טרוקוקסיל 75 מג טבליות לעיסות לכלבים וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
MAVACOXIB
זמין מ:
ZOETIS ISRAEL HOLDING B.V., ISRAEL
טופס פרצבטיות:
טבליות לעיסות
הרכב:
MAVACOXIB 75 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PFIZER ITALIA S.R.L., ITALY
סממני תרפויטית:
For the treatment of pain and inflammation associated with degenerative joint disease in dogs in cases where continuous treatment exceeding one month is indicated
מספר אישור:
150 13 33569 00
תאריך אישור:
2018-06-30

ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ ידי-לע עבקנ הז ןולע טמרופ דבלב ירנירטו שומישל :בכרה Mavacoxib 6 mg הליכמ ג“מ 6 ירנירטו ליסקוקורט לש הילבט לכ Mavacoxib 20 mg הליכמ ג“מ 20 ירנירטו ליסקוקורט לש הילבט לכ Mavacoxib 30 mg הליכמ ג“מ 30 ירנירטו ליסקוקורט לש הילבט לכ Mavacoxib 75 mg הליכמ ג“מ 75 ירנירטו ליסקוקורט לש הילבט לכ Mavacoxib 95 mg הליכמ ג“מ 95 ירנירטו ליסקוקורט לש הילבט לכ :תיטאופרת הצובק )NSAIDs( תוילדיאורטס אל תוקלד ידגונ תופורת תצובקל ךייש ירנירטו ליסקוקורט .תוקלדו םיבאכב לופיטל תושמשמה :היוותה לופיטב ךרוצ שי רשאכ םיבלכב תינווינ םיקרפ תלחמל םירושקה תקלדו באכב לופיטל .דחא שדוחמ רתוי לש .הפה ךרד ןתמל :ןתמ :ןונימ ירנירטו ליסקוקורט לש הנמה .רנירטוה ידי לע העבקנש יפכ הנמה תא תתל שי .)הלבט ואר( ףוג לקשמ ג”ק/ג”מ 2 איה הסיעלל תוילבט ןכמ רחאלו ,םוי 14 רחאל יתלחתהה לופיטה לע רוזחל שי .ימוי לופיט וניא והז לש תומכ לע רובעל ןיא ירנירטו ליסקוקורטב לופיט רוזחמב .שדוחל תחא ןתניי לופיטה .)םישדוח 6.5( תובקוע תונמ 7

ג“מ 6

ירנירטו ליסקוקורט ג“מ 20

ירנירטו ליסקוקורט ג“מ 30

ירנירטו ליסקוקורט ג“מ 75

ירנירטו ליסקוקורט ג“מ 95

ירנירטו ליסקוקורט םיבלכל תוסיעל תוילבט

Trocoxil Veterinary 6 mg

Trocoxil Veterinary 20 mg

Trocoxil Veterinary 30 mg

Trocoxil Veterinary 75 mg

Trocoxil Veterinary 95 mg

Chewable tablets for dogs

ףוג לקשמ )ג“ק( תוילבט קזוחו רפסמ ג“מ

6

ג“מ

20

ג“מ

30

ג“מ

75

ג“מ

95

תוילבט 2

7-10

הילבט 1

11-15

הילבט 1

16-20

תוילבט 2

21-23

הילבט 1 הילבט 1

24-30

תוילבט 2

31-37

הילבט 1

38-47

הילבט 1

48-52

הילבט 1 הילבט 1

53-62

הילבט 1 הילבט 1

63-75

תוילבט 2 :ןוכנ שומישל תוצע .בלכה לש תירקיעה החוראה ךשמב וא ינפל דימ ירנירטו ליסקוקורט תתל שי .העלבנ הילבטהש בל םישל שי .רתויו םישדוח 12 ינב םיבלכב לופיטל תדעוימ הפורתה :הרהזא :יאוול תועפות .האקה ,לושלש :תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ,הרוחש האוצ ,ימד לושלש ,ןובאית ןדבוא :תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות .תוילכה דוקפתב העיגפו םייתילכ םירטמרפ לש תוימיכויב תואצותב יוניש ,תושידא .תוומל םורגל תולולע ולא תועפות םירידנ םירקמב .הביק ביכ :תורידנ םיתעל תועיפומה יאוול תועפות .רנירטול תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי ,תועיפומ ולא תועפות םא ,הפורתה תא םדא עלב תועטב םא .רנירטוה ידי לע המשרנש הנמהמ גורחל ןיא .ןולעהו הפורתה תזירא תא ול תוארהלו אפור םע דימ ץעייתהל שי .הפורתה םע עגממ ענמיהל ךילע

NSAIDs

ל העודי תושיגר ךל שי םא הלוכי ולש תכשוממה העפשההו ,םידליל קיזהל הלולע ירנירטו ליסקוקורט תעילב .לוכיעה תכרעמב תוערפהל לשמל ליבוהל התאצוה םע דימ בלכל הילבטה תא תתל שי תועטב העילבמ ענמיהל תנמ לע .הזיראהמ .הפורתה םע עגמה ךלהמב ןשעל וא תותשל ,לוכאל ןיא .הפורתה םע עגמ רחאל םיידי ףוטשל שי :הקנההו ןוירהה ןמזב שומיש .תוקינמ וא תועיברמ ,תורה תויחב שמתשהל ןיא :ןוסחא יאנת

.30ºC

ל תחתמ ,רדחה תרוטרפמטב ןסחאל שי .תירוקמה הזיראב רומשל שי .םידלי לש םדי גשיהמ קיחרהל שי .הזיראה יבג לע םושרה הגופתה ךיראת רחאל שמתשהל ןיא :ירנירטו שומיש .םידלי לש םדי גשיהמ קחרה רומשל .רנירטו אפור םשרמב בייח :הזירא .קזוח ותואמ תוילבט 2 ובו שגמ הליכמ הזיראה

150 16 33566 00

:ג”מ 6 ירנירטו ליסקוקורט

150 15 33567 00

:ג”מ 20 ירנירטו ליסקוקורט

150 14 33568 00

:ג”מ 30 ירנירטו ליסקוקורט

150 13 33569 00

:ג”מ 75 ירנירטו ליסקוקורט

150 12 33570 00

:ג”מ 95 ירנירטו ליסקוקורט .Pfizer Italia S.r.l Italy, Localita Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Italy :ןרצי ,.יו.יב גנידלוה לארשי סיטאוז :םושירה לעב .אבס רפכ ,5 עדי ריתע ’חר

ךרוצ היהיו ןכתיי ,הילכה וא לוכיעה תכרעמל תורושקה יאוול תועפות לש םירקמב .)ידירו ךות םילזונ ןתמ וא הביקה לע םינגמש םירודכ( ךמות לופיט ןתמב הינשה הנמה ןתמ רחאל םישדוח 2 דע( חווט תכורא העפשה שי ירנירטו ליסקוקורטל .וז הפוקת ךלהמב ןמז תדוקנ לכב עיפוהל תולוכי יאוול תועפות .)הירחאש תונמהו ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפות ללוכ ,יהשלכ יאוול תעפותמ לבוס בלכה םא .רנירטוה םע ץעייתהל :תורהזא -דגנ תויוותה .ג”ק 5-מ תוחפ םילקושה וא/ו םישדוח 12-מ תוחפ ינב םיבלכב שמתשהל ןיא .םומידו ביכ ללוכ לוכיעה תכרעמב תויעבמ םילבוסה םיבלכב שמתשהל ןיא .םומידל תויאר שי םא שמתשהל ןיא .דבכה וא תוילכה דוקפתב יוקיל שי םא שמתשהל ןיא .בל תקיפס יא לש םירקמב שמתשהל ןיא .תוקינמ וא תועיברמ ,תורה תויחב שמתשהל ןיא .ליעפה רמוחל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא .םידימאנופלוסל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא .םירחא

NSAIDs

וא םידיאוקיטרוקוקולגל ליבקמב שמתשהל ןיא :בלכה לעבל תוצע ,ירנירטו ליסקוקורטב לופיטה ךשמבו ירנירטו ליסקוקורט ךבלכל םשרי רנירטוהש ינפל תלחמ תמייק םא ןכו דבכהו תוילכה דוקפתב תויעב בלכל שי םא קודבי רנירטוה .םייעמ .תושבייתהמ םילבוסה םיבלכב ירנירטו ליסקוקורטב שמתשהל ןיא ליסקוקורטב לפוטמ בלכה יכ חתנמה רנירטוה תא עדייל ךילע ,חותינל קוקז ךבלכ םא לש ןורחאה ןתמה ירחא דחא שדוח ךשמב תוחפל וא תינמז וב לפטל ןיא .ירנירטו .םידיאוקיטרוקוקולגב וא

NSAIDs

תחפשממ תורחא תופורתב םג ,ירנירטו ליסקוקורט לכו הינשה הנמה ןתמ רחאל םישדוח 2 דע( חווט תכורא העפשה ירנירטו ליסקוקורטל םא .וז הפוקת ךלהמב ןמז תדוקנ לכב עיפוהל תולולע יאוול תועפות .)הירחא הנמ לופיטה תא קיספהל שי ,ירנירטו ליסקוקורטב לופיטה ךלהמב יאוול תעפות העיפומ .רנירטוה םע דימ ץעייתהלו .תוקינמ וא תועיברמ ,תורה תויחב שמתשהל ןיא .םד תוללדמ תופורתב לפוטמ בלכה םא רנירטול חוודל שי

TROC C-TAB PL SH270314

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה