טופמקס 50

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-12-2016

מרכיב פעיל:
TOPIRAMATE
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
N03AX11
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
TOPIRAMATE 50 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
CILAG AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
TOPIRAMATE
איזור תרפויטי:
TOPIRAMATE
סממני תרפויטית:
In adjunctive therapy of adults and children (from 2 years) with partial seizures and generalized tonic-clonic seizures. In adjunctive therapy of seizures with Lennox-Gastaut syndrome in adults and children. Topamax is indicated as monotherapy in patients with newly diagnosed epilepsy in children aged 7 years and above or for conversion to monotherapy in patients with epilepsy. Topamax is indicated in adults for the prevention of migraines. The use of Topamax in the acute treatment of migraine has not been studied.
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול באפילפסיה , ורק אם החולה אינו מאוזן על ידי טיפול בתרופה אנטי אפילפטית אחרת, כגון : Carbamazepine, Valproic acid, Phenytoin, Primidone. ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה
מספר אישור:
107 56 29032 00
תאריך אישור:
2012-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-12-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה :ותרוצו רישכתה םש

25

TM

סקמפוט :הליכמ הילבט לכ - ותומכו ליעפ רמוח

Topiramate

ג"מ 25 טמריפוט :ותרוצו רישכתה םש

50

TM

סקמפוט :הליכמ הילבט לכ - ותומכו ליעפ רמוח

Topiramate

ג"מ 50 טמריפוט :ותרוצו רישכתה םש

100

TM

סקמפוט :הליכמ הילבט לכ - ותומכו ליעפ רמוח

Topiramate

ג"מ 100 טמריפוט :ותרוצו רישכתה םש

200

TM

סקמפוט :הליכמ הילבט לכ - ותומכו ליעפ רמוח

Topiramate

ג"מ 200 טמריפוט םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת יתפורת-דח לופיטכו םייתנש ליגל תחתמ .םינש 7 ליגל תחתמ ?הפורתה תדעוימ המל .1 :ל תדעוימ הפורתה םע בלושמב שומישל .םיסוכרפב לופיט

ליגמ םידליבו םירגובמב תורחא תופורת יתפורת-דח לופיטכ וא ,הלעמו םייתנש םינש 7 ליגמ םידליבו םירגובמ םילוחל .הלעמו וניא רישכתה .םירגובמב הנרגימ תעינמ ∙ .הנרגימ ףקתה ןמזב באכ ךוכישל דעוימ יטנא תופורת :תיטיופרת הצובק תויטפליפא הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ליעפה רמוחל שיגר התא ∙ הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .6 ףיעסב םיטרופמה ,הפורתה ןוירהב ךנה םא הנרגימ תעינמ ךרוצל ∙ ליגב ךנהש וא ןוירהב ךנהש תבשוח וא העינמ יעצמאב תשמתשמ ךניאו תוירופה .םיליעי שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא ךנה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב :מ לבוס ,תוילכב תויעב ,הילכה לש יוקל דוקפת ∘ הלוח ךנהש וא תוילכב םינבא דוחייב הזילאידב לפוטמה ילזונל תורושקה תויעב לש הירוטסיה ∘

metabolic

תילובטמ תצמח( ףוגהו םדה

acidosis

דבכב תויעב ∘ לבוס ךנה םא דוחייב( םייניעב תויעב ∘ )המוקואלגמ הלידג תויעב ∘ הטאיד( תינגוטק הטאיד עצבמ ךנה םא ∘ )םינמוש תברו תומימחפ תלד יאר( ןוירהל סנכיהל היושע וא ןוירהב ךנה ∘ )ףסונ עדימל הקנהו ןוירה ףיעס ,ךילא םייטנוולר הלעמ םיבצמהמ דחא םא

.הפורתב שומישה םרט אפורה םע חחוש הפורתה תא תחקל קיספת אלש בושח ∙ .אפורה םע הליחת תוצעייתה אלל הליכמה תרחא הפורת לכ תחקל ןיא

,וז הפורתל ףילחתכ ךל תנתינה ,טמריפוט .אפורה םע הליחת תוצעייתה אלל דבאת סקמפוטב שומישה ןמזבו ןכתיי

ןמזב עובק ןפואב לקשיהל שי .ךלקשממ לקשמ דבאמ ךנה םא .סקמפוט םע לופיטה הלוע וניא סקמפוטב לפוטמה דלי וא בר .אפורב ץעוויהל שי ,לקשמב קיפסמ תופורתב ולפוטש םילוח לש ןטק רפסמב ∙ לע חווד ,סקמפוט ןוגכ תויטפליפא יטנא .תינדבוא תוגהנתה וא תוינדבוא תובשחמ שי תוינדבוא תובשחמ תעפוה לש הרקמב !דימ אפורל תונפל ,חורה בצמב יוניש לכל בל םישל שי

רקיעב ,תושגרהו תובשחמה ,תוגהנתהה ןפואב אפורל תונפל שי .םיימואתפ םייונישל םימוטפמיסהמ דחאמ לבוס ךנה םא ידיימ וא רימחמ ,שדח אוה םא דוחייב ,םיאבה /הדרח/ןואכיד ,ינדבוא ןויסינ :ךתוא גיאדמ תשוחת ,ורימחהש וא םישדח תונזגר הניש יישק ,הקינפ ףקתה ,החונמ רסוח ,סעכ ,תיביסרגא תוגהנתה ,)הינמוסניא( ,תנכוסמ תיביסלופמיא תוגהנתה ,תומילא ,)הינאמ( הבשחמבו תונתלעפב הדח היילע בצמב וא הבשחמב םירחא םיגירח םייוניש .חורה תויעב .םייניעב תויעבל םורגל לולע סקמפוט

וא םע הייארב הדירי תוללוכ תורומח םייניע םילזונ תמיסח ,ןיעב תוימומדאו באכ אלל .)המוקואלג( יניע ךות ץחלל תמרוגה ןיעב הייאר ןדבואל ליבוהל תולולע ולא תויעב תא עדייל שי .תולפוטמ ןניא םא ,עובק שדח ןימסת לכ לע ידיימ ןפואב אפורה .תושדח הייאר תויעב לע טרפבו םייניעב היילעו העזהב הדיריל םורגל לולע סקמפוט

רחא בוקעל שי .)םוח( ףוגה תרוטרפמטב דוחייב ,םוחו העזהב הדירי לש םימוטפמיס ךרוצ היהיו ןכתיי .םח ריווא גזמבו םידליב תידיימ אפורל תונפל שי .יאופר לופיטב דרוי אלש םוח ,הובג םוח ךל שיו הדימב .העזהב הדירי וא הצמוחה תומר תא תולעהל לולע סקמפוט

אל בצמה םא .)תילובטמ תצמח( םדב םורגל הלולע תילובטמ תצמח ,לפוטמ ,תוילכב םינבאל ,תוכר וא תוכירפ תומצעל םוגפל הלולעו ,םידליב הלידג בצק תטאהל תילובטמ תצמח .ןוירהב תאו הדימב רבועב ןכתיי .םימוטפמיס אלל וא םע תויהל הלוכי בצקב םייוניש ,ןובאית דוביא ,תופייע שיגרתו ךירצ אפורה .לולצ ןפואב בושחל ישוק ,בל הצמוחה תומר תקידבל םד תוקידב ךל ךורעל ,ןוירהב ךנה םא .לופיטה ךלהמבו ינפל ךמדב תלבוס תא םא אפורה םע רבדל ךיילע .תילובטמ תצמחמ ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,ןוזמ יפסותו םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול התא תא תותיחפמ וא תועיפשמה תורחא תופורת ∙ תיצנידרואוק וא זוכירה ,ךלש הבישחה תמר םיבצעה תכרעמ יאכדמ :לשמל( םירירשה תופורתו םירירש יפרמ ןוגכ תיזכרמה .)הנישו העגרהל עוגפל לולע סקמפוט .ןוירה תעינמל תולולג ∙ .ןוירה תעינמל תולולג לש תוליעיב רוזחמב םייוניש הווח תא םאב אפורל ירפס ∙ העינמ יעצמאב שומישה ןמזב ישדוחה .סקמפוטו .תורחא תויטפליפא יטנא תופורת ∙ .)הינרפוזיכסב לופיטל( ןודירפסיר ∙ .)היסרפיד הינאמב לופיטל( םויתיל ∙ םזאיטליד ,לולונרפורפ ,דיזאיתורולכורדיה ∙ .)םד ץחל תדרוהו בל תויעבב לופיטל( לופיטל( דירובילג ,ןוזתילגויפ ,ןימרופטמ ∙ .)תרכוסב .)ןואכידב לופיטל( ןיסקפלנו ,ןיליטפירטימא ∙ לופיטו תונרגימ תעינמל( ןיזרנולפ

.)וגיטרוב

St John’s wort

( םוטרופרפ םוקירפיה ∙ .)ןואכידב לופיטל תיחמצ הפורת ןוזמו הפורתב שומיש וא לכוא ירחא וא םע סקמפוט לוטיל ןתינ .תוחורא ןיב ךשמב הבורמ םילזונ תייתש לע דיפקהל שי םינבא תריציל ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ( לופיטה .)תוילכב תלד הטאיד( תינגוטק הטאיד עצבל ןיא לופיטה ךלהמב )םינמוש תברו תומימחפ .סקמפוטב לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש לופיטה תפוקתב לוהוכלא תייתשמ ענמיהל שי .הפורתה םע הקנהו ןוירה היושע ךנהש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב ךנה םא ,ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תויהל .לופיטה תליחת ינפל אפורה םע יצעייתה ,העינמ יעצמאב שומיש לע ךמע חחושי אפורה .ךל םיאתמ סקמפוט םאה םג ומכ ,תורחא תויטפליפא יטנא תופורתל המודב חקלינ סקמפוטו הדימב רבועל קזנל יוכיס ונשי .ןוירהה ךלהמב תונורתילו םינוכיסל רשאב אפורב ץעוויהל שי ךלהמב היספליפאב לופיטל סקמפוטב שומישב .ןוירהה הנרגימ תעינמ ךרוצל הפורתב שמתשהל ןיא וא ןוירהב ךנהש תבשוח ,ןוירהב ךנה םא יעצמאב תשמתשמ ךניאו תוירופה ליגב ךנהש .םיליעי העינמ שי סקמפוטב תלפוטמו הקינמ תאו הדימב הגירח העפות לכ לע תידיימ אפורל חוודל .ךקוניתב תונוכמב שומישו הגיהנ ,תרוחרחסל םורגל לוכי הפורתב שומישה .הייאר תויעבו תופייע תונכוסמ תונוכמב שמתשת וא גהנת לא רשאב .אפורה םע הליחת חחושתש ינפל וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה .זוטקל תוליכמ סקמפוט תוילבט םירכוסל תוליבס רסוחמ לבוס ךנה םא שומישה ינפל אפורה םע ץעייתה ,םימיוסמ .הפורתב ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב סקמפוט לש ךומנ ןונימב ליחתי בורל אפורה ןונימה תאיצמל דע ןונימה תא הגרדהב הלעיו .ךרובע םיאתמה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא םע ןתומלשב סקמפוט תוילבט תא עולבל שי תאזו סועלל/תוצחל/שותכל רוסא .םימ הברה .רמ םעט ריאשהל הלולע הילבטהו רחאמ וא לכוא ירחא וא םע סקמפוט לוטיל ןתינ .תוחורא ןיב לופיטה ךלהמב הבורמ הייתש לע דיפקהל שי .תוילכב םינבא תורצוויהמ ענמיהל ידכ רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא ,םילוחה-תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה האקהל םורגת לא .ךתא הפורתה תזירא אבהו !אפורמ תשרופמ הארוה אלל ףייע ,ינונשי שוחתו ןכתיי רתי תנמ תלטנ םא ישוק ,היצנידרואוק רסוח הווחת ,ינרע תוחפ וא הייאר וא הלופכ הייאר ,זוכירב ישוק וא רובידב באכ ,תונבצע וא ןואכיד תשוחת ,תשטשוטמ .ךומנ םד ץחל בקע תרוחרחס וא םיסוכרפ ,ןטב לטונ התא רשאכ שחרתהל לוכי רתי ןונימ .סקמפוט םע דחי תורחא תופורת שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ךומסב תרכזנ םא ךא תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל הנמה לע גלד ,האבה הנמה תליטנ דעומל לוטיל ןיא ןפוא םושב .ליגרכ ךשמהו תחכשש !דחיב תונמ יתש רשק רוצ ,רתוי וא תונמ יתש תחכש םא .אפורה םע ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג אפורה םע תוצעייתה אלל לופיט קיספהל אפורה םא .רוזחל םילולע םינימסתהש םושמ ןפואב תחפוי ןונימה ,לופיט תקספה לע טילחי .םימי רפסמ ךשמב יתגרדה הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע סקמפוטב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות ןיחבמ ךנה םא ידיימ ןפואב אפורל הנפ :תואבה תועפותה תחאב תועפות - דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש .)םדוק בצממ הרמחה וא שדח( ןואכיד תועפות - תוחיכש יאוול תועפות :םישמתשמ 10 ךותמ 1 דעב תועיפומש ,חורה בצמב םייוניש ,תונבצע ,הדרח ,םיסוכרפ ,זוכירב תוערפה ,תואצמתה רסוח ,לובלב ןורכיזב תויעב ,ןורכיז דוביא ,הבישחב הטאה םינבא ,)הרמחה וא ימואתפ יוניש ,שדח( .תבאוכ וא הפוכת הנתשה ,תוילכב - תוחיכש ןניאש יאוול תועפות 100 ךותמ 1 דעב תועיפומש תועפות :םישמתשמ תויעבל םורגל לולע( םדב הצמוחה תמרב היילע ,ןובאית דוביא ,המישנ רצוק ללוכ המישנב בל תוקיפדו תמזגומ תופייע ,תואקה ,הליחב העזהה תקספה וא הדירי ,)תווש אל וא תוריהמ תורוטרפמטל םיפושחה םיריעצ םידליב דוחייב( תימצע העיגפל תונויסינו תובשחמ ,)תוהובג .הייארה הדשמ קלח דוביא ,הרומח תועיפומש תועפות - תורידנ יאוול תועפות :םישמתשמ 1000 ךותמ 1 דעב תמרוגה ןיעב םילזונ לש המיסח( המוקואלג הדירי וא באכ ,יניע ךות ץחלב היילעל .)הייארב הדימב רשא תופסונ יאוול תועפות :אפורה תא עדייל שי תורימחמו תועפות - דואמ תוחיכש יאוול תועפות דחא שמתשממ רתויב תועיפומש :הרשעמ ןורג באכ ,תלזנ ,ףאב שדוג ∙ םיקלחב השוחת רסוח וא/ו באכ ,ץוצקע ∙ ףוגב םינוש תוינונשי וא תופייע ∙ תרוחרחס ∙ לושלש ∙ הליחב ∙ לקשמב הדירי ∙ תועפות - תוחיכש יאוול תועפות :םישמתשמ 10 ךותמ 1 דעב תועיפומש )הכומנ םד תריפס( הימנא ∙ ,תוימומדא ,רועב החירפ ןוגכ( תיגרלא הבוגת ∙ )תדפרס ,םינפב תוחיפנ ,דרג ןובאית ןדבוא וא ןובאיתב הדירי ∙ אל תוגהנתה ,סעכ ,הדרח ,תונפקות ∙ הליגר ןושיל וא םדריהל ישוק ∙ גליע רוביד ,רובידב תויעב ∙ תשוחת ,היצנידרואוק רסוח וא תוינולמג ∙ הכילהב תוביצי רסוח תויתרגש תויוליעפ םילשהל תלוכיב הדירי ∙ םעטה שוחב רסוח/יוניש/הדירי ∙ ינוצר אל דער ∙ לש תוטלשנ יתלב ,תוריהמ תועונת ∙ םייניעה הייאר ,הלופכ הייאר ןוגכ הייאר תוערפה ∙ דקמתהל ישוק ,הייארב הדירי ,תלפרועמ םילוצלצ ,)וגיטרו( תרוחרחס תשוחת ∙ םיינזואב באכ ,םיינזואב המישנ רצוק ∙ לועיש ∙ ףאהמ םומיד ∙ םוח ∙ השלוח ∙ הבוט אל תיללכ השוחת ∙ תואקה ∙ תוריצע ∙ ןטבב תוחונ יא וא ןטב יבאכ ∙ לוכיע יישק ∙ יעמב וא הביקב תקלד/םוהיז ∙ הפב שבוי ∙ רעיש דוביא ∙ דרג ∙ םיקרפמב תוחיפנ וא םיבאכ ∙ וא םיבאכ ,םירירשב תיווע וא תוצווכתה ∙ םירירש תשלוח הזחב באכ ∙ לקשמב היילע ∙ - תוחיכש ןניאש יאוול תועפות 100 ךותמ 1 דעב תועיפומש תועפות :םישמתשמ תומכב הדירי ללוכ ,הניקת אל םד תריפס ∙ היילע וא םדה תויסט וא םינבלה םדה יאת םיליפוניזואאה תומכב םדב תוכומנ ןגלשא תומר ∙ דבכה ימיזנא תמרב היילע ∙ וא יחשה תיבב ,ראווצב תוחופנ תוטולב ∙ העשפמב ןובאיתב היילע ∙ םמורמ חור בצמ ∙ םניאש םירבד תשוחת וא הייאר ,העימש ∙ תורומח תוישפנ תוערפה ,םימייק )הזוכיספ( יפקתה ,םיליגר אל תודשח ,תויטפא תשגרה ∙ הקינאפ תויעב ,רובידב תוערפה ,האירקב תויעב

הביתכב תויביטקארפיה וא החונמ רסוח ∙ תונרעב וא תורעב הדירי ,הבישחב הטאה ∙ תויתעונתב הדירי וא תויטיא ףוג תועונת ∙ וא תוינוצר אלו תוגירח םירירש תועונת ∙ ןמצע לע תורזוחש תופלעתה ∙ הניקת אל/היוקל עגמ תשוחת ∙ שוח רסוח וא תוועמ וא םוגפ חיר שוח ∙ חיר גוס וא הנרגימ המידקמה השוחת/השגרה ∙ סוכרפ לש

Topamax SH 07/16

תושיגר ,םייניעב שבוי ללוכ םייניעב תויעב ∙ לש תוינוצר אל תותיווע ,רואל םייניעה העימד ,םייפעפעה ןזואב העימש דוביא ,העימש ןדבוא וא הדירי

תחא בל תוקיפד ,יטיא וא ליגר אל קפוד ∙ תעב םדה ץחלב הדירי וא ךומנ םד ץחל ∙ םילטונה םימיוסמ םישנא ןכל( הדימעל רבעמ תרוחרחס ,ןופליע שוחל םילולע סקמפוט וא םידמוע םה רשאכ ףלעתהל םילולע וא )תוימואתפב םיבשייתמ םוח תשגרה ,םוח ילג ∙ בלבלב תקלד ∙ תואלמ וא תוחיפנ תשוחת ,תברצ ,םיזג ∙ תלזה ,קור רוצייב היילע ,םייכינחהמ םומיד ∙ הפהמ ער חיר ,ריר תויומכ לש הייתשו אמצה תשוחתב היילע ∙ םילזונ לש תולודג רועה עבצב יוניש ∙ ידיצ באכ ,םירירש תושקונ ∙ תופיחד תשוחת ,ןתשב הטילש יא ,ןתשב םד ∙ תוילכה רוזאב באכ ,ןתש ןתמב הפקזל עיגהל ישוק ,ינימה דוקפתב תוערפה ∙ הילע רומשל וא תעפש תיומד הלחמ ∙ םיילגרהו םיידיה תועבצאב רוק תשוחת ∙ תורכיש תשוחת ∙ הדימל יישק ∙ תועיפומש תועפות - תורידנ יאוול תועפות :םישמתשמ 1000 ךותמ 1 דעב ליגר אל ןפואב םמורמ חור בצמ ∙ הרכה ןדבוא ∙ ןורוויע ,ינמז ןורוויע ,תחא ןיעב ןורוויע ∙ הליל הלצע ןיע ∙ ןיעל ביבסמו ןיעב תוחיפנ ∙

- “

Raynaud’s phenomenon

ונייר תעפות“ ∙ תועבצאב םדה ילכ לע העיפשמה הערפה רסוח ,תושיגר ,באכל תמרוג .םיילגרהו םיידיה ןבלמ( עבצ יוניש וא הריקד תשוחת ,השוחת םיילגרהו םיידיה תועבצאב )םודאל לוחכל רוקל הפישחב ידבכ לשכ ,דבכב תקלד ∙

Stevens Johnson

ןוסנו'ג סנביטס םורדניס“ ∙ םייח תנכסמ תירוע הבוגת - "

syndrome

תדרפנ רועה לש הנוילעה הבכשה הבש תולביב תאטבתמה ,הנותחתה הבכשהמ ףאה ,הפה ןוגכ( םיבורמ םייריר םירוזאב תויחופלשו רועב החירפ ,)םייניעהו תועיפומ וב בצמ - "המרופיטלומ המתירא“ ∙ תולוכיש רועה ינפ לע תומודא תודוקנ תויחופלשל ךפהיהל רועה לש ער חיר ∙ םיילגרב וא תועורזב תוחונ יא ∙ תוילכב תויעב ∙ הניא ןתוחיכשש ,תופסונ יאוול תועפות :העודי םתכ"ה רוזא לש הלחמ - "היטפולוקמ“ ∙ תיתשרב הנטקה הדוקנה יהוז .ןיעב ")הלוקמ( הדימב .רתויב הדחה הניה הייארה הבש שי - הייארב הדיריב וא יונישב ןיחבמ ךנהו .אפורל תונפל

Toxic epidermal

ליער סימרדיפא תנומסת

הרושקה תירוע העפות -

necrolysis

.רתוי הרומח ךא ןוסנו'ג סנביטס םורדניסל תויחופלשב תנייפואמו םייח תנכסמ איה םג תועפות האר( רועה תודרפיהו תוטשופמ .)תורידנ יאוול םידליב יאוול תועפות יללכ ןפואב תומוד םידליב יאוולה תועפות תואבה יאוולה תועפות םלוא .םירגובמב ולאל רשאמ םידליב רתוי תוחיכש תויהל תולולע :םירגובמב זוכיר יישק - םדב הצמוחה תמרב היילע - הרומח תימצע העיגפ לע תובשחמ - תופייע - ןובאיתב היילע וא הדירי

הליגר אל תוגהנתה ,תונפקות - ןושיל וא םדריהל ישוק - הכילהב תוביצי רסוח תשוחת - הבוט אל השגרה - םדב ןגלשא תומרב הדירי

תושגר לש השוחת רסוח וא הגצה רסוח - תועמוד םייניע - ליגר אל וא יטיא בל בצק - שחרתהל תולולעה תורחא יאוול תועפות :םידליב 1 דעב תועיפומ - תוחיכש יאוול תועפות םישמתשמ 10 ךותמ )וגיטרו( רורחס תשוחת - האקה - םוח - דעב תועיפומ - תוחיכש אל יאוול תועפות םישמתשמ 100 ךותמ 1 תירודכ לש גוס( םיליפוניזואאה תמרב היילע - םדב )הנבל םד תויביטקארפיה - םוח תשוחת - הדימל יישק - תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תועפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב ורכזוה אלש יאוול .אפורה תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד“ רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה .יאוול ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה .אפורהמ תשרופמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. Date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח שמתשהל ןיא ,הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל .םישדוח 3 -ל רבעמ וז הפורתב :הנסחא הזיראב ןסחא .

25ºC

לעמ ןסחאל ןיא .תירוקמה ףסונ עדימ .6 הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג

Lactose Monohydrate; Microcrystalline

Cellulose; Sodium Starch Glycolate;

Pregelatinised Starch; Magnesium

Stearate; Carnauba Wax

:הליכמ 25 סקמפוט תילבט לכ ןכ ומכ

Opadry White (YS-1-7706-G

:הליכמ 50 סקמפוט תילבט לכ ןכ ומכ

Opadry Light Yellow (YS-1-6382-G

:הליכמ 100 סקמפוט תילבט לכ ןכ ומכ

Opadry Yellow (YS-1-6370-G)

:הליכמ 200 סקמפוט תילבט לכ ןכ ומכ

Opadry Pink (YS-1-1456-G)

סקמפוט תוילבטב טארדיהונומ זוטקל תלוכת :הניה ג"מ 200 ,100 ,50 ,25 ג"מ 43.50 ,123.40 ,61.70 ,30.85 .המאתהב ?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ עבצב הלוגע הפוצמ הילבט :ג"מ 25 סקמפוט בותיכהו ,דחא דצב “

“ בותיכה םע ,ןבל .רחאה דצב “25“ עבצב הלוגע הפוצמ הילבט :ג"מ 50 סקמפוט ,דחא דצב “

“ בותיכה םע ,ריהב בוהצ .רחאה דצב “50“ בותיכהו הלוגע הפוצמ הילבט :ג"מ 100 סקמפוט ,דחא דצב “

“ בותיכה םע ,בוהצ עבצב .רחאה דצב “100“ בותיכהו הלוגע הפוצמ הילבט :ג"מ 200 סקמפוט ,דחא דצב “

“ בותיכה םע ,ןומלס עבצב .רחאה דצב “200“ בותיכהו קובקב לכב .קיטסלפ קובקבב תועיגמ תוילבטה .תוילבט 60 םנשי ,מ"עב רק 'תלה יס-יי'ג :ותבותכו םושיר לעב .לארשי ,6099000 םייפש ץוביק :ותבותכו ןרציה םש .ץיווש ,ןזואהפש ,מ"עב גליס תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2016 יאמ :ךיראתב תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה :תוילבט סקמפוט 1075529031 - ג"מ 25 1075629032 - ג"מ 50 1075729033 - ג"מ 100 1075829034 - ג"מ 200 חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש ינבל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה