טייגר באלם לבן

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CAJUPUT OIL; CAMPHOR; CLOVE OIL; DEMENTHOLISED MINT OIL; MENTHOL
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
M02AX10
טופס פרצבטיות:
משחה
הרכב:
CAMPHOR 11 %W/W; MENTHOL 8 %W/W; CAJUPUT OIL 13 %W/W; CLOVE OIL 1.5 %W/W; DEMENTHOLISED MINT OIL 16 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
HAW PAR HEALTHCARE LTD.,SINGAPORE
קבוצה תרפויטית:
VARIOUS
סממני תרפויטית:
For the temporary relief of muscular aches and pains.
מספר אישור:
127 23 30566 00
תאריך אישור:
2012-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

1986

– ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ןבל םלאב רגייט ,םודא םלאב רגייט החשמ :בכרה

:םיליעפה םיביכרמה :(w/w( ליכמ םודא םלאב רגייט

Camphor

Menthol

Cajuput

Dementholised

Mint

Clove

:(w/w( ליכמ ןבל םלאב רגייט

Dementholised

Mint

Cajuput

Camphor

Menthol

Clove

:םיליעפ יתלב םיביכרמ

Hard

paraffin

Yellow

soft

paraffin

:םג ליכמ םודא םלאב רגייט

Cinnamon

:תיאופר תוליעפ .םירירש יבאכ לש תינמז הלקהל תדעוימ החשמה ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ .ויביכרממ דחאל תושיגר העודי םא רישכתב שמתשהל ןיא .םייתנש ליגל תחתמ םידליב שמתשהל ןיא שי .הקינמ וא ןוירהב ךניה םאב לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקנהה וא ןוירהה תפוקתב הבורמ שומישמ ענמיהל :תורהזא ,ןוגכ( החירמה רוזאב רועב העיגפ לש םינמיס םיווחש הרקמ לכב .הרוגמ וא עוצפ ,עוגפ רוע לע חורמל ןיא !אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי ,)תויחופלש תעפוה וא תוחיפנ ,באכ .םיפסונ םישיגר םירוזאו תויריר תומקר ,םייניעה םע עגממ ענמיהל שי .שומישה רחאל דימ םיידי ףוטשל שי .הקדהל ןיא השיבחב ךרוצ שי םאב .החשמב שומישה ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא :יאוול תועפות ללוכ תיגרלא הבוגת :ןוגכ יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

contact

dermatitis

עגממ רוע תקלד .אפורה םע ץעייתהל שי ,תודירטמ ןהש וא תופלוח ןניא יאוולה תועפות םא :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות !אפורל הנפו לופיטה קספה - )רידנ( יוריג עיפוהב לכב

.החירמה רוזאב תויווכ ,ןוגכ רועב תועיגפ םרגיהל תולולע םירידנ םירקמב ,לוטנמ ליכמ רישכתהש רחאמ קיספהל שי ,)תויחופלש תעפוה וא תוחיפנ ,באכ ,ןוגכ( החירמה רוזאב רועב העיגפ לש םינמיס םיווחש הרקמ !אפורל דימ תונפלו שומישה תא ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב .דימ אפורה םע ץעייתהל :אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ לע רובעל ןיא .)םויב םימעפ שולש דע םיימעפ ללכ ךרדב( ךרוצה יפל באוכה רוזאה לע תונידעב חורמל .אפורל תונפל שי ,םימי

ךות ךבצמב רופיש לח אל םא .תצלמומה הנמה עוצפ רוע ,תויריר תומקר ,םייניעה םע עגממ ענמיהל שי .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת :בל םיש .'תורהזא' ףיעס םג האר .םיפסונ םישיגר םירוזאו .םידגבה תא םיתכהל הלולע החשמה :שומישה ןפוא

.שומישה ינפל ןטק רוזא לע הקידב עצבל שי ,תיגרלא הבוגת תעינמל .באוכה רוזאה לע תונידעב חורמל .'תורהזא' ףיעס םג האר .שומישה רחאל דימ םיידי ףוטשל שי תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תזירא אבהו ,םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .ךתיא הפורתה בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל וא שמתשהל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ

-ל תחתמ ןסחאל שי :הנסחא

דע שמתשהל ןתינ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג םישל אנ .הזיראה יבג לע עבטומה הגופתה ךיראתמ רחואי אל ךא ,תנצנצה לש הנושאר החיתפמ םישדוח ןיא .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל :הפורתה םושיר 'סמ

1272230565

:םודא םלאב רגייט

1272330566

:ןבל םלאב רגייט רופגניס מ"עב רייקתלה רפ-וה :ןרצי

9100301

םילשורי ,

.ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ :םושירה לעב .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל

.

2013

סרמב ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

1986

)تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن ءاودلا لمعتست نأ لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا أرقإ ضيبأ ملاب رغيات ،رمحأ ملاب رغيات مهرم :بيكرتلا

:ةلا

عفلا تابكرملا

:(

W/W

( ىلع رمحلأا ملاب رغيات يوتحي

Camphor 11%, Menthol 10%, Cajuput Oil 7%, Dementholised Mint Oil 6%, Clove Oil 5%.

:(

W/W

( ىلع ضيبلأا ملاب رغيات يوتحي

Dementholised Mint Oil 16%, Cajuput Oil 13%, Camphor 11%, Menthol 8%, Clove Oil 1.5%.

:ةلا

عف ريغ تابكرم

Hard paraffin, Yellow soft paraffin.

Cinnamon oil

:ىلع

اضيأ رمحلأا ملاب رغيات يوتحي :ةيبطلا ةيلعافلا

.تلاضعلا ملاآ نم تقؤملا فيفختلل

دعم مهرملا ؟رضحتسملا لامعتسا زوجي لا ىتم .هتابكرم دحلأ ةيساسح كيدل تدج

و اذإ رضحتسملا لامعتسا زوجي لا .نيتنس ليج تحت دلاوأ ىدل لامعتسلاا زوجي لا يف طرفملا لامعتسلاا نع عانتملاا بجي .ةعضرم وأ

لاماح تنك اذإ جلاعلا ةيادب لبق بيبطلا ةراشتسا نود ءاودلا اذه نهد زوجي لا .عاضرلإا وأ لمحلا ةرتف :تاريذحت

مهرملا نهد ةقطنمب دلجلا يف ةباصإ ضارعأ نم اهيف نوناع

ت ةلاح لك يف .جيهتم وأ حورجم ،باص

م دلج ىلع لامعتسلاا زوجي لا ةيشغلأا ،نينيعلا عم ةسملاملا نع عانتملاا بجي .

اروف بيبطلل هجوتلاو لامعتسلاا نع فقوتلا بجي ،)روثب روهظ وأ مروت ،ملأ ،

لاثم( .ىرخأ ةساسح قطانمو ةيطاخملا .لامعتسلاا دعب

اروف نيديلا لسغ بجي .اه

دش مدع بجيف ،ةدامضل ةجاح كانه تناك اذإ .مهرملا لامعتسا لبق كلذب بيبطلا غلابإ كيلعف ،ةيودلأا وأ ةيذغلأا نم عون يلأ

اساسح تنك اذإ :ةيبناجلا ضارعلأا باهتلا كلذ يف امب يسسحت لعف در :لثم ةيبناجلا ضارعلاا ضعب هلامعتسا ةرتف ءانثأ رهظت طقف ،ءاودلل ةبوغرملا تاريثأتلا ىلإ ةفاضلإاب

contact dermatitis

ةسملاملا نم دلجلا .بيبطلا ةراشتسا بجيف ،ةجعزم تناك اذإ وأ ةيبناجلا ضارعلأا هذه ضقنت مل اذإ

:

ً

اصاخ

ً

امامتها يضتقت يتلا ضارعلأا !بيبطلل هجوتو جلاعلا نع فقوت - )

اردان( جيهت روهظ دنع نهد ةقطنم يف قورح ،لثم دلجلا يف تاباصإ ببستت نأ نكمي ةردان تلااح يف هنأف ،لوثنملا ىلع يوتحي رضحتسملا اذه نأ امب .مهرملا نع فقوتلا بجي ،)روثب روهظ وأ مروت ،ملأ ،لثم( مهرملا نهد ةقطنم يف دلجلاب ةباصإ ضارعأ اهيف نوشياع

ت ةلاح لك يف

اروف بيبطلل هجوتلاو لامعتسلاا

اروف بيبطلا ريشتست نأ كيلعف ،ماعلا كروعش ىلع رييغت أرط اذإ وأ ،ةرشنلا هذه يف ركذ

ت مل ةيبناج ضارعأب اهيف رعشت ةلاح لك يف :بيبطلا نم ىرخأ تاميلعت دوجو مدع ةلاح يف ةيدايتعلاا ةعرجلا ةعرجلا زواجت زوجي لا .)مويلا يف تارم ةثلاث ىتح نيترم ةداع( ةجاحلا بسح ةملؤملا ةقطنملا ىلع فطلب مهرملا نهدب مق .بيبطلل هجوتلا بجي ،

اموي

للاخ كتلاح ىلع نسحت أرطي مل اذإ .اهب ىصوملا :هبتنا قطانمو حورجملا دلجلا ،ةيطاخملا ةجسنلاا ،نينيعلا عم ةسملاملا نع عانتملاا بجي .طقف يجراخلا لامعتسلال

دع

م ءاودلا اذه ."تاريذحت" دنب يف

اضيأ رظنأ .ىرخأ ةساسح .سبلاملا خطلي نأ مهرملا اذه نأش نم :لامعتسلاا ةقيرط .لامعتسلاا لبق ةريغص ةقطنم ىلع صحف ءارجإ بجي ،يسسحت لعف در عنم لجأ نم .ةملؤملا ةقطنملا ىلع فطلب مهرملا نهدب مق ."تاريذحت" دنب يف

اضيأ رظنأ .لامعتسلاا دعب ةرشابم نيديلا لسغ بجي !ممستلا بنجت .ممستلا يدافت متي كلذبو ،عضرلا وأ /و لافطلأا يديأ لوانتم نع

اديعب قلغم ناكم يف رخآ ءاود لكو ءاودلا اذه ظفح بجي يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ هجوتلا كيلعف ،أطخلا قيرط نع ءاودلا اذه نم لفطلا علب اذإ وأ ةيئاودلا ةعرجلا لوانت يف تطرفأ اذإ .كعم ءاودلا ةوبع

ابحطصم ،

لااح ىفشتسملا

!بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودب ؤيقتلا ببس

ت لا تنك اذإ تاراظنلا عض .ءاودلا اهيف لوانتت ةرم لك يف ةعرجلاو ءاودلا عباط صحفب مق !ةمتعلاب ةيودلأا لوانت وأ لامعتسا زوجي لا .اهيلإ ةجاحب

تحت نيزختلا بجي :نيزختلا حتف نم رهشأ

ىتح لامعتسلاا نكمي .طقف ةدودحم ةرتفل ةظوفحم ىقبت ةيودلأا نإف ،اهب ىصوملا نيزختلا/ةئبعتلا فورظ يف ىتح ةيحلاص ءاهتنا خيرأتل هابتنلاا ىجري .ةوبعلا ىلع ةنود

ملا ةيحلاصلا ءاهتنا خيرأت نم لوطأ ةرتفل سيل نكلو ،ىلولأا ةرملل ةنينقلا .ةوبعلا سفن يف ةفلتخم ةيودأ نيزخت زوجي لا .ءاودلا اذه كل فرص يذلا يلديصلا ةراشتسا كيلع ،كشلا ةلاح يف !رضحتسملا :ءاودلا لجس مقر

1272230565

:رمحأ ملاب رغيات

1272330566

:ضيبأ ملاب رغيات ةروفاغنس ض.م رييقتله رب -وه :جتنملا

9100301

سدقلا-ميلشروأ ،

.ب.ص ،ض.م افار لماعم :زايتملاا بحاص .نيسنجلا نم لاكل صصخم ءاودلا نكلو ،ركذملا ةغلب ةرشنلا هذه ةغايص تمت ةءارقلا ليهستو طيسبت لجأ نم

2013

راذآ يف اهلبق نم اهيلع ةقداصملاو اهنومضم صحف متو ةحصلا ةرازو لبق نم ةرشنلا هذه لكش ديدحت مت دقل

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה