לוסרטאן טבע 50 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
LOSARTAN POTASSIUM
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C09CA01
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
LOSARTAN POTASSIUM 50 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
LOSARTAN
איזור תרפויטי:
LOSARTAN
סממני תרפויטית:
Hypertension: Losartan is indicated for the treatment of heart failure (NYHA II and III) usually in addition to diuretics and/or digitalis if use of an ACE inhibitor is not appropriate. Switching patients with heart failure who are stable on an ACE inhibitor to Losartan is not recommended. Renal protection in Type-2 diabetic patients with proteinuria: Losartan is indicated to delay the progression of renal disease as measured by a reduction in the combined incidence of doubling of serum creatinine end stage renal disease (need for dialysis or renal transplantation) or death and to reduce proteinuria. Reduction in the risk of cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Losartan is indicated to reduce the risk of cardiovascular morbidity and mortality as measured by the combined incidence of cardiovascular death stroke and myocardial infarction in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. The benefit of Losartan on the primary deposite endpoi
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן במקרים האלה: א. חולה הסובל מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב הסובל בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתח תופעות לוואי לטיפול כאמור; ב. לחולה הסובל מפרוטאינוריה מעל 1 גרם, בשילוב עם מעכבי ACE; ג. טיפול בחלבון בשתן מתחת ל-1 גרם ומעל ל-30 מ"ג, עבור חולה שלא סובל מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב, הסובל בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתח תופעות לוואי לטיפול כאמור.
מספר אישור:
135 04 31131 00
תאריך אישור:
2011-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

Losartan Teva 50 mg up 21-7-2011 fw

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

עבטןאטרסול ® 50 מ " ג

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Losartan potassium50 mg

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Microcrystalline cellulose, pregelatinizedstarch, lactose monohydrate, polyvinyl alcohol,

titaniumdioxide, macrogol / PEG 3350, talc, FD&C blue #2, D&C yellow #10, FD&C

yellow #6, magnesiumstearate.

הליכמהילבטלכ 9.0 מ " זוטקלג .

תיטיופרתהצובק

ןיסנטויגנארוטפצרימסוח II .

תיאופרתוליעפ

ץחלרתיתדרוהלדעוימ - םד , יאבלופיטל - בלתקיפס , ןוכיסהתדרוהל יעוריאל ם םיירלוקסווידרק ,

ץבשןוגכ , ילאמשהרדחהיוביעוםדץחלרתיםעםילוחב ) ירקיעהרדחה ( בלהלש .

טרסול א קפסמםגן עתיתיילכהנגה " תלחמלשהרמחההתייחדי הילכה תרכוסילוחב Type 2 םע

ןתשבןובלחתשרפה ) הירוניאטורפ (.

כתבשמתשהלןיאיתמ ריש ?

ןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא וא הקינמ ) האר / תורהזאי .(

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לבוסךניהםא / רבעבתלבסואת

תויגרלאמ , דוקפיתביוקילמ ואהילכה דבכה , תובורמתואקה , ש םילושל , לבוסךניהםא יוקילמ

ימותסשדוקפתב בלה בלהרירשוא , בלהבצקבתוערפה , הפורתבלפוטמךנהםאואםדהילכבתויעב

אתיבימסוחתצובקמ .

הלשי וו ןגלשאלשתוהובגתומרלעךלעודיםאאפורבץע ) םויסטופ ( ךמדב , תלדהטאידבךניהשוא

ןגלשא , לבוסךניהםא ועהיבאתורצהמ םיקר , דוביאלשהרקמבואןרתנתלדהטאידבךניהםא

שומישתעבןוגכםילזונ םינתשמב .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

םא ךנה שח תרוחרחסב בקע שומישה רישכתב , ןיא גוהנל וא ליעפהל תונוכמ תונכוסמ .

תונייתותשלןיא הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא .

ורהזא ת

זוטקללםישיגרהםישנאלצאהיגרלאלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

לבוסךניהםאאפורלעידוהלךילע / הנורחאלתלבסואת ףדועמ אתואקה ו םילושלש .

יהיכתבשוחואןוירהבךניהםא ןוירהבתויהלהלולעךנ , ןוירהלסנכיהלתננכתמךניהםאוא , ןיא

תוילבטהתאלוטיל .

נכנוהדימב ס ןוירהלת , תוילבטהתאלוטיליקספה צעייתהו י ירשפאהםדקהבלפטמהאפורהםע .

2

Losartan Teva 50 mg up 21-7-2011 fw

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , נהתופורתללוכ י ט אפורםשרמאללתול ) OTC ( וא הנוזתיפסות , וא

התעהזתרמגםא תרחאהפורתבלופיטה , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע -

תובוגתמםיעבונהתוליעי ןיב - תויתפורת לטונךניהםאדחוימבבושחרבדה / םירמשמהםירישכתת

ןגלשא ) ןוטקלונוריפסתוליכמהתופורת , ןרטמאירט , דירולימא ( , ואןגלשאתופסות חלמיפילחת

ןגלשאםיליכמה , םויתיל , ןיציפמפיר ) תפחש ( , לוזנוקולפ ) יתיירטפיטנא ( , ןירפה , יטנאםיבאכיבכשמ

םיידיאורטסםניאשםייתקלד ) ןפורפוביאןוגכ ( , יבכעמ COX-2 ) ביסקוקלסןוגכ ( , ואןיריפסא

םיהובגםינונימבםינתשמ , אתיבימסוחתצובקמתופורת , םדץחלרתיתדרוהלםירחאםירישכת

תופורת תופסונ ןוגכםדץחלתדרוהלםורגלתולוכי : םיילקיצירטןואכדידגונ , תופורת

תויטוכיספיטנא , ןפולקב , ןיטסופימא (. ׁ

יאוולתועפות

ולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב יאו ןוגכ : תויעב

הניש , ןטביבאכ , תוליחב , תואקה .

םילוחהמקל , הםילוחדחוימב ס תרכוסמםילבו Type 2 ןתשבןובלחתשרפהבהוולמה , םילולע

םדבןגלשאהתומרבהילעחתפל .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

חתפמךניהוהדימב / ת וארועהלעםילוגסםימתכ פנתהתללוכהתיגרלאהבוגת םינפהרוזאבתוח ,

םייתפשה , וראווצה / ןושלהוא העילבואהמישניישקבהוולמה ) המדאויגנא ( ) ) רידנ ( שי ל ספה י תאק

לופיטה ו ל נפ תו דימאפורל !

רועבהחירפואיורג ) רידנ ( שי ל לופיטהתאקיספה ו דימאפורלתונפל !

ץחלתת - המיקלהביכשבצממרבעמבםד ) רידנ :( לולופיטבךישמהלשי אפורלתונפ .

םירירשבאכ ) רידנ :( אפורלתונפלולופיטבךישמהלשי .

תבהצינמיס : תעפשייומדםינמיסורועהוםייניעהתבהצה ) רידנ ( , לושלש , םיקרפוםירירשיבאכ ,

הימנא , הנרגימ , תוירועתורובחתעפוה , תרוחרחס , לועיש , רועבהחירפ , תופייע : אפורלתונפלשי .

ךניהובשהרקמלכב שיגרמ / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא ,

דימאפורהםעץעייתהלךילע .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

םוילכעבטןאטרסוללוטילשי , לפטמהאפורהתוארוהיפלקוידב . לשןונימעבקךלשאפורה

ךלםיאתמהעבטןאטרסול , םאתהב ךבצמל לםאתהבו חקולךניהשתורחאהתופורת / ת .

ץלמומהןונימהלערובעלןי .

תוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת .

ןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא נש בק ע , לןיא תפדועהנמתחק ; חוליפללופיטבךישמהלשי - םינמזה

ליגרה .

שומישהןפוא

םעהילבטהעולבלשי סוכ םימ .

ןתינ וטיל ל תא םעהפורתה ילבוא לכוא .

תדימב ךרוצה , הלקהל לע העילבה , ןתינ שותכל תא היילבטה , וא הקלחל םיקלחל םינטק רתוי , ךא

שי עולבל תא לכ יקלח הילבטה ותואב מז ן .

רוכזלתנמלעוךתוחונל , םוילכבןמזהותואבעבטןאטרסוללוטיללדתשה .

בלתמושתתושרודהתומישמעוציבמענמהלשי תדחוימ ) אמגודל , תונוכמתלעפהואבכרבהגיהנ

תונכוסמ ( עדויךניהרשאדע / הפורתלביגמךניהדציכת .

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " רהי אפו .

ךתואירבבצמברופישלחםאםג , אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיא .

3

Losartan Teva 50 mg up 21-7-2011 fw

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ידילעותוקוניתוא

הלערהענמתךכ .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , פ הנ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / י

ךתיאהפורתהתזירא .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי לכב םעפ לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / םייפקשמי

ךניהםא ז קוק / םהלה .

הנסחה

םוקמברומשל ךושחושבי , לתחתמ - ° C 25 .

תאחותפלןיא תזירא הפורתבשומישלדערטסילבה .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת .

בלםישלאנ רישכתהלשהגופתהךיראתל ! כב קפסלשהרקמל , תאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע

הפורתה .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' פורתהםושיר ה : 135 04 31131 00

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ

" ד , 3190 חתפ - הוקת .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה