טריקאן 200 מג קפסולות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-06-2020

מרכיב פעיל:
FLUCONAZOLE
זמין מ:
PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
קוד ATC:
J02AC01
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
FLUCONAZOLE 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FAREVA AMBOISE, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
FLUCONAZOLE
איזור תרפויטי:
FLUCONAZOLE
סממני תרפויטית:
Cryptococcosis. Systemic candidiasis. Mucosal candidiasis. Vaginal candidiasis.
leaflet_short:
התרופה תינתן: 1. לטיפול בחולה הסובל מקריפטוקוקוזיס, כולל דלקת קרום מוח קריפטוקוקאלית. 2. לטיפול בחולה הסובל מקנדידיאזיס מוקוזאלית. 3. לחולה העובר השתלת מוח עצם, או מטופל בכימותרפיה ציטוטוקסית או מטופל בהקרנות - לצורך טיפולי או מניעתי של קנדידיאזיס.
מספר אישור:
118 50 29947 00
תאריך אישור:
2020-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-06-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

05-09-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

05-09-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE

PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) 1986

The medicine is dispensed with a doctor’s prescription only

TRICAN

®

200 mg Capsules

Capsules

Each capsule contains fluconazole 200 mg

For a list of inactive and allergenic ingredients in the preparation, please see section 6 ”Further Information”.

Read the leaflet carefully in its entirety before using the medicine. This leaflet contains concise information

about the medicine. If you have further questions, refer to the doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed to treat you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if it seems

to you that their medical condition is similar to yours.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?

Adults

Trican

200 mg capsules are intended for treating the following types of fungal infections:

- Cryptococcal meningitis – a fungal infection in the brain

- Coccidioidomycosis – a disease of the bronchopulmonary system

- Infections caused by

Candida

and originating in the blood stream, body organs (e.g., heart, lungs) or urinary

tract

- Oral thrush – infection affecting the lining of the oral cavity, throat and dentures

- Genital thrush – infection of the vagina or penis

- Skin fungus, including athlete’s foot, fungus in the groin area, pityriasis versicolor, nail fungus and skin

inflammations caused by

Candida

The medicine is also intended for:

- Preventing cryptococcal meningitis from coming back

- Preventing oral thrush from coming back

- Reducing the recurrence of vaginal thrush

- Stopping you from getting an infection caused by

Candida

(if your immune system is weak and not working

properly)

Children and adolescents (0 to 17 years old)

Trican

200 mg capsules are intended for treating the following types of fungal infections:

- Oral thrush – infection affecting the lining of the oral cavity and throat

- Infections caused by

Candida

and originating in the blood stream, body organs (e.g., heart, lungs) or urinary

tract

- Cryptococcal meningitis – a fungal infection in the brain

The medicine is also intended for:

- Stopping you from getting an infection caused by

Candida

(if your immune system is weak and not working

properly)

- Preventing cryptococcal meningitis from coming back.

Therapeutic group:

Anti-fungal from the azole group.

Trican

200 mg capsules belong to a group of medicines called “anti-fungals”. The active substance is fluconazole.

Fluconazole is intended for use in infections caused by fungi and also for the prevention of infections caused

Candida

The most common cause of fungal infections is a type of yeast called

Candida

2. BEFORE USING THE MEDICINE

Do not use the medicine if:

X You are sensitive (allergic) to fluconazole, to other medicines you have taken to treat fungal infections or to

any of the ingredients of the medicine (listed in section 6). The symptoms may include itching, reddening of

the skin or difficulty in breathing.

X You are taking astemizole, terfenadine (antihistamines for treating allergy)

X You are taking cisapride (for treating stomach upsets)

X You are taking pimozide (for treating mental illness)

X You are taking quinidine (for treating heart arrhythmias)

X You are taking erythromycin (an antibiotic for treating infections)

Special warnings regarding use of the medicine

Before treatment with Trican

®

, tell the doctor if:

You have liver or kidney problems

You suffer from heart disease, including heart rhythm problems

You have abnormal levels of potassium, calcium or magnesium in the blood

You develop severe skin reactions (itching, reddening of the skin or difficulty in breathing)

You develop symptoms of ‘adrenal insufficiency’. In this condition, the adrenal glands do not produce adequate

amounts of hormones such as cortisol (chronic, or long lasting fatigue, muscle weakness, loss of appetite,

weight loss, abdominal pain)

Children and adolescents

There are other fluconazole-containing preparations that can be given to children.

Other medicines and Trican

®

If you are taking, or have recently taken, other medicines, including non-prescription medicines and

nutritional supplements, tell the doctor or pharmacist.

Tell your doctor immediately if you are taking: astemizole, terfenadine (an antihistamine for treating allergy) or

cisapride (for stomach upsets) or pimozide (for treating mental illness) or quinidine (for treating arrhythmias) or

erythromycin (an antibiotic for treating infections), as these medicines must not be taken with Trican

200 mg

capsules (see section: “Do not use the medicine if”).

There are certain medicines that could interact with Trican

200 mg capsules. Make sure your doctor knows if

you are taking any of the following medicines:

Rifampicin or rifabutin (antibiotics for treating infections)

Alfentanil, fentanyl (used as anesthetic)

Amitriptyline, nortriptyline (for treating depression)

Amphotericin B, voriconazole (anti-fungal)

Medicines that thin the blood to prevent blood clots (warfarin or similar medicines)

Benzodiazepines (midazolam, triazolam or similar medicines) used to help you sleep or for anxiety

Carbamazepine and phenytoin (for treating fits)

Nifedipine, isradipine, amlodipine, verapamil, felodipine and losartan (for treating hypertension)

Olaparib (for treating ovarian cancer)

Ciclosporin, everolimus, sirolimus, tacrolimus (to prevent organ transplant rejection)

Cyclophosphamide or vincristine, vinblastine or similar medicines for treating cancer

Halofantrine (for treating malaria)

Statins (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin or similar medicines) for reducing high cholesterol levels

Methadone (for treating pain)

Celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (nonsteroidal anti-inflammatory

drugs (NSAIDs))

Oral contraceptive pills

Prednisone (steroid)

Zidovudine, saquinavir (for treating HIV-infected patients)

Anti-diabetes medicines such as chlorpropamide, glibenclamide, glipizide or tolbutamide

Theophylline (for treating asthma)

Tofacitinib (for treating rheumatoid arthritis)

Vitamin A (a nutritional supplement)

Ivacaftor (for treating cystic fibrosis)

Amiodarone (for treating heart arrhythmias)

Hydrochlorothiazide (a diuretic)

Use of the medicine and food

The medicine can be taken with or without food.

Pregnancy and breastfeeding

If you are pregnant or breastfeeding, think you are pregnant or are planning to become pregnant, consult a

doctor before taking this medicine.

Do not take Trican

during pregnancy unless your doctor has instructed you otherwise.

You can continue breastfeeding after taking a single dose of fluconazole at a dosage of up to 150 mg.

Do not breastfeed if you are taking a repeated dose of Trican

Driving and operating machinery

The use of this medicine can sometimes cause dizziness or fits and therefore requires caution when driving a

vehicle and operating machinery.

1986 - ו״משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תולוספק ג״מ 200

ןאקירט תולוספק

Fluconazole 200 mg

לוזאנוקולפ ג״מ 200 הליכמ הלוספק לכ .״ףסונ עדימ״ 6 קרפ האר אנא ,רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח תמישרל ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ .ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא םג םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת ?הפורתה תדעוימ המל .1 םירגובמ :םיאבה םיגוסהמ םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תדעוימ תולוספק ג״מ 200

ןאקירט חומב יתיירטפ םוהיז - תילאקואוטפירק חומ םורק תקלד - תונופמיסהו תואירה תכרעמ לש הלחמ - סידיאוידיסקוק תרטפ - ןתשה יכרדב וא )תואיר ,בל לשמל( ףוג ירביאב ,םדה םרזב םרוקמו הדידנק ידי לע םימרגנה םימוהיז

תובתות םיינישו ןורגה ,הפה ללח תיריר לע עיפשמה םוהיז - הפה תרטפ - ןיפה וא קיתרנה לש םוהיז - ןימה ירביאב תרטפ - תומרגנה רוע תוקלדו םיינרופיצב תרטפ ,שמשה תרטפ ,העשפמה רוזאב תרטפ ,לגרה ףכב תרטפ תללוכה ,רועה לש תרטפ

הדידנק ידי לע :ל תדעוימ הפורתה ,ןכ ומכ תילאקואוטפירק חומ םורק לש תרזוח תקלד לש העינמ - הפב תרזוח תרטפ לש העינמ - תילניגאו תרטפ לש תונשיהב התחפה - )יוארכ תדבוע אלו השלח ךלש תינוסיחה תכרעמה םא( הדידנק ידי לע םרגנה םוהיזב תוקבדה לש העינמ - )םינש 17-ל 0 ןיב( םירגבתמו םידלי :םיאבה םיגוסהמ םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תדעוימ תולוספק ג״מ 200

ןאקירט ןורגהו הפה ללח תיריר לע עיפשמה םוהיז - הפה תרטפ - ןתשה יכרדב וא )תואיר ,בל לשמל( ףוג ירביאב ,םדה םרזב םרוקמו הדידנק ידי לע םימרגנה םימוהיז

חומב יתיירטפ םוהיז - תילאקואוטפירק חומ םורק תקלד - :ל תדעוימ הפורתה ,ןכ ומכ )יוארכ תדבוע אלו השלח ךלש תינוסיחה תכרעמה םא( הדידנק ידי לע םרגנה םוהיזב תוקבדה לש העינמ - .תילאקואוטפירק חומ םורק לש תרזוח תקלד לש העינמ - :תיטיופרת הצובק .םילוזאה תצובקמ יתיירטפ-יטנא .לוזאנוקולפ אוה הב ליעפה רמוחה .״םייתיירטפ-יטנא״ הנוכמה תופורת תצובקל תכייש תולוספק ג״מ 200

ןאקירט

הדידנק ידי לע םרגנה םוהיז לש העינמל ןכו תוירטפ ידי לע םימרגנה םימוהיזב שומישל תדעוימ לוזאנוקולפ

הדידנק םשב םירמש לש גוס אוה םייתיירטפ םימוהיזל רתויב חיכשה םרוגה הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא הפורתה יביכרממ דחא לכל וא םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תלטנש תורחא תופורתל ,לוזאנוקולפל )יגרלא( שיגר התא x .המישנב ישוק וא רועה לש תוימומדא ,דוריג לולכל םילולע םימוטפמיסה .)6 ףיעסב טרופמ( )היגרלאב לופיטל םינימטסיהיטנא( ןידנפרט ,לוזימטסא לטונ התא x )הביק לוקלקב לופיטל( דירפאסיצ לטונ התא x )שפנ תלחמב לופיטל( דיזומיפ לטונ התא x )בלב בצק תוערפהב לופיטל( ןידיניכ לטונ התא x )םימוהיזב לופיטל הקיטויביטנא( ןיצימורתירא לטונ התא x הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,

ןאקירטב לופיטה ינפל תוילכב וא דבכב תויעב ךל שי בלה בצקב תויעב ללוכ ,בל תלחממ לבוס ךנה םדב םויזנגמ וא ןדיס ,ןגלשא לש תוניקת אל תומר ךל שי )המישנב ישוק וא רועה תוימומדא ,דוריג( תורומח רוע תובוגת חתפמ ךנה לש תקפסמ תומכ תורציימ אל הילכה תרתוי תוטולב הז בצמב .׳הילכה תרתוי תטולב תוליעפ תת׳ לש םינימסת חתפמ ךנה )ןטב באכ ,לקשמב הדירי ,ןובאית ןדבוא ,םירירש תשלוח ,חווט תכורא וא תינורכ תופייע( לוזיטרוק ןוגכ םינומרוה םירגבתמו םידלי

.םידליב ןתמ םירשפאמה לוזאנוקולפ םיליכמה םירחא םירישכת םימייק

ןאקירטו תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא וא )הביק לוקלקל( דירפאסיצ וא )היגרלאב לופיטל ןימטסיהיטנא( ןידנפרט ,לוזימטסא :חקול התא םא דימ ךלש אפורל רפס ןוויכ ,)םימוהיזב לופיטל הקיטויביטנא( ןיצימורתירא וא )בצק תוערפהב לופיטל( ןידיניכ וא )שפנ תלחמב לופיטל( דיזומיפ .)״םא הפורתב שמתשהל ןיא״ :ףיעס האר( תולוספק ג״מ 200

ןאקירט םע לוטיל רוסא ולא תופורתש תחא לטונ התא םא עדוי ךלש אפורה יכ אדו .תולוספק ג״מ 200

ןאקירט םע ביגהל תולוכי רשא תומיוסמ תופורת שי :תואבה תופורתהמ )םימוהיזב לופיטל תוקיטויביטנא( ןיטובאפיר וא ןיציפמאפיר )המדרהל םישמשמ( לינטנפ ,לינטנפלא )ןואכידב לופיטל( ןיליטפירטרונ ,ןיליטפירטימא )םייתיירטפ-יטנא( לוזאנוקירוו ,B ןיצירתופמא )תומוד תופורת וא ןירפרוו( םד ישירק תעינמל םד תוללדמ תופורת הדרחל וא ןושיל ךל רוזעל תושמשמ )תומוד תופורת וא םלוזאירט ,םלוזאדימ( םיניפזאידוזנב )םיסוכרפב לופיטל( ןיאוטינפו ןיפזמברק )םד ץחל רתיב לופיטל( ןטרסולו ןיפידולפ ,לימפרו ,ןיפידולמא ,ןיפידארשי ,ןיפידפינ )תולחשה ןטרסב לופיטל( בירפלוא )םירביא תלתשה תייחד תעינמל( סומילורקט ,סומילוריס ,סומילורבא ,ןירופסולקיצ ןטרסב לופיטל תומוד תופורת וא ןיטסלבניו ,ןיטסירקניו וא דימאפסופולקיצ )הירלמב לופיטל( ןירטנאפולאה תוהובג לורטסלוכ תומר תתחפהל )תומוד תופורת וא ןיטטסבולפ ,ןיטטסבמיס ,ןיטטסברוטא( םיניטטס )באכב לופיטל( ןודאתמ םיידיאורטס אל תקלד ידגונ( קאנפולקיד ,םאקיסקולמ ,םאקיסקונרול ,ןפורפוביא ,ןסקורפנ ,ןפורפיברולפ ,ביסקוקלס

))NSAID(

ןוירה תעינמל תולולג )דיאורטס( ןוזינדרפ )HIV לש םוהיז םע םילפוטמב לופיטל( ריבניווקס ,ןידובודיז דימאטובלוט וא דיזיפילג ,דימלקנבילג ,דימאפורפרולכ ןוגכ תרכוס דגנ תופורת )המטסאב לופיטל( ןיליפואת )תינורגש םיקרפמ תקלדב לופיטל( ביניטיספוט )הנוזת ףסות( A ןימטיו )סיזורביפ קיטסיסב לופיטל( רוטפקוויא )בלב בצק תוערפהב לופיטל( ןוראדוימא )ןתשמ( דיזאיתורולכורדיה ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ הקנהו ןוירה .וז הפורת תליטנ ינפל אפורב יצעוויה ,ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תאש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב תא םא .תרחא ךל הרוה ךלש אפורה םא אלא ןוירהה ןמזב

ןאקירט לוטיל ןיא .ג״מ 150 דע לש ןונימב לוזאנוקולפ לש תדדוב הליטנ רחאל קינהל ךישמהל ןתינ

ןאקירט לש תרזוח הנמ תלטונ תא םא קינהל ןיא תונוכמב שומישו הגיהנ

.תונוכמ תלעפהבו ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו םיסוכרפל וא תרוחרחסל םימעפל םורגל לולע וז הפורתב שומישה הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ )חלמ( ןרתנו זוטקל הליכמ הפורתה אפורה םע רשק רוצ ,יתרכוס ךנה םא וא םימיוסמ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךנה םא .זוטקל לש הנטק תומכ הליכמ וז הפורת .״ןרתנ תלוטנ״ תבשחנ רמולכ ,הלוספקל לומילימ 1 -מ תוחפ לש תומרב ןרתנ הליכמ וז הפורת .וז הפורת תליטנ ינפל ךלש ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי .רישכתב לופיטה .ךל שיש םוהיזה גוסב יולת ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה םישישק .הילכ תויעב ךל שי םא אלא םירגובמל ללכ ךרדב ןתינש הזל המוד ןונימ הילכ תויעב םע םילפוטמ .ךלש יתיילכה דוקפתב תולתכ ,ךלש ןונימה תא תונשל יושע ךלש אפורה !תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .םימ סוכ םע התומלשב הלוספקה תא עולבל שי .םוי לכב העובק העשב הלוספקה תא לוטיל ץלמומ .הקדבנ אל ולא ןתמ תורוצ לש העפשההש ןוויכמ ,הלוספקה ןכות תא רזפלו חותפל רוסא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .הבוט אל השגרהל םורגת רתי ןונימ תליטנ יכ ןכתי .ךתיא אל תובשחמ ללוכ ,תואיצמב םימייק םניאש םירבד לש השגרה וא הייאר ,העימש :לולכל םילולע רתי תנמ לש םימוטפמיס .ולא םיבצמב לופיט ךרטצתו ןכתי .)תידיאונרפ תוגהנתהו תויזה( תויתואיצמ שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא עיגה טעמכ םא .תרכזנשכ דימ חק ,הנמה תא לוטיל תחכשו הדימב .החכשנש הנמה לע תוצפל תנמ לע הלופכ הנמ לוטיל ןיא .החכשנש הנמה תא חקת לא ,האבה הנמה ןמז .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

ןאקירטב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה יהשלכ יאוול תעפות חתפמ התא םא .תורידנ ןה תורומח תויגרלא תובוגת םלוא תויגרלא תובוגת םיחתפמ םישנאהמ קלח .הז ןולעב תניוצמ אלש יאוול תעפות לכ ללוכ הז .ךלש חקורל וא אפורל הנפ :לש הרקמב אפורל דימ תונפל שי הזחב ץחל וא ,םיימואתפ םיפוצפצ ,המישנ יישק םייתפשה וא םינפה ,םייפעפעה לש תוחיפנ םידרגמ םימודא םירוזא וא רועב תוימומדא ,ףוגה לכב דוריג רועב החירפ )ןושלהו הפה לע עיפשהל לולע( תויחופלשל תמרוגה החירפ ןוגכ ,תורומח רוע תובוגת :םיללוכ דבכב תויעב לש םינימסת .ךלש דבכה לע עיפשהל הלולע הפורתה תופייע ןובאית ןדבוא האקה )תבהצ( םייניעה לש וא רועה לש הבהצה .ךלש אפורל דימ הנפו הפורתב שומישה תא קספה ,ולא םינימסתמ דחאב שח התאו הדימב תופסונ יאוול תועפות :תוללוכ )םישנא 10 ךותמ 1 דע -ב תועיפומ( תוחיכש יאוול תועפות שאר באכ הליחב ,האקה ,לושלש ,ןטבב תוחונ יא םדב דבכה ימיזנא תמרב הילע החירפ :תוללוכ )םישנא 100 ךותמ 1 דע -ב תועיפומ( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות המישנ יישק וא השלוחל ,רוויח רועל םורגל הלולע רשא םימודאה םדה יאת רפסמב הדירי ןובאיתב הדירי םונמנ תשגרה ,הניש ידודנ םעטה שוחב םייוניש ,השוחת רסוח וא הריקד ,ץוצקע תשוחת ,רורחס תשוחת ,תרוחרחס ,םיסוכרפ הפב שבוי ,תונחיפנ ,לוכיע יישק ,תוריצע םירירש יבאכ )תבהצ( םייניעה וא רועה תבהצהו דבכב העיגפ תרבגומ העזה ,דוריג ,)תלרח( רועב תויחופלש ,תוחיפת םוח ,הלחמ לש תיללכ השוחת ,תופייע :תוללוכ )םישנא 1000 ךותמ 1 דע -ב תועיפומ( תורידנ יאוול תועפות םימומיד קיספהל םירזוע רשא םירחא םד יאת רפסמבו םימוהיז םע דדומתהל םירזוע רשא םינבלה םדה יאת רפסמב הדירי םדה יאתב םירחא םייונישו הכומנ תויסט תומכמ םרגיהל לולע ,לוגס וא םודאל רועה עבצ יוניש )םדב םינמוש ,לורטסלוכ לש תוהובג תומר( םדב םיימיכ םייוניש םדב ןגלשא לש תוכומנ תומר תודיער בלה בצקב םייוניש ,ןיקת אל )ECG( ג״קא דבכ תקיפס יא תוירוע תובוגת ,רועה ףוליקו רועב תויחופלש םע תבחרנ החירפ תעפוה תוללוכה ,)תורומח םיתיעל( תויגרלא תובוגת םינפה וא םייתפשה לש תוחפנתה ,תורומח רעיש תרישנ :)העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות םירביא לש תקלדו )היליפוניזואא( םינבל םד יאת לש גוסב הילע ,תוחופנ תוטולב ,םוח ,תירוע החירפ םע רתי תושיגר תעפות .)DRESS( )סגה יעמהו תוילכ ,בל ,תואיר ,דבכ( םיימינפ ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ י״ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש :רושיקל הסינכ

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש .30°C -ל תחתמ ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה ביכרמה לע ףסונ

Capsule content: lactose monohydrate, starch, magnesium stearate, anhydrous colloidal silica, sodium lauryl

sulphate.

Capsule shell: gelatin, titanium dioxide )E171(, erythrosin )E127(, indigo carmine )E132(.

.טארדיהונומ זוטקל ג״מ 198.83 הליכמ ג״מ 200

ןאקירט לש הלוספק לכ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ״FLU-200״ -ו ״Pfizer״ םידוקה םיעבטומ הילעו לוגס עבצב ןוילעה הקלחו ןבל עבצב ןותחתה הקלחש ,החישק הלוספק .רוחש וידב .תולוספק 7 לש רטסילב תזיראב העיגמ

ןאקירט .46725 חותיפ הילצרה ,9 רקנש ,מ״עב לארשי הקיטבצמרפ יא ףא יפ רזייפ :ותבותכו םושירה לעב .תפרצ ,Poce-sur-Cisse ,זאובמא הברפ :ותבותכו ןרציה םש 118-50-29947:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .2020 יאמב ןכדוע

TRIC CAPS PL SH 110520

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה