לבופר פלוס 125

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-11-2020

מרכיב פעיל:
BENSERAZIDE AS HYDROCHLORIDE 25 MG; LEVODOPA 100 MG
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
קוד ATC:
N04BA01
טופס פרצבטיות:
CAPSULES
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
LEVODOPA
סממני תרפויטית:
For the relief of symptoms associated with Parkinson's disease.
מספר אישור:
131622296800
תאריך אישור:
2009-09-01

Levoparplus up2,29/10/2009,zk

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי .

===================================

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

שמתשתםרטבואולמבןולעהתאןויעבארקלשי / הפורתבי

רפובל ® סולפ רפובל ® סולפ

תוסומכ תוסומכ

בכרה

הליכמהסומכלכ :

Levodopa 100 mg Levodopa 200 mg

Benserazide 25 mg Benserazide 50 mg

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Lactose monohydrate*, starch, powdered

cellulose, microcrystalline cellulose, talc,

povidone, gelatin white powder, magnesium

stearate, indigo carmine, titanium dioxide,

erythrosine, red iron oxide. Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate*,

talc, starch, powdered cellulose, povidone,

magnesium stearate, gelatin, titanium dioxide, red

iron oxide, blue E 132.

הליכמהילבטלכ 48.7 מ " זוטקלג . * הליכמהילבטלכ 21 מ " זוטקלג .

תיטיופרתהצובק

:Levodopa זגנ ר שת ל ןימפוד .

Benserazide : זאליסקוברקדהפודםיזנאהבכעמ .

תיאופרתוליעפ

ןוסניקרפתלחמבלופיטל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

לא ןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשת , להסנמ ה י ןוירהלסנכ הקינמוא .

היביכרממדחאלתושיגרךלהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

תינמזובוזהפורתבשמתשהלןיא וא 14 תליטנרחאלםוי מלוב י זדיסקואונימאונומ ) (MAOI ) ןיבתובוגתבםגהאר -

תויתפורת .(

וזהפורתבשמתשהלןיא רצהמוקואלגמלבוסךניהםא תיוזת ) יעבהובגץחל ן ( , דבכבתורומחתויעבמ , בלבואהילכב ,

טולבברתיתוליעפןוגכםינומרוהבהרומחהיעבמ ת סירתה , תודרחלךלםורגלהלולערשאהרומחתישפנהיעבמ ,

ופשלובושחלתולגוסמרסוחלואתואיצמהםערשקדוביאל ט ב ב תוריה .

שהלןיא ת ליגלתחתמךניהםאהפורתבשמ 25 בסואלבוסךניהםאוא רועהןטרסמרבעבתל .

הפורתבשמתשהלןיא מ ינפלאפורבץעוויהלילב ה לופיטהתלחת

לבוסךניהםא / ת דוקפיתביוקילמרבעבתלבסוא : המישנהתכרעמ ) המטסאןוגכ ( , ובלה / םדהילכוא ) ךניהםאדחוימב

לבוס / מתלבס בצקבתוערפה בלה בלףקתהמוא ( , םייניעה ) המוקואלגןוגכ ( , דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ , לוכיעהתכרעמ

סוקלואןוגכ ( , םיבצעהתכרעמ ) תותיוועןוגכ ( , תולחממ תוינירקודנא ) נומרוה א תויל ( , מ תרכס , ישפנילוחמ ןוגכ

ןואכ , מ ואםצעלוליד מ תומצעבתככר .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

בייחמןכלעותונריעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה בכרבהגיהנבתוריהז , לכבותונכוסמתונוכמתלעפהב

תונריעתבייחמהתוליעפ .

תורהזא

זוטקללםישיגרהםישנאלצאהיגרלאלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה .

שוממלופיטתפוקתב תכ םדתוקידבךורעלשיוזהפורתב , בלידוקפית , הילכודבכ .

שיגרךניהםא / הפורתלואוהשלכןוזמלה יהשלכ , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

הדימעלהבישיואהביכשבצממימואתפרבעממענמיהלשי ) תועפותבהאר ה יאוול .(

ןתשואםדתוקידבואחותינרובעלדמועךניהםא , ידוהלךילע ע ניהשאפורל ך ונ ט הפורתהתאל .

Levoparplus up2,29/10/2009,zk

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / פורתת תפסונה , תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא , לפטמהאפורלחוודלךילע עונמלידכ

יאואםינוכיס - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , תואבהתופורתהיבגלדחוימב : םדץחלתדרוהלתופורת ) רקיעב

ןיפרסר ( , תופורת זאדיסקואונימאונומימלובגוסמםיבצעהתכרעמל ) ןואכידל ( ) ולאםירישכתבשומישהתאקיספהלשי

סולפרפובלבלופיטהתלחתהינפלתועובש ( , םיניזאיתונפהתצובקמתופורת , ואםינטסקואיתה ה םינונפריטוב

Butyrophenones , (Thioxanthenes ) יטנא - םייטוכיספ ( , המדרהלםירישכת , םפזאיד ) והדרחל ל הנישרסוח ( ,

ןיזאנברטט

(Tetrabenazine ) ע ו ילשלרז ט םירירשתעונתבה ( , ןוסניקרפבלופיטלתופסונתופורת , לזרביפסות , הצמוחירתוס ,

דימרפולקוטמ ) לוכיעתויעבל ( , ןירבאפפ ) רופישל תמירז םדה ( , תופורת " תויטמימוטפמיס " רפניפאןוגכ י ן , פארונ י רפנ י ן

פיטלםישמשמהלונרטורפוזיא ו בלבל , ל א המטס ישבלופיטלו ע ןוניצולו , תוינימטפמאתופורת ) זוכירובשקתוערפהל ,

לוקרנ היספ , של ל ואןובאתבהטי ל לקשמבהילע ( .

יאוולתועפות

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב : תוריצע , הליחב , האקה , רסוח

ןובאית , לושלש - עב י לופיטהתליחתברק . קהלןתינ עולאתועפותלעל " יתשואלכואםעהפורתבתליטני י ה , תרוחרחס

הבישילהביכשבצממהמיקתעב , הימנא ) תומודאםדתוירודכבהדירי . תופייעםיללוכםינמיסה , ויח ו ןור , בלתוקיפד

המישנרצוקו ( , םדתוקידבבםיארנהםדבואדבכבםיוניש .

ןוגכתוישפנתויעב : ה ת תושגר , הדרח , ד י ןואכ , תונפקות , לובלב , תויזה , םייתימאםניאשםירבדבהנומא , תופייע ,

מדרה ו י תוימואתפתו , תומדרהיישק , םירומיהלתורכמתה - תויעבלםרוגרבדהםאםג תוישיא / תושקתויתחפשמ , הילע

תבוקשחב ווא םירחאואךתואהגיאדמהתינימה , צריתלבתועונת לשתוינו ףוגה , םעטרסוחואםעטבםייוניש , םדוא

ראווצבואםינפב , העזה , םודאעבצבןתש , ןתשתלטהבישוק .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

תויגרלאתובוגת ) דורגוהחירפללוכ ( , אלבלבצק ליגרהמיטיאואריהמוארידס , יעמבואהביקבםומיד ) לולע

עיפוה האקהבואהאוצבםד , בלהםדהתוירודכיגוסלכתריפסבהדירי תונ - הפבםימוהיזלולכלםילוכיםינמיסה ,

םייכינחב , תואירבואןורגב .

תומודאםדתוירודכיגוסלכתריפסבתדירי , םדהתויסטותונבל - םינמיסה ע תופייעתויהלםילול , ואםימוהיזלהייטנ

תולבחל , ףאהמםומיד : הנפ / דימאפורלי !

שיגרמךניהובשהרקמלכב / ייוצאלשיאוולתועפותה הזןולעבונ , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , םעץעייתהלךילע

דימאפורה .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

נמהלערובעלןיא ה למומה תצ .

ליגלתחתמםילוחלתדעוימהניאוזהפורת 25 םינש .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

הפורתלוטילתחכשםא ןמזבוז בוצק , תרכזנשכדימהנמלוטילשי ; דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא ותואב

םוי .

שומישהןפוא

סועללןיא ! םימטעמםעהפורתהעולבל .

הפורתהלוטילשי החוראהירחאואםע .

***************************************

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

********* *******************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

ךתואירבבצמברופישלחםאםג , אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיא .

אלאשגרותאללופיטהמתיברימהבטהשןכתי רובעכ םישדוחואתועובשרפסמ .

ענמ / הלערהי !

רחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשית / תוקוניתוא לעו - הלערהענמתךכידי .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , לשןוימרדחלדימתונפלשי הפורתהתזיראאיבהלוםילוחתיב

ךתיא .

האקהלםורגלןיא אפורמתשרופמהארוהאלל !

לופיטלהמשרנוזהפורת ךתלחמב ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה . ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודבלשי םעפלכב לטונךניהש / הפורתת .

קוקזךניהםאםייפקשמביכרהלשי / םהלה .

הנסחה

םוקמבוזהפורתרומשלשי שבי , לתחתמ - C ° 25 .

נתיפלםג הזיראהיא / םיצלמומההנסחהה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר :

: 131 62 22968 00

: 61 22969 00 133

Levoparplus up2,29/10/2009,zk

עבתויטבצמרפתוישעתעב " מ ,

" ד 3190 , חתפ - הוקת

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה