טרנטל 400

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
PENTOXIFYLLINE 400 MG
זמין מ:
SANOFI - AVENTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
C04AD03
טופס פרצבטיות:
TABLETS PROLONGED RELEASE
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
SANOFI - AVENTIS S.P.A., ITALY
קבוצה תרפויטית:
PENTOXIFYLLINE
סממני תרפויטית:
For the improvement of blood flow in the peripheral blood vessels.
מספר אישור:
036372054821
תאריך אישור:
2013-03-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי רבוטקואב 2011

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק :

ותרוצורישכתהםש : לטנרט 400 - תוילבט לתופוצמ ךשוממרורחש

בכרה : הליכמהפוצמהילבטלכ : ןיליפיסקוטנפ 400 מ " ג .

םיליעפיתלבםירמוח :

Hydroxyethylcellulose, talc, hypromellose , povidone, titanium dioxide E 171, magnesium stearate,

Macrogol 8000, Erythrosine E 127.

תיטיופארתהצובק : ןיטנסקליתמתרזגנ .

תיאופרתוליעפ : םייפקיההםדהילכבםדהתמירזרופישל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא .

ןיא בשמתשהל ליתמלואהפורתהיביכרממדחאלואןיליפיסקוטנפלרתיתושיגרמםילבוסהםילוח

ןיליפואתואןיאפקןוגכםירחאםיניטנסק .

םילוחבשמתשהלןיא םדיפטשמםילבוסה םייניעבואחומבםדיפטשמואםיבר .

םילוחבשמתשהלןיא םילבוסה בלהרירשםטואמ ואלוכיעהתכרעמבםיביכמםילבוסלוא ב הביק .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא :

הקינמךניהםא .

לבוסךניהםא / דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת :

ובלה / םדילכוא , ) גכ ןו : בלהבצקבתורומחתוערפה , בלףקתה , ךומנםדץחל ( , דבכה , הילכה / תכרעמ

ןתשה , לוכיעהתכרעמ , מ םדהתשירקבתוערפהואםימומידלהייטנ תרכוס , תבאז ) lupus ( .

תורהזא :

אפורלתונפלדימוהפורתהתליטנתאדימקיספהלשיתיגרלאהבוגתלשםינושארםינמיסתעפוהב .

לבוסךנהםא / ת בלהבצקבתוערפהמ , ךומנםדץחל , םדילכתודייתסה , ואבלףקתההנורחאלתרבעוא

בלחותינ - תיאופרהחגשהבתויהלשי .

םדתשירקלשתוקידבעצבלשי ) INR ( םיימופהשירקידגונםעלטנרטןתמב ) לשםיטסינוגטנאןוגכ

ןימטיו K .(

םעלטנרטןתמבםדברכוסהתומרלשבקעמעצבלשי תופורת תוימופ ןילוסניאואתרכוסל .

םדתוריפסלשרידסבקעמעצבלשילטנרטבלופיטהךלהמב .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , לעעידוהלךילע - הפורתהתליטנינפלאפורלךכ .

תויתפורתןיבתובוגת :

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , רםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ הנוזתיפסותואפו הזתרמגםאוא

יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילעתרחאהפורתבלופיטההתע - םיעבונהתוליעי

ןיבתובוגתמ - תויתפורת , דחוימב , תואבהתוצובקהמתופורתיבגל :

םדתשירקדגנתופורת ) פרווומכ א ןיר , ןיריפסא , ןימטיולשםיטסינוגטנא K ( , הלתופורת םדץחלתדרו

וםיטרטינןוגכ - ACE Inhibitors ( , תרכוסלתוימופתופורת , ןילוסניא , ןיליפואת , ס ןידיטמי .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , עיפוהלתולולעהבשומישהןמזב תועפות יאוול .

תוחיכשדאמיאוולתועפות ) שמתשמתוחפלבתועיפומ 1 ךותמ 10 (

עפות תוחיכשיאוולתו ) תוחפלבתועיפומ 1-10 ךותמםישמתשמ 0 10 (

תועפות יאוול תוחיכשאל ) תוחפלבתועיפומ 1-10 ךותמםישמתשמ 0 0 1,0 (

תורידניאוולתועפות ) תוחפלבתועיפומ 1-10 ךותמםישמתשמ 10,000 (

רתויבתורידניאוולתועפות ) מתוחפבתועיפומ – 1 ךותמ 10,000 שמ םישמת (

תוחיכש עודיאל ה ) םימייקהםינותנהמולאתועפותתוחיכשךירעהלןתינאל (

הפמילוםדבתויעב

רתויברידנ : םדהיאתיגוסלכרוצייבהערפהלתורשפאותירועתחרפתבהוולמהםדהתויסטבהדירי .

תינוסיחהתכרעמבתויעב

חיכשאל : תירועתיגרלאהבוגת .

רידנ רתויב : רלאהבוגת ןוגכהפורתהתליטנמתוקדךותהעיפומההרומחתיג : תוקצב , תונופמיסהץוויכ

יטקליפנאקושו .

אפורלתונפלדימוהפורתהתליטנתאדימקיספהלשיתיגרלאהבוגתלשםינושארםינמיסתעפוהב .

תוירטאיכיספתויעב

חיכשאל : טקשיא , הנישבתוערפה .

םיבצעהתכרעמבתויעב

חיכשאל : תרוחרחס , דער , שארבאכ .

רתויברידנ : לומינתשוחת , תויוצווכתה , יחומךותםומיד , מהםורקתקלדלשםינימסת ו ח .

םייניעבתויעב

חיכשאל : הייארבתוערפה , תקלד תימחלב .

רתויברידנ : יניעםומיד , דרפה ו תיתשרת .

קיספהלשילטנרטבלופיטהןמזביניעםומידעיפומםא הפורתהתליטנתאדימ .

תויבבלתויעב

חיכשאל : תויעב ב בצק בלה הידרקיכטןוגכ .

רידנ : סירוטקפהניגנא ) הזחתקועת ( , המישנרצוק .

םדילכבתויעב

חיכש : םוחילג .

רידנ : םימומיד .

לוכיעהתכרעמבתויעב

חיכש : הליחב , האקה , ןטבבתוחיפנתשוחת ) םיזג ( , הביקבץחל , לושלש .

רידנ : בםומיד הביק יעמבו .

בתויעב דבכ / הרמ

רתויברידנ : תוידבכךותהרמיכרדבתוערפה , דבכימיזנאבהיילע .

תויעב רועב ו ב תוירירתומקר

חיכשאל : דוריג , תוימומדא , הירקיטרוא .

רידנ : ירועםומיד .

רתויברידנ : תינוציחהרועהתבכשףוליקוקמנ , העזה .

והילכבתויעב ב שהתכרעמ ןת

רידנ : תכרעמבםומיד תילטינגורואה .

תוקידב :

רידנ : םדהץחלבהדירי .

רתויברידנ : תומרבהיילע דבכימיזנא , םדץחלבהילע .

תויללכתויעב

חיכשאל : םוח .

רידנ : תיפקיהתקצב .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא

דימאפורהםעץעייתהלךיל .

ןונימ :

אפורהתוארוהיפלןונימ דבלב . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

בקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי ע ע " לפטמהאפורהי .

בוצקהןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , תרכזנשכדימהנמלוטלשי , דחיבתונמיתשלוטילןיאךא .

אוזהפורת םידלילללכךרדבתדעוימהני .

שומישהןפוא :

סועללןיא ! שי לכואהרחאלהתומלשבהילבטהתאעולבל , םע םילזונהברה .

****************************************

לכותדציכ / ' לופיטהתחלצהלעייסל ?

****************************************

ץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע לע - אפורהידי .

אפורםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג .

ךותהארתהפורתהתעפשה 4-2 לופיטהתליחתמתועובש .

הלערהענמ !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / לעותוקוניתוא - ךכידי

הלערהענמת .

םא הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנ , תיבלשןוימרדחלדימהנפ - םילוח , תזיראאבהו

ךתיאהפורתה .

האקהלםורגתלא אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת , רחאהלוחב / ת , קיזהלהלולעאיה . תלא י ךיבורקלוזהפורתןת , ךינכש

ךירכמוא .

רתלוטילןיא ךשוחבתופו ! הנמהותיוותהקודב םעפלכב הפורתלטונךניהש . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחא : לתחתמןסחאלשי - 25ºC , בטיהרוגס תוחלמןגהו .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . ךיראתלבלםישלאנ

רישכתהלשהגופתה ! לכב קפסלשהרקמ , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

רישכתהלעעדימהלכתאללוכאלהזןולע . הנפאנאהמרבדבחוטבךניאואיהשלכהלאשךלשיםא

אפורל .

סמ ' הפורתהםושיר : 36.37.20548

ןרצי : יפונאס - סיטנווא הילטיא

םושירהלעב : יפונאס - עבלארשיסיטנווא " מ תבותכ : ת . ד 8090 , הינתנ 42504

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה