טרגין 5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-02-2019

מרכיב פעיל:
NALOXONE HYDROCHLORIDE (AS DIHYDRATE); OXYCODONE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
V03AB15
טופס פרצבטיות:
טבליות בשחרור ממושך
הרכב:
OXYCODONE HYDROCHLORIDE 5 MG; NALOXONE HYDROCHLORIDE (AS DIHYDRATE) 2.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
NALOXONE
איזור תרפויטי:
NALOXONE
סממני תרפויטית:
Targin is indicated for the relief of moderate to severe pain.The oxycodone component is indicated for the relief of moderate to severe pain in adults who require continuous around-the-clock opioid analgesia for several days or more. The opioid antagonist naloxone is added to counteract opioid-induced constipation by blocking the action of oxycodone at opioid receptors locally in the gut.
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול בכאב בדרגת חומרה בינונית עד קשה בחולים העונים על אחד מאלה: 1. התרופה תינתן כקו טיפולי ראשון לחולים אונקולוגים, חולים שעברו ניתוחי מעיים וחולים עם עצירות כרונית לפני תחילת הטיפול באופיואידים; 2. התרופה תינתן לחולים הסובלים מכאב כרוני שאינם עונים על פסקת משנה (1), שפיתחו עצירות כתוצאה מטיפול באופיואידים;3. התרופה תינתן למטופלים לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך, החלפת מפרק ברך, החלפת מפרק כתף, ניתוח בעמוד שדרה הסובלים מכאב בינוני עד קשה (המצריך טיפול באופיואידים בתדירות גבוהה).ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה או רופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה או רופא מומחה בנוירולוגיה, או רופא מומחה בכאב, או רופא מומחה ברפואת המשפחה.
מספר אישור:
143 98 33120 00
תאריך אישור:
2013-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

26-02-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

26-02-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

קוושמ

דבלב אפור םשרמ יפ לע

ןיגרט

5

ןיגרט ,

10

ןיגרט ,

20

,

ןיגרט

30

,

ןיגרט

40

ךשוממ רורחשב תוילבט

רמוחה םי

ליעפה םי

:

רישכתה

דירולכורדיה ןודוקיסקוא

(Oxycodone HCl)

דירולכורדיה ןוסקולנ

Naloxone HCl

ןיגרט

5

ג"מ

ג"מ

ןיגרט

10

ג"מ

ג"מ

ןיגרט

20

ג"מ

ג"מ

ןיגרט

30

ג"מ

ג"מ

ןיגרט

40

ג"מ

ג"מ

ה םיביכרמה תמישרל םיפסונ

אר

ףיעס

ףיעסב 'הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ' םג האר

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

המשרנ וז הפורת ךרובע יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . יאופרה םבצמ .המוד

יפואה תחפשממ תופורת

די םי

שוממ שומישב רקיעב ,תורכמתהל םורגל תולולע לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ך .תוומל םורגל ףאו תיטיא המישנב אטבתהל הלוכי רתי ןונימל הבוגת .רתי ןונימלו הערל שומישל

יאוולה תועפות ,לופיטה ךשמ ,ןתמה תורידת ,חקול ךנהש ןונימה ,הפורתה םש תא ריכמ ךנה יכ אדוו

םינוכיסהו .םילאיצנטופה

כמתהו תולתל ןוכיסה תודוא ףסונ עדימ :רושיקב אוצמל ןתינ תור

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

תורחא תופורת ,םיניפזאידוזנבה תחפשממ תופורת םע וז הפורת תליטנ

תואכדמה תא תכרעמ

םיבצע

ללוכ( תיזכרמ )יתמישנ יוכיד( המישנ יישק ,הקומע תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע לוהוכלא וא )םימס

.תוומו תמדרת

1

?הפורתה תדעוימ המל .

.םיליעפ םיביכרמ ינש ןיגרטב ידיאויפואה ביכרמה ןיגרטב

םיקזח וא םיינוניב םיבאכב הלקהל דעוימ )ןודוקיסקוא( .רתוי וא םימי רפסמל ,הממיה ךרואל עובק םיבאכ ךוכישל םיקוקזש םילפוטמב

תיחפיש תנמ לע ףסוה ןוסקולנ ביכרמה לוכיעה תכרעמב ןודוקיסקוא דיאויפואה לש ותוליעפמ האצותכ תמרגנה תוריצעה תא

:תיטיופרת הצובק

ןודוקיסקוא

ידיאויפוא םיבאכ ךכשמ

ןוסקולנ

ידיאויפוא טסינוגטנא

2

הפורתב שומישה ינפל .

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

רמוחל )יגרלא( שיגר התא םי

ליעפה םי

רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא תוילבטה תוליכמ

םיביכרמה תמישרל(

םיפסונ ףיעס האר ,

התא

מ לבוס ןוגכ המישנ תויעב השלח וא תיטיא המישנ ליגרהמ

רומח יתמישנ יוכיד

תלחמ

תואיר

מח הרושקה הרו ריוואה יכרד תורציהב

,(COPD)

המטסא תילאיכנורב הרומח

מ לבוס התא

cor pulmonale

.)לשמל האירב םדה ילכב ץחלה תרבגהמ האצותכ לדגומ ינמיה בלה דצ וב בצמ(

םייעמ תמיסחמ לבוס התא

עקר לע אלש ב שומיש .םידיאויפוא

.דבכה ידוקפתב רומח דע ינוניב יוקילמ לבוס התא

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

אפורל רפס ןיגרטב לופיטה ינפל

םא

.)שלח( שושת וא שישק לפוטמ התא

מ לבוס התא עקר לע םייעמ תמיסח ב שומיש ידיאויפוא

דוקפתב הערפה

ויל

דוקפתב הלק הערפה

דב

תואירה דוקפתב הרומח הערפה

ךל םורגל תולולעש( הנישב המישנ תוקספה

)םויה ךשמב תוינונשיל

,תוינונשי

דוקפתב הערפה

תטולב

סירת וא המדאסקימ(

)תוליעפ תת

;הרמ ינב ;הובג וא ךומנ םד ץחל

וידרק בל תלחמ

,תירלוקסוו

תלדגומ תינומרע תטולב

התא

תתמ לבוס דוקפת לנרדאה תטולב

)ןוסידא תלחמ ,לנרדא תקיפס יא(

מ לבוס התא יעב

המ האצותכ תישפנ עפש

םימס וא לוהוכלא ,תופורתמ הליער

toxic psychosis

מ לבוס התא )רבגומ יחומ ץחל לש ןוכיסה ללגב( שאר תעיגפ

תקלד

בלבל

תותיווע וא היספליפא

היטנ ךל שיש וא( .)םיסוכרפל

תקספה תובקעב הלימג ינימסתמ וא ,םימס וא תופורת ,לוהוכלאל תורכמתהמ רבעב תלבס וא לבוס התא

:ןוגכ יא

העזה וא דער ,הדרח ,טקש

התא

תכרעמב ןטרס תובקעב םייעמ תמיסח לש הלחתה וא )םואנוטירפ( קפצב תורורגב רושקה ןטרסמ לבוס .םימדקתמ םיבלשב ןגאה וא לוכיעה

.הפורתב לופיטה ךלהמב םיחתפתמ םה םא וא/ו ,רבעב הלעמ ורכזוהש םיבצמהמ תלבס םא םג אפורל רפסל שי

חה האצותה )תיחטשו תיטיא המישנ( יתמישנ יוכיד איה םידיאויפוא לש רתי ןוניממ תורקל הלולעש רתויב הרומ .ןופליע ןוגכ תועפותל ליבותש םדב ןצמח תדיריל םג םורגל הלולעש

שי

תומלשב הילבטה עולבל ןונגנמב עוגפל אל ידכ , לש ךשוממה רורחשה ןודוקיסקוא

.הילבטה

רובשל ןיא

,סועלל וא ,שותכל

!הילבטה תא תוצחל םורגל הלולע תומלש ןניאש תוילבט תליטנ

הגיפס תנכסמ ןודוקיסקוא תנמ לש

םייח

ףיעס האר(

.)'רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא'

םא לופיטה תליחתב ךלהמב(

.ןוסקולנה תעפשה תאזו ןכתיי ,רומח לושלשמ לבוס התא )םינושארה םימיה םא מ רתוי ךשמנ לושלשה

דע

,דירטמ אוה םא וא ,םימי ה םע ץעייתה .אפור

ונכתיי ,רחא דיאויפואב תשמתשה ןיגרטב לופיטה ינפל םא ינימסת

)םירירש יבאכ ,העזה ,החונמ רסוח ןוגכ( הלימג

לופיטה תליחתב

ןיגרטב הרקמב . הלימג ינימסת הווחתו

.רתוי דומצ יאופר בקעמ ךרטצתו ןכתיי

ל םורגל לולע ךשוממ שומיש וליבס

רתוי ההובג הנמל ךרוצ( תגשהל היוצרה העפשהה ןכו ,)

תורכמתה

ינימסת ונכתיי תוצעייתהב הגרדהב תימויה הנמה תא דירוהל שי ,לופיטב ךרוצ רבכ ךל ןיאשכ .תוימואתפב קספומ לופיטה םא הלימג .אפורה םע

)תיגולוכיספ( תולת חותיפל ןוכיס ונשי ,םירחא םידיאויפוא םיבאכ יככשמב ומכ .הפורתב

ןודוקיסקואב לופיטמ ענמיהל שי הדימב

התא .תופורת וא םימס ,לוהוכלאל תורכמתהמ רבעב תלבס וא לבוס

רפסל שי ,חותינ רובעל דמוע התא םא וז הפורת תליטנ לע אפורל

הילבטה תויראשב ןיחבתו ןכתיי

האוצב

רמוחהו תויה ,הגאד תררועמ הניא וז העפות םי

ליעפה םי

רבכ הילבטבש ו לוכיעה תכרעמב וררחתשה גפסנ

.ףוגב

:ןיגרטב ןוכנ אל שומיש

ןיגרט

הלימג ינימסתב לופיטל םיאתמ וניאו דעוימ וניא

;הערל שומיש תוילבטב תושעל ןיא

םורגל לולע אפורה תוארוהל םאתהב אלשו הפה ךרד ןתמב אלש תוילבטב שומיש וא םייח תונכסמ יאוול תועפותל תועפותל

.הלימג

מישה .םימס יקדבמב תויבויח תואצותל םורגל לולע הפורתב שו

:םירגבתמו םידליב שומיש עדימ ןיא

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליב שומישה תוליעיו תוחיטב יבגל

םינש ןכלו .ץלמומ וניא שומישה

:בקעמו תוקידב ךרוצה תא ךירעהל תנמ לע ,תויתפוקת תוכרעה רובעל ךילע ,חווט ךורא לופיט ךלהמב

ךשמתמה .הפורתב

:תויתפורת ןיב תובוגת

םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו

דחוימב חקול התא םא

;)םידיאויפוא( םיבאכ ךוכישל תורחא תוקזח תופורת העגרהל תופורת

הנישל

םיניפזאידוזנב ללוכ

ורת תופ תודגונ ,תויגרלא דגנ תופורת ;ןואכיד תוליחב תואקה/

וא

;)האקה ידגונ וא םיינימטסיהיטנא( העיסנ תלחמ

תופורת לופיטל םיניזאיתונפ ןוגכ תוישפנ תוערפהב יטנא תופורת ,

תויטוכיספ

תויטפלוריונ תופורת וא

)ןירמוק תורזגנ ןוגכ( םד תשירק דגנ תופורת

טנא קמה תצובקמ הקיטויבי םידילור ןוגכ( ,ןיצימורתירא ,ןיצימורתירלק ןיצימורטילט

ופורת דגנ ת םילוזאה תצובקמ תוירטפ

)לוזאנוקוטק ןוגכ(

ה ףיגנ דגנ( זאטורפ יבכעמ

ןוגכ נוטיר

רי ;)לוכיע תויעב ,הביק ביכ ,תברצב לופיטל( ןידיטמיס ; ןיציפמאפיר )תפחשב לופיטל(

ןיפזמברק

ו םיסוכרפב לופיטל( ,)םימיוסמ באכ יבצמ

ןיאוטינפ

)םיסוכרפב לופיטל(

םוקירפיהה חמצ

םג ארקנ

St. John's Wort

ןידיניווק לופיטל(

תוערפה לה בצקב

א ןימאונומ םיזנאה יבכעמ תצובקמ תופורת

זדיסק

דילוזניל ןוגכ

תושמשמה םג

.ןוסניקרפב לופיטל וא ןואכיד דגנכ

פורת יטנא תוליעפ תולעב תו ( תיגרנילוכ ןוגכ

תופורת ב לופיטל ה תלחמ ןוסניקרפ

םירירש תייפרהל תופורת

הפורתב שומיש

ןוזמו

.החוראה ינמזל רשק אלל הפורתה תא לוטיל ןתינ

.הפורתב שומישה ןמזב תוילוכשא ץימ תייתשמ ענמיהל שי

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

הפורתב לופיטה תפוקתב לוהוכלא תותשל ןיא .וז

יאוול תועפותל ןוכיסה תא ריבגהל וא ינונשי רתוי שיגרהל ךל םורגל הלולע הפורתב שומישה ןמזב לוהוכלא תייתש תורומח

המישנ יישק ןוגכ המישנ"( תיחטיש

)"

.הרכהה דוביאו ,המישנ תקספהל ןוכיס םע

:הקנהו ןוירה

ירה תננכתמ ,ןוירהב תאש תבשוח ,ןוירהב תא םא אפורב ץעוויהל שי .הקינמ וא ןו

ןוירהב תא םא הפורתב שמתשהל ןיא

.)תרחא הארוה אפורהמ הלבקתה ןכ םא אלא

ןוירהב ךשוממ שומיש .דולייב הלימג ינימסתל םורגל לולע תויעבל םורגל לולע הדילה תעב שומיש

דוליב המישנ

)יתמישנ יוכיד(

בלחל רבוע ןודוקיסקוא ליעפה ביכרמה

ןיא ןכלו ,םאה פוקתב קינהל .לופיטה ת

:תונוכמב שומישו הגיהנ

ישה וז הפורתב שומ לוכי

םוגפל הגיהנה רשוכב וא תרוחרחס םרגיהל הלולעש תויה , תוינונשי

ןונימ תאלעהב ,לופיטה תליחתב דחוימב( הפלחהב , תרחא הפורתמ

תורחא תופורת םע בולישב וא מה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמש תיזכר

הדימב

וא/ו םונמנ שח התא תרחא העפות לכ ל הלולעש לע עיפשה הגיהנה

גוהנל ןיא תונוכמ ליעפהל ,

תויוליעפב ףתתשהל וא תונרע תובייחמה

.ךרוצה תדימב אפורה םע ץעייתה

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ תוילבטה

ליכמ תו

.זוטקל תוליבס יא ךל שיש ךל רמאנ םא ,םימיוסמ םירכוסל נפל אפורה תא עדיל שי אר( וז הפורת תליטנ י

ףיעס

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

שמתשהל שי דימת םאתהב

.אפורה תוארוה

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

ןפואו ןונימל עגונב לופיטה

הפורתב

לופיטה ןפואו ןונימה

י

אפורה ידי לע ועבקי דבלב

.

ןיגרט תוילבט .ךשוממ רורחש ןונגנמ םירמוחה םיררחתשמ םיליעפה ךשמב

.תועש

תומלשב הילבטה עולבל שי .הילבטהמ ןודוקיסקוא לש ךשוממה רורחשה ןונגנמב עוגפל אל ידכ ,

רובשל ןיא

,

!הילבטה תא תוצחל וא ,שותכל ,סועלל םורגל הלולע תומלש ןניאש תוילבט תליטנ

ל

הגיפס תנמ לש

ןודוקיסקוא םייח תנכסמ האר(

ףיעס

.)'רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא'

דב( םיבוצק םינמזב תוילבטה תא לוטיל שי ללכ ךר

לכ

לע עבקנש יפכ ,)תועש

.לפטמה אפורה ידי םיאתי אפורה .ךלש באכה תמצועלו ךבצמל םאתהב ןונימה תא ךל באכב הטילשל השורדש תילמינימה הנמה תא םושריי אפורה .ךלש

למומה הנמה לע רובעל ןיא תצ

ל ןיגרט תא ךל ףילחי אפורהו הדימב רחא דיאויפוא

ןכתי

.ערוי ךלש םייעמה דוקפת

אפורל תונפל שי תונמה ןיב באכ הווח התא םא

ןיגרט .הריהמ תוליעפ לעב םיבאכ ךכשמ לבקל ךירצ התאש ןכתיי .ךכ םשל םיאתמ וניא

ח וא ידימ הקזח תוילבטה תעפשהש שח התא םא

אפורל הנפ ,ידימ הש

:םישישק םילפוטמ .תדחוימ הנמ תמאתהב ךרוצ ןיא ללכ ךרדב ,ןיקת יתיילכהו ידבכה דוקפתהו הדימב

תויעב םע םילפוטמ

ב

יתיילכ דוקפת

א

ו

דוקפתב תולק תויעב :ידבכ

.רתוי הכומנ הנמ םושריי אפורהו ןכתיי הפורתה

.תורומח דע תוינוניב דבכ תויעב םע םילפוטמל תדעוימ הניא

מישה ןפוא שו

:

ל שי

םימ סוכ םע ןתומלשב תוילבטה תא לוט

לכ

ל ,תועש .החוראה ינמזל רשק אל

ב אמגודל

בו רקובב

.ברעב

:שומישה ךשמ

.יחרכההמ רתוי ךורא ןמז קרפל תוילבטה תא לוטיל ןיא

בקעמ תוקידב עצבי אפורה ךשוממ לופיטב תנמ לע .לופיטה ךשמהב ךרוצה תא אדוול

םא תלטנ

ימ תועטב רתוי הובג ןונ

עלב תועטב םא וא תא הפורתה

רחא םדא לכ וא דלי

תונפל שי אפורל דימ

וא םילוח תיב לש ןוימ רדחל תא איבהלו .הפורתה תזירא רתי ןונימ ינימסת םייושע

:לולכל ושיאה תורציה ןיעב םינ יוכיד , השלחו תיטיא המישנ( יתמישנ

ליגרהמ םונמנ ,)

הרכה ןדבואל דע

חתמב הדירי

סונוט

,םירירשה קפוד תדירי

.םד ץחל תחינצ םירומח םירקמב ונכתיי

תמדרת )קוש( םדה תכרעמ תסירק ,תואירב םילזונ ,

הלא םינימסת םילולע

ו םייח ןכסל .הפוחד תיאופר הרזע םישרוד

.רתי תנמ הלטינו הדימב ,תונרע תשרודה תוליעפ עצבל וא גוהנל ןיא

הפורתה תא לוטיל תחכש םא קעל שי תואבה תוארוהה רחא בו

הדימב ורתונו

תועש

רתוי וא

האבה הנמה תליטנל דע

.ליגרה ןמזב חק האבה הנמה תא .דימ החכשנש הנמה תא חק

הדימב ורתונו

מ תוחפ

תועש

האבה הנמה תליטנל דע

ןתמהו החכשנש הנמה תא חק

האבה הנמל דע תועש

.םיליגרה הליטנה ינמזל רוזחל הסנ ךשמהב

שי

אפורב ץעוויהל חוטב ךניא םא ,

תוחפל לש שרפה היהי הנמל הנמ ןיבש דיפקהל שי

.תועש

החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ לוטיל ןיא

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

פיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג אלל הפורתב לו אפורה םע תוצעייתה

םא התא הפורתה תליטנ תא קיספמ

:

יש ,אפורה םע ץעייתהל שי ,לופיט דוע ךירצ ךניא םא דציכ ךתוא החנ ב הגרדהב תדרל ,ימויה ןונימ ידכ ל ןוכיסה תא דירוהל ינימסת ןוגכ הלימג

החונמ רסוח

רתי תעזה םירירש יבאכ ,

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

רה .הפורת לטונ התאש קוקז התא םא םייפקשמ בכ .םהל

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

יאוול תועפות .

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןיגרט

תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות

שי

ימ תונפל

ד

פורל :תואבה יאוולה תועפות תועיפומ םא א

יתמישנ יוכיד

תעפות

יאוול הרומחה

רתויב

ה הב הפורתה לש מישנ

רתוי השלחו תיטיא תויהל תכפוה

רקיעב קב שחרתהל היושע .םישלח/םישושת םילפוטמו םישיש

םדה ץחלב הרומח הדירי

תועפות

ל

:תופסונ יאוו

תוחיכש יאוול תועפות

(

ועיפומ ב ת

10

-

1

ךותמ םישמתשמ

100

:)

,םילושלש ,תוריצע ,ןטב באכ תוערפה ,הפב שבוי ,לוכיעב

,תוליחב ,תואקה

,םיזג

הדירי

ןובאית

)ןובאת ןדבואל דע(

רורחס תשוחת וא תרוחרחס

,שאר באכ

,םוח ילג השלוח

,תיללכ ,תושתומ/תופייע

,החירפ וא דוריג ןוגכ תוירוע תובוגת

עזה רתי ת

,וגיטרו

.םונמנ ,הניש יישק

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

(

ב תועיפומ

10

-

1

ךותמ םישמתשמ

1,000

:)

,ןטבב תוחיפנ הדרח ,תוליגר אל תובשחמ

תונבצע ,ןואכיד ,לובלב

באכ ץחל/

הזחב

)תילילכ בל תלחממ לבוס רבכ התא םא דחוימב( ,םדה ץחלב הילע וא הדירי , יא ןוגכ הלימג ינימסת

טקש

ןופליע

ש ,אמצ ,היגרנא רסוח

,םעטב םייונ ,)תוקזח בל תומיעפ( תויצטיפלפ

( םיבאכ קילוק

,הרמ תקועת בל םיילגרה תופכ וא םיילוסרקה ,םיידיה תוחפנתה ,באכ ,הער תיללכ השוחת ,

,רובידב ישוק ,זוכיר יישק ,דער

המישנ רצוק

וא ,המישנ יישק ,תורומרמצ ,החונמ רסוח

הילע ימיזנאב

,דבכה ירי ,ינימה קשחב הד

,לועיש ,תלזנ היגרלא וא רתי תושיגר לש תובוגת

,לקשמב הדירי

ל ןוכיסב הילע מ תועיגפ ,תונואת

ףחד רבגומ ןתש ןתמל

יבאכ םירירש ה , ;םירירשב תותיווע וא תויוצווכת

היארב םייוקיל

םיסוכרפ

היטנ םע םילפוטמב וא היספליפא ילוחב דחוימב( )םיסוכרפל

יאוול תועפות תורידנ

(

ב תועיפומ

10

-

1

ךותמ םישמתשמ

10,000

:)

תיילע קפוד

םיילטנד םייוניש

םייניש

הילע לקשמב

םיקוהיפ רישכתב תולת ,

תועפות

יאוול

ןתוחיכשש

הניא

העודי

)

תועפות

ןתוחיכשש

םרט

העבקנ

)

קומע םונמנ ,)הירופוא( תינוציק החמש תשוחת

)היצדס(

הפקיזב תויעב יזה ,םיטויס , ,תו ,תיחטיש המישנ ןתש ןתמב ישוק

ןתש תריצא(

םיקוהיג

תועפות

יאוול

תופסונ ליעפ רמוחכ דבלב ןודוקיסקוא םיליכמה םירישכתב שומישב ופצנש

תנטקה

,םייניעב םינושיא

לועישה סקלפרב הדירי

תוחיכש יאוול תועפות

ב תועיפומ(

10

-

1

ךותמ םישמתשמ

100

)

:

גהנתהב םייוניש תו

חורה בצמב וא

הדירי וא הילע תוליעפב םיקוהיש ,

ב תועיפומ( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

10

-

1

ךותמ םישמתשמ

1,000

:)

תונרגימ

,םירירשה חתמב הילע

תויוצווכתה ,הפורתב תולת ,תוינוצר יתלב םירירש

,עגמ וא באכל תויתשוחתב הדירי ,הפורתל תוליבס ,רועב שבוי ,םייעמ תמיסח

םייוקי

,היצנידרואוק

,לוקב םייוניש ,)תוקצב( םילזונ תריצא

,העימשב םייוקיל

םיביכ

תקלד

,הפב ,העילבב םיישק

,םייכינחב םיבאכ

תסיפת ,תיעטומ תואיצמ

,רועב תוימומדא

,םד ילכ תבחרה

,תושבייתה יא

טקש

ינומרוה תומרב הדירי ןימה

זחמ וא םירבגב ערזה רוציי לע עיפשהל םילולעש םישנב תסווה רו

ב תועיפומ( תורידנ יאוול תועפות

10

-

1

ךותמ םישמתשמ

10,000

:)

)תדרגמ החירפ( הירקיטרוא

ןוגכ םימוהיז ספרה

יעצפ םוח )ןימה ירבא וא הפה ביבס תויחופלשכ עיפוהל םילוכי(

ןובאית

רבגומ האוצ , הרוחש )תימד(

םייכינחהמ םומיד

תועפות

יאוול

ןתוחיכשש

ניא

ה

העודי

)

תועפות

ןתוחיכשש

םרט

)העבקנ

תיגרלא הבוגת תיללכ הרומח

הבוגת( )תיטקליפאנא

,באכל תושיגרב הילע רדעיה רוזחמ תסוו םישנב

,תונפקות ,דולייב הלימג ינימסת הרמה תמירזב תויעב

תששע

תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא

הניוצ אלש יאוול .אפורה םע ץעייתהל ךיילע ,ןולעב

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

"

הסינכ

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic

@moh.gov.il

5

פורתה תא ןסחאל ךיא .

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םתייאר חווטו תוקונית וא/ו םידלי לש הלערה ענמת ךכ ידי לעו

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

ל דוע קוקז ךניא רשאכ תוילבט ה , .ןקוליס ןפוא לע חקורה םע ץעיית

ת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ( הגופתה ךירא

(exp. date

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה

:ןוסחא יאנת ןיגרט

ל תחתמ ןסחאל שי

ןיגרט

ל שי ל תחתמ ןסחא

הזיראב .תירוקמה

6

ףסונ עדימ

רמוחה לע ףסונ םי

ליעפה םי

,

תוילבטה

ליכמ תו

:םג

Lactose monohydrate, stearyl alcohol, ethylcellulose, talc, magnesium stearate, polyvinyl alcohol,

titanium dioxide (E171), macrogol 3350.

כ הליכמ הילבט לכ

50-100

.זוטקל לש ג"מ

ןיגרט לש הילבט לכ

:ףסונב הליכמ

;hydroxypropylcellulose, brilliant blue FCF (E133)

ןיגרט לש הילבט לכ

:ףסונב הליכמ

povidone

ןיגרט לש הילבט לכ ;

:ףסונב הליכמ

;povidone, iron oxide red (E172)

לש הילבט לכ ןיגרט

:ףסונב הליכמ

;povidone, iron oxide yellow (E172) iron oxide black (E172) iron oxide red (E172)

ןיגרט לש הילבט לכ

ליכמ :ףסונב ה

povidone, iron oxide yellow (E172)

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

תוילבט תוכרואמ תופוצמ )תוילפק(

עבטומ דחאה ןדצב

'OXN'

( הילבטה קזוח עבטומ ינשה ןדיצבו

וא

ןיגרט :תוילבטה עבצ .)המאתהב

ןיגרט ,לוחכ

ןיגרט ,ןבל

,דורו

ןיגר

םוח

ןיגרט

.בוהצ

הליכמ הספוק לכ

.תוישגמ תזיראב תוילבט

:םושירה לעב

.ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ

םילשורי ,

91003

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

ןיגרט

5

1439833120

ןיגרט

10

1399531636

ןיגרט

20

1399631637

ןיגרט

30

1604335262

ןיגרט

40

1439933122

ןולע טמרופ הז עבקנ

תואירבה דרשמ י"ע

ודי לע רשואו קדבנ ונכותו

רבוטקוא

2018

.םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל

I-165008

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה