرك ريلكيلا لامعتسإ لبق كب صاخلا يلديصلا وأ كبيبط عجار

ارهش 23 رمع ىتح لافطلأا« ةرقفلا هاندأ رظنأ ،عضرلا جلاعت تنك اذإ

ةبكرملا ةليصف نم ىرخأ تاتابنل وأ ناوحقلأل ةيساسح كيدل نأب

امولعم ناك اذإ

.كبيبط عجارت نأ دعب طقف دلجلل ميرك ريلكيلا لامعتسإ كيلعف ،)compositae( .ءاودلا اذه علب زوجي لا .طقف دلجلا ىلع لامعتسلإل صصخم دلجلل ميرك ريلكيلا

ةقطنم ،ةرجنحلا وأ فنلأا لخاد) ةيطاخملا ةيشغلأا وأ نينيعلا عم سامتلا بنجت

ءاملاب

لااح لسغإ ،نيعلا عم سامتلا لاح يف .ةحوتفملا حورجلا وأ )ةيلسانتلا ءاضعلأا .)يروف لكشب

ارفوتم ناك اذإ) )0.9% حلم لولحم) يحلم لولحم وأ ءادترإب ينيتور لكشب نيرخلآا جلاعب نوكمهنملا صاخشلأا بغري نأ زئاجلا نم

.نيديلل لمتحم جيهت يأ بنجتل كلذو تازافقلا لاح يف بيبطلا رشتسإو دلجلا يف جيهت نم تيساق اذإ دلجلل ميرك ريلكيلا لامعتسإ نع فقوت .كلذ نسحت مدع .اميزكلإا وأ وبرلا ضارعأ مقافت ىلإ دلجلل ميرك ريلكيلا يدؤي دق

:

ً

ارهش 23 رمع ىتح لافطأ اذإ لاإ ،نيرهش رمع نود عضرلاو ةدلاولا يثيدح ىدل دلجلل ميرك ريلكيلا لامعتسإ زوجي لا نإ .راغصلا لافطلأاو عضرلا صوصخب ةيفاك ةبرجت دجوت لا .كلذ لعفب بيبطلا كربخأ .ةثيثح ةيبط ةبقارم تحت طقف متي نأ بجي

ارهش 23 رمع ىتح لافطلأا جلاع دلجلل ميرك ريلكيلاو ىرخلأا ةيودلأا ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ لبق يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو .ديئوريتسوكيتروك ىمسي عون نم ءاود

ايلاح لمعتست تنك اذإ صخلأاب ءاودلا اذه لامعتسإ عاضرلإاو لمحلا ،لمحلل نيططخت وأ لماح كنأ زئاجلا نم هنأب نيدقتعت ،ةعاضرلا وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ .ءاودلا اذه لامعتسإ لبق يلديصلا وأ بيبطلا يريشتسإ تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا .تانكاملا ليغشت وأ ةقايسلا ىلع كتردق ىلع رثؤي هنأ ىلع فورعم ريغ دلجلل ميرك ريلكيلا ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم

.butylated hydroxytoluene

ــ و formaldehyde ىلع دلجلل ميرك ريلكيلا يوتحي نينيعلا جيهت وأ )يسامتلا دلجلا باهتلإ :لثم) يعضوم يدلج لعف در ثودح ىلإ يدؤت دق يتلا .ةيطاخملا ةيشغلأاو .لئاس نيفاراپ ىلع

اضيأ يوتحي دلجلل ميرك ريلكيلا سكتلالا تاجتنم ةيقوثوم نم كلذكو ةعاجنلا نم فعضت دق ميركلا يف ةلاعفلا ريغ ةداملا هذه .تقولا سفن يف لمعتست يتلا )امغارفايد ،تامودنوك

لاثم) ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك

)3

مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .

امئاد بيبطلا تاميلعت بسح لامعتسلإا بجي

اقثاو نكت .درابو فاج ،فيظن دلجلا نأب دكأت

.ميركلا نهد لبق دربي ىتح دلجلا كرت كيلع ،جلاعلا لبق نخاس ءامب محتست تنك اذإ

لمعتست نأ ريدجلا نم ىتمو فيك« رظنأ) دلجلا ىلع ميركلا نم ةقيقر ةقبط رذحب نهدإ

)»؟دلجلل ميرك ريلكيلا عيطتست يكل ميركلا نم ديزملا نهدل ةجاح دجوت لا .دلجلا يف ةلوهسب ميركلا صتم

.دلجلا حطس ىلع هتيؤر .كبيبط رشتسإ ،جلاعلا حاجن صوصخب كش كيدل ناك اذإ .

ابلاغ ثولتلا ليزي ةدحاو ةرم نهدلا

.نيرهش رمع نود عضرلا ىدل جلاعلل مئلام ريغ دلجلل ميرك ريلكيلا

:وه يدايتعلإا يئاودلا رادقملا .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا ةدحاو ةبوبنأ ىتح :ةنس 12 رمع قوف لافطلأاو رابكلا ةبوبنأ فصن ىتح :ةنس 12 ىتح 6 :لافطلأا ةبوبنأ عبر ىتح :تاونس 5 ىتح 1

ةبوبنأ نمث ىتح :ةنس ىتح نيرهش

:نيرهش رمع نود عضرلاو ةدلاولا يثيدح يئاود رادقم ىلع ةيصوتلا نكمي لاو رمعلا نم ةئفلا هذه لوح ةدودحم تامولعم رفوتت .)»ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت« 2 ةرقفلا رظنأ ةفاضلإاب)

اقفو يئاودلا رادقملا ةمءلام نكمي .تاميلعت ةباثمب طقف يه هلاعأ ةرفوتملا تامولعملا .ميركلا نم ربكأ ةيمكل رابكلا ضعب جاتحيس ،

لاثم .همسج حطس ةحاسمو جلاعملا تاجايتحلإ نهد زوجي لا نكل ،ةيفاضإ ةبوبنأ لامعتسلإ اوجاتحي نأ زئاجلا نم يذلا رابكلا ضعب كلانه .نيتنثإ نيتبوبنأ نم رثكأ ?دلجلل ميرك ريلكيلا لمعتست نأ ريدجلا نم ىتمو فيك .طقف دلجلا ىلع لامعتسلإل وه دلجلل ميرك ريلكيلا فنلأا لخاد) ةيطاخملا ةيشغلأا سملاي نأ وأ نينيعلل لخدي نأ ميركلل حمست لاأ ىلع صرحإ بجي ،ةفدصلاب سملات ثدح اذإ .ةحوتفملا حورجلا وأ )ةيلسانتلا ءاضعلأا ةقطنم ،ةرجنحلا وأ .ءاملاب

اديج لسغلا يتحارو نيديلا يتحار ،ةبقرلا كلذ يف امب مسجلا ةفاك ىلع ميركلا نهد رابكلا ىلع بجوتي نكامأ ىلع يوتحت ةقطنملا هذه تناك اذإ لاإ هجولاو سأرلا كلذ لمشي لاأ نكمي .نيمدقلا دنع دئازلا رذحلا يخوت بجي ،ميركلا نهد دنع.)برجلا ةثع) scabies ̶ برجلاب ةباصم يغسر ،)نيمدقلاو نيديلا رفاظأ تحت

اضيأ) نيمدقلاو نيديلا عباصأ نيب ام ةقطنم جلاع .ةيللأاو ةيجراخلا ةيلسانتلا ءاضعلأا ،نيطبلإا ،عاوكلأا ،نيديلا .ردصلا ىلع ميركلا نهد

اضيأ بجي ،ءاسنلا ىدل

لافطلأا ،نيديلا يتحار كلذ يف امب ،مسجلا ةفاك ىلع سناجتم لكشب ميركلا نهد لافطلأا ىلع بجوتي دلجلا نم ءازجأ كلذ لمشي لاأ بجي .سأرلا ةورفو نينذلأا ،هجولا ،ةبقرلا ،نيمدقلا يتحار .نينيعلاو )ميركلا قعل ةيناكملإ

ارظن) مفلل طيحملا تازافقلا ءادترإ لافطلأا ىلع بجوتي .نيديلا ىلع دوجوملا ميركلا قعلي لاأب كلفط ىلع ظفاح .ةجاحلا تعد اذإ .راغصلا لافطلأاو عضرلا ىدل ةيفاك ةبرجت دجوت لا .ةثيثح ةيبط ةبقارم تحت طقف متي نأ بجي

ارهش 23 رمع ىتح لافطلأا ىدل جلاعلا نإف اذل نونسملا وه امك ةقيرطلا سفنب ميركلا لامعتسإ )ةنس 65 رمع قوف) نينسملا نيجلاعملا ىلع بجوتي بجي .سأرلا ةورفو نينذلأا ،هجولا جلاع

اضيأ بجي ،كلذل ةفاضلإابو نكل رابكلا ىدل .نينيعلا لوح قطانملا ىلع ميركلا نهد بنجت ىلع صرحلا ؟دلجلل ميرك ريلكيلا لامعتسإ ريدجلا نم نمزلا نم ةرتف يلأ ةينامث ةدمل دلجلا ىلع ميركلا كرتأ .دلجلل ميرك ريلكيلا نم ةدحاو ةرم نهدلا يفكي ةداع هذه للاخ فطشلا وأ مامحتسلإا ،لاستغلإا نع عنتمإ .ليللا للاخ ،

لاثم ،لقلأا ىلع تاعاس لسغ كيلع بجوت ،ةيئانثتسإ ةلاح يفو ،اذإ .رطخلل جلاعلا حاجن ضرعي دق كلذ نلأ ،ةرتفلا يمصعمو نيديلا ةقطنم ىلع

اددجم ميركلا نهد بجي ذئنيح ،تاعاس ةينامثلا ةرتف للاخ كيدي ،ةيللأا) جلاعملا دلجلا نم ىرخأ ءازجأ لسغ كيلع بجوت اذإ قبطني رملأا سفن .نيديلا .)ةيجراخلا ةيلسانتلا ءاضعلأا .ءاملاو نوباصلاب دلجلا فطشأ وأ محتسإ ،لقلأا ىلع تاعاس ةينامث رورم دعب جلاعلا نوكيل يفكي ةداع ةدحاو ةرم نهدلا نإف ،قبطت هذه لامعتسلإا تاميلعت نأب

اضارتفإ راركت رملأا بلطتي نأ زئاجلا نمف ،اهروهظ رركت وأ ةفلآا ددجت تلااح يف ،نكل .

احجان .مايأ 7 دعب جلاعلا هب ىصوملا يئاودلا رادقملا زواجت زوجي لا طقف يجراخلا لامعتسلإل أطخلاب ميركلا علب ةلاح يف فرصتلا ةيفيك رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل وأ بيبطلل

لااح هجوت ،ءاودلا نم أطخلاب لفط علب اذإ .كعم ءاودلا ةبلع ربكأ يئاود رادقم أطخلاب تلمعتسإ اذإ اذإ .نخاسلا ءاملاو نوباصلاب ميركلا ضئاف لسغإ ،بولطملا نم ربكأ ةيمك تلمعتسإ اذإ .بيبطلا رشتسإف جيهت تاملاع يأ تدجو .بيبطلا ةيصوت بسح جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي لك يف يئاودلا رادقملا نم دكأتلاو ءاودلا عباط صيخشت بجي ! ةمتعلا يف ةيودلأا لمعتست لا .كلذ رملأا مزل اذإ ةيبطلا تاراظنلا عض .ءاود اهيف لمعتست ةرم .يلديصلا وأ بيبطلا رشتسإ ،ءاودلا لامعتسإ لوح ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ ةيبناجلا ضارعلأا

)4

.نيلمعتسملا ضعب دنع ةيبناج

اضارعأ ببسي دق دلجلل ميرك ريلكيلا لامعتسإ نإ ،ءاود لكب امك .اهنم

ايأ يناعت لاأ زئاجلا نم .ةيبناجلا ضارعلأا ةمئاق نم شهدنت لا لا ةلاحلا هذه يف .

لااح بيبطلا ةراشتسإ ءاجرلا ،ةيساسحلا طرفل ةديدش لعف دودر تلصح اذإ .دلجلل ميرك ريلكيلا دعب لمعتست :)صاخشأ 10 لك نم 1 ىتح ىدل رهظت نأ اهنأش نم( ةعئاش لثم )paraesthesia) دلجلا يف يدايتعإ ريغ روعش وأ دلجلا رارمحإ ،)Pruritus) ةكح لثم ،نكل .ةعئاش ضارعأ يه دلجلا فافج

اضيأ كلذك دلجلا يف ةقرحب روعشلا ،زخو ،ةغدغد مامحتسلإا تويزو بيطرتلا تاميرك نإ .هتاذ ضرملا ةجيتن ثدحت نأ نكمي ضارعلأا هذه نأ نكمي )برج دعب اميزكإ) دلجلا يف حفطلاو ةكحلا نإ .دلجلا فافجل يلات جلاعك اهب ىصوم .ةتيملا برجلا ةثعل لعف در ءارج جتني كلذ .جلاعلا ءاهتنإ دعب عيباسأ 4 ىتح ارمتسي ،دلجلل ميرك ريلكيلا لامعتسإ دعب ىتح

ايصعتسم لاز ام ضرملا نأب عابطنإ كيدل ناك اذإ

اددجم ميركلا نهد لبق كبيبط عجار ءاجرلا :)صخش 10,000 لك نم 1 ىتح ىدل رهظت نأ اهنأش نم(

ً

ادج ةردان غبصت ةلقو )بيرجلا باهتلإ) رعشلا تابيرج باهتلإ ،)excoriations) ةيدلج تافآ نع غلب .دلجلل ميرك ريلكيلا لامعتسإ ةرتف ءانثأ دلجلا نم تابكرمل مهلامعتسإ ءانثأ سفنتلا يف تابوعص نع اوغلب ايجريلأ مهيدل/نيساسحلا صاخشلأا .نيرتيريپ ةليصف :)ةرفوتملا تامولعملا نم اهمييقت نكمي لا( ةفورعم ريغ .ةجلاعملا دلجلا ةقطنم زواجتي امب دتمي دق يذلا ىرش يبناج ضرع نم يناعت امدنع وأ ةيبناجلا ضارعلأا ىدحإ تمقافت اذإ ،يبناج ضرع رهظ اذإ ةرازول ةيبناج ضارعأ نع غيلبتلا ناكملإاب .بيبطلا ةراشتسإ كيلع ،ةرشنلا هذه يف ركذي مل دوجوملا »يئاود جلاع بقع ةيبناج ضارعأ نع غيلبت« طبارلا ىلع طغضلا ةطساوب ةحصلا ىلإ كهجوي يذلا )www.health.gov.il) ةحصلا ةرازو عقومل ةيسيئرلا ةحفصلا ىلع :طبارلا حفصت قيرط نع وأ ،ةيبناج ضارعأ نع غيلبتلل رشابملا جذومنلا

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

؟ءاودلا نيزخت ةيفيك

)5

ةيؤر لاجم نع

اديعب قلغم ناكم يف ءاود لكو ءاودلا اذه ظفح بجي !ممستلا بنجت

ؤيقتلا ببست لا .ممستلاب مهتباصإ يدافتل كلذو ،عضرلا وأ/و لافطلأا يديأ لوانتمو

. بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودب ىلع رهظي يذلا )exp. date) ةيحلاصلا خيرات ءاضقنإ دعب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا

.رهشلا سفن نم ريخلأا مويلا ىلإ ةيحلاصلا خيرات ريشي .ةبلعلا رهظ .ديمجتلا زوجي لا .ةيوئم ةجرد 25 قوف نيزختلا زوجي لا

ءاهتنإ خيرات نم رخأتي لاو ،ىلولأا حتفلا ةيلمع دعب رهشأ 6 ةدمل لامعتسلإا ناكملإاب

.ةيحلاصلا ةيفاضإ تامولعم

)6

ــــ

اضيأ ةلاعفلا ةداملل ةفاضلإاب ءاودلا يوتحي

Triglycerides )medium chain), glyceryl monostearate, macrogol )2)

cetyl ether, glycerol, isopropyl myristate, cetomacrogol 1000, wool

alcohols, formaldehyde solution )2 ةرقفلا رظنأ), liquid paraffin )2 ةرقفلا رظنأ), carbomer 974P, butylated hydroxytoluene )E321) )2 ةرقفلا رظنأ), sodium hydroxide and purified water. ــــ ةبلعلا ىوتحم وه امو ءاودلا ودبي فيك

ةبوبنأ نمض رفوتم )off-white) تياو فوأ ىتح ضيبأ ميرك وه دلجلل ميرك ريلكيلا

.ميركلا نم مارغ 30 ىلع يوتحت اڤكت ــ حتيپ ،25 لزاب عراش ،.ض.م )ليئارسإ) نيلاكثيمسوسكلاچ :زايتملإا بحاص

ايناملأ ،ولسدلوأ داب ، GmbH ولسدلوأ داب نپسأ :جتنملا

نيرشت :خيرات يف صخ

رو صح

ف اهاوتحمو ةرشنلا هذه ةغيص ةحصلا ةرازو ترقأ

2016 لولأا 060-18-27015 :ةحصلا ةرازو يف يموكحلا ةيودلأا لجس يف ءاودلا لجس مقر

مغرلا ىلع .ركذملا ةغيصب ةرشنلا هذه ةغايص تمت ،ةءارقلا نيوهتو ةلوهس لجأ نم

.نيسنجلا لاكل صصخم ءاودلا نإف ،كلذ نم .GSK تاكرش ةعومجم زايتمإب وأ ةيكلمب ةيراجتلا تاملاعلا .اهب صاخلا زايتملإا بحاص وأ GSK تاكرش ةعومجم 2019 ©

Lyc PT v6A.2

Total Colours & Varnishes: 1

BLACK

Total Special Finishes: 0

2

Harmony AMS

Artwork Information Panel

Manufacturing Site Number:

12000000112270

Manufacturing Site(s):

ASPEN_BAD OLDESLOE_GERM

Product Market Trade Name:

Lyclear

Approving Market(s):

Israel-ISR

Print Process:

Colour Standard Reference:

Technical Drawing

(Do NOT include version number):

BE66_170X594

Material Spec.

(Do NOT include version number):

Material Type:

AIP_Production_V_INDD - 04_2017 - Harmony - Version 2

Body Text Size:

7.0pt

Smallest Text Size:

7.0pt

Leading:

8.0pt

Horizontal Scale:

100%

Microtext:

Additional Info (1):

Additional Info (2):

Additional Info (3):

Artwork copyright is the property of the GSK Group of Companies. All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork.

The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers.

The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.

200 mm Measuring Bar

If an e-banner DOES NOT appear on the top of this document, THEN this document has NOT been printed from the Harmony system.

IMPORTANT

GSK LOC is responsible to

approve the change

documentation, artwork brief

and final artwork, ensuring

that it is accurate, consistent

and complete.

GSK SDC is responsible for site

technical requirements and

pre-press suitability.

GSK Market is responsible

to advise SDC when changes

required impact the following:

Formulation

Tablet embossing

Storage conditions

Shelf Life

NOTE TO MARKET

Local approvers must ensure that trade mark and

copyright statements included in the brief

comply with guidance provided by

Legal: Global Trade Marks.

ASPEN BAD OLDESLOE

Site Additional Artwork Information Panel

Production Site:

ASPEN_BAD OLDESLOE_GERMANY

Superseded Manufacturing Site Number:

12000000109244

Page 1 of 2

Project: CO-0020110

Site Code: 12000000112270

Document: PPC-4901277

Version: 2

Operator: IAK99915

Date/Time Created: 16.Apr.2019 18:20 GMT+1

e-Banner

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה