לבו

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-11-2017

מרכיב פעיל:
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J01MA12
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE 500 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
LEVOFLOXACIN
איזור תרפויטי:
LEVOFLOXACIN
סממני תרפויטית:
In adults with infections of mild to moderate severity for the treatment of the following infections when due to levofloxacin - susceptible micro-organisms: Acute sinusitis, acute exacerbation of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia, complicated urinary tract infections including pyelonephritis, skin and soft tissue infections.
מספר אישור:
129 35 30746 00
תאריך אישור:
2017-08-07

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-11-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל :חקול התא םא חקורה וא אפורה - )תוקלדב לופיטל םישמשמ( םידיאורטס םימעפל םיארקנ ,םידיאורטסוקיטרוק

.דיג תעירק וא/ו תקלדל ןוכיס ריבגהל הלולע ובל םע דחי םתליטנ ןכתיי ,םומידל ןוכיס ריבגהל הלולע ובל םע דחי ותליטנ - )םדה לולידל( ןיראפרוו

.םד תשירק תוקידב לע טילחי אפורהו אל תקלד תודגונ תופורת ,)המטסא ןוגכ ,המישנ תויעבב לופיטל( ןיליפואית

ןתליטנ - )ןיצתמודניאו ןפורפוטק ,ןפובנפ ,ןפורפוביא ,ןיריפסא ןוגכ( תוילדיאורטס .תותיוועל ןוכיס ריבגהל הלולע ובל םע דחי הלולע ובל םע דחי ותליטנ - )םירביא תלתשה רחאל שומישל( ןירופסולקיצ

.ןירופסולקיצ לש יאוולה תועפות תא ריבגהל :ןוגכ( בלה בצק תוערפהל תופורת ללוכ הז .בלה תוליעפ לע תועיפשמה תופורת

,)ןוראדוימא ,דיליטוביא ,דיליטפוד ,לולטוס ,דימאריפוסיד ,ןידיניקורדיה ,ןידינווק ,)ןימרפימיאו ןיליטפרטימא :ןוגכ ,םיילקיצירט ןואכיד ידגונ( ןואכידב לופיטל תופורת תופורת ,)תויטוכיספ יטנא תופורת( תוירטאיכיספ תוערפהב לופיטל תופורת ןיצימורתיזא ,ןיצימורתירא :ןוגכ ,תוידילורקאמ תוקיטויביטנא( םימוהיזב לופיטל .)ןיצימורתירלקו - )לוכיעה תכרעמב םיביכבו תברצב לופיטל( ןידיטמיסו )ןודגישב לופיטל( דיצנבורפ

אפורהו ןכתיי ,תוילכ תלחממ לבוסו ולא תופורת םע בולישב ובל לטונ ךנה םא .ובל לש ןונימה תא דירוי רבדהש ןוויכמ תאזו ,תואבה תופורתה םע ןמז ותואב תוילבט ובל תחקל ןיא :ובלה תוליעפ לע עיפשהל לולע וא םויזנגמ םיליכמה הצמוח ירתוס ,ץבא יפסות ,)הימנאב לופיטל( לזרב תוילבט 3 ףיעס האר( )הביקב םיביכל( טאפלארקוס ,ןיזונאדיד ,)תברצל םינתינ( םוינימולא .)"?הפורתב שמתשת דציכ" - םיטאיפואל ןתש תוקידב תקידבב תויוגש תויבויח תואצות תלבק לש תורשפאה תמייק ,ובלב שומישה ןמזב .ובל לטונ ךנהש אפורל רומא ,ןתש תקידבל תחלשנ םא .ןתשב םיטאיפוא - תפחשל תוקידב הקידבב תויוגש תוילילש תואצות תלבק לש תורשפאה תמייק ,ובלב שומישה ןמזב .תפחשל םרוגה קדייחה שופיחל - רכוס תוקידב בוקעל שי ןילוסניא וא םיימופ תרכוס ידגונ םירישכתב םילפוטמה תרכוס ילוחב .םדב רכוסה תומר רחא - ןוזמו הפורתב שומיש .תוחוראה ןיב ןמז לכב וא החוראה םע הפורתה תא לוטיל ןתינ - הקנהו ןוירה .ןוירהב ךנהש תבשוח וא ןוירהל סנכיהל היושע ,ןוירהב ךנה םא ובלב שמתשהל ןיא .קינהל תננכתמ וא הקינימ תא םא ובלב שמתשהל ןיא - 18 ליגל תחתמ םירגבתמו םידליב שומיש .18 ליגל תחתמ םירגבתמבו םידליב שומישל תדעוימ הניא וז הפורת - תונוכמב שומישו הגיהנ רורחס ,תוינונשי ,תורוחרחס ןוגכ יאוול תועפותל םורגל לולע וז הפורתב שומישה תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו ,הייארב תוערפהו )וגיטרו( .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .םויב םיימעפ וא םעפ ובל לש תחא הילבט :תואיר תקלד .םויב םעפ ובל לש תחא הילבט :ןתשה יכרדב תוקלד וא םעפ ובל לש תחא הילבט :רירשב םוהיז ,תוכומס תומקרב וא רועב םוהיז .םויב םיימעפ ןונימ ךל םושרי אפורהו ןכתיי :הילכ תולחמ םע םילפוטמ וא םישישק םילפוטמ .רתוי ךומנ תוילבטה תא תוצחל ןתינ ךרוצה תדימב .םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי .תוילבטה לש הסיעל וא השיתכ יבגל עדימ ןיא .ידיימ שומישל !תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא 1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה 500 ובל

תוילבט :בכרה :הליכמ הפוצמ הילבט לכ

Levofloxacin (as hemihydrate) 500 mg

ג"מ 500 )טארדיהימהכ( ןיצאסקולפובל ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא .18 ליגל תחתמ םירגבתמל וא םידליל דעוימ וניא רישכתה ?הפורתה תדעוימ המל .1 .םינולוניווקורואולפה תחפשממ הקיטויביטנא :תיטיופרת הצובק :תיאופר תוליעפ ,סיטיסוניס :הפורתל םישיגרה םיקדייח ידי לע םימרגנה םיילאירטקב םימוהיזב לופיט רועב םימוהיז ,תוילכבו ןתשה יכרדב םימוהיז ,הנותחתה המישנה תכרעמב םימוהיז .תוכר תומקרבו הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ןיצאסקולפובלל )יגרלא( שיגר התא

,החירפ :םיללוכ תיגרלא הבוגתל םינמיס .)"ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר( הפורתה .ןושלב וא ןורגב ,םינפב ,םייתפשב תוחיפנ ,המישנב וא העילבב תויעב ,ןיצאסקולפיסקומ ןוגכ םינולוניווקה תחפשממ תרחא הקיטויביטנאל יגרלא התא

.ןיצאסקולפוא וא ןיצאסקולפורפיצ .ןוירהב ךנהש תבשוח וא ןוירהל סנכיהל היושע ,ןוירהב ךנה

.הקינימ ךנה

.)היספליפא( הליפנה תלחממ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

.רגבתמ וא דלי ךנה

הקיטויביטנאב לופיטמ ועבנש )םידיגב תוקלד :ןוגכ( םידיגב תויעבמ רבעב תלבס

.םינולוניווקורואולפה תצובקמ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,ובלב לופיטה ינפל .רתוי וא 60 ןב ךנה

םימעפל םיארקנ ,םידיאורטסוקיטרוקה תחפשממ תופורת לטונ ךנה

.םידיאורטס .תותיוועמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

.תרחא תיחומ העיגפ וא ץבש בקע יחומ קזנמ לבוס ךנה

.הילכה דוקפתב יוקילמ לבוס ךנה

G6PD

םיזנאב רסוחמ לבוס ךנה

.תוישפנ תויעבמ לבוס ךנה

וז הצובקמ תופורת םע תוריהז טוקנל שי .בל תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

ינבמ והשימ םא וא הדילמ )

QT Prolongation

( ךורא

עטקממ לבוס ךנה םא לבוס ךנה םא ,)

-ב תוארל ןתינש( בלה בצקב תויעבמ לבוס ךתחפשמ םויזנגמ וא ןגלשא לש הכומנ המר שי םא דחוימב( םדב םיחלמב ןוזיא רסוחמ ףקתה תיווח םא ,בל תקיפס יא ךל שי םא ,דואמ יטיא ךלש בלה בצק םא .)םדב תומרוגה תורחא תופורת לטונ ךנה םא וא שישק וא השיא ךנה םא ,רבעב בל

-ב םייונישל .תרכוסמ לבוס ךנה

.דבכה דוקפתב יוקילמ לבוס ךנה

.)הרומח םירירש תשלוחל תמרוגה הלחמ( סיבארג הינטסאיממ לבוס ךנה

:בל םיש תליטנל ובל תליטנ רחאל וא ינפל תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל שי :תואבה תופורתה םוינימולא וא םויזנגמ םיליכמה הצמוח ירתוס ,ץבא יפסות ,)הימנאב לופיטל( לזרב תוילבט .)הביקב םיביכל( טאפלארקוס ,ןיזונאדיד ,)הביקב םיבאכלו תוברצל םינתינ( !שמשל הפישחמ ענמה לע ,לוגס הרטלוא רואלו שמשל הפישח םע תדחוימ תושיגרל םורגל הלולע וז הפורת םיכורא םידגב( המיאתמ הנגהל גואדלו ףוזיש תוטימו שמשל הפישחמ ענמיהל שי ,ןכ הובג הנגה םדקמ םע שמשהמ הנגה תוחשמ ,עבוכ ,םיילגרהו תועורזה תא םיסכמה .הפורתה תליטנ רחאל םיפסונ םיימוי ךשמבו הפורתה תליטנ ךשמב )'וכו דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא .ךתא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל ,תרוחרחס ,לובלב ,תויוצווכתה :תואבה תועפותהמ לובסל לולע ךנה רתי ןונימב וא הליחב ,קפודב תורידס יאל ליבוהל םילולעה - בלב תויעבו דער ,הרכהב הדירי .ןטבב הבירצ תשוחת ,תרכזנשכ דימ הפורתה תא חק שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא תנמ לע הלופכ הנמ לוטיל ןיא .האבה הנמה תא לוטיל ןמזה עיגה ןכ םא אלא .החכשנש הנמה תא םילשהל .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע ,רוזחל לולע םוהיזה ,לופיטה תמלשה ינפל הפורתה תליטנ תא קיספת םא .וז הפורתל תודימע חתפל לולע םוהיזהש וא רימחהל לולע ךבצמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ובלב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא :דימ םילוח תיבל וא אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי :דואמ רידנ ,םייתפשב ,םינפב תוחיפנ ,העילב וא המישנ יישק ,החירפ תללוכה ,תיגרלא הבוגת

.ןושלב וא הפב תועפותהמ לבוס ךנה םא אפורל דימ תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי :יאופר לופיטל קקדזתו ןכתיי - תואבה תורומחה השוחת רסוח ,לומינ וא ץוצקע תשוחת ,םירירש תשלוח ,םידיגב וא םיקרפמב באכ

.תויזהו לובלב ,םיילגרב וא תועורזב :רידנ הלא .הובג םוחו ןטב יבאכב הוולמו ןכתיי ,ימד תויהל לולע רשא ,ימימ לושלש

.םייעמב הרומח היעב לש םינימסת תויהל םילולע )בקעב( סליכא דיג .דיג תעירקל ליבוהל םילולע רשא ,םידיגב תקלד וא באכ

.םירחא םידיגמ רתוי תובורק םיתיעל עפשומ .תותיווע

:דואמ רידנ השוחתה תושיגרב יוניש וא השלוח ,השוחת רסוח וא באכ ,ץוצקע ,הריעב תשוחת

תלחמ( היתפוריונ לש םינימסת תויהל םילולע הלא .הרוטרפמטל וא באכל ,ןידע עגמל .דימתל ראשיהלו לופיטה ךלהמב םדקומ חתפתהל םילולע רשא ,)םיבצע רבעמ תוכשמנ וא תורימחמ תואבה יאוולה תועפות םא אפורל תונפל שי :םימי רפסמל :תוחיכש יאוול תועפות ימיזנאב היילע ;לושלש וא תואקה ,תוליחב ;תרוחרחס ,שאר יבאכ ;הניש תוערפה .םדב דבכה :תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ןכתיי ,ךכמ האצותכ .םדאה ףוגב םייוצמ ללכ ךרדבש םימזינגרואורקימב ןוזיא רסוח

;לופיט שורדיו ןכתייש הדידנק םוהיז חתפתי וא םימזנגרואורקימה תומכ לדגתו ,לובלב ,הדרח ;)היליפוניזואא ,הינפוקיול( םדב םינבלה םדה יאת תמרב םייוניש דוביא ,םעטב םייוניש ;המישנ רצוק ;)וגיטרו( רורחס תשוחת ,דער ,תוינונשי ,תונבצע ןטבב תוחיפנ וא תוריצע ,ןטבה רוזאב באכ ,לוכיעב תוערפהו ןטב יבאכ ,ןובאית תעזה ,)הירקיטרוא( תירוע תוחיפנ/םדוא וא ףירח דרג ,רועב החירפ ,דרג ;)םיזג( דבכב תויעב בקע םד תוקידב תואצותב תוגירח ;םירירש וא םיקרפמ יבאכ ;רתי .תיללכ השלוח ;)ןיניטאירקב היילע( הילכב וא )ןיבוריליבב היילע( :תורידנ יאוול תועפות ;)הינפוטיצובמורט( םדה תויסט רפסמב הדירי בקע תולקב םמדלו עצפיהל הייטנ תינוסיחה תכרעמה לש תרבגומ הבוגת ;)הינפורטיונ( םינבל םד יאת לש הכומנ המר םילוחה םילפוטמל בושח - )הימקילגופיה( םדב רכוסה תמרב הדירי ;)רתי תושיגר( תויטוכיספ תובוגת ,)םימייק םניא רשא םירבד לש העימש וא הייאר( תויזה ;תרכוסב ,תונבצעו טקש רסוח ,תוישפנ תויעב ,ןואכיד ;םיינדבוא םישעמ וא תובשחמל ןוכיס םע העימשב תוערפה ;םיילגרבו םיידיב ץוצקע תשוחת ;םיטויס וא םירזומ תומולח יתלב ןפואב תוריהמ בל תוקיפד ;)תשטשוטמ הייאר( הייארבו )םיינזואב םילוצלצ( הינטסאימ ילוחל רקיעב בושח - םירירש תשלוח ;ךומנ םד ץחל וא )הידרקיכט( ליגר דוקפתב הערפה ;)םיבצעה תכרעמ לש הרידנ הלחמ -

myasthenia gravis

( סיברג .םוח ;הילכה לש תיגרלא הבוגתמ האצותכ הילכ תקיפס יא םיתיעלו הילכה :)העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות לש ןורוויחל וא הבהצהל םורגל הלוכיה ,)הימנא( תומודאה םדה תוירודכב הדירי םדה יאת יגוס לכ לש םרפסמב הדירי ,םימודאה םדה יאתב העיגפ בקע רועה הדירימ םימרגנו ןכתיי ,תפלוח הניאש ילוח תשגרהו ןורג באכ ,םוח ;)הינפוטיצנפ( היילע ;יטקליפנא קוש תייומד הבוגת ;)סיזוטיצולונרגא( םינבלה םדה יאת רפסמב הלולעה )הימקילגופיה( רכוסה תומרב הדירי וא )הימקילגרפיה( םדב רכוסה תמרב ,חירה שוחב םייוניש ;תרכוסב םילוחה םישנאל בושח - )המוק( תמדרתל ליבוהל וא הרכה ןדבוא ;הכילהב םיישק ללוכ ,תויתעונתב תויעב ;םעטהו חירה שוח ןדבוא ,ריהמ בל בצק ;העימש ןדבוא וא העימשב העיגפ ;ינמז הייאר ןדבוא ;ינמז הביצי תכראה" ארקנה בלה בצקב יוניש ,בל םוד תוללוכה םייח תונכסמ בצק תוערפה לש תיגרלא הבוגת ;םיפוצפצ וא המישנ יישק ;

-ב הארנ רשא "

עטקמ הרטלוא רואלו שמש רואל רועה תושיגרב היילע ;דבכב תקלד ;בלבלב תקלד ;תואירה םירירשב םיערק ;הפה תירירב תקלד ;םדה ילכ לש תיתקלד תיגרלא הבוגת ;לוגס ףקתה ;םייפגבו הזחב ,בגב באכ ללוכ ,באכ ;םיקרפמב תוחיפנו םדוא ;רירש סרהו םע ךשמתמ שאר באכ ;)הרידנ תילובטמ הלחמ( היריפרופ םע םילוחב היריפרופ .הייארב שוטשט ילב וא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה :יאוול תועפות לע חוויד רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה ."מ"עב םראפינוא" תרבחל חוודל ןתינ ,ןיפולחל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי .אפורהמ תשרופמ הארוה .הזיראה יבג לע עיפומה

exp. date

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .רואמ ןגומ םוקמבו

25ºC

-ל תחתמ הרוטרפמטב הפורתה תא ןסחאל שי

ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline Cellulose; Hydroxypropyl Methylcellulose; Crospovidone; Sodium

Stearyl Fumarate; Colloidal Silicon Dioxide; Opadry (white, yellow).

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ הזירא לכב .ןוטרק תזירא ךותל תוסנכומ רשא )רטסילב( תוישגמ ךותב הזורא ובל ןהידיצ ינשמ תורומק ,תוילבוא ,תופוצמ ןניה ובל לש תוילבט .תוילבט 4 שי ובל לש .בוהצ ןעבצו דחאה ןדיצמ הייצח וק םע .6121301 א"ת 21429 .ד.ת ,מ"עב םראפינוא :םושירה לעב םש .תורבעמ ץוביק ,מ"עב המירת :ותבותכו ןרציה םש .08/2017 :ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

.129353074600

הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ

0817E

118328010

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה