טמסולין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
G04CA02
טופס פרצבטיות:
MODIFIED RELEASE CAPSULES
הרכב:
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE 0.4 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ZENTIVA HEALTH PRODUCTS COMPANY,TURKEY
קבוצה תרפויטית:
TAMSULOSIN
איזור תרפויטי:
TAMSULOSIN
סממני תרפויטית:
Treatment of functional symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH).
מספר אישור:
138 43 31538 00
תאריך אישור:
2013-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986-ו"משתה דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ןילוסמט רקובמ רורחשב תוסומכ :ליעפה רמוחה :הליכמ ןילוסמט לש הסומכ לכ

דירולכורדיה ןיסולוסמט לש ג"מ

Tamsulosin hydrochloride

ףיעס האר םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה ?הפורתה תדעוימ המל .

1

האצותכ תומרגנה דוקפת תוערפהב לופיטל תדעוימ הפורתה .תינומרעה לש הריפש הלדגהמ .דבלב םירבגב שומישל תדעוימ הפורתה :תיטיופרת הצובק

אפלא םסוח הפורתב שומישה ינפל .

2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא שמתשהל ןיא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא האר ,םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל( הפורתה תוחיפנב אטבתהל הלוכי הפורתל תושיגר .)

ףיעס יישק ,םיילגרה וא/ו םיידיה תופכ לש תימואתפ .רועב החירפ ,דרג ,המישנ

דבכ תקיפס יא לש הרקמב הפורתב שמתשהל ןיא .הרומח

ץחלמ רבעב תלבס וא לבוס התא םא שמתשהל ןיא הדירימ האצותכ תופלעתהמ וא תורוחרחסמ ,ךומנ םד הביכשמ ימואתפ רבעמ תעב לשמל ,םדה ץחלב

orthostatic hypotension

( הבישי וא הדימעל :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע

רבעמב רקיעב( םד ץחל תדיריל םורגל הלולע וז הפורת וא תרוחרחס תוחתפתה לש הרקמב ,ךכיפל .)הדימעל הדימב .ףולחת העפותהש דע דימ בכש וא בשייתה השלוח .ךאפורל ךכ לע רפס ,ךתוא דירטמ רבדהו

אפור תא עדייל שי םייניעב טקרטק חותינ רבוע התא םא הרקמב .רבעב הב שומיש וא הפורתב שומישה לע םייניעה וא םייתפורת( העינמ ידעצב םייניעה אפור טוקני ,ךרוצה תקספה יבגל לפטמה אפורב ץעוויהל שי .)םייגרוריכ .םייניעב טקרטק חותינ ינפל הפורתה

ידוקפת תקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תלחתה ינפל תעיבקל הקידב ךרוצה תדימבו תילטקר הקידב ,תוילכ

prostate specific antigen

:םא אפורל רפס ןילוסמטב לופיטה ינפל תכרעמ / הילכה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס התא .טקרטקמ וא/ו ןתשה תוחקלנש תורחא תופורת םע תוירשפא תובוגת :ןילוסמטל ליבקמב ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל תנייצמ ןלהלש המישרה יכ ןייצל שי( תואבה תופורתה תא התא םאה חוטב ךניא םא .תופורתב םיליעפה םירמוחה תא וא אפורה םע ץעייתת אנא וללה תופורתהמ תחאב שמתשמ :)חקורה

הלא תופורת :קנפולקיד ,)ןירפרוו( םד תשירק דגנ תופורת .ףוגהמ ןילוסמט יוניפ לע עיפשהל תולולע

לופיטל תופורת ,ןוגכ( אפלא ימסוח תצובקמ תורחא תופורת תופורת ,)ןיסוזארפ ,ןיסוזאסקוד תוליכמה םד ץחל רתיב לולע הלא תופורת םע ןילוסמט בוליש :םד ץחל תודירומש .םדה ץחלב הדיריל םורגל :ןוזמו הפורתב שומיש החוראה וא רקובה תחורא רחאל הסומכה תא לוטיל שי .םויב הנושארה :תונוכמב שומישו הגיהנ בייחמ ןכ לעו תרוחרחסל םורגל לולע וז הפורתב שומישה .תונכוסמ תונוכמ תלעפהבו בכרב הגיהנב תוריהז :םידליב שומיש .םידליל תדעוימ הניא וז הפורת ?הפורתב שמתשת דציכ .

3

אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה .חוטב ךניא םא חקורה וא .דבלב אפורה תחורא רחאל םויב תחא הסומכ :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .םויב הנושארה החוראה וא רקובה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הבישי וא הדימעב םימ םע התומלשב הסומכה תא עולבל שי וא הסומכה תא שותכל וא סועלל ןיא .)קנח תעינמל( הפוקז ליעפה רמוחה לש רורחשה ןונגנמב עגופ רבדהש רחאמ הנכות .הסומכהמ תא דימ עולבלו הסומכה תא חותפל ןתינ העילבב םישקתמל .םתוא סועלל ילבמ הכותבש םיריגרגה אפורה וכלהמבו לופיטה תליחת ינפל :בקעמו תוקידב תורהזא' ףיעס האר .תונוש תוקידב עצבל ךתוא חולשל יושע .'הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ וא רתי תנמ תלטנ םא :רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא רתי ןונימ ינימסת .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש .םילושלש ,תואקה ,ךומנ םד ץחל :םיללוכ וז הפורת לוטיל תחכש םא :הפורתה תא לוטיל תחכש םא םא .לכוא ירחא ,תרכזנשכ דימ םוי ותואב הנמ לוטיל שי ,ןמזב ךשמה !דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב - תרחמל תרכזנ .ליגרכ, םויל תחא הליטנב .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז התא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התאש יאוול תועפות .

4

תועפותל םורגל לולע ןילוסמטב שומישה ,הפורת לכב ומכ תופלוח ןניא יאוולה תועפות םא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .אפורה םע ץעייתהל שי ,תורימחמ ןהש וא תודירטמ ןהש וא לובסת אלו ןכתי ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ הבוגת עיפוהב אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי תופכב תוחיפנ םיללוכ םינימסתה .)רידנ( תימואתפ תיגרלא .רועב החירפ ,דרג ,המישנ יישק ,םיילגרה וא/ו םיידיה :תופסונ יאוול תועפות

1

-מ תוחפב תועיפומ( תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות :)םילפוטמ

10

ךותמ .ערזה תכיפשב תוערפה ,תרוחרחס

1

-מ תוחפב תועיפומ( תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות :)םילפוטמ

100

ךותמ ,הדימעב ךומנ םד ץחל ,רידס אל וא ריהמ קפוד ,שאר באכ ,)תלזנ( סיטיניר ,הדימעל וא הבישיל רבעמב תרוחרחס ,השלוח ,דרג ,החירפ ,תואקה ,תוליחב ,לושלש ,תוריצע .תושישת

1

-מ תוחפב תועיפומ( תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות :)םילפוטמ

1000

ךותמ ,תרוחרחס( ךומנ םד ץחל לש םינימסת ,הרכה ןדבוא ,תקצב תועגונה תודחוימ תורהזא' ףיעס האר .)השלוח ,תופלעתה .'הפורתב שומישל תוחפב תועיפומ( דואמ תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות :)םילפוטמ

10000

ךותמ

.רועב תוימומדא ,תכשוממ הפקיז :העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות .הפב שבוי ,היאר שוטשט הפורתה תא חקול התאו םייניעב טקרטק חותינ רבוע ךניה םא לש העפות חותינה ךלהמב ןכתת ,רבעב התוא תחקל וא ינועבצה קלחה לש ןויפר ןכו בחרתמ וניאש םצמוצמ ןושיא

IFIS

( ןיעב ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ התא ובש הרקמ לכב םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז !דימ אפורה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

5

םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת .אפורהמ

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה

.תירוקמה הזיראב

-ל תחתמ ןסחאל שי :ןוסחא יאנת ףסונ עדימ .

6

םירמוחה תא םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ :םיאבה םיליעפ יתלבה

Methacrylic acid - ethyl acrylate copolymer, gelatin,

glyceryl dibehenate, maltodextrin, sodium alginate,

macrogol 6000, sodium lauryl sulphate, titanium dioxide

)E-171(, polysorbate 80, yellow iron oxide )E-172(,

colloidal silica, sodium hydroxide, red iron oxide )E-172(,

simethicone.

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ בהבהצ-ןבל עבצב םיריגרג ןכותבו םותכ עבצב תוסומכ .תוסומכ

לש תוישגמ תזיראב :םושירה לעב

.ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ

9100301

םילשורי יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

1384331538

:תואירבה דרשמב

2013

לירפאב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע )تارضحتسملا( ةلدايصلا مظ

ُ

نل ا

ً

قفو كلهتسملل ةرشن

1986

طقف بيبطلا نم ةفصوب ءاودلا قيوست متي نيلوسمت بقارم ريرحتب صارقأ :ةلا

ّ

عفلا ةداملا :ىلع نيلوسمت نم صرق لك يوتحي

Tamsulosin hydrochloride

( ديرولكورديه نيلوسمت غلم

دنب يف رظنا ،ةلا

عفلا ريغ تابكرملا ةمئاق ىلع علاطلال .ءاودلا اذه مدختست نأ لبق اهتياهن ىتح ةرشنلا ةيانعب أرقإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا ىلإ هجوتلا ىجري ،ةيفاضإ نأ ءاودلا نأش نم .نيرخلآل هطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فصو مت دقل .هباشم مهضرم نأب كل ادب ولو ىتح مهرضي ؟ءاودلا اذه دعي ةياغ ةيلأ .

1

.اتاتسوربلل ديمح مرو نع ةمجان ةيفيظو تابارطضا جلاعل

دعم ءاودلا .طقف لاجرلا ىدل لامعتسلال

دعم ءاودلا :ةيجلاعلا ةعومجملا 1 افلأ بجاح ءاودلا مادختسا لبق .

2

:لاح يف ءاودلا مادختسا عنم

ُ

ي

نم ةدحاو يأ وأ ةداملل )

ايجرأ(

اساسح تنك اذإ ءاودلا مدختست لا ةمئاق ىلع علاطلال( ءاودلا اهيلع يوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا ءاودلل ةيساسحلا ىلجتت نأ نكمي .)6 دنب رظنا ،ةلا

عفلا ريغ تابكرملا ،سفنتلا يف تابوعص ،نيمدقلا وأ /و نيديلا يتفكل ئجافم خافتناب .دلجلا يف حفط ،ة

كح

.دبكلا يف ميخو روصق دوجو لاح يف ءاودلا اذه لامعتسا زوجي لا

نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك اذإ لامعتسلاا زوجي لا طغض يف ضافخنلا ةجيتن ءامغإ وأ راود ،ضفخنم مد طغض سولجلا وأ فوقولل ءاقلتسلاا نم ئجافم لاقتنا دنع

لاثم ،مدلا

.)orthostatic hypotension(

:ءاودلا مادختسا نأشب ةصاخ تاريذحت

لبق كلذب بيبطلا ملاعإ كيلعف ،ءاود وأ ءاذغ يلأ

اساسح تنك اذإ .ءاودلا لوانت

يف ةصاخ( مدلا طغض يف

اضافخنا ببس

ي نأ هنأش نم ءاودلا اذه سلجاف ،فعض وأ راود ر

وطت لاح يف كلذ ىلع ءانب .)فوقولل لاقتنلاا ،كقياض

ي رملأا نأ لاح يف .ضراعلا لوزي ىتح

لااح عجطضا وأ .كلذب كبيبط ربخأ

بيبط غلابإ بجيف ،نينيعلا يف ةسدعلا ماتعا ةحارجل عضخت تنك اذإ ذختيس ،ةرورضلا دنع .يضاملا يف هلامعتسا وأ ءاودلا لامعتساب نينيعلا بيبطلا ةراشتسا بجي .)ةيحارج وأ ةيئاود( ةعنام تاوطخ نينيعلا بيبط .نينيعلا يف ةسدعلا ماتعا ةحارج لبق ءاودلا فاقيا نأشب جلاع

ملا

صحف ،ىلكلا فئاظو صحف ءارجإ بجي ،ءاودلا اذهب جلاعلا ءدب لبق يتاتسورب دضتسم(

ديدحتل صحف ةرورضلا تضتقا اذإو يجرش .)يعون :تنك اذإ كبيبط ربخأ ،نيلوسمتب جلاعلا لبق ماتعا وأ /و لوبلا زاهج ،ةيلكلا ةفيظول للخ نم يضاملا يف تيناع وأ يناع

.نيعلا ةسدع :نيلوسمتب عم نمازتلاب اهلوانت متي ىرخأ ةيودأ عم ةلمتحم تلاعافت نودب ةيودأ كلذ يف امب ،ىرخأ ةيودأ

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ لوانتت تنك اذإ هجو ىلعو .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلا ربخأف ،ةيئاذغ تلامكمو ةيبط ةفصو ةيلاتلا ةيودلأا لوانتت تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي ،صوصخلا .ةيودلأا يف ةلاعفلا داوملا ىلإ ريشت ةيلاتلا ةمئاقلا نأ ىلإ ةراشلاا ردجت( ةراشتسا ىجري ،ةيودلأا هذه نم

ايأ مدختست تنك اذإ اميف ا

دكأتم نكت مل اذإ :)يلديصلا وأ بيبطلا

نأ ةيودلأا هذه نأش نم :قنفولقيد ،)نيرفروو( مدلا رثختل ةداضم ةيودأ .مسجلا نم نيلوسمت ءلاخإ ىلع رثؤت

طغض جلاعل ةيودأ ،لثم( افلأ تابجاح ةعومجم نم ىرخأ ةيودأ ةضفاخ ةيودأ ،)نيسوزارف ،نيسوزاسقود ىلع يوتحت طرفملا مدلا ضافخناب ببس

ي نأ ةيودلأا هذه عم نيلوسمت جمد نأش نم :مدلا طغضل .مدلا طغض :ماعطلاو ءاودلا مادختسإ .مويلا يف ىلولاا ةبجولا وأ حابصلا ةبجو دعب صرقلا لوانت بجي :تانيكاملا لامعتساو ةرايسلا ةدايق يف رذحلا بجوتسي وهف كلذلو

اراود ببس

ي نأ ءاودلا اذه لامعتسا نأش نم .ةريطخ تانيكام ليغشتو ةرايسلا ةدايق :لافطلأا ىدل ءاودلا مادختسإ .لافطلأل صصخ

م ريغ ءاودلا اذه ؟ءاودلا مدختست فيك .

3

عم صحفت نأ كيلع .بيبطلا تاميلعت قفو ا

مئاد ءاودلا مادختسا بجي جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا ديدحت متيس .ا

دكأتم نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا .طقف بيبطلا لبق نم حابصلا ةبجو دعب مويلا يف ةدحاو ةرم دحاو صرق :يه ةداع ةعبتملا ةعرجلا .مويلا يف ىلولأا ةبجولا وأ .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت مدع بجي .)قانتخلاا عنمل( بصتنم سولج وأ فوقوب ءاملا عم

لاماك صرقلا علب بجي

ةيلآ يف

سمي رملأا اذه نلأ هتايوتحم وأ صرقلا قحس وأ غضم زوجي لا .صرقلا نم ةلا

عفلا ةداملا ريرحت

ةرشابم هلخادب يتلا تابيبحلا علبو صرقلا حتف نكمي ،علبلا يف نيب

عصتملل .اهغضم نود كلسر

ي نأ بيبطلا نأش نم ،هللاخو جلاعلا ءدب لبقأ :ةعباتمو صحف لامعتسا صوصخب ةصاخ تاريذحت" دنب رظنأ .ةفلتخم تاصوحف ءارجلإ ."ءاودلا ةدئاز ةعرج تلوانت اذإ :ىلعأ ةعرج لوانتب أطخلا قيرط نع تمق اذإ وأ بيبطلا ىلإ

اروف هجوتلا بجيف ،أطخلا قيرط نع ءاودلا لفط علتبا اذإ وأ ضارعأ لمشت .كعم ءاودلا ةوبع راضحإو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ .تلااهسإ ،تاؤيقت ،ضفخنم مد طغض :ةعرجلا يف طارفلإا بسانملا تقولا يف ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ :ءاودلا لوانت تيسن اذإ تركذت اذإ .ماعطلا دعب ،كر

كذت روف مويلا سفنب ةعرج لوانت بجي ،كلذل لوانتب رمتسا ! ًّ اعم نيتعرج لوانت لاح يأب زوجي لاف -يلاتلا مويلا يف .داتعملاك ،مويلا يف ةدحاو .بيبطلا لبق نم هب ىصوملا وحنلا ىلع جلاعلا ةلصاوم بجي ءاودلاب جلاعلا نع فقوتت لاف ،ةيحصلا كتلاح ىلع نسحت أرط نإو ىتح .يلديصلا وأ بيبطلا ةراشتسا نود لوانتت ةرم لك يف ةعرجلاو قصلملا صحفا !ملاظلا يف ةيودلأا لوانتت لا .اهيلإ ةجاح يف تنك اذإ تاراظنلا ءادتراب مق .

ءاود اهيف ةيبناجلا راثلآا .

4

ىدل ةيبناج ا

راثآ نيلوسمت مادختسا ببس

ي دق ،ءاود يأ عم لاحلا وه امك اذإ وأ ةجعزم تناك اذإ وأ ةيبناجلا راثلآا

فتخت مل اذإ .نيمدختسملا ضعب راثلآا ةمئاق ةءارق ىدل فوخلاب رعشت لا .بيبطلا ةراشتسا بجيف ،تمقافت .اهنم يأ نم يناعت

لاأ نكمملا نمف ،ةيبناجلا لعف در روهظ دنع

ً

اروف بيبطلل ه

ّ

جوتلاو لامعتسلاا نع فقوتلا بجي ،نيمدقلا وأ /و نيديلا يتقكب مروتلا ضارعلأا لمشت .)

اردان( ئجافم يسسحت .دلجلا يف حفط ،ة

كح ،سفنتلا يف تابوعص

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה