לוזפין 25 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

20-08-2017

מרכיב פעיל:
CLOZAPINE
זמין מ:
TARO INTERNATIONAL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N05AH02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CLOZAPINE 25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GENTHON B.V.
קבוצה תרפויטית:
CLOZAPINE
איזור תרפויטי:
CLOZAPINE
סממני תרפויטית:
Treatment of schizophrenic patients only in cases who are nonresponsive to conventional therapy.
מספר אישור:
116 44 29643 00
תאריך אישור:
2015-04-27

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

20-08-2017

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

םירישכת

(

משתה

"

ו

1986

יפ לע תקוושמ הפורתה

אפור םשרמ

דבלב

רישכתה קופינ תוארוה

:

ךשמב

18

םינושארה תועובשה

:

ךשמב עובשל תחא םד תקידב ךורעל שי

18

םינושארה תועובשה

.

אפור םשרמ יפ לע דבלב לופיט עובשל הפורתה קפסי יתליהקה תחקרמה תיב

,

ר

אשונ םא ק תמתוח

:

"

אצמנו הכרענ תונבל םד תוירודכ תקידב

ה

הניקת

."

ה עובשהמ לחה

-

19

לופיטל

:

שדוחל תחא תוחפל םד תקידב ךורעל שי

.

תיב

-

דבלב לופיט שדוחל הפורתה תא קפסי יתליהקה תחקרמה

אפור םשרמ יפ לע

,

אשונ םא קר תמתוח

:

"

הכרענ תונבל םד תוירודכ תקידב האצמנו הניקת

."

זול ןיפ

25

מ

"

תוילבט ג

זול ןיפ

100

מ

"

תוילבט ג

ותומכו ליעפה רמוחה

ותומכו ליעפה רמוחה

הליכמ הילבט לכ

הליכמ הילבט לכ

"

ןיפזולק ג

Clozapine 25 mg

"

ןיפזולק ג

Clozapine 100 mg

םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

ףיעס האר אנא

ה תא ןויעב ארק ע ןולע

ד

הפורתב שמתשת םרטב ופוס

.

הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

ךל שי םא תופסונ תולאש

חקורה לא וא אפורה לא הנפ

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

םירחאל התוא ריבעת לא

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה המוד םתלחמ

הניא וז הפורת תדעוימ

לילו תוקוניתל םיד

ליגל תחתמ

וז ליג תצובקב שומישה לע קפסמ עדימ ןיאו רחאמ

ב לופיטה תליחת ינפל ןיפזול

הפורתה תא לוטיל ןתינש אדוול ידכ םד תקידב עצבל הבוח

תונבלה םדה תוירודכ רפסמב הדיריל םורגל הלולע הפורתהש ןוויכמ

תריפס לופיטה תליחת ינפל עצבל שי לדבמ םד תריפסו תונבל םד תוירודכ

הניקת תאצמנ םדה תריפס םא קר

לופיטב ליחתהל ןתינ

מ תונבל םד תוירודכ תריפס ךורעל שי

י

ךשמב עובש יד

18

לופיטל םינושארה תועובשה

,

תוחפל ןכמ רחאלו ל תחא

-

4

תועובש

דוע לכ לפוטמה לטונ ןיפזול

.

ו םוהיז אצמנ םא

מ תוחפ םדה תריפס וא

3500/mm

וקמ יתועמשמ ןפואב התחפ וא

סיסבה

הריפסה םא םג לעמ

3500/mm

תידיימ תלדבמ םד תריפס עצבל הבוח

הנבל הריפס תתמאמ וז הקידב םא ןיב

3500/mm

3000/mm

לש תיטולוסבא הריפס לע הארמ וא ןיב םיטיצולונרג ליפורטיונ

2000/mm

1500/mm

עובשב םיימעפ םיטיצולונרגו םיטיצוקיול קודבל שי

יפס םא מ תוחפ איה תונבלה םדה תוירודכ תר

3000/mm

םיטיצולונרג ליפורטיונ לש תיטולוסבא הריפסו ל תחתמ איה

1500/mm

ב לופיטה תא דימ קיספהל שי ןיפזול

תונבל םד תוירודכ תריפס ךורעל ךישמהלו ךשמב

הפורתה תקספה רחאל תועובש

מ תוחפ איה תונבלה םדה תוירודכ תריפס םא

2000/mm

מ תוחפ םיטיצולונרג ליפורטיונ וא

1000/mm

רשפא םאו םיאתמ לופיט יבגל גולוטמה אפור םע ץעייתהל שי

תיגולוטמה הקלחמל הלוחה תא ריבעהל שי

ל תחתמ תונבל םד תוירודכ תריפסב הדירי התיה לופיטה תקספה תביס םא

3000/mm

תיטולוסבא הריפסו מ תוחפ םיליפורטיונ לש

1500/mm

ןיא

ב לופיטל הלוחה תא ריזחהל ןיפזול

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

רוג תורחא תופורת רשאכ וא תורחא תופורתל הבוגת ןיא רשאכ הינרפוזיכסב לופיטל יאוול תועפותל תומ תולבסנ יתלב

תיטיופרת הצובק

:

יטנא

םיטוכיספ

םייפיטא

2

.

הפורתב שומיש ינפל

:

הפורתב שמתשהל ןיא

:

שיגר התא םא

יגרלא

ליעפה רמוחל

ןיפזולק

ףיעסב םיטרופמה םירחאה הפורתה יביכרממ דחאל וא

עדימ ףסונ

הקינמ תא םא

םא תוקידב רובעל לוכי ךניא תורידס םד

םא ךל שיש רבעב ךל רמאנ ריפס

לש הכומנ תונבל םד תוירודכ

לשמל

סיזוטיצולונרגא וא הינפוקיול

דחוימב יתפורת לופיט בקע

היפרתומיכ ללוכ אל

םא חמ תלחממ רבעב תלבס וא לבוס התא םצע

רשא תופורת לטונ התא םא וא תוליעפ תא תואכדמ צעה חמ

תופורת לטונ התא םא

םדב תונבלה תוירודכה רפסמ תא תותיחפמ רשא

לוטיל תקספה םא ןיפזול

תורומח יאוול תועפות ללגב רבעב

בלב תויעב וא סיזוטיצולונרגא לשמל

םא תנזואמ אל היספליפאמ לבוס התא

םיסוכרפ

תותיווע וא

םא לבוס התא המרגנ רשא הרומח תישפנ הלחממ לוהוכלאמ תופורת וא

קיטוקרנ לשמל

םא בלה רירשב תקלדמ לבוס התא

סיטידרקוימ

תרחא הרומח בל תלחממ לבוס התא םא וא

םא תוילכה לש הרומח הלחממ לבוס התא

םא תבהצ ןוגכ הליעפ דבכ תלחמ לש םינימסת ךל שי

םייניעהו רועה תבהצה

ןובאיתה ןדבואו הליחב

םא וא לחממ לבוס התא

תרחא הרומח דבכ

ידבכ לשכמ וא

רומח םונמנו תתחפומ הרכהמ לבוס התא

םא םלהמ האצותכ שחרתהל היושע רשא םדה רוזחמ תכרעמ תסירקמ לבוס התא

קוש

רומח

יוכיד וא והשלכ םרוגמ תיזכרמה םיבצעה תכרעמ

םא לבוס התא

הרומח תוריצעמ רבעב תלבס וא

תיקותיש םייעמ תמיסחמ

שיו יוארכ םידבוע אל ךלש םייעמה יצע ךל הרומח תור

יעמה לע עיפשמה רחא בצמ לכ וא

םא יטנא תופורת לש חווט תוכורא תוקירזב רבעב לפוטמ תייהש וא לפוטמ התא

תויטוכיספ

תמדרתב וא הרכה ירסח םישנאב

המוק

ליעל םירכזנה םיבצמהמ דחא לכב

,

ןיפזול לוטיל אלו אפורה תא עדייל שי

.

תורהזא תודחוימ

תועגונה

ל

רתב שומיש הפו

:

ןיפזול

ןופליע וא תרוחרחסל םורגל לולע

ךלש םדה ץחלב הדירי בקע תאזו לופיטה תליחתב דחוימב

ןופלע וא תרוחרחס תשוחתל ךל םרוג ןיפזול םא

הבישי וא הביכש לש בצממ המיקב תוריהזב טוקנל שי

לוכי ךניא יהשלכ הביסמ םא וא חותינ רובעל ךילע םא בר ןמז ךשמל תכלל

סל ךילע התאש אפורל רפ לטונ ןיפזול

תקקפל ןוכיסב תויהל לולע התא

סיזובמורת

םידירוב םד שירק

םירגובמ םישנא

ליג

הלעמו

לופיטה ךלהמב תואבה יאוולה תועפותל רתוי הובג יוכיס שי

ןופליע החונת יוניש רחאל תרוחרחס וא

תרוחרחס

תוריהמ בל תוקיפד

תוריצעו ןתש ןתמב ישוק

רגובמ התא םא

ליג

הלעמו

ןויטישמ לבוס התא םא אפורל רפס

היצנמד

תוזוכיספ יבצממ וא ןויטישמ האצותכ

היצנמד

םיאבה םינימסתהמ דחא ךל שי םא

דימ אפורה תא עדיל שי

:

דימ אפורב ץעוויהל שי

תוררקתהל ןושארה ןמיסה תעפוהב

תעפש

םוח

ןורג באכ

לע םינבל םימתכ יתפשה םי

הפה ללחב םיביכ

רחא םוהיז לכ וא

םדב םינבלה םיאתה רפסמ תא תיחפהל לוכי ןיפזול םוהיזל רתוי ההובג תושיגרל ליבוהלו

טוקני ךרוצה תדימבו ךלש םדה תריפס תא קודבי אפורהש ןכתי םיפסונ םיעצמאב

שח ךנה םא דימ אפורב ץעוויהל שי

החונמ בצמב ךשמנה רידס אלו ריהמ קפוד

רצוקב הוולמש ןכת םיילגרה וא םיילגרה תופכ תוחפנתהו המישנ

לופיטה תליחתב דחוימב שחרתהל תויושע הלא תועפשה יו

םיפסונ םיעצמאב טוקנל אפורה לע היהיש ןכת

ןיפזול יבגל וחווד תוומל ליבוהל םילולעש בל יפקתה

הטימב תכשוממ תוהשלו תוינונשיל םורגל לולע ןיפזול

היילע בולישב

םד ישירקל ליבוהל םייושעה לקשמב םימיוסמ םילפוטמב

לופיטה ינפל

ב

ןיפזול

םא אפורל רפס

:

תופורתו רחאמ םד ישירק לש תיתחפשמ הירוטסיה ךל שיש וא םד ישירקמ רבעב תלבס וא לבוס התא םד ישירק תריציל רבעב תורושק ויה הז גוסמ

המוקואלגמ רבעב תלבס וא לבוס התא

ץחל ע ךות יני רבגומ

סמ רבעב תלבס וא לבוס התא

תרכ

םדב תוהובג רכוס תומר

תרכינ הרוצב םימעפל

םילוחב ושחרתה יאופרה םרבעב תרכוס אלל וא םע

ףיעס האר

"

יאוול תועפות

"

ןתש ןתמב ישוק וא תינומרעה תטולבב תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס התא

תא

מ רבעב תלבס וא לבו בל תלחמ

כ וא םד יל

הילכ

ןתשה תכרעמ

יהשלכ דבכ וא

תומרוג רשא תופורת לטונ התא םא וא תינורכ תוריצעמ רבעב תלבס וא לבוס התא תוריצע

תופורת ןוגכ יטנא

תויגרנילוכ

יאמ רבעב תלבס וא לבוס התא

זוטקלגל תוליבס

פאלב רוסחמ

זוקולג לש הגיפס רסוח וא זאטקל

זוטקלג

בעב תלבס וא לבוס התא תנזואמ היספליפאמ ר

רבעב תלבס וא לבוס התא תולחממ סגה יעמב

ןטבב חותינ רבעב תרבע

יה

תארקנה בלב הניקת אל הכלוה לש תיתחפשמ הירוטסיה וא בל תלחמ רבעב ךל ה

"

עטקמ תכראה

"

וא ץבש ךל היה ץבשל ןוכיסב אצמנ התא

הובג םד ץחל ךל שי םא אמגודל

ילכו בלה תכרעמב תויעב

חומב םדה ילכב תויעב וא םד

ר התא יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיג

חקול התא םא

,

הנורחאל תחקל םא וא

,

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנוזת

,

ךכ לע רפס חקורל וא אפורל

.

לוטיל ןיא ןיפזול

ו םצעה חמ תוליעפ תא תואכדמה תופורת םע דחי

רפסמ תא תותיחפמ וא לע םירצוימה םדה יאת ףוגה ידי

אמגודל

היספליפאב לופיטל ןיפזמברק

תומיוסמ תוקיטויביטנא

לוקינפמרולכ

וק ןוגכ םידימאנופלוס

לוזסקומירט

םימיוסמ םיבאכ יככשמ

ןוזאטובלינפ ןוגכ ןולוזאריפה תחפשממ םיבאכ יככשמ

ןימאליצינפ

תינורגש םיקרפ תקלדב לופיטל הפורת

צ םירמוח םייסקוטוטי

תויפרתומיכ תופורת

יטנא תופורת לש חווט תוכורא תוקירז

תויטוכיספ

סיזוטיצולונרגא חתפל ןוכיסה תא תולעמ ולא תופורת

תונבל םד תוירודכב רוסחמ

תליטנ ןיפזול יושע

לש ותוליעפ ןפוא לע עיפשהל תויושע ןהש וא תורחא תופורת לש ןתוליעפ ןפוא לע עיפשהל זול ןיפ

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי

ןואכידב לופיטל תופורת

ןוגכ

םויתיל

ןימאסקובולפ

םיילקיצירט ןואכיד ידגונ

יבכעמ

םארפולאטיצ

ןיטסקוראפ

ןילארטרסו ןיטסקואולפ

יטנא תופורת

תוישפנ תולחמב לופיטל תורחא תויטוכיספ

ופיטל תורחא תופורתו םיניפזאידוזנב הדרחב ל

וא

הניש תוערפה

המישנה לע עיפשהל תולוכי רשא תורחא תופורתו הקיטוקרנ

תיאורפלאו הצמוחו ןיאוטינפ ןוגכ היספליפאל תופורת

רת

ןילנרדארונו ןילנרדא ןוגכ ךומנ וא הובג םד ץחלב לופיטל תופ

ןירפרוו

םד תשירק תעינמל הפורת

םינימטסיהיטנא

תוננטצהל תושמשמה תופורת

וא

תחשה תחדק ןוגכ תויגרלא

תויגרנילוכ יטנא תופורת

ב הלקהל תושמשמה ןטבב תויוצווכתה

תותיווע

העיסנ תלחמו

ןוסניקרפב לופיטל תופורת

ןיסקוגיד

בלב תויעבב לופיטל הפורת

תופורת

תושמשמה

ריהמ בל בצקב לופיטל וא רידס אל

תופורת

תומיוסמ

זרפמוא ןוגכ הביק ביכב לופיטל ןידיטמיס וא לו

ןיציפמאפירו ןיצימורתירא ןוגכ תומיוסמ תוקיטויביטנא

םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תומיוסמ תופורת

לוזאנוקוטק ןוגכ

םיילאריו םימוהיז וא

זאטורפ יבכעמ ןוגכ ב לופיטל

ןיפורטא

וא םייניעה תופיטמ קלחב שמשל היושעה הפורת םירישכת תוננטצהו לועישל

ןילנרדא

םוריח יבצמב תשמשמה הפורת

ןויריה תעינמל תולולג

הפורתב שומיש

ןוזמו

:

ןיאפק םיליכמה תואקשמ ךרוצ התא תורידת וזיאב אפורל רפס

הפק

הת

הלוק

תייתש ילגרהב ימואתפ יוניש לש העפשהה תא תונשל םילוכי ןיאפק ןיפזול

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

:

ןיא

םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל

הפורתה םע לופיטה תפוקתב

לוהוכלא לש תועפשה ריבגהל יושע ןיפזול

ה

י

הקנהו ןויר

:

םא תא

הב

וא ןויר

הקינ

אפורב ץעוויהל שי חקורב וא פורתב שומישה ינפל תו

הב תא םא אפורל ירפס

הב תאש תבשוח וא ןויר

ב שומישה ינפל ןויר ןיפזול

י אפורה םינוכיסבו תונורתיב ךתיא ןוד הה ךלהמב הפורתב שומיש לש םיירשפאה

ןויר

הל תסנכנ םא דימ אפורל ירפס

הפורתב לופיטה ךלהמב ןויר

שחרתהל םייושע םיאבה םינימסתה םידוליב ב ושמתשה רשא תוהמיאל ןיפזול

הל ןורחאה שילשב

ןויר

דער

ו תושקונ

םירירש תשלוח וא

תוינונשי

טקש יא

תונבצע

הלכאה יישקו המישנ תוי

םינימסת םימיוסמ םירקמב םמצעמ םירבוע הלא

םירחא םירקמב

זופשאל וא ץרמנ לופיטל הדיחיב לופיטל וקקדזי תוקונית

ולא םינימסת חתפמ ךקונית םא

אפורל ינפ

הפורתב לופיטה ןמזב קינהל ןיא

ןיפזולק

ןיפזול לש ליעפה ביכרמה

ב רובעל יושע ךקונית לע עיפשהלו םאה בלח

ןוירפה ליגב םישנ

,

העינמ יעצמא

:

רידס וניאש וא תסו רוזחמ ןיא תומיוסמ תויטוכיספ יטנא תופורתב תולפוטמה םישנהמ קלחל

יושע תסוה רוזחמ ןיפזולב לופיטל ףלחומ תרחא תיטוכיספ יטנא הפורתב לופיטה רשאכ רוזחל

ולא תוביסנב

יעצמאב שמתשהל שי ליעי העינמ

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

םונמנל םורגל לולע וז הפורתב שומישה

לופיטה תליחתב דחוימב

תונוכמב שומישמ וא הגיהנמ ענמיהל ךילע ןכל םלעי םונמנהו הפורתל לגרתתש דע

בכרב הגיהנב תוריהז לע דיפקהל שי הרקמ לכב

לכבו תונוכמ תלעפהב תונרע תבייחמה תוליעפ

ןושיע

:

ןשעמ התא םא אפורל רפס

לש העפשהה תא תונשל לוכי ןושיעה ילגרהב ימואתפ יוניש ןיפזול

םישישק

)

ליג

60

הלעמו

:(

ןב ךנה םא לופיטה תא ךל םיאתי אפורהש ןכתי

הלעמו

םירגבתמו םידלי

:

ליג דע םידליב לופיטה

ץלמומ וניא

םינותנב רוסחמ בקע

עדימ

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח

:

זוטקל ליכמ רישכתה

יא ךל שיש אפור ידי לע ךל רמאנ םא

םימיוסמ םירכוסל תוליבס

ינפל אפורה תא עדייל שי וז הפורתב שומישה

3

.

שמתשת דציכ הפורתב

?

שמתשהל שי דימת

אפורה תוארוה יפל

קודבל ךילע חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע

הל תנמ לע ךומנ םד ץחלל ןוכיסה תא ןיטק

םיסוכרפ

תוינונשיו

תיתגרדה הרוצב ןונימה תא הלעי אפורה

אפור םע תוצעייתה אלל הפורתה תא לוטיל קיספהל וא ןונימה תא תונשל אל בושח

תא לוטיל ךשמה אפורה תויחנה יפ לע תוילבטה

ליגב התא םא

הלעמו

נ ןונימב לופיטה תא ליחתהל יושע אפורה הרוצב ןונימה תא תולעהלו רתוי ךומ תויוצר אל יאוול תועפות חתפל רתוי הובג ןוכיסב אצמנ התאש ללגב רתוי תיתגרדה

ףיעס האר

"

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

.("

דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

.

לבוקמה ןונימה

ללכ ךרדב

אוה

:

ה לבוקמה יתלחתהה ןונימה או

12.5

"

לש הילבט יצח

"

ןכמ רחאלו ןושארה םויב םיימעפ וא םעפ

"

ינשה םויב םיימעפ וא םעפ ג

הבוט הפורתל תוליבסה םא

תוציפקב תיתגרדה הרוצב ןונימה תא הלעי אפורה לש

25-50

"

ךשמב ג

לש ןונימל העגהל דע תועובש

"

םויל ג

ןכמ רחאל

ךרוצ שי םא

תינ תולעהל ן לש תוציפקב ימויה ןונימה תא

50-100

"

וא תועובש יאצח לש םיחוורמב ג

יוצר

עובש לש םיחוורמב

אוה ליעיה ןונימה ללכ ךרדב

ןיב

"

ל ג

"

םויב תונמ רפסמל קלוחמ

וכרטצי םישנאהמ קלחו ןכתיי רתוי הובג ןונימ

דע לש ימוי ןונימ

"

רתומ אוה ג

ןכתת תועפותב הילע

יאוולה

דחוימב םיסוכרפ

םינונימב

םיימוי

לש

ל לעמ

"

ךרובע ליעיה רתויב ךומנה ןונימה תא דימת לוטיל שי

ברעב קלחו רקובב ןונימהמ קלח םילטונ םישנאה בור

ימויה ןונימה תא קלחל ךילע דציכ קוידב ךתוא החני אפורה

קר אוה ךלש ימויה ןונימה םא

"

ברעב תחא הנמב תאז לוטיל לוכי התא

הפורתה תא לוטיל שי יתמ רוכזל עייסת םוי לכב ןמז ותואב ןיפזול תליטנ

תליטנ רחאל ןיפזול

תוחלצומ תואצות םע ןמז ךשמב

ןונימה תא דירוהל תוסנל יושע אפורה

לוטיל ךרטצת ןיפזול ךשמל

םישדוח

תוחפל

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ןיא סועלל

שי עולבל ה תא םימ םע הפורת

בקעמו תוקידב

הפורתה תליטנ תלחתה ינפל

אדוול תנמ לע םד תוקידב עצביו ךלש תיאופרה הירוטסיהה תא קודבי אפורה הניקת ךלש תונבלה םדה תוירודכ תריפסש

םחליהל תנמ לע תונבלה םדה תוירודכל קוקז ףוגהו רחאמ בושח הז םימוהיזב

תריפס םא קר הניקת האצמנ םדה

לופיטב ליחתהל ןתינ

תורידס םד תוקידב עצבל שי ינפל

הפורתב לופיטה םויס רחאלו ךלהמב

ךשמל תוחפל

תועובש

החני אפורה ךכל עגונב ךתוא

אפורה ידי לע וצלמוהש יפכ םדה תוקידב לכ תא עצבל בושח

הדיריל םורגל הלולע הפורתה הרומח נבלה םדה תוירודכ רפסמב תו

סיזוטיצולונרגא

םד תוקידב תרזעב קר סיזוטיצולונרגא חתפל ןוכיסב אצמנ התא םא תעדל לוכי אפורה תורידס

קידב םג עצבי אפורה

תינפוג

לופיטה תלחתה ינפל

ו ןכת אפורה עצבי

ךלש בלה תא קודבל

םא קר ךא קידב

וז םידחוימ תוששח ךל שי םא וא תיחרכה

דבכב תויעב ךל שי םא

הפורתה תא לטונ התא דוע לכ דבכה ידוקפתל תורידס תוקידב עצבל ךילע

םדב רכוס לש תוהובג תומרמ לבוס התא םא

תרכוס

םדב רכוסה תומר תא רידס ןפואב קודבל יושע אפורה

ןיפזול םדב םינמושב םייונישל םורגל לולע

ןיפזול לעל םורגל לולע

לקשמב הי

פורה

תאו ךלש לקשמה תא רטני םדב םינמושה תומר

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא

דימ הנפ וא אפורל תיב לש ןוימ רדחל

םילוח

ךתיא הפורתה תזירא אבהו

םה רתי ןונימ לש םינימסתה

תוינונשי

תופייע

היגרנא רסוח

הרכה רסוח

תמדרת

המוק

לובלב

תויזה

תונבצע

ןבומ אל רוביד

םישקונ םייפג

םיידיב דער

םיסוכרפ

תותיווע

קור לש רבגומ רוציי

תבחרה

ןיעב רוחשה קלחה

הייאר שוטשט

ךומנ םד ץחל

תוטטומתה

תורידס אל וא תוריהמ בל תוקיפד

וא המישנ יישק תיחטש המישנ

וז הפורת לוטיל תחכש םא

שורדה ןמזב

טיל שי תרכזנשכ דימ הנמ לו

בורק האבה הנמה תליטנ ןמז םא

ורתונ מ תוחפ

האבה הנמה ינפל תועש

ןמזב האבה הנמה תא חקו החכשנש הנמה לע גלד

ןפוא םושב יל ןיא לוט דחי תונמ יתש

החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע

תלטנ אל םא ןיפזול מ רתוי ךשמב

תועש

ליחתהל ןיא רתה תליטנב שדחמ ירשפאה םדקהב אפורל תונפל שיו הפו

אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

הפורתב לופיטה קיספהל ןיא

אפורה םע תוצעייתה אלל

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

סת תווחל יושע התאו רחאמ אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתה תא לוטיל קיספהל ןיא הלימג ינימ

ולא םינימסת העזה םיללוכ

הבר

שאר באכ

הליחב

לושלשו האקה

ולא םינמיסמ דחא הווח התא םא

,

דימ אפורל הנפ

.

םא ידיימ לופיט לבקת אל

,

רתוי תורומח יאוול תועפותב םיוולמ תויהל םייושע ולא םינמיס

.

םיירוקמה םינימסתה רוזחל םייושע ךלש

טה תא קיספהל ךירצ התא םא לופי

תיחפי אפורה עובש ךשמב תיתגרדה הרוצב ןונימה תא םייעובש דע

ימויה ןונימה תא תיחפהל ךיא ךל ץעיי אפורה

ידיימ ןפואב לופיטה תא קיספהל ךירצ התא םא

ךלש אפורה ידי לע קדביהל ךרטצת

ב לופיטה תא שדחמ ליחתהל ךילע יכ טילחי אפורה םא ןיפזול

ינפל החקלנ הנורחאה הנמהו

םיימוימ רתוי

שי לש ןוניממ ליחתהל

12.5

"

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

הפורת לטונ ךנהש

קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה םהל

הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

חקורב וא אפורב ץעוויה

4

.

יאוול תועפות

:

ומכ

הפורת לכ

שומישה

ןיפזול

םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

תמישר ארקמל להבית לא אוולה תועפות

ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

האבה הנמה תליטנ ינפל דימ לפטמה אפורל תונפל שי

:

תוננטצה לש םינושאר םינמיס תעפוה םע

םוח

תעפש ייומד םינימסת

םירחא םוהיז ינמיס וא ןורג באכ

ךילע היהי תופוחד םד תוקידב רובעל ה קודבל תנמ לע הפורתל םירושק ולא םינימסת םא

תימואתפ הילע ךל שי םא הריהמו ףוגה םוחב

ליבוהל היושע רשא םירירש תושקונ ןדבואל הרכה

הריאממ תיטפלורוינ תנומסת

ש ןוויכמ

התאש ןכתי לבוס

לופיט תשרוד רשא הרומח יאוול תעפות ידיימ

תא םא

לבוס

םיבאכ םיקזח הזחב

תשוחת

ץחל וא ץחומ באכ

הזחב

לולע הזחב םיבאכ םי

ןירקהל

עורז

לאמש

תסל

ו ראווצ

טב

הנוילע

המישנ רצוק

העזה

השלוח

תרוחרחס

הליחב

אקה תו

תוקזח בל תוקיפדו

םינימסת

בל ףקתה לש

שי

תונפל ןוימל

ידיימ ןפואב

ךל שי םא תוקיפד

ריהמ בל תו

לו רידס א תו

החונמב וליפא

תוקזח בל תוקיפד

המישנ תויעב

הזחב באכ תרבסומ אל תופייע וא

גולוידרקל תידיימ ךתוא הנפי ךרוצה יפלו ךלש בלה תא קודבי אפורה

התא םא מ לבוס תשוחת ץחל

תודבכ

ץחומ באכ

קנחמ וא הפירש

הזחב

ןצמחו םד תמירז לש םינמיס בלה ירירשל םיקפסמ אל

ךלש בלה תא קודבי אפור

הליחב שח התא םא

ו תואקה

ןובאית רסוח וא

ךלש דבכה תא קודבי אפורה

הרומח תוריצע ךל שי םא

לפטי אפורה ךכב םיפסונ םיכוביסמ ענמיהל תנמ לע

םוח ןוגכ תואיר תקלד וא המישנה יכרדב םוהיז לש םינמיס ךל שי םא

לועיש

המישנ יישק

םיפוצפצ

ךל שי םא

םיילגרב דחוימב םידירווב םד ישירק לש םינמיס

תוחיפנ םיללוכ םינימסת

תוימומדאו באכ לגרב

המישנ יישקו הזחב באכל םורגלו תואירל םדה ילכ ךרד דודנל םילולע רשא

התא םא מ לבוס רתי תעזה

שאר באכ

הליחב

תואקה לושלשו

תיגרנילוכ תנומסת לש םינימסת

התא םא מ לבוס דירי הרומח ה תומכב

ןתשה

יתיילכ לשכ לש םינמיס

התא םא מ לבוס םיסוכרפ

הפקזמ לבוסו רבג התא םא תכשמתמו הביאכמ

םזיפאירפ תארקנ וז העפות

תכשמנש הפקז ךל שי םא מ רתוי

תועש

ב ךרוצ תויהל לולע םיכוביס עונמל ידכ ידיימ יאופר לופיט

תופסונ יאוול תועפות

:

תועיפומ םיתיעל תובורק

:

תוינונשי

תרוחרחס

ריהמ בל בצק

תוריצע

רבגומ קור רוציי

תונבל םד תוירודכ לש תוכומנ תומר

הינפוקיול

תונבל םד תוירודכ לש תוהובג תומר

סיזוטיצוקיול

תונבל םד תוירודכ לש םיוסמ גוס לש תוהובג תומר

היליפוניזואא

לע

לקשמב הי

אר שוטשט

הי

שאר באכ

ער

תושקונ

החונמ רסוח

םיפקתה

תותיווע

םיסוכרפ

תוגירח תועונת

העונת םוזיל תלוכי רסוח

תלוכי רסוח

העונת אלל ראשיהל

הובג םד ץחל

ןופליע

וא יוניש רחאל תרוחרחס

החונת

ימואתפ הרכה ןדבוא

הליחב

אקה

דובי ןובאית

הפב שבוי

תולק תוערפה

דבכ ידוקפת תוקידבב

דוב

תיחופלשב הטילשה ןתשה

ןתש ןתמב ישוק

תופייע

םוח

תרבגומ העזה

לע

הי גה םוחב ףו

רוביד תוערפה

רורב אל רוביד לשמל

םייוניש

םיתיעל תועיפומ תוקוחר

:

תונבל םד תוירודכב רסוח

סיזוטיצולונרגא

הריאממ תיטפלורוינ תנומסת

הובג םוחב תנייפואמה הערפה

יוקי םירירש תושקונו הרכהב

רוביד תוערפה

םוגמג לשמל

םדה ץחלב תודונת

תואצמתה רסוח

תורידנ םיתיעל תועיפומ

:

תומודא םד תוירודכ לש תוכומנ תומר

הימנא

החונמ רסוח

תונבצע

לובלב

תויזה

םדה רוזחמ תכרעמ תסירק

רידס אל בל בצק

בלה רירש תקלד

סיטידרקוימ

ק וא בלה םור

סיטידרקירפ

בלל ביבסמ םילזונ תורבטצה

ילאידרקירפ טילפת

העילבב ישוק

לשמל דרוי ןוזמ

הנק

וכנ אל

תואיר תקלדו המישנה יכרדב תקלד

תומר םדב רכוס לש תוהובג

זרפומ ןואמיצ

רכוס תומר לש םינמיס תויהל םילולע תובר ןתש תויומכ תלטהו הפב שבוי םדב תוהובג

תרכוס

םהמ דחאב שח ךנה םא

םורגל לולע ןיפזולש ןוויכמ ירשפאה םדקהב אפורה תא עדייל שי הרימחהל וא תרכוסל

תואירב םד ישירק

םזילובמאובמורת

דבכב תקלד

סיטיטפה

תמרוגה דבכ תלחמ רועה תבהצהל

םייניעהו

ההכ ןתש

דוריג

ו הליחב

ןובאית דוביא וא

ליבומ רשא בלבלב תקלד ןטבב רומח באכל ה

הנוילע

םיארקנה םדב םימיזנא לש תוהובג תומר זאניקופסופ ןיטארק

םדה ץחלב תיתועמשמ הליפנ

תורידנ םיתיעל תועיפומ

דואמ

:

תויסט רפסמב היילע

םע םד ל תורשפא שירק םי

םדה ילכב

הדירי רפסמב תויסט

םד

םומידב אטבתהל הלוכיה םיינטנופס תולבח וא

תועונת לש תוטלשנ יתלב

הפ

ןושל םייפגהו

ןוגכ תילכת תורסח תוינוצר אל תועונת היוועה

םייתפש ץומצמ

ריהמ םייניע ץומצמ

תובשחמ תוינדרוט

תוגהנתה תיתייפכ

תרזוח

לש םינימסת

הערפה תיתייפכ תינדרוט

רועב תובוגת

ןזואה תמדקב תוחיפנ

קור תוטולב לש הלדגה

המישנ יישק

וביס בקע םיכ מר

רקובמ יתלב םדב רכוס ת תו

לשמל תמדרת

המוק

תצמח וא

תיטוטק

סיזודיצאוטק

לש דואמ תוהובג תומר םדב לורטסלוכ וא םידירצילגירט

הערפה ה רירשב בל

היתפוימוידרק

תריצע

תומיעפ

בל

םוד

בל

תוריצע השק םע ןטב יבאכ

ידי לע םימרגנה ןטבב תויוצווכתהו ש המיסח יעמה ל

תיקותיש םייעמ תמיסח

החופנ ןטב

ןטב יבאכ

רומח קזנ

דבכ

קמנ תוריהמב חתפתמו תוימואתפב עיפומש ידבכ

תקלד

תוילכ

הביאכמ הפקז תכשמתמו

םזיפאירפ

תוומ ימואתפ רבסומ יתלב

העודי הניאש תורידתב תועיפומ

:

םידירווב םד ישירק

עזה

רתי

שאר באכ

הליחב

אקה לושלשו ה

תיגרנילוכ תנומסת לש םינימסת

קזח באכ

הזחב

המישנ רצוק

בל ףקתה לש םינימסת

הזחב תודבכ וא ץחל

םיקפסמ אל ןצמחו םד תמירז לש םינמיס בלה רירשל

הרומח הדירי תומכב

ןתשה

יתיילכ לשכ לש םינמיס

דבכה תלחמ תוללוכה תוידבכ תוערפה ינמושה

דבכה יאת לש תוומ

העיגפ

דבכב תוליער

הניקת דבכ תמקר תופלחתה תוללוכה תוידבכ תוערפה תקלצ תמקרב

דבכה דוקפת דוביאל ליבומה רבד

לשכ ןוגכ םייח ינכסמ םירקמ םתוא ללוכ ידבכ

םורגל לולעה תוומל

עיגפ דבכב ה

דבכ יאתב העיגפ

רוניצב םהינשב וא דבכב הרמ

דבכ תלתשהו

תיגרלא הבוגת

חיפנ תו םינפה לש רקיעב

הפה

ןושלהו ןורגה

באוכ וא דרגמ תויהל לולעש המ

החירפ

םימודא םימתכ

םילגלגס

םוח םד ילכ לש תקלד ללגב דוריג וא

לושלש ידיל האיבמה סגה יעמה לש תקלד

ןטב באכ

םוח

רועה עבצב יוניש

םינפה לע רפרפ תחרפת

םיקרפ באכ

םירירש באכ

תופייעו םוח

תיתנמדא תבא

יתלבו תימואתפ היילע םדה ץחלב תטלשנ

המוטיצומורכואפ ודואספ

קזח םירירש ץוויכ

תוינוצר אל םירירש תויוצווכתהו ינוצר אלו עובק ףוג יקלח וא ףוגה לש תותוועמ תועונתל איבהל םילוכיה

pleurothotonus

םירבגב

שי הבש הכיפשב הערפה ןתשה תיחופלשל ערז תסינכ

ןיפה ךרד תאצל םוקמב

רוחאל הגוסנ הכיפש וא השבי המזגרוא

ילגב םייוניש חומה

ורטקלא תקידבב

היפרגולפצנא

לושלש

החורא רחאל ןטבב תוחונ רסוח

תברצ

םירירש תשלוח

וע םירירש תותיו

םירירש יבאכ

תלזנ

הליל תבטרה

היצנמדמ םילבוסה םישישקב

מב הנטק היילע החווד רפס ברקב תוומה ירקמ

ולא

יטנא תופורת םילטונה

םילטונ אלש ולאל האוושהב תויטוכיספ

יטנא תופורת

תויטוכיספ

יהשלכ יאוול תעפותמ לבוס התא םא

חקורה וא אפורה םע ץעייתהל ךילע

אלש יאוול תועפות םג ללוכ הז ןולעב תורכזומ

יאוול תועפות חוויד

אוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל י

"

לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד יתפורת

"

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה יאוול תועפות

ע וא

"

רושיקל הסינכ י

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

הלערה ענמ

רחא הפורת לכו וז הפורת םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ת םתייארו ו םידלי לש

וא לעו תוקונית

הלערה ענמת ךכ ידי

אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

הזיראה יבג לע עיפומה

מ הגופתה ךיראת סחיית שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ןסחא םוקמב

ו רירק שבי

ל תחתמ

רוגס

תוביטרו ריווא תרידח ענמו בטיה

תופורת ךילשהל ןיא וא בויבל הפשאל

שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש

ולא םיעצמא הביבסה לע רומשל ורזעי

6

.

ףסונ עדימ

:

ליעפה רמוחה לע ףסונ

,

םג הליכמ הפורתה

:

Lactose monohydrate, pregelatinized starch, povidone, maize starch, talc, colloidal anhydrous

silica, magnesium stearate.

הילבט לכ לש ןיפזול

"

הליכמ

"

זוטקל

לש הילבט לכ ןיפזול

"

הליכמ ג

"

זוטקל ג

תה תיארנ דציכ הזיראה ןכות המו הפור

:

ןיפזול

"

תולוגע תוילבט

תובוה תורסחו העבטההו םידדצה ינשמ הקולח וק םע חיר

"

CPN 25

"

דחא דצמ

ןיפזול

"

תולוגע תוילבט

תובוהצ תורסחו

העבטההו םידדצה ינשמ הקולח וק םע חיר

"

CPN 100

"

דצמ דחא

םע םירטסילב הליכמ ןוטרק תזירא לכ

תוילבט

לעב

ה

םושיר

ותבותכו

:

ורת

לנוישנרטניא

עב

"

חר

רוטיקה

הפיח ץרפמ

2624761

ה

ןרצי

ותבותכו

:

.Genthon BV, Nijmegen, the Netherlands

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

:

ןיפזול

"

תוילבט ג

116 44 29643

ןיפזול

"

תוילבט ג

116 45 29644

תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

לירפא

2016

האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

רכז ןושלב חסונ הז ןולע

תאז ףא לע

םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה