לודוטרה 5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
PREDNISONE 5 MG
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
H02AB07
טופס פרצבטיות:
TABLETS MODIFIED RELEASE
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
HORIZON PHARMA GMBH, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
PREDNISONE
סממני תרפויטית:
For the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adults particularly when accompanied by morning stiffness
מספר אישור:
145523318400
תאריך אישור:
2011-03-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

םיחקורה תונקתיפלןכרצלןולע ( םירישכת ) משתה " ו – 6891

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק

הרטודול 5

רקובמרורחשבתוילבט

בכרה :

ליעפה ביכרמה

לכ הילבט הליכמ : Prednisone5mg

םיליעפיתלבםיביכרמ

Colloidalanhydroussilica,croscarmellosesodium,lactose,magnesiumstearate,

povidone,redferricoxide(E172),calciumhydrogen phosphatedihydrate,glycerol

dibehenate,yellowferricoxide(E172).

הליכמהילבטלכ כ - 04 מ " זוטקלג .

תיטיופרתהצובק : וקולג - דיאורטסוקיטרוק ( תקלדדגונ )

תיאופרתוליעפ :

תדעוימהפורתה הרומחדעתינוניבתינורגשםיקרפמתקלדבלופיטל , הוולמאיהשכ דחוימב

רקובתושקונב (morningstiffness) .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

םארישכתבשמתשהלןיא תושיגרהעודי ויביכרממדחאל .

סועללןיא , שותכל , הילבטהתארובשלוא .

שמתשהלןיא ב רישכת הז התאעולבללוכיךניאםא הילבט התומלשב .

בשמתשהלןיא רישכת לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמ םיאבהםירקמב :

םא הקינמואןוירהבךניה .

דוקפתביוקילמרבעבתלבסואלבוסךניהםא : דבכה , סירתהתטולב ( דיאורית ) , בלה , םייניעה ( ןוגכ

המוקואלג ) ךניהםאוא רבעבתלבסואלבוס מ ס ו תרכ , יזורופואיטסוא ס , תומצעתככר

היצלמואיטסוא ) , ביכ לוכיעהתכרעמבתקלדוא , הובגםדץחל , דבכתקלד B ( סיטיטפה B ) , תפחש ,

םידליקותיש ( וילופ ) , תפחשדגנןוסיחרחאלהפמילהתקלדותוחיפנ , םוהיז ( ילריו , יתיירטפ , יקדייח

וא יליפט ) לחמוא שפנת . מכ ןכו אפורבץעוויה יעמרוציקחותינרחאלךניהםא ; וא ךניהםא 9

ינפלתועובש וא ירחאםייעובש יחביכרתבןוסיח .

ךיא ךלשםוי םויהייחלע הפורתהעיפשת ?

לופיטהךלהמבהיארבשוטשטואשארבאכחתפתמוהדימב , ואבכרבהגיהנמענמיהלשי מ תלעפה

תונכוסמתונוכמ .

תורהזא :

ןיא תכשוממהפוקתואתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהל מ אפורבץעוויהלילב .

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלשיגרךניהםא , הפורתהתליטנינפלאפורלךכ לעעידוהלךילע .

רישכתה זוטקלליכמ . וזהפורתתליטנינפלאפורהתאעדילשיזוטקללשיגרךניהםא .

לעלפטמהאפורלחוודלךילע חותינלכינפלוזהפורת תליטנ .

םוקמבידיימרורחשבןוזינדרפ ליכמהרישכתבשמתשהלןיא הרטודולב אפורבץעוויהלילבמ .

םיבצמבלופיטלתדעוימהניאוזהפורת םיפירח ( םייטוקא ) ןוזינדרפבלופיטםישרודה .

אפורבץעוויהלילבמתימואתפ הרוצבוזהפורתלוטילקיספהלןיא , תיותויה תיחפהלךרוצםייקיכןכ

יאוולתועפותמענמיהלתנמלעתיתגרדההרוצבןונימהתא .

וטךוראלופיטךלהמב חו , תויתפוקת תוכרעהרובעלךילע תנמלע תרמוחלןונימהתאםיאתהל

הלחמה , וםדתוקידבךורעלךילעןכו תוקידב םייניע .

תויתפורתןיבתובוגת :

פורת לטונךניהםא תו פסונ ו ת , הנוזת יפסותוםשרמאללתורכמנהתופורת ללוכ , םאוא תמייס הז

תרחאהפורתבלופיטהתע , פורלחוודלךילע יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהא - םיעבונהתוליעי

ןיבתובוגתמ - תויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : תוידיזוקילגתופורת ( ןוגכ

ןיסקוגיד ) , תולשלשמתופורת , פורת תונתשמתו , לתופורת בלופיט ס ו תרכ ( ןימרופטמןוגכ , ןילוסניא ) ,

ןירמוקתורזגנ ( םדתשירקדגנ ) , לוכיעהתכרעמבםומידלםורגלתולולעהתופורת ( תודגונתופורת

תוידיאורטסאלתקלד ןוגכ ןפורפוביא , תופורת ןורגישל , ןיריפסאןוגכםיטאליצילס ) , תייפרהלתופורת

םירירש , טנאתופורת תויגרנילוכי ( ןיפורטא ) , לטנאוקיזרפ ( דיצירטליב ) , הירלמלתופורת , ןיפורטמוס

הלידגןומרוה ) , תוליכמהתופורת םינגורטסא ( ןוירה תעינמלתולולגןוגכ ) , ירקיל ץ , ןיציפמפיר

הקיטויביטנא ) , לתופורת בלופיט היספליפא ( ןוגכ : ןיאוטינפ , ןודימירפ , םיטרוטיברב ) , ןויפורפוב ( דגונ

יד ןואכ ) , ןירופסולקיצ , ןיצירטופמא B , דימאפסופולקיצ , יבכעמגוסמםדץחלתדרוהלתופורת ACE ,

ירתוס מוח צ םויזנגמואםוינימולאםיליכמהה .

תוקידבלשתואצות לעעיפשהללולעוזהפורתבשומיש ד ם ( םינומרוהתומר ) לאתוקידבו ר היג .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , עיפוהלתולולעהבשומישה ןמזב תועפות ןוגכיאוול : שארבאכ ,

הפבוארועבםימודאםינמיסואתורובח , הנישידודנ .

תודירטמןהשואתופלוחןניאיאוולהתועפותםא , אפורה םעץעייתהלשי .

בייחמהתועפות תדחוימתוסחייתהתו :

התמרבהילעעיפוהב םדבםירכוס , לורטסלוכבהילע , תריפסבהדירי ה םד , בצקבתוערפה ה בל ,

ץחלבהילע ה םד , לקשמבוןובאיתבהילע , תוחיפנ הקמסהו םינפב , טקרטק , רועבתונושתועפות ,

חוריבצמבםייוניש - אפורלהנפולופיטהךשמה !

םוהיזלשהרמחהואהעפוהב ( םוח , לועיש , ןורגבאכ , םייניעתקלד ) , לוח לודלדואםירירשתש

תומצע ( סיזורופואיטסוא ) , ס ו תרכ , בלבלהתקלד , היארבשוטשט , ךשמתמואקזחןטבבאכ - ךשמה

לופיטה ו ירשפאהםדקהבאפורלהנפ !

םייניעבדחבאכ , םדםעואהרוחשהאוצ ( חיכשאל ) - ךשמה אפורלהנפולופיטה דימ !

תוילאנומרוהתוערפה ( תסותקספהןוגכ ) , שאריבאכ םירומח , תואקה , תטולבדוקפתבהערפה

סירתה , הלופכהיאר , ואהעפוה הרמחה םייטפליפאםיפקתהלש ( רידנ ) - אפורלהנפ לופיטהךשמה

ירשפאהםדקהב !

הרקמלכב ש רמךניהוב יוצאלשיאוולתועפותשיג הזןולעבונ , ךתשגרהביונישלחםאוא תיללכה

מאפורהםעץעייתהלךילע די !

ןונימ :

הניאוזהפורת תצלמומ םידליל רעונו .

דבלבאפורה תוארוהיפלןונימ . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

לוטילשי בהרטודול העש רשע ב הליל , הירחאואהחוראה םע ( הארםיטרפל " שומישהןפוא .)"

עבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי ידילע לפטמהאפורה .

הפורתלוטילתחכשםא וז בוצקןמזב הלילהלכךלהמבםגהפורתהתאלוטילןתינ ( רבעמאלךא

ךכל .)

שומישהןפוא :

סועללןיא , שותכל הילבטהתארובשלוא !

התאעולבלשי הילבט תומלשב ה םימסוכםע .

לוטילשי הילבטהתא ב העש ברשע הליל ( 22:00 ) לכואםע תחורארחאלםייתעשמרחואיאלוא

ברעה . ופלחםא החוראהםותמםייתעשמרתוי , לשי הילבטהתליטנםרטהלקהחוראלוכא .

התעילבלשורדהןמזלרבעמהפבהפורתהתאקיזחהלןיא .

תחיתפתוארוה ה לכימ :

החיתפ

הסכמה לעשתוטילבהןיב טעואןורפעחנה

ןועשהןוויכ דגנ בבוסו .

הריגס

לעשתוטילבהןיב טעואןורפעחנה

בבוסוהסכמה ןועשהןוויכ םע .

לופיטהתחלצהלעייסללכות דציכ ?

אפורהידילעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע .

פישלחםאםג ו םעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמבר ה אפור , קרזאםגו

יתגרדהןפואב .

הלערהענמ !

הלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשי / לעותוקונית וא - ידי

הלערהענמת ךכ . ליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא ד הפורתהןמ , לשןוימרדחלדימהנפ

תיב - םילוח , ךתיאהפורתהתזיראאבהו .

םורגתלא האקהל אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; קיזהלהלולעאיהרחאהלוחב . תלא ךיבורקלוזהפורת ןתי ,

ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורת לוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפ לכב לטונךניהש הפורת . םאםייפקשמבכרה

םהלקוקזךניה .

הנסחא :

ןסחאלשי לתחתמ - 25 o C .

הזיראה יאנתיפלםג / םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . החיתפ רחאל

הנושאר ש לכימהל שמתשהלןתינ תוילבטב ךות 3 םישדוח , ןיוצמההגופתהךיראתמרחואיאלךא

הזיראה לע . רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ ! קפסלשהרקמלכב , הלךילע חקורבץעווי

הפורתהתאךלקפיסש .

הזיראהתואבתונושתופורת ןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 6033333690

ןרצי : ירוה ןז המראפ , הינמרג

םושירהלעב : עבאפרתודבעמ " מ , ת . ד . 043 , םילשורי 8644346

ע עבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמ י ודילע רמב ס 3466 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה