טרמדקס טיפות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

20-06-2019

מרכיב פעיל:
TRAMADOL HYDROCHLORIDE
זמין מ:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N02AX02
טופס פרצבטיות:
טיפות
הרכב:
TRAMADOL HYDROCHLORIDE 100 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
TRAMADOL
איזור תרפויטי:
TRAMADOL
סממני תרפויטית:
Short to medium term treatment of moderate to severe pain.
מספר אישור:
109 75 27636 01
תאריך אישור:
2013-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

20-06-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

סקדמרט

תופיט

ל"מ/ג"מ

לכ

) ל"מ

:ליכמ (תופיט

דירולכורדיה לודמרט ג"מ

ramadol Hydrochloride 100mg

ףיעסב םיטרופמ םיליעפ יתלב םיביכר

תא ןויעב ארק

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה

לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה

םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ

ילו םירגובמל תדעוימ הפורתה ליגמ םידל

םינש

תולעב ןהו ,ךשוממ שומישב רקיעב ,תורכמתהל םורגל תולולע םידיאויפואה תחפשממ תופורת ףאו תיטיא המישנב אטבתהל הלוכי רתי ןונימל הבוגת .רתי ןונימלו הערל שומישל לאיצנטופ .תוומל םורגל

,ןתמה תורידת ,חקול התאש ןונימה ,הפורתה םש תא ריכמ התא יכ אדו

תועפות ,לופיטה ךשמ יאוולה

.םיילאיצנטופה םינוכיסהו

:רושיקב אוצמל ןתינ תורכמתהו תולתל ןוכיסה תודוא ףסונ עדימ

k/DocLib/opioids_he.pdf

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ris

?הפורתה תדעוימ המל

תינוניב םתמצועש םיבאכ ךוכישל דע

.הקזח

יטוקרנ וניאש םיבאכ ךכשמ

:תיטיופרת הצובק ידיאויפוא םיבאכ ךכשמ

:הפורתב שומיש ינפל

:הפורתב שמתשהל ןיא

םירחאה הפורתה יביכרממ דחאל ,(דירולכורדיה לודמרט) ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא םא וא םידיאויפואל

ךניה םא

םייטוקרנ םירמוחמ הלימג לופיטב

תא םא ןוירהב וא הקינמ

תע תופורת וא ,םיבאכ יככשמ ,הניש תולולג ,לוהוכלא לש הפירח הלערה

תורחא תויפורטוכיספ

.(תושגרהו חורה בצמ לע תועיפשמה תופורת)

(ןואכידב לופיטל תומיוסמ תופורת) זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ לטונ התא םא

םתוא תלטנ םא וא ב לופיטה תלחתה ינפלש םייעובשב תופיט סקדמרט

ה םא

לבקמ התאש לופיטה ידי לע הכלהכ םיטלשנ םניא םיפקתההו היספליפא הלוח ךנ

םידליב לופיטל ליגל תחתמ

יאמ לבוס התא םא

ל תחתמ ןיניטארק יוניפ) הרומח תוילכ וא דבכ תקיפס

.(הקד/ל"מ

.לוהוכלא וא תופורת/םימסב תולת וא תורכמתהל הייטנ וא תוינדבוא תויטנ םע םילפוטמב

ינפל שומיש

:םא אפורל רפס ,תופיט סקדמרטב

לבוס התא מ רבעב תלבס וא יוקיל) המישנ יישק (יתמישנ דוקפתב וא המישנה זכרמב

ל הייטנ וא הירוטסיה ךל שי וא היספליפא

תויוצווכתהל ןוגכ) םיפקתהל ןוכיסב אצמנ התאש וא , םיבצעה תכרעמב םימוהיז ,םימסמ וא לוהוכלאמ הלימג ,תילובאטמ הערפה ,תיחומ העיגפ (תיזכרמה

.תולעל לולע םיפקתהל ןוכיסה

ךל שי

ל תועפות לש הירוטס שומישב יאוו הפורתב

םיבאכ יככשמב וא םידיאויפוא םירחא

מ לבוס התא ץחל

תיחומ הלחמ וא שאר תעיגפ תובקעב חומה לע רבגומ

התא ב תוערפהמ לבוס הרכה .(ףלעתהל דמוע התאש שיגרמ התא םא)

לש בצמב התא קוש

.(ךכל ןמיס תויהל הלוכי הרק העיז)

התא לבוס

תוילכ וא דבכ תלחממ

לבוס התא .ןואכיד וא תוישפנ תוערפהמ

עודי וניאש רוקממ יטוקא ימואתפ ןטב באכמ לבוס התא

התא

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר

ליג לעמ ךניה

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

!תישפנו תיזיפ תולתל םורגל לולע ךשוממ שומיש

תוליבסל םורגל לולע ךשוממ שומיש הפורתל

הבוגתה הפורתל ךרוצ שי ןכלו ןמזה םע תדרוי .רתוי תולודג תונמב

.אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

.םילק םיבאכ ךוכישל רישכתב שמתשהל ןיא

תולעל לולע ןוכיסה .ץלמומה ןונימב לודמרט ולטנ רשא םילפוטמב וחווד םייטפליפא םיפקתה ינונימב ) ץלמומה ימויה ילמיסקמה ןונימה תא םירבועה ם

.(ג"מ

תוריהזב שמתשהל שי םילפוטמב .יתמישנ יוכידל ןוכיסב םיאצמנה

,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא חקורל וא אפורל ךכ לע רפס

דחוימב הנורחאל תחקל וא חקול התא םא

יבכעמ ימאונומ

זאדיסקוא ףיעס האר

תת ,

ףיעס

הפורתב שמתשהל ןיא"

."

לטונ התא םא תולעל לולע יאוול תועפותל ןוכיסה םע דחי תומיוסמ תופורת תופיט סקדמרט

לוטיל םאה ךתוא החני אפורה תופיט סקדמרט

,ןונימ הזיאבו

וא אפורה תא עדייל שי ןכ לעו התא םא חקורה לטונ

תופורת יזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה

ןופליע תשוחת וא שוטשטל םורגל תויושע :ןוגכ ,םירירש יפרמ ,םיניזאיתונפ דגנ ,היספליפאל ,ןוסניקרפל ,הנישל ,העגרהל תופורת םיבאכ יככשמו םיחותינל םימידרמ םירמוח ,תויגרלא הפורתכ םג) ןיאדוק ,ןיפרומ ןוגכ םירחא לועישל

לע התא .לוהוכלאו הרוק הז םא ,ףלעתהל לולע התאש וא םנמונמ שיגרהל לו

רפס אפורל

םורגל תולולעה תופורת םיסוכרפל

םימיוסמ ןואכיד ידגונ ןוגכ םייטוכיספ יטנא וא

שומיש

תופיט סקדמרט םיסוכרפ ףקתהל יוכיסה תא ריבגהל לולע ולא תופורתל ליבקמב

תליטנ תופיט סקדמרט

:ב ליבקמב םישמתשמה םילפוטמב םיסוכרפה תנכס תא הריבגמ ןינוטורס לש תרזוח הטילק לש םייביטקלס םיבכעמ

(SSRI)

םיילקיצירט ןואכיד ידגונ ,

(TCA)

וא .םירחא םידיאויפוא וא תורחא תוילקיצירט תובוכרת

תליטנ תופיט סקדמרט

םיסוכרפה תנכס תא ריבגהל הלולע םג יבכעמב םישמתשמה םילפוטמב זאדיסקוא ןימאונומ

(MAOI)

יעס םג האר

תת ,

ףיעס ,"הפורתב שמתשהל ןיא"

םילפוטמבו ב םישמתשמה .םיסוכרפה ףס תא תודירומה תורחא תופורת וא תויטפלוריונ תופורת

פורת תו

מ :ןוגכ ,ןואכיד דגנ תומיוסמ בכע םי

יביטקלס םי

ןינוטורס לש תרזוח הטילק לש

ןירפניפארונו ןינוטורס לש תרזוח הטילק לש םיבכעמ

(SNRI)

םיילקיצירט ןואכיד ידגונ ,

(TCA)

זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ

(MAOI)

םויתיל ,דילוזניל ,םינטפירט ,

סנו'ג טנס תיחמצה הפורתה וא טרוו

:אמגודל ןה ויתועפותש "ןינוטורסה םורדניס" םרגיהל לוכי תינוצר יתלב םירירש תוצווכתה ,םירירשב רבגומ חתמ וא םירירש תותיווע ,(םייניעה תעונת לע םיטלושה םירירש ללוכ) תיבצקו ,לובלב

,טקש יא ,דער םוח לעמ

העזה ,

,ריהמ קפוד ,תמדרת ,םימזגומ םיסקלפר ,תרבגומ לושלשו תואקה ,הליחב ,היצנידרואוק רסוח ,ביצי אל םד ץחל

ק ידגונ תחפשממ השיר אמגודל) ןירמוק תורזגנ (ןירפרוו : תוליעפ לע העפשה ןכתת

יבגל םדה תשירק לולעו .םומיד עיפוהל

ןיסקוגיד

וב שומיש

םע תינמז סקדמרט תופיט

ןיסקוגיד לש תוליערל ןוכיסה תא תולעהל לוכי

,לוזאנוקוטק ,ןיליטפירטימא ,ןיטסקוראפ ,ןיטסקואולפ ,ןידיניווק .ןיצימורתירא

לש באכה תככשמ העפשהה תופיט סקדמרט

ו תתחפומ תויהל הלולע ךשמ ןמז לש העפשהה

:תוליכמה תופורת לטונ התא םא רתוי רצק הפורתה

לופיטל) ןיפזאמברק (היספליפא יפקתהב

םע דחי שומישה תופיט סקדמרט

.ץלמומ וניא

:ומכ םימייוסמ םיבאכ יככשמ ,ןיפרונרפוב ,ןיצוזאטנפ

.ןיפובלאנ

.(תוליחבב לופיטל) ןורטסנדנוא

.ןיציפמפיר

לוטיל םאה ךתוא החני אפורה תופיט סקדמרט

ןונימ הזיאבו

הפורתב שומיש

:ןוזמו

לש תוליעפה לע עיפשמ וניא ןוזמ תופיט סקדמרט ןתינ . תא לוטיל אלל הפורתה ןמזב תולת תוחוראה

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

ןיא ךורצל לוהוכלא ןיא , םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל

לופיטה תפוקתב הפורתה םע

רחאמ רבגתהל הלוכי התעפשהו

:הקנהו ןוירה

םא הפורתב שמתשהל ןיא

ךניה ןוירהב

.הקינמ וא

דואמ טעומ עדימ םייק עובק שומיש .ןוירהה ןמזב הפורתב שומישה תוחיטבל עגונב

סקדמרט ןוירהב תופיט לולע

םורגל ,םיסוכרפ יפקתהל תורכמתה הלימג ינימסת וא דולייה לצא תוומ , .תמ קונית תדיל וא ירבוע

תא םא תויהל היושע ,ןוירהב

ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב הקינמ ךניה םא וא

יצעוויה אפורב

:תונוכמב שומישו הגיהנ

לולע וז הפורתב שומישה םוגפל תונרעב

הייארה שוטשטו תרוחרחסל םורגלו

בייחמ ןכ לעו רשאב .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל

:הפורתה יביכרממ קלח תודוא בושח עדימ

.זורכוס תוליכמ תופיטה םא

לע רבעב ךל רמאנ

אפור ידי

יא ךל שיש

םימיוסמ םירכוסל תוליבס

תרכוס וא

לופיטה תלחתה ינפל אפורל הנפ וז הפורתב

.םיינישל קיזהל לולע

?הפורתב שמתשת דציכ

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

תושיגרלו באכה תמצועל םאתוי ןונימה תישיאה ךומנה ןונימה תא תחקל שי ,ללככ .באכל ךלש .באכה תא ךכשמה רתויב

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

ליגמ םירגבתמו םירגובמב לבוקמה ןונימה

:הלעמו

) ג"מ

לכ (תופיט

.תועש

לעמ לוטיל ןיא

) דירולכורדיה לודמרט ג"מ

.הממיב (תופיט

תוחפל ןיתמהל שי

.הינשל תחא הנמ ןיב תועש

ליג לעמ) םישישק םילוחב ,ךרוצה תדימב

יא םע םילוחב ,(

יושע ,הלק דבכ וא תוילכ תקיפס .תונמה ןיב םיחוורמה תכראה וא/ו הפורתה ןונימ תדרוה לע ץילמהל אפורה

מומה הנמה לע רובעל ןיא תצל

שי עולבל

רכוס טעמ לע ףטפטל וא םימ טעמ םע

,הכורא הפוקתל לפוטמ תויהל ךירצ התא םא .שרדנהמ ךורא ןמזל הפורתה תא לוטיל ןיא לופיטב תוקספה םע) םירצקו םיעובק ןמז יחוורמב קודבי אפורה ךרוצל םאתהב , התא םאה ( .ןונימ הזיאבו הפורתה תא לוטיל ךישמהל לוכי

שח התא םא .חקורל וא אפורל הנפ ,ידמ השלח וא ידמ הקזח הפורתה לש העפשההש

!בל םיש ףלזמב הנמה תדידמ לע דיפקהל שי

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

ןוגכ יאוול תועפות עיפוהל תולולע

,םינטק םינושיא תוליחב תואקהו

,חלו רק רוע ,דלשה ירירשב השלוח ,בלה בצקב תוערפה ,קוש/םלה ץחלב הליפנ ,ריהמ קפוד ,םדה ,יטיא קפוד ערפה ,תוטטומתה רימחהל לוכי רשא םונמנו הרכהב ה דע ו םישוח לופרעל ,תמדרתל יפקתה םייטפליפא ם

יפקתה

תותיווע

םיסוכרפ

תואיר תקצב

יישק ,המישנה תקספהל דע המישנ ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ יוכיד ,יתמישנ יוכיד ,תיחטש המישנ בל םוד .תוומו

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

םא וא ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב הנפ

דימ וא אפורל

תיב לש ןוימ רדחל

,םילוח אבהו

א הפורתה תזירא

ךת

וז הפורת לוטיל תחכש םא

,שורדה ןמזב .רוזחל לולע באכה

ןיא

הלופכ הנמ לוטיל

תנמ לע החכשנש הנמ לע תוצפל .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק ,

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

לופיטה תא םייסמ וא קיספמ התא םא

דמרט סק

תופיט

םא .רוזחל לולע באכה ,ידמ םדקומ .אפורל הנפ ,לופיטה תא קיספהל הצור התא

ללכ ךרדב תועפות הנייהת אל לופיט תקספהל , םימיוסמ םילפוטמ ,םלוא .יאוול

בוט אל שיגרהל םילולע בקע קספה

הליטנ הפורתה לש םה . שוחל םילולע

,חתמ תוביצי רסוח

,הדרח ,טקש יא ,הקינאפ יפקתה ,אווש תובשחמ ,תויזה ,תוילשא

(היונרפ) הפידר תיילשא

,תוהז ןדבוא ) תוליגר אל תושוחת :לשמל ,דוריג

ץוצקע

השוחת רסוח

םילוצלצ

םיינזואב

(ןוטנט)

םדריהל ישוק ,תונבצע ער ,

לובלב

תויביטקארפיה

םייעמו הביק תויעב

לושלש ,הליחב

,תואקה ,היסקרונא ,ןטבב תויוצווכתה

,באכ ,תושקונ ,העזה ,םיקרפמ יבאכ ,בג באכ

,םירירש יבאכ ,("זוורב רוע") תורמוס תורעש ,השלוח ,םינושיאה תובחרתה ,תורומרמצ ,םיקוהיפ ,תלזנ ,העימד המישנה יכרדב םינימסת ילע ,תונוילעה

המישנה בצקב ה

ילע

םדה ץחלב ה ילע וא

תוגירח תועפות .בלה בצקב ה םיבצעה תכרעמב תופסונ

ןוגכ

,הינאמ ) תימצעה תוישיאה תסיפתב יוניש היצזילנוסרפד יוניש ,( ) תואיצמה תסיפתב הד

היצזילאיר

תקספה רחאל הלאה יאוולה תועפותמ תחא העיפומ םא לופיט

ךילע

ךלש אפורה םע ץעייתהל

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

הש

םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנ

ה םא

.םהל קוקז ךנ

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

:יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ תופיט סקדמרט .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

:תעפוהב אפורל דימ תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי

תואטבתמה תויגרלא תובוגת לשמל

ןושלה ,םינפה תוחפנתהב ,העילבב ישוק ,עולה וא ןורגה , רועה תוחפנתהו המישנב םיפוצפצ ,המישנ יישק םע דחי תלרח וא רועב החירפ

) קוש םדה רוזחמב ימואתפ לשכ

הלוע ןוכיסה) תותיווע (םיהובג םינונימ תחיקלב

) תורומח תיווכל המוד רשא רועה תוחפנתהו ףוליק ,תוימומדא םע הרומח החירפ קיסקוט סיזילורקנ למרדיפא

וא

םיביכו תויחופלש ,םוח ,הקמסה םע רועב החירפ לש הרומח הרוצ

סנביטס תנומסת

ןוסנו'ג

רתי ןוניממ תועבונה יאוול תועפות

האר

ףיעסב

תת ,

ףיעס הובג ןונימ תועטב תלטנ םא" ."רתוי

:תופסונ יאוול תועפות

שמתשממ רתויב תועיפומש תועפות ;דאמ תוחיכש יאוול תועפות

ךותמ

הליחב

תרוחרחס

ב תועיפומש תועפות ;תוחיכש יאוול תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

םונמנ ,שאר באכ

תויעב ,האקה ,הפב שבוי ,תוריצע ןטב באכ ,לוכיע

העזה

רבעמה ליג לש םינימסת

םישנב

,השלוח תשגרה ,תופייע תוחוכ טועימ/הדורי היגרנא ,תואיל

ב תועיפומש תועפות ;תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

.(ןסקורפנ ,ןפורפוביא ,ןיריפסא :ןוגכ) םירחא םיבאכ יככשמ םע תבלוצ הבוגת

לע העפשה םדה רוזחמ לעו בלה

,בל תוקיפד ןוגכ)

ריהמ קפוד

תוטטומתה וא ןופליע תשוחת

דחוימב שחרתהל תולוכי ולא תועפות םילפוטמב

.(יזיפ ץמאמ תחת וא הפוקז החונתב

,(תוחיפנ ,הביקב ץחל תשוחת ןוגכ) הביקב תויעב ,איקהל ןוצר ,היסקרונא

.לושלש

רועב תובוגת

.(החירפ ,דרג ןוגכ)

ב תועיפומש תועפות ;תורידנ יאוול תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

10,000

,יטיא קפוד

.םדה ץחלב היילע

םא) תיטיא המישנ ,דער ,(השוחת רסוח ,ץוצקע ,דוריג ןוגכ) תוליגר אל תושוחת ,ןובאיתב יוניש וב םילטונ םא וא ,ץלמומה ןונימה לע םירבוע

תא תואכדמה תורחא תופורת םע תינמז דוקפת םייטפליפא םיפקתה ,(חומה

דחי החקלנ הפורתה רשאכ וא םיהובג םינונימב רקיעב ושחרתה) לש תרזוח הטילק לש םייביטקלס םיבכעמ ןוגכ ,םיפקתהל םורגל תולוכי רשא תורחא תופורת םע ןינוטורס

SSRI

ףלוח הרכה ןדבוא ,תועונתב היצנידרואוק רסוח ,םירירש תותיווע לע ,(תופלעתה) .םעטב תוערפה ,םירירשה תושקונב היי

,תויזה

,לובלב ,הניש תוערפה הדרח

יטויסו

הליל

םייושע םהלש המצועהו יפואה .הפורתב לופיט רחאל עיפוהל תולולע תויגולוכיספ תונולת יונישכ עיפוהל תולוכי ולא תועפשה .לופיטה ךרואו לפוטמה תוישיא יפל תונתשהל

בצמב

חורה חור בצמ רקיעב) (ינבצע חור בצמ םיתיעל ,םמורמ

וניש

תוליעפב ךא תוליעפב הטאה) (תוליעפב היילע םיתיעל

הדיריו הסיפתב

נגוקה

ו תיביט תועדומבו םישוחב יוניש) תיתשוחתה

,תוטלחהה תלבק תלוכיב הדיריו

רשא

לולע םי

.(תעד לוקישב תויועטל ליבוהל

ןמז ךרואל תחקלנ הפורתה םא שחרתהל הלולע תולת .(ךומנ ךכל ןוכיסה ךא)

.תורכמתהו תופורתב הערל שומיש ,תודבאתה לע תובשחמ

יאר שוטשט

.המישנ רצוק

.לודמרטמ האצותכ םרגנ םאה עבקנ אל ךא המתסאב הרמחה לע חווד

.םייעמבו הביקב תוערפה

.םירירש תשלוח

,ןתש ןתמב באכ וא ישוק ןתש טועימ

ישדוחה רוזחמב תוערפה

הדירי

.לקשמ

שמתשממ תוחפב תועיפומש תועפות ;דואמ תורידנ יאוול תועפות

ךותמ

10,000

ילע

.דבכה ימיזנא יכרעב ה

.םינושיא תבחרה

:(העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות) העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות

.רובידב תוערפה

יא ,הדרח ,תונבצע :םיללוכ םינימסתה ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש יוריג

,תויתיווע ,דער ,טקש .תויזהו תישפנ תוביצי רסוח ,הירופוא

הימקילגופיה

הכומנ המר ידמ לש ) זוקולג רכוס

.םדב

יאוול תועפות ו העודי הניא ןתוחיכשש רשקהש הפורתה תחיקל ןיבל ןתעפוה ןיב :רורב וניא

אר תוערפה

.הי

.ילוח תשוחת

.םינושיא תוצווכתה

.םיזג

םיתיעל ןתש ןתמ .ןתש תריצא ,תופוכת

תירקמ העיצפ ,תוומ , האר) ןינוטורס םורדניס

ףיעס

תת ,

ףיעס

תחקל םא וא ,חקול התא םא" תורחא תופורת ,הנורחאל

וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ חקורל

.("

.העונתב תוערפה ,זוכיר יישק ,ןואכיד ,ןורכיז ןדבוא ,הניקת אל הכילה

קידב ,הניקת אל .ג.ק.א ת

,םדה ץחלב הדירי

ךומנ םד ץחל

תקצב ,תיבבל הימכסיא ,הובג וא .יתאיר ףיחסת ,תואירב

.הנרגימ

יא ,הפב תקלד ,דבכ תקלד ,לוכיעה תכרעמב םומיד

.דבכ תקיפס

ילע

.ןתשב ןובלח תעפוה ,ןיבולגומהב הדירי ,ןיניטארקה יכרעב ה

.םיינזואב םילוצלצ ,תושרח ,טקרטק

םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

חוויד"

לע

תועפות

יאוול

בקע

אצמנש "יתפורת לופיט

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www.health.gov.il)

הנפמה (

ספוטל

ןווקמה

חווידל

תועפות לע

יאוול

וא

ידי לע הסינכ

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffec

tMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

הלערה ענמ

שי תרחא הפורת לכו וז הפורת וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל לעו תוקונית

הלערה ענמת ךכ ידי

םורגת לא

מ תשרופמ הארוה אלל האקהל

אפור

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

הכומנה הרוטרפמטב ןסחא

ךשמב שמתשהל ןתינ הנושארה החיתפה רחאל

.םישדוח

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Purified water, sucrose, propylene glycol, glycerol, sodium cyclamate,

saccharin sodium, potassium sorbate, macrogolglycerol hydroxystearate, mint

oil, anise flavour artificial.

ליכמ ל"מ לכ

.זורכוס ג"מ

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

.הגימצ טעמ ,הבהבהצ דע הפוקש הסימת

ליכמ קובקב לכ .הפורתה תומכ לש תקיודמ הדידמל תפטפט ללוכ הפורתה קובקב

לש ל"מ רישכת

סמ רפ הפורתה םושיר דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

תואירבה

109 75

27636

בנ הז ןולע תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קד

טסוגוא

2014

עדימהו הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל םידעוימ ןולעב

ןרצי

:םושיר לעבו

מ"עב לסקד לסקד בוחר ,

רוא ,

אביקע

3060000

לארשי

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה