טמו 250 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-01-2019

מרכיב פעיל:
TEMOZOLOMIDE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
L01AX03
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
TEMOZOLOMIDE 250 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
HAUPT PHARMA AMAREG GMBH, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
TEMOZOLOMIDE
איזור תרפויטי:
TEMOZOLOMIDE
סממני תרפויטית:
Temo capsules are indicated for the treatment of patients with malignant glioma such as glioblastoma multiforme or anaplastic astrocytoma, showing recurrence or progression after standard therapy. Temo capsules are also indicated as first line treatment for patients with advanced metastatic malignant melanoma. Newly diagnosed glioblastoma multiforme concomitantly with radiotherapy and subsequently as monotherapy treatment.
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: 1. חולים הסובלים מגידולים ממאירים של המוח (כגון גליובלסטומה מולטיפורמה או אסטרוציטומה אנפלסטית או אוליגודנדרוגליומה אנאפלסטית), גם כקו טיפול ראשון. 2. מלנומה ממאירה עם גרורות למערכת העצבים המרכזית, לחולה שטרם טופל ב-temozolomide למחלה זו. ב. מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.
מספר אישור:
145 29 33261 01
תאריך אישור:
2016-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-01-2019

1986-ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ,ג"מ 140 ומט ,ג"מ 100 ומט ,ג"מ 20 ומט ,ג"מ 5 ומט ג"מ 250 ומט תוסומכ :הליכמ הסומכ לכ

Temozolomide 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 250mg

ג"מ 250 ,ג"מ 140 ,ג"מ 100 ,ג"מ 20 ,ג"מ 5 דימולוזומט ומט המ" 6.1 ףיעס האר ,םיליעפ יתלבה םירמוחה לש המישרל םיביכרמהמ קלחל עגונב בושח עדימ" 2.7 ףיעס םג האר ."הליכמ ."ומט לש .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

לאש ,תופסונ תולאש ךל שי םא .ומט לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה תא וא ךלש אפורה תא

איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע

עדימ ןיאש ןוויכ ,םינש 3 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה םידלי יבגל עדימה .םינש 3 ליגל תחתמ םילפוטמב שומישל עגונב .לבגומ וניה 3 ליג לעמ ?תשמשמ איה המלו ומט יהמ .1 ?ומט יהמ 1.1 תדעוימ וז הפורת .דימולוזומט ליעפה רמוחה תא הליכמ ומט .חומב םילודיג לש םינוש םיגוסב וא םיינטרס םילודיגב לופיטל תופורתל וא תויסקוטוטיצה תופורתה תצובקל תכייש ומט .תויפרתומיכ .יטסלפואיניטנא רישכת :תיטיופרת הצובק ?ומט תשמשמ המל 1.2 :לופיטל תודעוימ ומט תוסומכ

תנחבואמה תיתרוצ בר המוטסלבוילגמ םילבוסה םירגובמ םילוחב לופיט םע בולישב )חומב לודיג לש תידוחיי הרוצ( הנושארל .דיחי לופיטכ ךשמהבו תונרקהב

המוילגמ םילבוסה םירגובמו םירגבתמ ,םינש 3 ליג לעמ םידליב תיטסלפנא המוטיצורטסא וא תיתרוצ בר המוטסלבוילג ןוגכ הריאממ םיכישממה וא םיעיפומו םיבשה ,)חומב םילודיג לש תוידוחיי תורוצ( .יטרדנטס לופיט רחאל חתפתהל

םירגובמ םילוח רובע ןושאר וק לופיטכ םג תודעוימ ומט תוסומכ .תמדקתמ תיתרורג הריאממ המונלממ םילבוסה

ומט תליטנ ינפל .2 :ומט לוטית לא 2.1

דחא לכל וא דימולוזומט ליעפה רמוחל יגרלא ךנה םא .6.1 ףיעסב םיטרופמה וז הפורת לש םירחאה םיביכרמהמ

הפורת( ןיזאבראקאדל תיגרלא הבוגת רבעב ךל התייה םא תיגרלא הבוגת לש םינמיס .)DTIC םיתיעל הנוכמה ןטרס דגנ לש תוחיפנ ,םיפוצפצ וא המישנ רצוק ,דרג תשוחת םיללוכ .ןורגה וא ןושלה ,םייתפשה ,םינפה

,)םצעה חמ יוכיד( םימיוסמ םד יאתב הרומח הדירי הנשי םא .ךמדב תויסטה תריפסו ךלש םינבלה םדה יאת תריפס ןוגכ תשירק ךרוצלו םימוהיזב םחליהל תנמ לע םיבושח ולא םד יאת ךל שיש אדוול תנמ לע םד תוקידב עצבי אפורה .הניקת םד .לופיטה תלחתה ינפל ולא םד יאתמ קיפסמ

.הקינמ וא ןויריהב תא םא ומטב שומישל עגונב תודחוימ תורהזא 2.2 ,תוחאה וא חקורה ,ךלש אפורה םע רבד ,ומטב לופיטה ינפל :םיאבה םירקמב

לש רומח בצמ תוחתפתה רחא דומצ בקעמב תויהל ךילעש רחאמ סיטסיצומואינפ ידי לע תמרגנה תואיר תקלד ארקנה הזחב םוהיז המוטסלבוילג( הנושארל ןחבואש לפוטמ התא םא .)PCP( יצבוריג םע בולישב םוי 42 ךשמל ומט לבקל יושע התא )תיתרוצ בר רוזעת רשא הפורת םג ךל םושרי אפורה ,הז הרקמב .תונרקה .)PCP( תואיר תקלד לש הז גוס עונמל

תאז .B גוסמ דבכ תקלדמ לבוס ךנהש ןכתיי וא רבעב תלבס םא םרוגה סוריו לש תשדוחמ תוליעפל םורגל הלולע ומטש ןוויכמ .םימיוסמ םירקמב םייח ןכסל ףא לולעש B גוסמ דבכ תקלדל םוהיז ינמיסל ינדפק ןפואב םהלש אפורה ידי לע וקדבי םילפוטמה .לופיטה תליחת ינפל הז

םד יאת ,)הימנא( םימודא םד יאת לש הכומנ הריפס ךל שי םא וא לופיטה תלחתה ינפל םדה תשירקב תויעב וא ,תויסטו םינבל תא תיחפהל יושע ךלש אפורה .לופיטה ךלהמב וחתפתה רשא ןכתיי .ךלש לופיטה תא תונשל וא קיספהל ,ברעתהל ,ןונימה ךרוצ היהיש ןכתיי ,םימיוסמ םירקמב .םירחא םילופיט םג ךרטצתש תופוכת םיתיעל םד תוקידב ךל וכרעי .ומטב לופיטה תא קיספהל יאת לע ומט לש יאוולה תועפות תא רטנל תנמ לע לופיטה ךלהמב םירחא םייונישל ןטק ןוכיס ךל היהיש ןכתייש רחאמ ,ךלש םדה .הימקול ללוכ ,ךלש םדה יאתב

תוחיכש יאוול תועפות ןהש ,האקה וא/ו הליחב ךל שי םא ךל םושרל יושע אפורה ,)4 ףיעס האר( ומט לש דואמ .תואקה תעינמב עייסל תנמ לע תואקה דגנ הפורת

תא לאש ,לופיטה ךלהמב וא ינפל תובורק םיתיעל איקמ התא םא תחת ויהי תואקההש דע ומט לוטיל רתויב בוטה ןמזל עגונב אפורה הינש הנמ לוטיל ןיא ,הנמה תליטנ רחאל איקמ התא םא .הטילש .םויה ותואב

.דימ אפורל הנפ ,םוהיז לש םינימסת וא םוח חתפמ התא םא

דעומ תויהל יושע התאש רחאמ ,םינש 70 ליג לעמ רגובמ התא םא .םימומיד וא תורובח ,םימוהיזל רתוי

תמאתהב ךרוצ היהיש ןכתיי ,תוילכב וא דבכב תויעב ךל שי םא .ומט לש ןונימה

דבכ תקיפס יא תללוכה ,דבכב העיגפל ןוכיס םייק הפורתב שומישב ידוקפת תוקידב ךורעל ךרוצ שי ,ןכל .םייח תנכסמ תויהל הלולעה .ומטב לופיטה ךלהמבו ינפל דבכ ומטו תורחא תופורת תליטנ 2.3

!

תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל תחקל וא חקול התא םא וא לפטמה אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו אפור םשרמ אלל :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל תורחא תופורת ,ןטרסב לופיטל תושמשמה תורחא תופורת .תיאורפלו הצמוח וא ,םצעה חמ תא תואכדמה היתשו ןוזמ םע ומט תליטנ 2.4!

!

ינפל העש תוחפל :אמגודל ,הקיר הביק לע תוסומכה תא לוטיל שי תו/הסומכה תא עולבל שי .רקוב תחורא לוכאל ןנכתמ התאש .םימ סוכ םע ןתומלשב תוירופו הקנה ,ןוירה 2.5!

!

,ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תאש תבשוח ,ןוירהב תא םא רחאמ תאז .וז הפורת תליטנ ינפל חקורב וא ךלש אפורב יצעוויה ךל הרוה אפורה םא אלא ןוירה ךלהמב ומטב שמתשהל רוסאש .שרופמ ןפואב תאז תושעל ןויריהמ ענמיהל תוכירצ םילפוטמ לש גוז תונב וא תולפוטמ םישנ .לופיטה םות רחאל םישדוח 6 ךשמלו לופיטה ךלהמב יעצמאב שמתשהל םיכירצ ומט םילטונה תולפוטמו םילפוטמ .)הטמ "םירבגב תוירופ" םג האר( םיליעי ןויריה תעינמ .ומטב לופיטה ךלהמב קינהל קיספהל ךיילע :םירבגב תוירופ ומטב םילפוטמה םירבג .הכיפה יתלב תורקעל םורגל הלולע ומט תורבעתהל םורגל אלו םיליעי העינמ יעצמאב שמתשהל םיכירצ ץעייתהל ץלמומ .לופיטה תקספה רחאל םישדוח 6 דע םגוז תב .לופיטה תליחת ינפל ערז רומישל עגונב תונוכמב שומישו הגיהנ 2.6!

!

,הז הרקמב .תוינונשי וא תופייע תשוחתל ךל םורגל הלולע ומט לע בכרל וא ןהשלכ תונוכמ וא םהשלכ םילכ ליעפהל וא גוהנל ןיא 4 ףיעס האר( ךילע העיפשמ וז הפורת דציכ הארתש דע םיינפוא .)"יאוול תועפות" ומט לש םיביכרמהמ קלחל עגונב בושח עדימ 2.7!

!

אפורה ידי לע ךל רמאנ םא .)רכוס לש גוס( זוטקל הליכמ ומט ינפל ךלש אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס-יא ךל שיש ךלש .הפורתה תליטנ םירגבתמו םידלי 2.8!

!

איהש רחאמ םינש 3 ליגל תחתמ םידליל וז הפורת תתל ןיא םיגוסל םינש 3 ליגמ םידליב לופיטל תדעוימ ומט .הרקחנ אל וא תיתרוצ בר המוטסלבוילג ןוגכ( חומב םילודיג לש םינוש םיכישממה וא םיעיפומו םיבשה ,)תיטסלפנא המוטיצורטסא םידלי יבגל עדימה ,תאז םע דחי .יטרדנטס לופיט רחאל חתפתהל .לבגומ וניה םינש 3 ליג לעמ ?ומטב שמתשת דציכ .3 קודבל דואמ בושח .אפורה תוארוה יפל קוידב ומט לוטיל שי דימת תליטנ ןפואב תויועטל .חוטב ךניא םא חקורה וא ךלש אפורה םע .תורומח תויתואירב תוכלשה תויהל תויושע ךדי לע הפורתה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ליגל תחתמ םידלילו תוקוניתל ןתמל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 3 ,לוטיל ךילעש ומט לש תקיודמה הנמה לע טילחי ךאפור אל וא תלפוט םאהו ,)לקשמ ,הבוג( ףוגה לדוג לע תססובמה וא ינפל תפסונ הפורת לוטיל שקבתתש ןכתיי .רבעב היפרתומיכב .תואקהו תוליחבב טולשל וא עונמל ידכ ,ומט תליטנ ירחא :)םילוחה לכ רובע( הפורתה תא לוטיל דציכ הביק לע םויב םעפ ךל המשרנש ומט לש הנמה תא לוטיל שי תא לוטיל ףידע .רקובה תחורא ינפל העש תוחפל לשמל ,הקיר התומלשב הסומכה תא עולבל שי .םוי לכ העשה התואב הנמה .םימ סוכ םע הסומכש הדימב .הסומכה תא סועלל וא שותכל ,חותפל ןיא תוירירה תומקרהו רועה םע הסומכה תקבא עגממ ענמיה ,המגפנ .)ףא ,םייניע( הסומכמ רתוי עולבל שרדיתש ןכתיי ,ךל עבקייש ןונימל םאתהב םינוש םינונימב תוסומכ עולבל שרדיתש ןכתייו ,ןמז ותואב תחא .)םימרגילימב ,הסומכב ליעפה רמוחה תומכ - םינונימ( ןמז ותואב םינושה םינונימה רובע הנוש תוסומכה לע בותיכהו םיספה עבצ .)האבה הלבטב טוריפ האר( קזוח בותיכהו םיספה עבצ ג"מ 5 ומט קורי עבצב "T 5mg" בותיכ ג"מ 20 ומט םותכ עבצב "T 20mg" בותיכ ג"מ 100 ומט דורו עבצב "T 100mg" בותיכ ג"מ 140 ומט לוחכ עבצב "T 140mg" בותיכ ג"מ 250 ומט רוחש עבצב "T 250mg" בותיכ :תואבה תודוקנה תא רכוזו ןיטולחל ןיבמ התאש אדוול ךילע

ךלש אפורהמ שקב ."ןונימ םוי" לכב תחקל ךילעש תוסומכה רפסמ .)םיספה עבצ ללוכ( תאז םושרל חקורהמ וא

.הפורתה תחיקל ימי - ךלש ןונימה ימי םה המ רוזחמ ליחתמ התאש םעפ לכב ךלש אפורה םע ןונימה תא קודב .םדוקה לופיטה רוזחממ הנוש תויהל יושע אוהש רחאמ ,שדח לופיט בקעמו תוקידב ידכ תופוכת םיתיעל םד תוקידב רובעל ךילע לופיטה ךלהמב .ךלש םדה יאת בצמ רחא בוקעל ךלהמבו ינפל ךלש דבכה ידוקפת לש הקידב ךרעת ,ןכ ומכ תויהל ףא הלולעה דבכב העיגפל ןוכיס ונשיש ןוויכ ,לופיטה .)2 ףיעסב םג האר( םייח תנכסמ תפסונ הנמ לוטיל ןיא ,הפורתה תליטנ רחאל האקה לש הרקמב .םויה ותואב ךירצ תייהש יפכמ ומט רתוי תלטנ םא דימ הנפ ,ךל רמאנש יפכמ ומט תוסומכ רתוי תועטב תלטנ םא .תוחאל וא חקורל ,ךלש אפורל ומט לוטיל תחכש םא ותוא ךלהמב ירשפאה םדקהב החכשנש הנמה תא לוטיל שי לוטיל ןיא .ךלש אפורה םע קודב ,םלש לופיט םוי רבע םא .םויה אפורה םא אלא ,החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע הלופכ הנמ .תאז תושעל ךל הרוה םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת לטונ ךנהש תא לאש ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .תוחאה וא חקורה,ךלש אפורה יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע וז הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב :םיאבה םינמיסהמ דחא לכ ךל שי םא דימ אפורל תונפל שי

יישק וא םיפוצפצ ,תדפרס( הרומח )רתי תושיגר( תיגרלא הבוגת )םירחא המישנ

טלשנ יתלב םומיד

)תותיווע( ןויפכ יפקתה

םוח

ףלוח וניאש רומח שאר באכ םימיוסמ םיגוס לש הריפסב הדיריל םורגל לולע ומטב לופיטה ,םימומיד וא תורובחב הילעל ךל םורגל לולע רבדה .םד יאת לש תודימעב הדיריו ,םוח ,)םימודא םד יאתב רוסחמ( הימנא .רצק ןמז ללכ ךרדב תכשמנ םדה יאת תריפסב הדיריה .םימוהיזל ליבוהל הלולעו תכשוממ תויהל היושע איה ,םימיוסמ םירקמב ךלש אפורה .)תיטסלפא הימנא( הימנא לש דואמ הרומח הרוצל םא טילחיו ,םייוניש תולגל ידכ עובק ןפואב ךלש םדה תא קודבי תחפוי ומט לש ןונימה ,םימיוסמ םירקמב .אוהשלכ לופיט שרדנ .קספוי לופיטהש וא :םיינילק םירקחממ יאוול תועפות ונחבואש המוטסלבוילג ילוחב תונרקה םע בלושמ לופיטב ומט הנושארל תווחל םילולע תונרקה םע בולישב ומט םילבקמה םילפוטמ .דבלב ומט םילטונה םילפוטמ רשאמ תונוש יאוול תועפות :יאופר לופיט שורדלו שחרתהל תולולע תואבה יאוולה תועפות דחא שמתשממ רתויב תועיפומש תועפות( דואמ תוחיכש ןתמב ישוק( תוריצע ,שאר באכ ,ןובאית ןדבוא :)הרשע ךותמ .תופייע ,רעיש תרישנ ,החירפ ,תואקה ,הליחב ,)האוצ 10 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולעש תועפות( תוחיכש רפסמב הדירי ,םיעצפ לש םוהיז ,הפב תוקלד :)םישמתשמ ,םיטיצופמיל טועימ ,םד תויסט טועימ ,הינפורטיונ( םדה יאת ,לקשמב הדירי ,םדב רכוסה תומרב הילע ,)םינבל םד יאת טועימ יישק ,תוינונשי ,ןואכיד/הדרח ,תונרעב וא ילטנמה בצמב םייוניש ישוק ,תונחכש ,לובלב ,תרוחרחס ,לקשמה יווישב העיגפ ,רוביד ,הניש לש בצמב ראשיהל וא םדריהל תלוכי רסוח ,זכרתהל ,תשטשוטמ וא הניקת אל הייאר ,דער ,תורובח ,ץוצקע תשוחת םד שירק ,לועיש ,המישנ רצוק ,העימשב העיגפ ,הלופכ הייאר וא הביקב באכ ,לושלש ,תוחופנ םיילגר ,םילזונ תריצא ,םיילגרב רועה לש יוריג ,שבי הפ ,העילב יישק ,לוכיע יישק ,תברצ ,ןטבב ,םיקרפמב באכ ,םירירש תשלוח ,דוריג ,שבי רוע ,תוימומדא וא ,ןתש ןתמב קפאתהל ישוק ,הפוכת הנתשה ,םירירשב םיבאכ םעט ,באכ ,םינפב תוחיפנ ,הנירקמ קזנ ,םוח ,תיגרלא הבוגת .דבכ ידוקפת תוקידב לש תוגירח תואצות ,גירח 100 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולעש תועפות( תוחיכש אל תחתמ תומודא תודוקנ ,תעפש ייומד םינימסת :)םישמתשמ בצמב םייוניש ,לקשמב הילע ,םדב ןגלשא לש הכומנ המר ,רועל ,היצנידרואוקב העיגפ ,יקלח קותיש ,ןורכיזב העיגפו תויזה ,חורה וא תושבי םייניע ,הייארה לש יקלח ןדבוא ,תושוחתב תוערפה באכ ,םיינזואב םילוצלצ ,הנוכיתה ןזואה תקלד ,תושרח ,תובאוכ ךלש בלה תוקיפד תא שיגרהל לוכי ךנהשכ[ בל תוקיפד ,םיינזוא ,תואיר תקלד ,הובג םד ץחל ,האירב םד שירק ,])היצטיפלפ( וא תוררקתה ,)סיטיכנורב( תונופמיס תקלד ,םיסוניסה תקלד ,םירוחט ,םייעמה תוליעפ לע הטילשב ישוק ,ןטבב תוחיפנ ,תעפש עבצב יוניש ,שמשה רואל רועה לש תרבגומ תושיגר ,רועה ףוליק ,ןתש ןתמב ישוק ,בג באכ ,םירירשל קזנ ,תרבגומ העזה ,רועה ישדוח רוזחמ וא ישדוח רוזחמ רדעה ,תונוא ןיא ,קיתרנהמ םומיד יוניש ,דער ,םוח ילג ,םיידשב באכ ,קיתרנב יוריג ,קזח םומיד םע .םיינישב העיגפ ,אמצ ,חירה שוחב םייוניש ,ןושלה עבצב וא תמדקתמ וא תרזוח המוילג םע םילוחב דבלב ומטב לופיט תראממ המונלמ :יאופר לופיט שורדלו שחרתהל תולולע תואבה יאוולה תועפות דחא שמתשממ רתויב תועיפומש תועפות( דואמ תוחיכש טועימ וא הינפורטיונ( םדה יאת רפסמב הדירי :)הרשעמ ,שאר באכ ,ןובאית ןדבוא ,)םד תויסט טועימ ,םיטיצופמיל .תופייע ,)האוצ ןתמב ישוק( תוריצע ,הליחב ,תואקה 10 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולעש תועפות( תוחיכש תשוחת ,תרוחרחס ,תוינונשי ,לקשמב הדירי :)םישמתשמ ,החירפ ,לוכיע יישק ,ןטב באכ ,לושלש ,המישנ רצוק ,ץוצקע ,םוח ,רועל תחתמ תומודא תודוקנ ,רעיש תרישנ ,דוריג .םעטב םייוניש ,באכ ,הבוט אל השגרה ,דער ,השלוח 100 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולעש תועפות( תוחיכש אל ,הימנא ,הינפוטיצנפ( םדה יאת תריפסב הדירי :)םישמתשמ .)םינבל םד יאת טועימ 1,000 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולעש תועפות( תורידנ .תואיר תקלד ללוכ םימוהיז ,לועיש :)םישמתשמ ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולעש תועפות( דואמ תורידנ ,)תדפרס( הירקיטרוא ,רועב תוימומדא :)םישמתשמ 10,000 .תויגרלא תובוגת ,רועב תויוצרפתה :תופסונ יאוול תועפות לש םירקמ .תוחיכש םיתיעל וחווד דבכ ימיזנאב הילע לש םירקמ דבכ תקלד ,)סיזטסלוכ( הרמה תמירז םע תויעב ,ןיבוריליבב הילע אל ןפואב וחווד ,תוומל המרגש דבכ תקיפס יא ללוכ ,דבכל קזנו .חיכש לש תוחיפנ םע הרומח החירפ לש דואמ םירידנ םירקמ ופצנ תבאוכ תוימומדא וא ,םיילגרה תופכבו םיידיה תופכב ללוכ ,רועה םא דימ אפורל הנפ .הפב וא ףוגב תויחופלש וא/ו רועה לש .תועיפומ ולא תועפות לש םירקמ ללוכ ,תואירב יאוול תועפות לש דואמ םירידנ םירקמ ללכ ךרדב םילפוטמ .ומט םע ופצנ ,תקבדמ הניאש תואיר תקלד םינימסתב ןיחבמ התא םא אפורל הנפ .לועישו המישנ רצוק םיווח .ולא תומודה תופורתו ומט םילטונה םילפוטמל ,דואמ םירידנ םירקמב .הימקול ללוכ ,תוינשמ ןטרס תולחמ חתפל ןוכיס תויהל לולע הל רחאל םימוהיזו סוריוולגמוטיצב םירזוח וא םישדח םימוהיז וחווד ,B גוסמ דבכ תקלדל םרוגה סוריו לש תשדוחמ תוליעפ .החיכש אל תורידתב ספרהה ףיגנ ידי לע םימרגנה חומב םימוהיז לש םירקמ ,םיינלטק םירקמ םיללוכה ,)meningoencephalitis herpetic( .החיכש אל תורידתב וחווד תורידתב וחווד )diabetes insipidus( הלפת תרכוס לש םירקמ הלודג תומכ רוציי םיללוכ הלפת תרכוס לש םינמיס .החיכש אל .אמצ תשוחתו ןתש לש וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ .אפורה םע :יאוול תועפות לע חוויד הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/

getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

:האבה תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

ןוראב ףידע ,םידלי לש םתייארו םדי גשיהמ קחרה וז הפורת רומש .םידליל תינלטק תויהל הלוכי תועטב העילב .לוענ

עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע .שדוח

הנושאר החיתפ רחאל .25ºC -ל תחתמ ןסחאל שי :ןוסחיא יאנת .הגופתה ךיראתמ רחואי אל ךא ,תועובש 3 ךשמב שמתשהל ןתינ

חקורה תא לאש .יתיב הפשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ןגהל ורזעי ולא םיעצמא .דוע שומישב ןניאש תופורת ךילשהל ךיא .הביבסה לע ףסונ עדימו הזיראה תלוכת .6 ?הליכמ ומט המ 6.1 :םג הליכמ הפורתה דימולוזומט ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose anhydrous, Sodium starch glycolate )type A(,

Stearic acid, Tartaric acid, Silica colloidal anhydrous,

Gelatin, Titanium dioxide )E 171(.

ןרתנ ג"מ 0.21-ו זוטקל ג"מ 87.30 :הליכמ ג"מ 5 תסומכ לכ ןרתנ ג"מ 0.21-ו זוטקל ג"מ 72.30 :הליכמ ג"מ 20 תסומכ לכ ןרתנ ג"מ 0.42-ו זוטקל ג"מ 83.60 :הליכמ ג"מ 100 תסומכ לכ ןרתנ ג"מ 0.59-ו זוטקל ג"מ 117.04 :הליכמ ג"מ 140 תסומכ לכ ןרתנ ג"מ 1.05-ו זוטקל ג"מ 209.00 :הליכמ ג"מ 250 תסומכ לכ הזיראה תלוכת המו ומט תיארנ דציכ 6.2 בותיכו םיספ 2 הילעש המוטא הנבל ןיטל'ג תסומכ :ג"מ 5 ומט .קורי עבצב "T 5mg" בותיכו םיספ 2 הילעש המוטא הנבל ןיטל'ג תסומכ :ג"מ 20 ומט .םותכ עבצב "T 20mg" םיספ 2 הילעש המוטא הנבל ןיטל'ג תסומכ :ג"מ 100 ומט .דורו עבצב "T 100mg" בותיכו םיספ 2 הילעש המוטא הנבל ןיטל'ג תסומכ :ג"מ 140 ומט .לוחכ עבצב "T 140mg" בותיכו םיספ 2 הילעש המוטא הנבל ןיטל'ג תסומכ :ג"מ 250 ומט .רוחש עבצב "T 250mg" בותיכו .ריהב דורו דע 'זב ןבל עבצב הקבא תוליכמ תוסומכה

,1 תפקר 'חר ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב .6085000 םהוש

,גרובסנגיר ,מ"עב גרמא המראפ טפואה :ותבותכו ןרציה םש .הינמרג

ןכדועו 2015 יאמב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע .2018 יאמב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה 14524.33256 :ג"מ 5 ומט 14525.33257 :ג"מ 20 ומט 14526.33258 :ג"מ 100 ומט 14527.33259 :ג"מ 140 ומט 14529.33261 :ג"מ 250 ומט

ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז

21.5.18

١٩٨٦ -)تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن .طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي ,غلم ١٤٠ وميت ,غلم ١٠٠ وميت ,غلم ٢٠ وميت ,غلم ٥ وميت غلم ٢٥٠ وميت تلاوسبك :ىلع ةلوسبك لك يوتحت

Temozolomide 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 250mg

غلم ٢٥٠ ,غلم ١٤٠ ,غلم ١٠٠ ,غلم ٢٠ ,غلم ٥ ديمولوزوميت

ضيأ رظنأ ."وميت يوتحي اذام" ١.٦ دنبلا رظنأ , ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل ."وميت تابكرم ضعبب قلعتت ةماه تامولعم" ٧.٢ دنبلا

.ءاودلا كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ

ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .وميت نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا لأسإ ,ةيفاضإ

نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف .نيرخلآل هطعت لا ,كجلاعل ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيحصلا مهتلاح

تامولعم كلانه سيل هنلأ ,تاونس ٣ رمع نود لافطلأل صصخم ريغ ءاودلا اذه لوح تامولعملا .تاونس ٣ رمع نود نيج

لاعملا ىدل لامعتسلااب قلعتي امب .ةدودحم تاونس ٣ قوف لافطلأا ؟لمعتسي ضرغ يلأو وميت وه ام )١ ؟وميت وه ام ١.١ جلاعل صصخم ءاودلا اذه .ديمولوزوميت ةلاعفلا ةداملا ىلع وميت يوتحي .ةيغامدلا مارولأا نم ةفلتخم عاونأ وأ ةيناطرسلا مارولأا .ةيواميكلا ةيودلأا وأ ايلاخلل ةماسلا ةيودلأا ةعومجمل وميت يمتني .مارولأل داضم رضحتسم :ةيجلاعلا ةليصفلا ؟وميت لمعتسي ضرغ يلأ ٢.١ :جلاعل ةصصخم وميت تلاوسبك

)لاكشلأا ددعتم( يقبدلا ةمورلأا مرو نم نوناعي نيذلا رابكلا ىضرملا ةعشلأاب جلاع عم جمدلاب )يغامد مرول زيمم لكش( ىلولأا ةرملل صخشملاو .ديحو جلاعك ا

قحلاو

يقبد مرو نم نوناعي نيذلا رابكلاو نيقهارملا ,تاونس ٣ رمع قوف لافطلأا لاكشأ( يمشك يمجن مرو وأ لاكشلأا ددعتم يقبدلا ةمورلأا مرو لثم ثيبخ .يدايتعا جلاع دعب روطتلاب رمتست وأ رهظتل دوعت يتلاو ,)ةيغامد مارولأ ةزيمم

مرو نم نوناعي نيذلا رابكلا ىدل يلوأ جلاعل ا

ضيأ ةصصخم وميت تلاوسبك .مدقتم يليقن ثيبخ ينينلايم

وميت ـب جلاعلا لبق )٢ :وميت لوانتت لا ١.٢

نم دحاو لكل وأ ديمولوزوميت ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ( ا

ساسح تنك اذإ .١.٦ دنبلا يف ةلصفملاو ءاودلا اذه يف ىرخلأا تابكرملا

داضم ءاود( نيزابراكاد ـل يسسحت لعف در يضاملا يف كيدل ناك اذإ لمشت يسسحت لعف درل تاملاع .)

DTIC

نايحأ ىمسملا ناطرسلل ناسللا ,نيتفشلا ,هجولا يف خافتنإ ,ريفص وأ ,سفنت قيض ,ةكحلاب روعش .ةرجنحلا وأ

,)يمظعلا عاخنلا طيبثت( ةنيعم مد ايلاخ دادعت يف داح ضافخنإ كلانه ناك اذإ ايلاخ .كمد يف مدلا حئافص دادعتو كتصاخ ءاضيبلا مدلا ايلاخ دادعت لثم يرجي .ميلسلا مدلا رثخت ةرورضلو تاثولتلا ةبراحم لجأ نم ةمهم هذه مدلا هذه مدلا ايلاخ نم يفاك ددع كلانه نأب دكأتلا لجأ نم مدلا صوحف بيبطلا .جلاعلا ءدب لبق

.ةعضرم وأ

لاماح تنك اذإ وميت لامعتساب قلعتت ةصاخ تاريذحت ٢.٢ تلااحلا يف ,ةضرمملا وأ يلديصلا ,كبيبط عم ثدحت ,وميت ـب جلاعلا لبق :ةيلاتلا

نم ةريطخ ةلاح روطت لامتحلا ةثيثح ةبقارمل عضخت نأ كيلع بجوتي هنلأ ةيؤجؤجلا ةيوئرلا ةسيكتملا نع مجانلاو يوئر باهتلإ ةامسملاو ردصلا يف ثولتلا يقبدلا يمورلأا مرولا( ةرم لولأ هصيخشت مت يذلا ج

لاعم تنك اذإ .)PCP( ةلاحلا هذه يف .ةعشلأا عم جمدلاب موي ٤٢ ةدمل وميت ىقلتت دق )لاكشلأا ددعتم يوئرلا باهتللإا نم عونلا اذه عنم ىلع دعاسي ءاود ا

ضيأ بيبطلا كل فصي

.)PCP(

.B عونلا نم يدبك باهتلإ نم يناعت كنأ زئاجلا نم وأ يضاملا يف تيناع اذإ عون نم دبكلا باهتللا ببسملا سوريڤلل ةددجتم ةيلاعفل ببسي دق وميت نلأ كلذو نم نيج

لاعملا ةنياعم متت .ةنيعم تلااح يف ةايحلا ىلع ا

رطخ لكشي دق يذلاو B .جلاعلا ءدب لبق ثولتلا اذه تاملاعل ددشم لكشب مهبيبط لبق

ءاضيب مد ايلاخ ,)مدلا رقف( ءارمحلا مدلا ايلاخل ضفخنم دادعت كيدل ناك اذإ للاخ روطتت يتلا وأ جلاعلا ءدب لبق مدلا رثخت يف لكاشم وأ ,ةيومد تاحيفصو رييغت وأ فاقيإ .ل

خدتلا , يئاودلا رادقملا ضيفختب كبيبط موقي دق .جلاعلا ةرتف نأ زئاجلا نم ,ةنيعم تلااح يف .ىرخأ تاجلاعل جاتحت نأ زئاجلا نم .كجلاع تاصوحف نايحلأا بلغأ يف كل ىرجت .وميت ـب جلاعلا فاقيلإ ةجاح كلانه نوكت مدلا ايلاخ ىلع وميت ـل ةيبناجلا ضارعلأا ةبقارم لجأ نم جلاعلا للاخ مد ةيفاضإ تارييغت ثودحل ةليلق ةروطخ دوجو لامتحلا ا

رظن .كتصاخ ءارمحلا .)ايميكول( مدلا ضاضيبإ كلذ يف امب ,كيدل مدلا ايلاخ يف

وميت ـل ا

دج ةعئاش ةيبناج ا

ضارعأ ربتعت يتلاو ,ؤيقت وأ/و نايثغ كيدل ناك اذإ لجأ نم تاؤيقتلل داضم ءاود بيبطلا كل فصي نأ زئاجلا نم ,)٤ دنبلا رظنأ( .تاؤيقتلا عنم ىلع ةدعاسملا قلعتي امع بيبطلا لأسإ .جلاعلا للاخ وأ لبق ةبراقتم نايحأ يف أيقتت تنك اذإ أيقتت تنك اذإ .ةرطيسلا تحت تاؤيقتلا نوكت نأ ىلإ وميت لوانتل لضفلأا تقولاب .مويلا سفن يف ىرخأ ةعرج لوانت زوجي لا .ةعرجلا لوانت دعب

روف بيبطلل هجوت ,ثولتل ضارعأ وأ ةنوخس كيدل تروطت اذإ

تامدكلا ,تاثولتلل ةضرع رثكأ نوكت دق كنلأ ,ةنس ٧٠ رمع قوف غلاب تنك اذإ .فزنلا وأ

ةمءلامل ةجاح نوكت نأ زئاجلا نم ,ىلكلا يف وأ دبكلا يف لكاشم كيدل تناك اذإ .وميت نم يئاودلا رادقملا

يذلا يدبك روصق لمشت يتلاو ,ءاودلا لامعتسا دنع دبكلا ررضتل ةروطخ دجاوتت لبق دبكلا ءادلأ صوحف ءارجلإ ةجاح كلانه ,كلذل .ةايحلا ىلع ا

رطخ لكشي دق .وميت ـب جلاعلا للاخو وميتو ىرخأ ةيودأ لوانت 3.٢

!

ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ,ىرخأ ةيودأ ا

رخؤم تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ صخلأاب .كلذ نع يلديصلل وأ جلاعملا كبيبطل

كحإ ,ةيئاذغ تافاضإو ةيبط لمعتست يتلاو ةيفاضإ ةيودأ :لوانتت تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي .كيورپلاڤلا ضمح وأ ,يمظعلا عاخنلل ةطبثم ىرخأ ةيودأ ,ناطرسلا جلاعل برشلاو ماعطلا عم وميت لوانت ٤.٢!

!

لوانت ىلع كمادقإ لبق ةعاس :

لاثم ,ةيواخ ةدعم ىلع تلاوسبكلا لوانت بجي .ءاملا نم سأك عم ةلماك تا/ةلوسبكلا علب بجي .روطفلا ةبجو ةبوصخلاو عاضرلإا ,لمحلا ٥.٢!

!

يريشتسإ ,لمحلل نيططخت وأ لماح كنأب نيدقتعت ,لمحلا ةرتف يف تنك اذإ يف وميت لامعتسا زوجي لا هنلأ كلذو .ءاودلا اذه لوانت لبق يلديصلا وأ كبيبط .حيرص لكشب كلذ لعفل بيبطلا كهجو اذإ لاإ لمحلا ةرتف لمح ثودح بنجت وميت ـب نيج

لاعملا تاجوز وأ تاج

لاعملا ءاسنلا ىلع بجي .جلاعلا ءاهتنإ دعب روهش ٦ ةدملو جلاعلا ةرتف للاخ عنم لئاسو لامعتسا وميت نولوانتي نيذلا تاج

َ

لاعملاو نيج

َ

لاعملا ىلع بجوتي )هاندأ "لاجرلا ىدل ةبوصخلا" ا

ضيأ رظنأ( ةعجان لمح .وميت ـب جلاعلا ةرتف للاخ عاضرلإا نع فقوتلا كيلع :لاجرلا ىدل ةبوصخلا لامعتسا وميتب نوج

لاعملا لاجرلا ىلع بجي .سكعنم ريغ مقعل وميت يدؤي دق روهش ٦ ىتح مهتاجوزل لمحلا ثودحب ببستلا مدعو ةعجان لمح عنم لئاسو .جلاعلا ءدب لبق فاطنلا ظفحب قلعتي امب ةراشتسلااب ىصوي .جلاعلا فقوت دعب تانكاملا لامعتساو ةقايسلا ٦.٢

!

ةقايسلا زوجي لا ,ةلاحلا هذه يف .ساعنلا وأ قاهرلإاب ا

روعش وميت كل ببسي دق ىرت ىتح ةجاردلا بوكر وأ تناك ا

يأ تانكام وأ تناك ا

يأ تاودأ ليغشت وأ .)"ةيبناج ضارعأ" ٤ دنبلا رظنأ( كيلع ءاودلا ريثأت ةيفيك وميت تابكرم ضعبب قلعتت ةماه تامولعم 7.٢!

!

نأ بيبطلا لبق نم كل ليق اذإ .)ركسلا نم عون( زوتكللا ىلع وميت يوتحي .ءاودلا لوانت لبق كبيبطل هجوت ,ةنيعم تايركسل لمحت مدع كيدل وميت تابكرم ضعبب قلعتت ةماه تامولعم ٨.٢!

!

.هتسارد مدعل ا

رظن تاونس ٣ رمع نود لافطلأل ءاودلا ءاطعإ زوجي لا مارولأا نم ةفلتخم عاونلأ تاونس ٣ رمع نم لافطلأا جلاعل وميت صصخي

يمش

يمج

ن م

و وأ لاكشلأا ددعتم يقبدلا يمورلأا مرولا لثم( ةيغامدلا ,كلذ عم .يدايتعا جلاع دعب روطتلا يف رمتست وأ رهظتو دوعت يتلا .ةدودحم تاونس ٣ رمع قوف لافطلأا لوح تامولعملا وميت لامعتسا ةيفيك .3 نأ ا

دج مهملا نم .طبضلاب بيبطلا تاميلعت بسحب ا

مئاد وميت لوانت كيلع

دكأتم نكت مل اذإ يلديصلا وأ كبيبط نم ققحتت .ةريطخ ةيحص تاعبت ءاودلا كلوانت ةقيرطب ءاطخلأل نوكي دق اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت زوجي لا .تاونس 3 رمع نود لافطلأاو عضرلل ءاطعلإل صصخم ريغ ءاودلا اذه يذلاو ,هلوانت كيلع يذلا وميت نم قيقدلا يئاودلا رادقملل ةبسنلاب كبيبط ررقي يف جلاعت مل وأ تجلوع اذإ اميفو ,)نزو ,لوط( مسجلا مجح ىلع دنتسي وأ لبق يفاضإ ءاود لوانت كنم بلطي نأ زئاجلا نم .يواميك جلاعب يضاملا .ؤيقتلاو نايثغلا ىلع ةرطيسلل وأ عنمل كلذو ,وميت لوانت دعب )ىضرملا ةفاكل ةبسنلاب( ءاودلا لوانت ةيفيك مويلا يف ةرم وميت نم كل تفصو يتلا وميت نم ةيئاودلا ةعرجلا لوانت بجي لوانت لضفي .روطفلا ةبجو لبق لقلأا ىلع ةعاس

لاثم ,ةيواخ ةدعم ىلع سأك عم اهلمكأب ةلوسبكلا علب بجي .موي لك ةعاسلا سفنب ةيئاودلا ةعرجلا .ءاملا نم بنجت ,ةلوسبكلا ررضت لاح يف .ةلوسبكلا غضم وأ قحس ,حتف زوجي لا .)فنلأا ,نينيعلا( ةيطاخملا ةجسنلأاو دلجلل ةلوسبكلا قوحسم ةسملام رثكأ علب كنم بلطي نأ زئاجلا نم ,كل ددحيس يذلا يئاودلا رادقملل ا

قفو تلاوسبك علب كنم بلطي نأ زئاجلا نمو ,تقولا سفن يف ةدحاو ةلوسبك نم يف ةلاعفلا ةداملا ةيمك -ةيئاود ريداقم( تقولا سفن يف ةفلتخم ةيئاود ريداقمب نافلتخي تلاوسبكلا ىلع ةباتكلاو طوطخلا نول نإ .)مارغيللملاب ,ةلوسبكلا .)يلاتلا لودجلا يف ليصافتلا رظنأ( ةفلتخملا ةيئاودلا ريداقملل ةبسنلاب ةوق ةباتكلاو طوطخلا نول غلم ٥ وميت رضخأ نولب ”T 5mg“ ةباتك غلم ٢٠ وميت يلاقترب نولب ”T 20mg“ ةباتك غلم ١٠٠ وميت يرهز نولب ”T 100mg“ ةباتك غلم ١٤٠ وميت قرزأ نولب ”T 140mg“ ةباتك غلم ٢٥٠ وميت دوسأ نولب ”T 250mg“ ةباتك :ةيلاتلا طاقنلا ظفحتو ا

مامت مهفت كنوك نم دكأتلا كيلع

وأ كبيبط نم بلطأ ."يئاود رادقم موي" لك اهلوانت كيلع يتلا تلاوسبكلا ددع .)طوطخلا نول كلذ يف امب( كلذ بتكي نأ يلديصلا

.ءاودلا لوانت مايأ – كتصاخ يئاودلا رادقملا مايأ يه ام كلذو ,ةديدج جلاع ةرود اهيف أدبت ةرم لك يف كبيبط عم يئاودلا رادقملا نأشب ققحت .ةقباسلا جلاعلا ةرود نع ةفلتخم نوكت دق اهنلأ ةعباتملاو صوحفلا ةلاح ةعباتم لجأ نم ةرركتم مد صوحفل عوضخلا كيلع جلاعلا ةرتف للاخ .كيدل مدلا ايلاخ كلانه نلأ ,جلاعلا للاخو لبق كتصاخ دبكلا ءادلأ صحف ىرجيس ,كلذك .)٢ دنبلا ا

ضيأ رظنأ( .ةايحلا ىلع ا

رطخ لكشي دق يذلا دبكلا ررضتل ةروطخ سفنب ةيفاضإ ةيئاود ةعرج لوانت زوجي لا ,ءاودلا لوانت دعب ؤيقتلا ةلاح يف .مويلا كيلع بجوتي ناك امم رثكأ وميت تلوانت اذإ ,كبيبطل ا

روف هجوت ,كل ليق امم رثكأ وميت تلاوسبك أطخلاب تلوانت اذإ .ةضرمملا وأ يلديصلل وميت لوانت تيسن اذإ .مويلا سفن للاخ نكمم تقو برقأب ةيسنملا ةيئاودلا ةعرجلا لوانت بجي ةيئاود ةعرج لوانت زوجي لا .كبيبط نم ققحت ,لماك جلاع موي رم اذإ كدشرأ اذإ لاإ ,ةيسنملا ةيئاودلا ةعرجلا نع ضيوعتلا لجأ نم ةفعاضم .كلذ لعفل بيبطلا نم دكأتلاو ءاودلا عباط صيخشت بجي !ةمتعلا يف ةيودلأا لوانت زوجي لا اذإ ةيبطلا تاراظنلا عض .ءاود اهيف لوانتت ةرم لك يف ةيئاودلا ةعرجلا .كلذ رملأا مزل ,كبيبط لأسإ ,ءاودلا لامعتساب قلعتي امب ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ةضرمملا وأ يلديصلا ةيبناجلا ضارعلأا )٤ ضعب ىدل ةيبناج ا

ضارعأ ببسي دق ءاودلا اذه لامعتسا نإ ,ءاود لكب امك .نيلمعتسملا :ةيلاتلا تاملاعلا نم ا

يأ كيدل تناك اذإ بيبطلل ا

ً

روف هجوتلا بجي

)سفنتلا يف ةبوعص وأ ريفص ,ىرش( ةديدش )ةدئاز ةيساسح( يسسحت لعف در

هيلع رطيسم ريغ فيزن

)تاجنشت( تاجلاتخإ

ةنوخس

رباع ريغ ديدش عادص دق .مدلا ايلاخ نم ةنيعم عاونأ دادعت ضافخنلا ببسي دق وميت ـب جلاعلا نإ مدلا ايلاخ صقن( مدلا رقف ,فزنلا وأ تامدكلاب عافترلا رملأا اذه كل ببسي ايلاخ دادعتب ضافخنلإا نإ .تاثولتلا ةمواقم يف ضافخناو ,ةنوخس ,)ءارمحلا ةلصاوتم نوكت دق ,تلااحلا ضعب يف .ريصق تقول ماع لكشب رمتسي مدلا Aplastic[ يجسنت لا مد رقف( مدلا رقف نم ا

دج ريطخ لكشل ببست دقو اذإ ررقيو ,تاريغتلا فشكل مئاد لكشب كمد كبيبط صحفي .)]anemia نم يئاودلا رادقملا ليلقت متي ,ةنيعم تلااح يف .جلاع يلأ ةجاح كلانه تناك .جلاعلا فاقيإ متي وأ وميت :ةيريرسلا ثاحبلأا نم ةيبناج ضارعأ مت نيذلا يقبدلا ةمورلأا مرو ىضرم ىدل ةعشلأا عم جمدلاب جلاعب وميت ىلولأا ةرملل مهصيخشت ةيبناج ضارعلأ نوضرعتي دق ةعشأ عم جمدلاب وميت نوقلتي نيذلا نوج

لاعملا ثدحت دق .طقف وميت نولوانتي نيذلا نيجلاعملا ىدل يتلا كلت نع ةفلتخم

يبط ا

جلاع بلطتتو ةيلاتلا ةيبناجلا ضارعلأا نادقف :)ةرشع نم دحاو لمعتسم نم رثكأ ىدل رهظت ضارعأ( ا

ً

دج ةعئاش طقاست ,حفط .ؤيقت ,نايثغ ,)زاربلا جارخإ يف ةبوعص( كاسمإ ,عادص ,ةيهشلا .قاهرإ ,رعش يف تاباهتلإ :)نيلمعتسم ١٠ نيب نم ١ ىتح ىلع رثؤت دق ضارعأ( ةعئاش ,]neutropenia[ تلادعلا ةلق( مدلا ايلاخ دادعت ضافخنإ ,حورجلا ثولت ,مفلا بسن عافترإ ,)ءاضيبلا مدلا ايلاخ ةلق ,تايوافميللا ةلق ,ةيومدلا تاحيفصلا ةلق /قلق ,ةظقيلاب وأ ةيسفنلا ةلاحلا يف تاريغت ,نزولا ضافخنإ ,مدلا يف ركسلا ,نايسن ,كابترإ ,راود ,نزاوتلاب ررضت ,قطنلا يف ةبوعص ,ساعن ,بائتكإ روعشلا ,مونلا نم ةلاحب ءاقبلا وأ مونلا ىلع ةردقلا ةلق ,زيكرتلا ةبوعص ررضت ,ةيؤرلا ةيجاودزإ ,ةيؤرلا شوشت وأ ةملاس مدع ,ةفجر ,تامدك ,زخوب خافتنإ ,لئاوس سابتحإ ,نيلجرلا يف ةيومد تارثخ ,لاعس ,سفنت قيض ,عمسلا ,مضهلا يف تابوعص ,ةقرح ,نطبلا يف وأ ةدعملا يف ملأ ,لاهسإ ,نيلجرلا ,ةكح ,دلجلا فافج ,رارمحإ وأ دلجلا جيهت ,مفلا فافج ,علبلا يف تابوعص ةبوعص ,لوبتلا راركت ,تلاضعلا يف ملاآ ,لصافملا يف ملأ ,تلاضعلا فعض يف خافتنإ ,ةعشلأا نم ررض ,ةنوخس ,يسسحت لعف در ,لوبتلا دنع كسامتلا .دبكلا فئاظول ةيداع ريغ صوحف جئاتن ,ذاش قاذم ,ملأ ,هجولا ضارعأ :)لمعتسم ١٠٠ نيب نم ١ ىتح ىلع رثؤت دق ضارعأ( ةعئاش ريغ يف مويساتوپلا ةبسن ضافخنإ ,دلجلا تحت نم ءارمح طقن ,ازنولفنلأا هبشت ,يئزج للش ,ةركاذلا ررضتو نايذه ,جازملا يف تاريغت ,نزولا عافترإ ,مدلا يف ملأ وأ فافج ,ةيؤرلل يئزج نادقف ,ةيسح تابارطضإ ,قسانتلا يف للخ ,نينذلأا يف ملأ ,نينذلأا يف نينر ,ىطسولا نذلأا باهتلإ ,عمسلا نادقف ,نينيعلا ةيومد تارثخ ,])ناقفخ( كبلق تابرضب رعشت نأ عيطتست امدنع[ بلق ناقفخ باهتلإ ,ةيفنلأا بويجلا باهتلإ ,يوئر باهتلإ ,مدلا طغض عافترإ ,ةئرلا يف يف ةبوعص ,نطبلا يف خافتنإ ,ازنولفنإ وأ ةلزن ,)bronchitis( تابصقلا ءوضل ةدئاز دلج ةيساسح ,دلجلا رشقت ,ريساوب ,ءاعملأا ءادأ ىلع ةرطيسلا يف ةبوعص ,رهظ ملأ ,تلاضعلل ررض ,دئاز قرعت ,دلجلا نول ريغت ,سمشلا ةيرهش ةرود وأ ةيرهشلا ةرودلا بايغ ,يسنج زجع ,لبهملا نم فزن ,لوبتلا

51738485-06/18

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה