טרנקסל 5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-06-2019

מרכיב פעיל:
POTASSIUM CLORAZEPATE
זמין מ:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N05BA05
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
POTASSIUM CLORAZEPATE 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
POTASSIUM CLORAZEPATE
איזור תרפויטי:
POTASSIUM CLORAZEPATE
סממני תרפויטית:
For the management and relief of anxiety, symptomatic relief of acute alcohol withdrawal, adjunctive therapy in the management of partial seizures.
מספר אישור:
029 83 25179 00
תאריך אישור:
2012-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-06-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-06-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

ו"משתה )םירישכת ( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

:הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

ראוניב

2011

המדקה

.דבלב חתמו הדרחל היוותהל םישמתשמל תדעוימ המדקהה

.הב שומישב הבר תוריהז תובייחמה תודחוימ תונוכת הלש ,םיניפזאידוזנבה תצובקל תכייש וז הפורת

ח שי .וז הפורת תליטנ םע דומצ יאופר בקעמב הבר תוביש

רחאל אפורל תונפל י/דפקה וז הפורת ת/לטונ ךנה רשאכ

דעונ לופיטהש ןוויכ ,תועובש .דבלב תורצק תופוקתל

.תחפת הפורתה תעפשהש ךכל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש

הלוחה לע השקי הב ,תולת לש השק העפותל םורגל לולע הז שומיש

תא לוטיל קיספהל .הפורתה

ידודנ ,דער ,לובלב ,תונבצע ,חתמ :ןוגכ ,הלימג תועפותב הוולמ תרקובמ יתלב לופיט תקספה .תותיוועו העיז ,תוליחב ,תואקה ,ןטב יבאכ ,הניש

.תוינדרוט תובשחמו תוגהנתה יסופדב םייונישל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש ,םיתיעל

ץלמומ םישישק לצא דחוימב

םיתיעלו תונריעב תמגופ הפורתהש ןויכ ,הכילהה תעב רמשהל .תוליפנ וא תודיעמל ששח שי ןכ לעו ,ףוגה תועונת םואיתב

לסקנרט

5

תוסומכ ג"מ

,

לסקנרט

15

תוסומכ ג"מ

בכרה

לסקנרט

ג"מ

:הליכמ הסומכ לכ

Dipotassium Clorazepate 5 mg

לסקנרט

ג"מ

:הליכמ הסומכ לכ

Dipotassium Clorazepate 15 mg

:םיליעפ יתלב םיביכרמ

לסקנרט

:ג"מ

Purified Talc, Gelatin, Potassium Carbonate, Titanium Oxide, Titanium Dioxide, Erythrosin,

Quinoline Yellow.

לסקנרט

:ג"מ

Purified Talc, Gelatin, Potassium Carbonate, Titanium Oxide, Titanium Dioxide, Erythrosin,

Indigo Carmine.

םיבצע תכרעמ תואכדמה תורחא תופורת ,םידיאויפואה תחפשממ תופורת םע וז הפורת תליטנ יוכיד( המישנ יישק ,הקומע תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע לוהוכלא וא )םימס ללוכ( תיזכרמ )יתמישנ

.תוומו תמדרת

:תיאופר תוליעפ

בצמב הלקהו לופי .הדרחו חתמ י

.לוהוכלאמ הלימג תועפותב תיטמוטפמיס הלקה

.היספליפא לש םייוסמ גוס תעינמל הוולנ לופיט

תיטיופרת הצובק

:

.םיניפאידוזנבה תצובקל ךייש ליעפה רמוחה

? רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

ןוירהב ךניה רשאכ הפורתב ישמתשת לא ןושאר שילש

וא

.הקינמ

שיגר העודי םא שמתשהל ןיא .םיניפזאידוזנבה תצובקמ תורחא תופורתל וא הפורתה יביכרממ דחאל תו

קואלגמ ת/לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא

הנישב המישנ םודמ ,תיתאיר הקיפס יאמ ,תיוז תרצ המ םירירש תשלוח, )סיברג הינטסאימ( הרומח .הרומח תידבכ הקיפס יאו

פיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :לו

שילש ןוירהב ךניה םא ינש

ןורחא /

:דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא

)המטסא ןוגכ( המישנה תכרעמ

דבכה

ןתשה תכרעמ/הילכה

,)הליפנה תלחמ( היספליפאמ תופורת וא םימס ,לוהוכלאל תורכמתהמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא

ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא

?

:תורהזא

תוניי תותשל ןיא

.הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא

! תולתל םורגל לולע ךשוממ שומיש

היארה שוטשיטל םורגל לולע וז הפורתב שומישה

םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב )אפורה י"ע רשוא םא( ךשוממ לופיט תפוקת

דבכ ידוקפת

ב תכשוממ הפוקת ושמתשהש םילוח ןונימה ןיטקהל אלא ,ימואתפ ןפואב שומישה תא קיספהל ןיא ,הז רישכת .הלימג תועפות עונמל ידכב ,הגרדהב

.רצק תויהל ךירצ לופיטה ךשמ ,רקיעב םידליב

יטנא תופורתב ולפוטש םישנא רפסמל

ןוגכ ,תויטפליפא לסקנרט תובשחמ וא םמצעל קיזהל תובשחמ ויה , לא תובשחמ ךל ויה םא .תוינדבוא !דיימ אפורל י/הנפ הפורתב לופיטה ךלהמב והשלכ ןמזב ו

תויתפורת ןיב תובוגת

עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמג םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא יא וא םינוכיס

ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי

תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל ,דחוימב .תויתפורת

,תויגרלא דגנ ,היספליפא ,ןוסניקרפ ,הנישל ,העגרהל תופורת :ןוגכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת

םימידרמ םירמוח .)םייטוקרנ םיבאכ יככשמו םיחותינל

ןואכד דגנ תופורת

תוליכמה תוננטצהו לועיש דגנ תופורת ,םינימטסיהיטנא ימלוב גוסמ םיבצעה תכרעמל תופורת זאדיסקואונימאונומ

)םד ץחל רתיל( ןידינולכ

)תברצל( דירפאסיצ

ןיפזולק

)םיריסקילא( לוהוכלא תוליכמה תופורת

םירירש תייפרהל תופורת

ןוירה תעינמל תולולג ללוכ )השאל םינומרוה( םינגורטסא

היגרלא דגנ תופורת )םינימטסיהיטנא(

ידובודיז )סדייאל( ן

יאוול תועפות רתויל םורגלו תולעל הלוכי ותמר

סוקלואל( ןידיטמיס

דימודילת

:יאוול תועפות

:ןוגכ תוצופנ יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

םונמנ

םירירשה םואיתב יוקיל תוביצי רסוח ,תופייע אכ ,תורכש לש השוחת , שאר יב

:עיפוהל תולולע רתוי הכומנ תורידתב

תוימומדאו החירפ ,תוריצע ,הפב שבוי

לושלש

וטשט ,היאר ש תואקה/הליחב

תרוחרחס

.רובידב תוערפה

ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות

,רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק דרטמ תווהמ וא תוכשמנ ןה םא םלוא .אפורב ץעוויהל שי

פות :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תוע

,טקש יא ,החונמ רסוח ,רתי יוריג ,תויזה ,הנישב תוערפה .הדרח ,חתמ ,תותיווע

,תוליגר יתלב תוינדרוט תובשחמ

,תונפקות

םיליגרה תוגהנתהה יסופדב יוניש

קספה :)רידנ( י/

הנפו לופיטה י/

אפורל

עפותב תוקלל הובג ןוכיסב תויהל םילולע םינקזו םידלי הלא יאוול תו

,תרבגומ השלוח ,לוכיעה תכרעמב תויעב ,דער ,החכש ,לובלב ,חורה בצמב יוניש

,תונריעב הדירי

ינימה דוקפתב יוניש ךשמה :)רידנ( י/

הנפו לופיטה י/

! דימ אפורל

הלימג תועפות לש םידדוב םירקמ םנשי לופיטה תקספה ירחא

ךשוממ לופיט רחאל וא םיהובג םינונימב רקיעב

)אפורה ידי לע רשואו הדימב

לא ןוגכ הלימג תועפות ה/שיגרמ ךנה םא ןכל

תרחא העפות לכ וא המדקהב וטרופש .אפורב ץעוויהל שי

םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךנה וב הרקמ לכב .דימ אפורה

ב תובוגתו יאוול תועפות :םידליב תויתפורת ןי

אפורל חוודל םירוהה לע

!ה/דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמ

תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה ע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ .תונר

.וטרופש תודחוימ תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות ליעל י/האר

.דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ

:אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ

מ םידלילו םירגובמל ןונימ ליג לע

5-90

דע( םויל ג"מ

.)תוקלוחמ תונמ שולש דע םייתשב לוטיל שי רתוי הובג ןונימ ,תימעפ דח הנמב לוטיל ןתינ ג"מ

מ תוחפ לש( תוקלוחמ תונמל

לש תוסומכב שמתשהל שי )הנמל ג"מ

.דבלב ג"מ

:םידליל ןונימ

ליגמ

6-12

:הנש

5-15

.תוקלוחמ תונמב םויל ג"מ

ל ןיא .תצלמומה הנמה לע רובע

יתגרדה ןפואב קיספהל שי לופיטה תא ,רשפאה לככ רצק תויהל ךירצ לופיטה ךשמ

.ןולעל המדקה האר

ליגל תחתמ םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת

.םינש

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

ונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ! דחי ת

שומישה ןפוא

:

םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל !סועלל ןיא

החורא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ

? לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

.יתגרדה ןפואב זא םגו ,אפור

! הלערה י/ענמ

לכו וז הפורת .הלערה י/ענמת ךכ די לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת

הפורתה תזירא י/אבהו ,םילוחה תיב לש ןוימ רדחל דימ י/הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא

האקהל םורגל ןיא

! אפורמ תשרופמ הארוה אלל

המשרנ וז הפורת .ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתית לא .קיזהל הלולע איה ת/רחא הלוחב ,ךתלחמב לופיטל

! ךשוחב הפורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

.הפורת ת/לטונ ךנהש

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי

:הנסחא

שביו רירק םוקמ

.

שמתשהל ןתינ ,הנושאר החיתפ רחאל ךשמב

םיישדוח

לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/ הזיראה יאנת יפל םג הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

:הפורתה םושר .סמ

לסקנרט

5

:ג"מ

298325179

לסקנרט

15

ג"מ

298425178

ןרצי

יכאלמ תירק ,מ"עב תוימיכ תוישעת .ט.צ.כ

:םושירה לעב שרחה 'חר ,מ"עב טצכ

ןורשה דוה ,

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה