טרקליר 125 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

16-09-2019

מרכיב פעיל:
BOSENTAN
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
C02KX01
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
BOSENTAN 125 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ACTELION PHARMACEUTICALS LTD., SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
BOSENTAN
איזור תרפויטי:
BOSENTAN
סממני תרפויטית:
Treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) in patients of WHO functional class II-IV.Reduction in the number of new digital ulcers in patients with systemic sclerosis with active digital ulcer disease
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. יתר לחץ דם ריאתי, ובהתאם למפורט להלן: 1. לטיפול בחולה המוגדר ב-NYHA (New York Heart Association) כ-Class III ומעלה הסובל מיתר לחץ דם ריאתי עורקי. 2. התחלת הטיפול בתרופה האמורה תהיה על פי הוראתו של מנהל מחלקה בבית חולים שהוא רופא מומחה למחלות ריאה או רופא מומחה בקרדיולוגיה או רופא מומחה בטיפול נמרץ כללי או רופא מומחה בכירורגית כלי דם או רופא מומחה בקרדיולוגית ילדים או רופא מומחה במחלות ריאה ילדים או רופא מומחה בטיפול נמרץ ילדים או רופא מומחה בראומטולוגיה. 3. המשך הטיפול בתרופה האמורה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה למחלות ריאה או רופא מומחה בקרדיולוגיה או רופא מומחה בטיפול נמרץ כללי או רופא מומחה בכירורגית כלי דם או רופא מומחה בקרדיולוגית ילדים או רופא מומחה במחלות ריאה ילדים או רופא מומחה בטיפול נמרץ ילדים או רופא מומחה בראומטולוגיה. 4. ניתן להתחיל טיפול בתרופה האמורה במקרה בו התנגודת הריאתית המחושבת תישאר גבוהה אחרי טסט פרמקולוגי וזאת כאשר החולה סובל מ-NYHA Class III ומעלה ובעל מרחק הליכה ל-6 דקות הנמוך מ-400 מטרים ב-2 בדיקות עוקבות.5. יש להימנע משילובי תרופות אלא לטפל בכל פעם בתרופה בודדת ורק עם כשלון בטיפול בה, לעבור לטיפול בתרופה אחרת, למעט המצבים הבאים: א. בכישלון של טיפול ב-Sildenafil ניתן להוסיף במקרים נבחרים Iloprost באינהלציה או Selexipag או Bosentan או Ambrisentan או Macitentan.ב. בכישלון של טיפול ב-Bosentan או Ambrisentan או Macitentan ניתן להוסיף במקרים נבחרים Iloprost באינהלציה או Selexipag או Sildenafilג. בכישלון של טיפול משולב ב- Bosentan או Ambrisentan או Macitentan עם Sildenafil או Tadalafil ניתן להוסיף במקרים נבחרים Selexipag. ד. השילוב של Epoprostenol או Treprostinil עם Ambrisentan או Macitentan או Bosentan או Sildenafil יעשה רק לאחר כישלון של אחד מהפרוסטציקלינים האמורים כטיפול בודד.ה. השילוב של תרופה ממשפחת ה-Endothelin receptor antagonists (Ambrisentan או Macitentan או Bosentan) עם תרופה ממשפחת מעכבי PDE5 (Sildenafil או Tadalafil) יתאפשר כטיפול ראשוני (Upfront) עבור חולי יתר לחץ דם ריאתי עורקי, Group 1, שטרם קיבלו טיפול למחלתם.ב. לחולים עם טרשת סיסטמית (systemic sclerosis) ומחלה כיבית באצבעות, ובהתקיים כל אלה: א. לאחר כשלון טיפולי ב-iloprost. ב. הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם iloprost. ג. תחילת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה בראומטולוגיה. ד. הטיפול בתכשיר יינתן עד לשתי סדרות טיפוליות בשנה.
מספר אישור:
125 58 30488 00
תאריך אישור:
2012-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

16-09-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

16-09-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

םירישכת

(

ו"משתה

1986

יפ לע תקוושמ הפורתה

אפור םשרמ

דבלב

רילקרט

62.5

ג"מ

רילקרט

125

ג"מ

תוילבט

תופוצמ

תוילבט

תופוצמ

:ותומכו ליעפה רמוחה

הילבט לכ

הפוצמ

:הליכמ

62.5

ג"מ ןטנסוב

62.5 mg

Bosentan

חה מו :ותומכו ליעפה ר

הילבט ל

הפוצמ

:הליכמ

ג"מ ןטנסוב

Bosentan

ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

ע ןולעה תא ןויעב ארק

ד

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

טל המשרנ וז הפורת

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופ .המוד םתלחמ

יתוחיטב עדימ סיטרכ תלפוטמל

לפוטמל יתוחיטב עדימ סיטרכ םייק רילקרט רישכתל ,ןולעל ףסונב

עגונב

רבועל ירשפא קזנל

ילעש ,בושח יתוחיטב עדימ ליכמ הז סיטרכ תליחת ינפל ,תעדל ך

סיטרכב ןייעל שי .וכלהמבו רילקרטב לופיטה תלפוטמל יתוחיטב עדימ ןכרצל ןולעבו שומישה תליחת םרטב

הפורת סיטרכה תא רומשל שי . ןולעהו ףסונ ןויעל .ךרוצה תעב

לוטיל ןיא רילקרט

ףיעס יאר) רבועל קיזהל לולע וז הפורתב שומישהו רחאמ ןוירהב ךניה םא

ל " שומיש ינפ "הפורתב

ו "םא הפורתב שמתשהל ןיא" םיפיעס ית

("הקנהו ןוירה ,תוירופ"

םא

ךניה

השיא

תורהל היושעה תוירופה ליגב

שי עצבל

תקידב

ןוירה

ינפל

תליחת

לופיטה

רילקרט

ןפואבו

יתרגש שדוח לכ

ךלהמב

הפורתה תליטנ לופיטה םויס רחאל שדוח ןכו

לכב תילילש האצות אדוול שי

ךנה .ןוירה תקידב

שמתשהל תביי יעצמאב

ןמיהמ

תעינמל

ןוירה

ךלהמב

שומישה

רילקרט לופיטה םויס רחאל ףסונ דחא שדוח ןכו , ףיעס יאר)

.("הקנהו ןוירה ,תוירופ"

1

.

הפורתה תדעוימ המל

ץחל רתיב לופיטל

) יתאיר םד

PAH-pulmonary arterial hypertension

וניה יתאיר םד ץחל רתי .( ץחל

ה ילכב הובג םד

םיקרועה תא ביחרמ רילקרט .תואירל בלהמ םד םיליבומה (םייתאירה םיקרועה) ם הלקמו םדה ץחלב הדיריל תמרוג םיקרועה תבחרה .םתועצמאב םד בואשל בלה לע לקמ ךכבו ,םייתאירה .םימוטפמיסה לע

) תועבצאב םיביכב לופיטל

digital ulcers

ארקנה הלחממ םילבוסש םישנאב ( ילקרט .המרדורלקס ת

.תועבצאב םיעיפומה םישדחה םיביכה רפסמ תא תיחפמ

:תיטיופרת הצובק .ןילטודנא רוטפצרה לש םסוח

2

.

הפורתב שומיש ינפל

ב שמתשהל ןיא הפורת

:םא

התא

שיגר (יגרלא)

) ליעפה רמוח ןטנסוב

וא

הפורתה יביכרממ דחא

םירחאה

ש אפורה םע ץעייתה) דבכב תויעב ךל שי .(ךל

א ןוירהב ךניה

יעצמאב תשמתשמ ךניאש ןוויכמ ןוירהל סנכיהל היושע

העינמ

יעצמא) םינמיהמ

העינמ

יאר אנא ,ףסונ עדימל .(רילקרט תליטנ תעב םיליעי םניא םדבל םיילנומרוה ףיעס

"

הקנהו ןוירה ,תוירופ

"

ןירופסולקיצ לטונ ךניה

לתשה רחאל הב םישמתשמ רשא הפורת]

לופיטל וא

יזאירוספב תחפס) ס

.ךילא םייטנבלר ולא םיבצמו הדימב ךאפור םע ץעייתה

תורהזא תודחוימ

תועגונה

ל

הפורתב שומיש

ינפל עצבל שיש תוקידב ו ךלהמב , םויס רחאל

לופיטה

ו "הקנהו ןוירה ,תוירופ" םיפיעס האר

תוקידב" ."בקעמו

חקול התא םא ,הנורחאל תחקל םא וא ,

תורחא תופורת

תופורת ללוכ מ אלל

ר

יפסותו םש הנוזת רפס , .חקורל וא אפורל ךכ לע :חקול התא םא דחוימב

ןירופסולקיצ

(סיזאירוספב לופיטלו תולתשה רחאל הב םישמתשמ רשא הפורת)

שומישה

רילקרט םע .רוסא

סומילורקאט וא סומילוריס

פורת רשא תו

שמ

שמ ןהב םי

תולתשה רחאל

ט םע דחי שומישה רילקר למומ וניא

(תפחשב לופיטל) ןיציפמפיר (תרכוסב לופיטל) דימלקנביל

לוזנוקולפ

לוזאנוקוטקו

תופורת לופיטל (םייתיירטפ םימוהיזב וא ןיפאריבנ

ב לופיטל םוהיז

[(סדייא)

.ץלמומ וניא רילקרט םע שומישה

תופורת

תורחא

םוהיזב לופיטל

(סדייא)

שרדנ בקעמ

דחוימ

.רילקרט םע שומיש

יעצמא העינמ ךאפור .(רילקרט תליטנ תעב ןוירה תעינמל דיחי יעצמאכ םיליעי םניאש ןוויכמ) םיילנומרוה גה וא/ו

תא ועבקי ךלש גולוקנ העינמה יעצמא

.ךרובע םיאתמה

ףיעס יאר אנא ,ףסונ עדימל

"

ןוירה ,תוירופ הקנהו

"

"תלפוטמל יתוחיטב עדימ סיטרכ" ןכ

תופורת

תורחא

רתיב לופיטל

טו ליפאנדליס :יתאיר םד ץח

.ליפ

שירק תעינמל) ןיראפראוו

(םד

ןיטאטסאבמיס

(הימלורטסלוכרפיהב לופיטל)

הפורתב שומיש

ןוזמו

.לכוא אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ

הקנהו ןוירה ,תוירופ

:תוירופ

םא

התא

רבג

חקולש

רילקרט

הפורת

וז

הלול

ןיטקהל

תא

תריפס

ערזה

ךלש

אל

ןתינ

לולשל

העפשה

לע

ךלש תוירופה

ץעוויה

אפור

םא

שי

ךל

תולאש

וא

תוששח

יבגל

הז

:ןוירה

לולע רילקרט קזנ םורגל

םירבועל וא ינפל לחהש ןוירהמ

ב לופיטה ךלהמב

השיא ךניה םא . ליגב

תוירופה

היושעה ןוירה תקידב עצבל ךממ שקבי ךאפור ,תורהל ינפל

ליחת יטה ת בו רילקרטב לופ וא יתרגש ןפ לכ

שדוח

ךלהמב הפורתה תליטנ ןכו

שדוח

רחאל

םויס

לופיטה

.ןוירה תקידב לכב תילילש האצות אדוול שי

.ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב ךניה םא הפורתה תא ילטית לא

שמתשהל תבייח ךנה יעצמאב

ןמיהמ

תעינמל

ןוירה

ךלהמב

שומישה

שדוח ןכו ,רילקרט ויס רחאל ףסונ דחא

טה .לופי

גה וא ךאפור

ךלש גולוקנ ךתוא וכירדי

.רילקרטב שומישה ךלהמב ןוירה תעינמל םינמיהמ םיעצמא יבגל

עינמ יעצמא לש תוליעי רסוחל םורגל לולע רילקרט

,תוקירז ,הפה ךרד םיחקלנה םיעצמא :ןוגכ) םיילנומרוה ינפב וז הטיש ןכלו (תוירוע תוקבדמ וא םילתש

.הנמיהמ הניא המצע

רה אפו

ץילמי

ךל

לע

יעצמא

העינמ

דחא

לעב

תוליעי

ההובג

לשמל

ןקתה

ךות

ימחר

וא

תרישק

תורצוצחה

וא ) תוטיש לש בולישב שומיש ילנומרוה העינמ יעצמא ןוגכ

ץצוח העינמ יעצמאו ןוגכ ,

תעינמל תיגופס ,המגרפאיד ןב לעש וא ןוירה

םודנוקב אוה ףא שמתשהל ךלש גוזה

העינמ יעצמא ינש וא

םיצצו

יצעייתה

םע

אפורה

ךלש

עגונב

שומישל

יתשב

תוטיש

תעינמל

ןוירה

ליבקמב שמתשהל הבוח ,ןוירה תעינמל הרחבנש הטישה איה ערזה רוניצ תתירכל גוזה ןב לש חותינו הדימב .ץצוח וא ילנומרוה העינמ יעצמאב

המב ןוירהל תסנכנ םא ידיימ ןפואב ךאפורל יחווד רילקרטב שומישה ךל

מב ןוירהב תאש ןכתייש תבשוח ךניהו הדי

.בורקה דיתעב תורהל תננכתמ ךניהו הדימב וא

הקנה

ששחמ רילקרטב לופיטה תליחת םרט חקורה וא אפורה םע יצעייתה ,קינהל תננכתמ וא הקינמ ךנהו הדימב קוניתב העיגפל

ילקרט הפורתה ךל המשרנו הדימב קינהל קיספהל ץלמומ א עודי אלש ןוויכמ ר

.םאה בלחל תרבוע הפורתה

תונוכמב שומישו הגיהנ

ןיא רילקרטל העפשה

וא

שי העפשה

החינז

לע

גוהנל תלוכיה

ליעפהל תונוכמ

תאז םע

רילקרט םורגל לוכי

םדה ץחלב הדיריל

לוכיש

ל ךל םורגל

תרוחרחס

ךתייאר לע עיפשהל ךתלוכי לע עיפשהלו

גוהנל

ליעפהל

תונו

,ןכל ךניה םא

תרוחרחס ש

תשטשוטמ ךתייארש וא בכרב הגיהנמ ענמיהל ךילע ,רילקרט תליטנ ךלהמב תלעפהמ וא םירישכמ

וא תונוכמ

שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב .המודכו

3

.

שמתשת דציכ הפורתב

קר לופיטב הסונמה אפור

ץחל רתי

א יתאיר םד תשרטב ו תיתכרעמ

זיי םו

לופיטה תלחתה תא רילקרטב

.בקעמ עצביו

שמתשהל שי דימת

.אפורה תוארוה יפל

קודבל ךילע .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה לבוקמה ןונימה

ללכ ךרדב

אוה

:

םירגובמ

ךרדב

לש ןונימ ןתינ ללכ

62.5

םיימעפ ג"מ (רקובבו ברעב) םויב מל לופיטה לש םינושארה תועובשה תעברא ךש םירגובמב

ךרדב ךאפור ןכמ רחאל

לש ןונימ לוטיל ךל ץעיי ללכ

ךתבוגתל םאתהב ,םויב םיימעפ ג"מ .רילקרטל

תא עולבל שי הילבטה םע

סוכ

.םימ

.תוילבטה תא סועלל וא שותכל ,תוצחל ןיא

םידלי

םירגבתמו

םידליב שומישל ץלמומ וניא רילקרט אב םיביכמו תיתכרעמ תשרטמ םילבוסה .תועבצ

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

א ררבל תנמ לע ךאפורל חווד ,ידמ הקזח וא השלח הניה רילקרט לש העפשההש םשור ךל שי םא ךרוצ שי ם ימה יונישב .ןונ

בקעמו תוקידב

לופיטה תליחת ינפל עצבי ךאפורש תוקידב

:

ת תא ךירעהל תנמ לע םד תקידב דבכה ידוקפ

הימנא יוליג ךרוצל םד תקידב (ךומנ ןיבולגומה)

תוירופה ליגב השא תאו הדימב ןוירה תקידב

רילקרט ולטנש םילפוטמהמ קלחב אצמנ

(ךומנ ןיבולגומה) הימנא

דבכ ידוקפת תוקידב

תוניקת אל

לופיטה ךלהמב עצבי ךאפורש תוקידב

:

לופיטה ךלהמב ךאפור ,רילקרטב עצבי

תוקידב תמרו דבכה ידוקפתב םייוניש קודבל תנמ לע תויתרגש םד .ןיבולגומהה

דבכה ידוקפת תכרעהל םד תקידב

:

יטה ךלהמב שדוח לכב הנכרעית ולא תוקידב הקידב .רילקרטב לופ

אל םייעובש עצבתת תפסונ .ןונימה תאלעה רח

הימנא יוליגל םד תקידב

:

ולא תוקידב

הנכרעית ישדוחה תעברא ךלהמב שדוח לכב

םישדוח השולש לכבו ,הפורתב לופיטה לש םינושארה לפוטמהש ןוויכמ ןכמ רחאל םי

לטונה םי

לולע רילקרט םי

.הימנא לש בצמ חתפל

דב תואצות םא ל טילחהל לוכי ךאפור ,תוניקת ןניא ולא תוקי רילקרטב לופיטה תא קיספהל וא ןונימה תא תיחפה סונ תוקידב עצבלו ל הביסה תא ןוחבל תנמ לע תופ .ולא תואצות

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

.ךאפורל דימ הנפ

דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא וא אפורל מ רדחל תיב לש ןוי

תזירא אבהו ,םילוח א הפורתה

.ךת

וז הפורת לוטיל תחכש םא

רכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,בוצק ןמזב טה תא תחקל ךשמה ןכמ רחאלו ת תוילב .וחכשנש תוילבטה לע תוצפל תנמ לע דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,ליגרה ןמזב

הפורתה תליטנ תא קיספמ ךניה םא

אתפ הקספה תרמחהל םורגל הלולע רילקרטב לופיטה לש תימו

םינימסתה

ל הרוה ךאפור ןכ םא אלא הפורתה תליטנ תא קיספהל ןיא ךאפור .ןכ תושעל ך יושע

עייל ןונימה תא תיחפהל ךל ץ .הפורתה תליטנ לש תטלחומ הקספה ינפל םימי רפסמ ךלהמב

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

פיש לח םא םג הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רו

.אפורה םע תוצעייתה אלל

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

יוותה קודב הנמהו ת םעפ לכב

הש

לטונ ךנ ה םא םייפקשמ בכרה .הפורת

קוקז ךנ .םהל

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

ומכ

לכ שומישה ,הפורת

רילקרט תועפותל םורגל לולע תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תי .יאוולה תועפות .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכ

:רילקרטב לופיטה ךלהמב רתויב תורומחה יאוולה תועפות

לצא עיפוהל לולע רשא ,םיניקת אל דבכ ידוקפת

ךותמ דחא שמתשממ רתוי

שא ,הימנא לצא עיפוהל הלולע ר

1-10

ךותמ םישמתשמ

.הימנאמ האצותכ םד יוריע שרדנ םיתיעל

קידבב םיכרעו דבכ ידוקפת בקעמב ויהי םד תו

פיטה ךלהמ םאתהב ועצובי ולא תוקידבש בושח .רילקרטב לו .אפורה תויחנהל

םא אפורל דימ תונפל שי

:

מ לבוס התא

םינמיס םיאבה קפתב יוקיל לע םידיעמה דבכה דו

תוליחב

תואקה

םוח

ןטב יבאכ

הצ תב (םייניעה ןבול וא רועה תבהצה)

ההכ ןתש

רועב דוריג

תופייע

(תושישת וא הגירח תופייע)

תייומד תנומס

(םוחב םיוולמה םיקרפמו םירירש יבאכ) תעפש

:תופסונ יאוול תועפות

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

תועיפומ)

מתשממ רתויב מ דחא ש ךות הרשע

שאר באכ

רה תוחיפנ) תקצב (םילזונ תריצא לש םירחא םינמיס וא םיילוסרקהו םיילג

ול תועפות תוחיכש יאו

ב תועיפומ

1-10

ךותמ םישמתשמ

הקומס העפוה

וא רועב תוימומדא

(החירפו דוריג ,רועב תקלד ללוכ) רתי תושיגר לש תובוגת

הביק רזחה תלחמ

ר) טשו

קולפ (יצמוח ס

םילושלש

תופלעתה

עפ) בל תוקיפד (תורידס אל וא תוריהמ בל תומי

ץחל

ךומנ םד

ףאב שדוג

ול תועפות תוחיכש ןניאש יאו

)

ב תועיפומ

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

(םד תויסט לש ךומנ רפסמ) הינפוטיצובמורת

(םינבל םד יאת לש ךומנ רפסמ) הינפוקיול/הינפורטיונ

םיהובג םיכרע

םע דבכ ידוקפת תכרעהל תוקידב תואצותב תקלד

דבכ

ללוכ הפרחה

תירשפא לש

תקלד

דבכ

תרתסנ

לש הבהצה) תבהצ וא/ו

(םייניעה ןבול וא רועה

פות תורידנ יאוול תוע

)

ב תועיפומ

1-10

ךותמ םישמתשמ

10,000

ךרדב ,תוחיפנ) המדאויגנא ,(תיללכ תיגרלא הבוגת) יטקליפנא םלה

ביבסמ ללכ וא ןושלל ,םייתפשל ,םייניעל (ןורגל

כה תמחש דבכ תקיפס יא ,דב

ודי הניאש תוחיכשב תשטשוטמ הייאר לע םג חווד חיכשה תא ךירעהל ןתינ אל) הע .(םימייקה םינותנהמ תו

הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ןולעב

וא הז

םיעיפומ יפנ :ןוגכ) תיגרלא הבוגת לש םינמיס תליטנ ךלהמב (דוריג ,החירפ ,ןושלב וא םינפב תוח ימב וא ,רילקרט יוצמה יהשלכ יאוול תעפותו הד ךתוא הגיאדמ ליעל תני

אפורה םע ץעייתהל ךילע

ו םידליב יאוול תועפות םירגבתמ

ב וחוודש יאוולה תועפות ברק ב ולפוטש םידלי רילקרט

תוהז

ב וחוודש ולא .םירגובמ

ןתינ

חוודל

לע

ועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

עפות תו

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

ידי לע

הסינכ

רושיקל

:

/https://sideeffects.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

לכו וז הפורת

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת גשיהל

םדי םתייארו וא/ו םידלי לש לעו תוקונית

.הלערה ענמת ךכ ידי

םורגת ל

מ תשרופמ הארוה אלל האקהל

אפור

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ל שי ןסחא ל תחתמ

רת ךילשהל ןיא תופו וא בויבל ומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל ולא םיעצמא .ש .הביבסה לע רומשל ורזעי

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Maize starch, pregelatinised starch, sodium starch glycollate, povidone, glycerol dibehenate and

magnesium stearate.

יופיצה

ליכמ

Hypromellose, glycerol triacetate, talc, titanium dioxide (E171), iron oxide yellow (E172), iron

oxide red (E172) and ethylcellulose.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

רילקרט

62.5

ג"מ

ילבט ןה ,תולוגע תו תופוצמ

,םליפ

עבצב ותכ

בל

םע

בותיכ

"

62.5

"

דחא דצב

רילקרט

ג"מ

ןה

תוילבט תויטפילא

וצמ תופ

,םליפ עבצב ותכ

בל

םע

בותיכה

"

"

דחא דצב

לכ קובקב

ליכמ

תוילבט

לעב

ה

:םושיר

יי'ג

,.מ"עב רק 'תלה יס

וביק

םייפש

6099000

.לארשי ,

ה

:ןרצי

ווש ,ליוושלא ,מ"עב סלקיטיוצמרפ ןוילטקא ץי

מ

ס

רפ הפורתה םושיר :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

רילקרט

62.5

:ג"מ

125-57-30487-00/01

רילקרט

:ג"מ

125-58-30488-00/01

ע עבקנ הז ןולע טמרופ

דרשמ י

תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה

12/2015

ןכדועו

םאתהב ב תואירבה דרשמ תוארוהל

7/2019

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה