לוסרטאן טבע 12.5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
LOSARTAN POTASSIUM
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C09CA01
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
LOSARTAN POTASSIUM 12.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
LOSARTAN
איזור תרפויטי:
LOSARTAN
סממני תרפויטית:
Hypertension: Losartan is indicated for the treatment of hypertension. Heart failure: Losartan is indicated for the treatment of heart failure (NYHA II) when treatment with an ACE inhibitor is no longer considered appropriate. Switching patients with heart failure who are stable on an ACE inhibitor to Losartan is not recommended.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן במקרים האלה: א. חולה הסובל מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב הסובל בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתח תופעות לוואי לטיפול כאמור; ב. לחולה הסובל מפרוטאינוריה מעל 1 גרם, בשילוב עם מעכבי ACE; ג. טיפול בחלבון בשתן מתחת ל-1 גרם ומעל ל-30 מ"ג, עבור חולה שלא סובל מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב, הסובל בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתח תופעות לוואי לטיפול כאמור.
מספר אישור:
135 03 31132 00
תאריך אישור:
2011-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

Losartan Teva 12.5 mg up 25-07-2011 fw

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 986 1

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

עבטןאטרסול ®

12.5 מ " ג

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Losartan potassium12.5 mg

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, lactose monohydrate, polyvinyl alcohol,

titaniumdioxide, macrogol 3350 [polyethylene glycol], talc, FD&C blue#2, D&C yellow#10,

magnesiumstearate.

הליכמהילבטלכ 2.25 מ " זוטקלג .

תיטיופרתהצובק

ןיסנטויגנארוטפצרימסוח II .

תיאופרתוליעפ

דעוימ ץחלרתיתדרוהל - לופיטלוםד יאב - בלתקיפס .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא וא הקינמ ) האר / תורהזאי .(

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לבוסךניהםא / רבעבתלבסואת

תויגרלאמ , פיתביוקילמ דוק הילכה וא דבכה , תובורמתואקה , םילושלש , יוקילמלבוסךניהםא

ימותסשדוקפתב בלה בלהרירשוא , בלהבצקבתוערפה , הפורתבלפוטמךנהםאואםדהילכבתויעב

אתיבימסוחתצובקמ .

הלשי וו ןגלשאלשתוהובגתומרלעךלעודיםאאפורבץע ) םויסטופ ( ךמדב , תלדהטאידבךניהשוא

ןגלשא , לבוסךניהםא / ת מ םיקרועהיבאתורצה , םא ןרתנתלדהטאידבךניה דוביאלשהרקמבוא

םינתשמבשומישתעבןוגכםילזונ .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

םא ךנה שח תרוחרחסב בקע שומישה רישכתב , ןיא גוהנל וא ליעפהל תונוכמ תונכוסמ .

תונייתותשלןיא רחתואקשמוא הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפי .

תורהזא

זוטקללםישיגרהםישנאלצאהיגרלאלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

לבוסךניהםאאפורלעידוהלךילע / אתואקהףדועמהנורחאלתלבסואת ו שלש םילו .

ןוירהבתויהלהלולעךניהיכתבשוחואןוירהבךניהםא , ןוירהלסנכיהלתננכתמךניהםאוא , ןיא

תוילבטהתאלוטיל .

נכנוהדימב ס ןוירהלת , תוילבטהתאלוטיליקיספה צעייתהו י ירשפאהםדקהבלפטמהאפורהםע .

2

Losartan Teva 12.5 mg up 25-07-2011 fw

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , נהתופורתללוכ י ט אפורםשרמאללתול ) OTC ( הנוזתיפסותוא , וא

התעהזתרמגםא תרחאהפורתבלופיטה , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע -

תובוגתמםיעבונהתוליעי ןיב - תויתפורת לטונךניהםאדחוימבבושחרבדה / םירמשמהםירישכתת

ןגלשא ) לונוריפסתוליכמהתופורת ןוטק , ןרטמאירט , דירולימא ( , חלמיפילחתואןגלשאתופסות

ןגלשאםיליכמה , םויתיל , ןיציפמפיר ) תפחש ( , לוזנוקולפ ) יתיירטפיטנא (, ןירפה , יטנאםיבאכיבכשמ

םייתקלד םיידיאורטסםניאש ) NSAID ( ) ןפורפוביאןוגכ ( , יבכעמ Cox-2 ) ביסקוקלסןוגכ ( , ןיריפסא

ובגםינונימבםינתשמוא םיה , אתיבימסוחתצובקמתופורת , םדץחלרתיתדרוהלםירחאםירישכת

ןוגכםדץחלתדרוהלםורגלתולוכיתופסונתופורת : םיילקיצירטןואכדידגונ , תופורת

תויטוכיספיטנא , ןפולקב , ןיטסופימא .( ׁ

יאוולתועפות

יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב ןוגכ : תויעב

הניש , ןטביבאכ , תוליחב , תואקה .

קלח םילוחהמ , הםילוחדחוימב ס תרכוסמםילבו Type 2 ןתשבןובלחתשרפהבהוולמה , םילולע

ילעחתפל י םדבןגלשאהתומרבה .

וימתוסחייתהתובייחמהתועפות תדח

חתפמךניהוהדימב / ת וארועהלעםילוגסםימתכ םינפהרוזאבתוחפנתהתללוכהתיגרלאהבוגת ,

םייתפשה , וראווצה / ןושלהוא העילבואהמישניישקבהוולמה ) המדאויגנא ( ) רידנ ( שי ספה י תאק

לופיטה ו ל נפ תו דימאפורל !

רועבהחירפואיורג ) רידנ ( שי ל לופיטהתאקיספה ו רלתונפל דימאפו !

ץחלתת - המיקלהביכשבצממרבעמבםד ) רידנ :( אפורלתונפלולופיטבךישמהלשי .

םירירשבאכ ) רידנ :( אפורלתונפלולופיטבךישמהלשי .

תבהצינמיס : תעפשייומדםינמיסורועהוםייניעהתבהצה ) רידנ ( , לושלש , םיקרפוםירירשיבאכ ,

הימנא , הנרגימ , תוירועתורובחתעפוה , רחס תרוח , לועיש , רועבהחירפ , תופייע : אפורלתונפלשי .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא ,

דימאפורהםעץעייתהלךילע .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

םוילכעבטןאטרסוללוטילשי , פורהתוארוהיפלקוידב לפטמהא . לשןונימעבקךלשאפורה

ךלםיאתמהעבטןאטרסול , םאתהב לםאתהבוךבצמל חקולךניהשתורחאהתופורת / ת .

ץלמומהןונימהלערובעלןי .

לןיאבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא תפדועהנמתחק ; חוליפללופיטבךישמהלשי - םינמזה

ליגרה .

שומישהןפוא

םעהילבטהעולבלשי סוכ םימ .

ןתינ לוטיל תא םעהפורתה ילבוא לכוא .

רוכזלתנמלעוךתוחונל , םוילכבןמזהותואבעבטןאטרסוללוטיללדתשה .

תדחוימבלתמושתתושרודהתומישמעוציבמענמהלשי ) אמגודל , תונוכמתלעפהואבכרבהגיהנ

תונכוסמ ( עדויךניהרשאדע / הפורתלביגמךניהדציכת .

******** ***********************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי

אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג .

3

Losartan Teva 12.5 mg up 25-07-2011 fw

ענמ / ערהי הל !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ידילעותוקוניתוא

הלערהענמתךכ .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / י

ךתיאהפורתהתזירא .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / םייפקשמי

ךניהםא ז קוק / םהלה .

הנסחה

שביוךושחםוקמברומשל , לתחתמ - ° C 25 .

תאחותפלןיא תזירא הפורתבשומישלדערטסילבה .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת .

בלםישלאנ רישכתהלשהגופתהךיראתל ! קפסלשהרקמלכב , תאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע

הפורתה .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' ושיר פורתהם ה : 135 03 31132 00

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ

" ד , 3190 חתפ - הוקת .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה