יודיפלור תמיסה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-11-2020

מרכיב פעיל:
POVIDONE-IODINE
זמין מ:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קוד ATC:
D08AG02
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
POVIDONE-IODINE 10 %
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
POVIDONE-IODINE
איזור תרפויטי:
POVIDONE-IODINE
סממני תרפויטית:
Antiseptic, disinfection of infected skin, superficial wounds and burns.
מספר אישור:
061 40 27622 00
תאריך אישור:
2013-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

דומע 1 ךותמ 2

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

( ) אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק :

ותרוצורישכתהםש :

IODIFLOR SOLUTION

רולפידויתסימת

בכרה : רמוחה ) םי ( ליעפה ) םי ( םתומכו / םזוכיר :

PVP-IODINE 10% EQUIVELENT TO1% IODINE

םיליעפיתלבהםיביכרמה :

DISODIUMHYDROGENPHOSPHATE

CITRICACID

תדעוימהפורתה ל : רועימוהיזביוטיח , תויחטשתויוכוםיעצפל

תיאופרתוליעפ : פסיטנא יט , אטחמ .

5 . מ רישכתבשמתשהלןיאית ?

דוילדחוימברישכתהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםאשמתשהלןיא !

הלילבמהפורתבשמתשהלןי י לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוו .

לבוסךניהםא / סירתהתטולבדוקפיתביוקילמרבעבתלבסשואת ) דיאורית ( .

תורהזא :

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , עידוהלךילע ע ל כ ך אפורל

הפורתהתליטנינפל .

עוגפרועלשםיבחרנםירוזאלעשומישמענמהלשי .

םיקומעםיעצפבלופיטינפלאפורבץעויהלשי .

תויתפורתןיבתובוגת :

לטונךניהםא / ונהפורתת תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאואתפס

יאוא םינוכיס עונמלידכלפטמהאפורלחוודל ךילע - םיעבונהתוליעי

ןיבתובוגתמ - תויתפורת .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , תועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב

ןוגכיאוול : החירפ .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

םיכשמתמתוחיפנואיוריג ) רידנ :( אפורלהנפולופיטהקספה

דומע 2 ךותמ 2

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , לחםאוא

דימאפורהםעץעייתהלךילעתיללכהךתשגרהביוניש .

. וגתויאוולתועפות תוקוניתוםידליבתויתפורתןיבתוב :

יאוולתועפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע דליבתיפצנה .

האר ) י ( וטרופשתודחוימתויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפותליעל .

אפורמתרחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ :

מתחורמלשי רולפידויתסי , עוגפרועלע 4 - 5 עצפהיופירדעםויבםימעפ .

בלםיש :

עולבלאל !

דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפורת .

שומישהןפוא :

רולפידויתסימתחורמלשי , עוגפרועלע 4 - 5 עצפהיופירדעםויבםימעפ .

הלערהענמ !

לשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשי תרחאהפורתלכווזהפורת

וםידלי / לעותוקוניתוא - הלערהענמתךכידי .

הפורתהןמדליעלבתועטבםא , פ תיבלשןוימרדחלדימהנ - םילוח , תזיראאבהו

ךתיאהפורתה .

האקהלםורגתלא אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפלכב הפורתלטונךניהש .

בכרה / קוקזךניהםאםייפקשמי / םהלה .

הנסחא :

םוקמב רירק .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת .

רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ ! קפסלשהרקמלכב , ץעוויהלךילע

הפורתהתאךלקפיסשחקורב .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 614027622

ןרצי : ןב - שירולפןועמש תבותכ : א . ת . ןוידרת , ד . נ . בגששוג , 20179

ןרציהןכוס : תבותכ : _______________

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה