טי. אס תמיסה וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
SULPHAMETHOXAZOLE; TRIMETHOPRIM
זמין מ:
M.P.VET LTD
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
TRIMETHOPRIM 20 MG/ML; SULPHAMETHOXAZOLE 80 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי במי שתיה
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
DOPHARMA B.V., NETHERLANDS
סממני תרפויטית:
For the treatment of respiratory diseases, gastro-intestinal tract infections and other infections caused by gram positive or gram negative bacteria sensitive to this combination of Trimethoprim and Sulphamethoxazole in pigs and broilers.
מספר אישור:
146 37 92445 00
תאריך אישור:
2016-08-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

Lot:

EXP:

02808617 - 1

T.S. - SOL Veterinary

WWW.DOPHARMA.COM

Dopharma B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - The Netherlands

ירנירטו הסימת - סא.יט

1 L

רנירטו אפור םשרמ בייח ג"מ 20 םירפוטמירט ,ג"מ 80 לוזסקוטמהפלוס :ליכמ ל"מ 1 לכ :תויוותה וא םייבויח םרג םיקדייח ידי לע םימרגנה םירחא םימוהיזו םייעמ ימוהיז ,המישנ תולחמב לופיטל הוותומ .םיריזחבו תולוגנרתב ולא תופורת בולישל םישיגרה םיילילש םרג :ןתמ תרוצו ןונימ - הייתש ימב .םימי 4-7 ךשמל לקשמ ג"ק לכל ,םירפורטמירט ג"מ 6 םע לוזסקוטמהפלוס לש ג"מ 24 לש תימוי הנמ .םימי 4-7 ךשמל הייתש ימ רטיל 1,000 לכל רטיל 1-2 .ותנכה דעוממ תועש 24 ךות הפורתה םע הייתשה ימב שמתשהל שי :תורהזא .הז רמוחב לופיטמ ענמיהל שי רמוחל רתי תושיגר לע ךל עודי םאב .םדוק םוימ תויראשה תא תונפלו םוי ידימ היירט הסימת ןיכהל שי .רישכתב םישמתשמ רשאכ תופפכב שמתשהל שי :לפטמל .הפלוסל תושיגר םע םייח ילעבל תופורתה תא שיגהל ןיא .תוליטמל תתל ןיא :דגנ תויוותה .תימויה הייתשה ימו ןוזמה תכירצב הלק הדירי התפצנ תולוגנרתב :יאוול תועפות .ןיא :תויתפורת ןיב תובוגת :תויראש קוליסל הנתמה תפוקת

.הטיחש ינפל םימי 7 :תולוגנרת

.הטיחש ינפל םימי 5 :םיריזח :תויראש קוליסל הנתמה תפוקת

.25°

– ל תחתמ ןסחאל שי

.םידלי לש םדי גשיהמ קיחרהל שי

.דבלב ירנירטו שומישל

.ירנירטו אפור םשרמ בייח

.ןובס םע םימב ףוטשל שי ,עגמ לש הרקמב

.תועש 24 אוה הלוהמ הסימת לש רצומה ףדמ ייח

.רואמ ןגה

.ררקמב ןסחאל ןיא

.הרקמ ןגה

07/11 רשואמ ןולע "ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

.רטיל 5 ,1 :לש תוזיראב קוושמ ,ירנירטו הסימת - סא.יט :הזירא דנלוה ,

DOPHARMA

:ןרציה םש

הווקת חתפ ,ןולטמ תירק ,20 םימישגמה בוחר ,מ"עב .טו.יפ.םא :םושיר לעב םש רטיל 1:ליכמ !דבלב ירנירטו שומישל

LA01101

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה