לוקסיקום 5 מגמל וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-05-2017

מרכיב פעיל:
MELOXICAM
זמין מ:
COMEX LTD
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
MELOXICAM 5 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי, תת-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NORBROOK LABORATORIES LTD, IRELAND
סממני תרפויטית:
Dogs: Alleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.Reduction of post-operative pain and inflammation following orthopaedic and soft tissue surgery.Cats:Reduction of post operative pain after ovrariohysterectomy and minor soft tissue surgery.
מספר אישור:
150 41 33607 00
תאריך אישור:
2018-07-31

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

14-11-2017

ע עבקנ הז ןולע טמרופ

"

ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י

טסוגוא

2013

דבלב ירנירטו שומישל

ירנירטו אפור םשרמ בייח

םוקיסקול

5 mg/ml

ירנירטו

mg/ml Veterinary

5

Loxicom

הקרזהל הסימת

םילותחו םיבלכל

מ

ליעפ ביכר

:

Meloxicam 5 mg/ml

םג ליכמ רישכתה

Ethanol, anhydrous 150 mg/ml

תיטיופרת הצובק

:

ידיאורטס וניאש תקלד דגונ

תחפשממ

NSAIDs

תויוותה

:

םיבלכב

תוערפה בקע םימרגנה באכו תקלד לש הלקהל

תוינורכו תויטוקא רירש דלש

תקלדו םיבאכ תתחפהל תוכר תומקרבו םיידפותרוא םיחותינ רחאל

םילותחב

תחפהל רוקיע יחותינ רחאל םיבאכ ת

Ovariohysterectomy

תוכר תומקרב םיירונימ םיחותינו

דגנ תויוותה

:

ב שמתשהל ןיא תויח תוקינמ וא תורה

ב שמתשהל ןיא םילבוסה םיבלכ

ןוגכ לוכיעה תכרעמב תוערפהמ ו יוריג םומיד

דבכ דוקפתב תוערפה

תוילכ וא בל

תוערפה לש

מי

םימ

שמתשהל ןיא ל תושיגר העודי םא ביכרמ

ל וא ליעפה

יביכר

רישכתה לש םירחא

מ תוחפ תונב תויחב שמתשהל ןיא

תועובש

מ תוחפ םילקושה םילותחבו

"

יאוול תועפות

:

תחפשממ תופורתב שומישל תוינייפוא יאוול תועפות

NSAIDs

ןוגכ ןובאת דוביא

האקה

לושלש

האוצב רתסנ םד

היתפא

כ לשכ יל םיתיעל וחווד יתי

לופיטה לש ןושארה עובשב ללכ ךרדב תושחרתמ ולא יאוול תועפות םיבלכב

לופיטה םויס רחאל תומלענו תופלוח םירקמה בורבו

ךא םירידנ םירקמב

םורגל ףאו תורומח תויהל תולולע דאמ תוומל

הב לפטל שיו שחרתהל תולולע תוידיאוטקליפנא תובוגת דואמ םירידנ םירקמב יטמוטפמיס ןפואב ם

הז ןולעב תורכזומ ןניאש תועפות וא תורומוח יאוול תועפות תועיפומ םא

רנירטול תונפל שי

רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

"

לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד יתפורת

"

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה יאוול תועפות

ע וא

"

רושיקל הסינכ י

formType=AdversEffectMedic@moh.go

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?

v.il

ןונימ

:

םיבלכ

הנמ הדיחי

לש

"

meloxicam

לכ

"

םויל ףוג לקשמ ג

רמולכ

"

ל ל

"

ףוג לקשמ ג

םילותח

לש הדיחי הנמ

"

meloxicam

ק לכל

"

ףוג לקשמ ג

רמולכ

0.06

"

קל ל

"

ףוג לקשמ ג

ןתמ ךרד

:

םיבלכב

רירש תוערפהב

דלש

תירוע תת תחא הקירז

תא ליכמה היתשל ףיחרת תתל ןתינ לופיט ךשמהל רמוחה

Meloxicam

לש ןונימב

"

meloxicam

ק לכל

"

ףוג לקשמ ג

רחאל

הקירזה ןתממ תועש

םיחותינ רחאל באכ תתחפהל

ךשמב

תועש

תינה ינפל תירוע תת וא תידירו ךות תחא הקירז חו

אמגודל תיצקודניא ןמזב

המדרהה

םילותחב

תוכר תומקרבו רוקיע יחותינ רחאל באכ תתחפהל

חותינה ינפל תירוע תת תחא הקירז

ןמזב אמגודל המדרהה תיצקודניא

הפורתב לופיטה ךלהמב םוהיז תורוקמל הפישחמ ענמהל שי

ןוכנ ןתמל

:

תקייודמ הנמ לע דיפקהל שי

ןוסחא תוארוה

ל תחתמ רדחה תרוטרפמטב ןוסחא

םדי גשיהמ קיחרהל שי םתייארו םידלי לש

הזיראה לע עבטומה ףקותה גפ ךיראת רחאל שמתשהל ןיא

הנושאר החיתפ רחאל

דע רישכתב שמתשהל ןתינ

הזיראה תחיתפמ םוי

תורהזא

תודחוימ

יאוול תועפות תועיפומ םא

ה תא קיספהל שי לופיט

רנירטוול תונפלו

תושבייתהמ תולבוסה תויחב שמתשהל ןיא

חפנב הדירימ

לזונ

םדה

םד ץחלב הדירימ וא

ןוכיס בקע

ירשפא רבגומ תוליערל

תוילכ

םילותחב

ב וא היתשל םוקיסקולב יכשמה לופיט תתל ןיא

NSAIDs

הפה ךרד ןתמל םירחא

ןונימ עבקנ אלש ןוויכ הפה ךרד רזוח ןתמל חוטב

ןיב תובוגת

-

תויתפורת

:

תצובקמ תורחא תופורת םע שמתשהל ןיא

NSAIDs

םינתשמ

םיטנלוגאוק יטניא

ביטנא תצובקמ תוקיטוי ו םידיזוקילגונימא םינובלחל ההובג הרישק םע תופורת םייושע

תורחתהל תוליער תועפשהל ךיבוהלו הרישקב

ןיא ב שמתשהל םוקיסקול תצובקמ תורחא תופורת םע דחי

NSAIDs

םידיאורטסוקיטרוקוקולג וא

תוילכל תוליערל ןוכיס םע תופורתב ליבקמב שמתשהל ןיא

המדרהה תעב ןוכיסב תואצמנה תויחב

תורגובמ תויחב לשמל

ירוע תת וא ידירו ךות םילזונב לופיט לוקשל שי המדרהה ךלהמב

ו המדרה לש ינמז וב ןתמב

NSAID

לכה דוקפתל ןוכיס לולשל ןתינ אל תוי

שי ןכ לעו יאוולה תועפות תא ריבגהל וא תופסונ יאוול תועפותל םורגל לולע תויתקלד יטנא תופורתב םידקמ לופיט תוחפל לש ןמז ךשמב ןהלש םדוק ןתממ ענמהל

םוקיסקולב לוםיטה תליחת ינפל תועש

ךשמ תעיבק ךרוצל דוק ושמתשה ןהב תופורתה לש תויטניקוקמרפה תונוכתב בשחתהל שי ןמזה

רתי תנמ

:

לש הרקמב יטמוטפמיס ןפואב לפטל שי רתי תנמ תליטנ

תורהזא לפטמל

:

באכ םורגל הלולע תועטב תימצע הקרזה

תצובקמ תופורתל תושיגר העודי םא

NSAIDs

םע עגממ ענמהל שי רישכתה

תועטב תימצע הקרזה לש הרקמב

ונפל שי ל תידיימ תו וא ןולעה תא תוארהלו תיאופר הרזע תזירא הפורתה

םיליעפ יתלב םירמוח לש המישר

Meglumine (n-methyl glucamine), Glycine, Ethanol, Polaxamer 188 (Lutrol F68),

Sodium Chloride, Glycofural MS, Sodium Hydroxide (1M), Hydrochloric Acid (1M), Water

for injection

הליכמ הזיראה

קובקב םינו

לש

וא

"

הזיראה ילדג לכ אלו ןכתי םיקוושמ

םושיר רפסמ

:

150-41-33607-00

ןרצי

:

Norbrook Laboratories Limited, United Kingdom

ותבותכו םושיר לעב

עב סקמוק

"

םילשורי

97200

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה