טופיראמט טבע 100 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

06-06-2019

מרכיב פעיל:
TOPIRAMATE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N03AX11
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
TOPIRAMATE 100 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
TOPIRAMATE
איזור תרפויטי:
TOPIRAMATE
סממני תרפויטית:
Topiramate Teva is indicated as adjunctive therapy for adults and children aged 6 and above with partial onset seizures or generalized tonic-clonic seizures. Topiramate teva is also indicated in adults and children as adjunctive therapy for the treatment of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome . Topiramate Teva is indicated as monotherapy in patients with newly diagnosed epilepsy in adults and children aged 7 years and above or for conversion to monotherapy in patients with epilepsy.Topiramate Teva is indicated in adults for the prevention of migraines. The use of Topiramate Teva in the acute treatment of migraine has not been studied .
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול באפילפסיה , ורק אם החולה אינו מאוזן על ידי טיפול בתרופה אנטי אפילפטית אחרת, כגון : Carbamazepine, Valproic acid, Phenytoin, Primidone. ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה
מספר אישור:
135 17 31253 00
תאריך אישור:
2011-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

03-09-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו״משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה :ותרוצו רישכתה םש ג״מ 25 עבט טמאריפוט תוילבט ותומכו ליעפ רמוח :הליכמ הילבט לכ )Topiramate 25 mg( ג״מ 25 טמאריפוט ג״מ 50 עבט טמאריפוט תוילבט ותומכו ליעפ רמוח :הליכמ הילבט לכ )Topiramate 50 mg( ג״מ 50 טמאריפוט ג״מ 100 עבט טמאריפוט תוילבט ותומכו ליעפ רמוח :הליכמ הילבט לכ )Topiramate 100 mg( ג״מ 100 טמאריפוט ג״מ 200 עבט טמאריפוט תוילבט ותומכו ליעפ רמוח :הליכמ הילבט לכ )Topiramate 200 mg( ג״מ 200 טמאריפוט האר םיינגרלאו םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ״ - 2 ףיעס .״ףסונ עדימ״ - 6 ףיעסו ״הפורתה שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא תחתמ םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת ליגל תחתמ יתפורת-דח לופיטכו םייתנש ליגל .םינש 7 ?הפורתה תדעוימ המל .1 :ל תדעוימ הפורתה תופורת םע בלושמב שומישל .םיסוכרפב לופיט םייתנש ליגמ םידליבו םירגובמב תורחא םירגובמ םילוחל יתפורת-דח לופיטכ וא ,הלעמו .הלעמו םינש 7 ליגמ םידליבו דעוימ וניא רישכתה .םירגובמב הנרגימ תעינמ .הנרגימ ףקתה ןמזב באכ ךוכישל תויטפליפא יטנא תופורת :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא ,הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .״ףסונ עדימ״ - 6 ףיעסב םיטרופמה הנרגימ תעינמ ךרוצל הפורתה תא תלטונ תא

וא ןוירהב ךנהש תבשוח וא ןוירהב ךנהו יעצמאב תשמתשמ ךניאו תוירופה ליגב ךנהש .םיליעי העינמ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :מ לבוס ךנה םא לופיטה תלחתה ינפל ,תוילכב תויעב ,הילכה לש יוקל דוקפת לפוטמה הלוח ךנהש וא תוילכב םינבא דוחייב הזילאידב םדה ילזונל תורושקה תויעב לש הירוטסיה )metabolic acidosis תילובטמ תצמח( ףוגהו דבכב תויעב לבוס ךנה םא דוחייב( םייניעב תויעב )המוקואלגמ הלידג תויעב תלד הטאיד( תינגוטק הטאיד עצבמ ךנה םא )םינמוש תברו תומימחפ יאר( ןוירהל סנכיהל היושע וא ןוירהב ךנה )ףסונ עדימל ״הקנהו ןוירה״ ףיעס חחוש ,ךילא םייטנוולר הלעמ םיבצמהמ דחא םא .הפורתב שומישה םרט אפורה םע אלל הפורתה תא תחקל קיספת אלש בושח .אפורה םע הליחת תוצעייתה ,טמאריפוט הליכמה תרחא הפורת לכ תחקל ןיא תוצעייתה אלל ,וז הפורתל ףילחתכ ךל תנתינה .אפורה םע הליחת דבאת עבט טמאריפוטב שומישה ןמזבו ןכתיי

לופיטה ןמזב עובק ןפואב לקשיהל שי .ךלקשממ בר לקשמ דבאמ ךנה םא .עבט טמאריפוט םע וניא עבט טמאריפוטב לפוטמה דלי םא וא .אפורב ץעוויהל שי ,לקשמב קיפסמ הלוע תופורתב ולפוטש םילוח לש ןטק רפסמב

חווד ,עבט טמאריפוט ןוגכ תויטפליפא יטנא .תינדבוא תוגהנתה וא תוינדבוא תובשחמ לע שי תוינדבוא תובשחמ תעפוה לש הרקמב !דימ אפורל תונפל ,חורה בצמב יוניש לכל בל םישל שי רקיעב ,תושגרהו תובשחמה ,תוגהנתהה ןפואב אפורל תונפל שי .םיימואתפ םייונישל םימוטפמיסהמ דחאמ לבוס ךנה םא ידיימ גיאדמ וא רימחמ ,שדח אוה םא דוחייב ,םיאבה תונזגר /הדרח/ןואכיד ,ינדבוא ןויסינ :ךתוא ,החונמ רסוח תשוחת ,ורימחהש וא םישדח ,)הינמוסניא( הניש יישק ,הקינאפ ףקתה תוגהנתה ,תומילא ,סעכ ,תיביסרגא תוגהנתה תונתלעפב הדח היילע ,תנכוסמ תיביסלופמיא םירחא םיגירח םייוניש ,)הינאמ( הבשחמבו .חורה בצמב וא הבשחמב .םייניעב תויעבל םורגל הלולע עבט טמאריפוט םע הייארב הדירי תוללוכ תורומח םייניע תויעב םילזונ תמיסח ,ןיעב תוימומדאו באכ אלל וא .)המוקואלג( יניע ךות ץחלל תמרוגה ןיעב ,עובק הייאר ןדבואל ליבוהל תולולע ולא תויעב ןפואב אפורה תא עדייל שי .תולפוטמ ןניא םא לע טרפבו םייניעב שדח ןימסת לכ לע ידיימ .תושדח הייאר תויעב העזהב הדיריל םורגל הלולע עבט טמאריפוט בוקעל שי .)םוח( ףוגה תרוטרפמטב היילעו ,םוחו העזהב הדירי לש םימוטפמיס רחא היהיו ןכתיי .םח ריווא גזמבו םידליב דוחייב תידיימ אפורל תונפל שי .יאופר לופיטב ךרוצ וא דרוי אלש םוח ,הובג םוח ךל שיו הדימב .העזהב הדירי תומר תא תולעהל הלולע עבט טמאריפוט

בצמה םא .)תילובטמ תצמח( םדב הצמוחה םורגל הלולע תילובטמ תצמח ,לפוטמ אל ,תוילכב םינבאל ,תוכר וא תוכירפ תומצעל םוגפל הלולעו ,םידליב הלידג בצק תטאהל תילובטמ תצמח .ןוירהב תאו הדימב רבועב ןכתיי .םימוטפמיס אלל וא םע תויהל הלוכי בצקב םייוניש ,ןובאית דוביא ,תופייע שיגרתו ךירצ אפורה .לולצ ןפואב בושחל ישוק ,בל הצמוחה תומר תקידבל םד תוקידב ךל ךורעל ,ןוירהב ךנה םא .לופיטה ךלהמבו ינפל ךמדב תצמחמ תלבוס תא םא אפורה םע רבדל ךיילע .תילובטמ תויתפורת ןיב תובוגת תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא ,ןוזמ יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול התא תא תותיחפמ וא תועיפשמה תורחא תופורת תיצנידרואוק וא זוכירה ,ךלש הבישחה תמר םיבצעה תכרעמ יאכדמ :לשמל( םירירשה העגרהל תופורתו םירירש יפרמ ןוגכ תיזכרמה .)הנישו לולע עבט טמאריפוט .ןוירה תעינמל תולולג ירפס .ןוירה תעינמל תולולג לש תוליעיב עוגפל ישדוחה רוזחמב םייוניש הווח תא םאב אפורל .עבט טמאריפוטו העינמ יעצמאב שומישה ןמזב .תורחא תויטפליפא יטנא תופורת .)הינרפוזיכסב לופיטל( ןודירפסיר .)היסרפיד הינאמב לופיטל( םויתיל םזאיטליד ,לולונרפורפ ,דיזאיתורולכורדיה .)םד ץחל תדרוהו בל תויעבב לופיטל( לופיטל( דירובילג ,ןוזתילגויפ ,ןימרופטמ .)תרכוסב .)ןואכידב לופיטל( ןיסקפלנו ,ןיליטפירטימא .)וגיטרוב לופיטו תונרגימ תעינמל( ןיזרנולפ הפורת St. John’s wort ( םוטרופרפ םוקירפיה .)ןואכידב לופיטל תיחמצ ןוזמו הפורתב שומיש לכוא ירחא וא םע עבט טמאריפוט לוטיל ןתינ .תוחורא ןיב וא ךשמב הבורמ םילזונ תייתש לע דיפקהל שי םינבא תריציל ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ( לופיטה .)תוילכב תומימחפ תלד הטאיד( תינגוטק הטאיד עצבל ןיא .עבט טמאריפוטב לופיטה ךלהמב )םינמוש תברו לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש לופיטה תפוקתב לוהוכלא תייתשמ ענמיהל שי .הפורתה םע הקנהו ןוירה היושע ךנהש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב ךנה םא ,ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תויהל אפורה .לופיטה תליחת ינפל אפורה םע יצעייתה ומכ ,העינמ יעצמאב שומיש לע ךמע חחושי המודב .ךל המיאתמ עבט טמאריפוט םאה םג יוכיס ונשי ,תורחא תויטפליפא יטנא תופורתל תחקלנ עבט טמאריפוטו הדימב רבועל קזנל .ןוירהה ךלהמב תונורתילו םינוכיסל רשאב אפורב ץעוויהל שי היספליפאב לופיטל עבט טמאריפוטב שומישב .ןוירהה ךלהמב םא הנרגימ תעינמ ךרוצל הפורתב שמתשהל ןיא ליגב ךנהש וא ןוירהב ךנהש תבשוח ,ןוירהב ךנה .םיליעי העינמ יעצמאב תשמתשמ ךניאו תוירופה עבט טמאריפוטב תלפוטמו הקינמ תאו הדימב הגירח העפות לכ לע תידיימ אפורל חוודל שי .ךקוניתב תונוכמב שומישו הגיהנ תופייע ,תרוחרחסל םורגל לוכי הפורתב שומישה תונוכמב שמתשת וא גהנת לא .הייאר תויעבו רשאב .אפורה םע הליחת חחושתש ינפל תונכוסמ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .זוטקל תוליכמ עבט טמאריפוט תוילבט ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס רסוחמ לבוס ךנה םא האר .הפורתב שומישה ינפל אפורה םע ץעייתה .הילבטל זוטקל תומכ טוריפל ״ףסונ עדימ״ - 6 ףיעס ?הפורתב שמתשת דציכ .3 תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה טמאריפוט לש ךומנ ןונימב ליחתי בורל אפורה תאיצמל דע ןונימה תא הגרדהב הלעיו עבט .ךרובע םיאתמה ןונימה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ןתומלשב עבט טמאריפוט תוילבט תא עולבל שי .םימ הברה םע שי - העילבב םישקתמה םידליבו םינטק םידליב .הילבטה תא שותכל ,הילבטה תא תוצחל ןיא :ג״מ 25 עבט טמאריפוט ריאשהל הלולע הילבטהש ןוויכמ סועלל ןיא .רמ םעט שותכל ןתינ ,העילבה לע הלקהל ,ךרוצה תדימב ךא ,רתוי םינטק םיקלחל הקלחל וא הילבטה תא .ןמזה ותואב הילבטה יקלח לכ תא עולבל שי ןתינ :ג״מ 200 ,ג״מ 100 ,ג״מ 50 עבט טמאריפוט שותכל ןתינ .הייצחה וקב תוילבטה תא תוצחל הלולע הילבטהש ןוויכמ סועלל ןיא ,הילבטה תא .רמ םעט ריאשהל לכוא ירחא וא םע עבט טמאריפוט לוטיל ןתינ .תוחורא ןיב וא לופיטה ךלהמב הבורמ הייתש לע דיפקהל שי .תוילכב םינבא תורצוויהמ ענמיהל ידכ רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא ,םילוחה תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה האקהל םורגת לא .ךתא הפורתה תזירא אבהו !אפורמ תשרופמ הארוה אלל ףייע ,ינונשי שוחתו ןכתיי רתי תנמ תלטנ םא ישוק ,היצנידרואוק רסוח הווחת ,ינרע תוחפ וא הייאר וא הלופכ הייאר ,זוכירב ישוק וא רובידב באכ ,תונבצע וא ןואכיד תשוחת ,תשטשוטמ .ךומנ םד ץחל בקע תרוחרחס וא םיסוכרפ ,ןטב תופורת לטונ התא רשאכ שחרתהל לוכי רתי ןונימ .עבט טמאריפוט םע דחי תורחא לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא דעומל ךומסב תרכזנ םא ךא תרכזנשכ דימ הנמ תחכשש הנמה לע גלד ,האבה הנמה תליטנ תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .ליגרכ ךשמהו !דחיב םע רשק רוצ ,רתוי וא תונמ יתש תחכש םא .אפורה .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג םושמ אפורה םע תוצעייתה אלל לופיט טילחי אפורה םא .רוזחל םילולע םינימסתהש יתגרדה ןפואב תחפוי ןונימה ,לופיט תקספה לע .םימי רפסמ ךשמב תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע עבט טמאריפוטב שומישה ,הפורת לכב ומכ לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות תחאב ןיחבמ ךנה םא ידיימ ןפואב אפורל הנפ :תואבה תועפותה תועפות – דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש .)םדוק בצממ הרמחה וא שדח( ןואכיד תועיפומש תועפות – תוחיכש יאוול תועפות :םישמתשמ 10 ךותמ 1 דע -ב ,חורה בצמב םייוניש ,תונבצע ,הדרח ,םיסוכרפ הטאה ,זוכירב תוערפה ,תואצמתה רסוח ,לובלב ,שדח( ןורכיזב תויעב ,ןורכיז דוביא ,הבישחב ,תוילכב םינבא ,)הרמחה וא ימואתפ יוניש .תבאוכ וא הפוכת הנתשה תועפות - תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :םישמתשמ 100 ךותמ 1 דע -ב תועיפומש תויעבל םורגל לולע( םדב הצמוחה תמרב היילע ,ןובאית דוביא ,המישנ רצוק ללוכ המישנב בל תוקיפדו תמזגומ תופייע ,תואקה ,הליחב העזהה תקספה וא הדירי ,)תווש אל וא תוריהמ תורוטרפמטל םיפושחה םיריעצ םידליב דוחייב( תימצע העיגפל תונויסינו תובשחמ ,)תוהובג .הייארה הדשמ קלח דוביא ,הרומח תועיפומש תועפות - תורידנ יאוול תועפות :םישמתשמ 1,000 ךותמ 1 דע -ב תמרוגה ןיעב םילזונ לש המיסח( המוקואלג .)הייארב הדירי וא באכ ,יניע ךות ץחלב היילעל תורימחמו הדימב רשא תופסונ יאוול תועפות :אפורה תא עדייל שי תועפות - דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש ןורג באכ ,תלזנ ,ףאב שדוג םינוש םיקלחב השוחת רסוח וא/ו באכ ,ץוצקע ףוגב תוינונשי וא תופייע תרוחרחס לושלש הליחב לקשמב הדירי תועיפומש תועפות – תוחיכש יאוול תועפות :םישמתשמ 10 ךותמ 1 דע -ב )הכומנ םד תריפס( הימנא ,תוימומדא ,רועב החירפ ןוגכ( תיגרלא הבוגת

)תדפרס ,םינפב תוחיפנ ,דרג ןובאית ןדבוא וא ןובאיתב הדירי הליגר אל תוגהנתה ,סעכ ,הדרח ,תונפקות ןושיל וא םדריהל ישוק גליע רוביד ,רובידב תויעב רסוח תשוחת ,היצנידרואוק רסוח וא תוינולמג הכילהב תוביצי תויתרגש תויוליעפ םילשהל תלוכיב הדירי םעטה שוחב רסוח/יוניש/הדירי ינוצר אל דער םייניעה לש תוטלשנ יתלב ,תוריהמ תועונת הייאר ,הלופכ הייאר ןוגכ הייאר תוערפה דקמתהל ישוק ,הייארב הדירי ,תלפרועמ ,םיינזואב םילוצלצ ,)וגיטרו( תרוחרחס תשוחת םיינזואב באכ המישנ רצוק לועיש ףאהמ םומיד םוח השלוח הבוט אל תיללכ השוחת תואקה תוריצע ןטבב תוחונ יא וא ןטב יבאכ לוכיע יישק יעמב וא הביקב תקלד/םוהיז הפב שבוי רעיש דוביא דרג םיקרפמב תוחיפנ וא םיבאכ תשלוח וא םיבאכ ,םירירשב תיווע וא תוצווכתה םירירש הזחב באכ לקשמב היילע תועפות - תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :םישמתשמ 100 ךותמ 1 דע -ב תועיפומש יאת תומכב הדירי ללוכ ,הניקת אל םד תריפס תומכב היילע וא םדה תויסט וא םינבלה םדה םיליפוניזואאה םדב תוכומנ ןגלשא תומר דבכה ימיזנא תמרב היילע וא יחשה תיבב ,ראווצב תוחופנ תוטולב העשפמב ןובאיתב היילע םמורמ חור בצמ םניאש םירבד תשוחת וא הייאר ,העימש )הזוכיספ( תורומח תוישפנ תוערפה ,םימייק יפקתה ,םיליגר אל תודשח ,תויטפא תשגרה הקינאפ תויעב ,רובידב תוערפה ,האירקב תויעב הביתכב תויביטקארפיה וא החונמ רסוח תונרעב וא תורעב הדירי ,הבישחב הטאה תויתעונתב הדירי וא תויטיא ףוג תועונת וא תוינוצר אלו תוגירח םירירש תועונת ןמצע לע תורזוחש תופלעתה הניקת אל/היוקל עגמ תשוחת חיר שוח רסוח וא תוועמ וא םוגפ חיר שוח לש גוס וא הנרגימ המידקמה השוחת/השגרה סוכרפ תושיגר ,םייניעב שבוי ללוכ םייניעב תויעב לש תוינוצר אל תותיווע ,רואל םייניעה העימד ,םייפעפעה ןזואב העימש דוביא ,העימש ןדבוא וא הדירי תחא בל תוקיפד ,יטיא וא ליגר אל קפוד תעב םדה ץחלב הדירי וא ךומנ םד ץחל םילטונה םימיוסמ םישנא ןכל( הדימעל רבעמ ,ןופליע שוחל םילולע עבט טמאריפוט םה רשאכ ףלעתהל םילולע וא תרוחרחס )תוימואתפב םיבשייתמ וא םידמוע םוח תשגרה ,םוח ילג בלבלב תקלד תואלמ וא תוחיפנ תשוחת ,תברצ ,םיזג תלזה ,קור רוצייב היילע ,םייכינחהמ םומיד הפהמ ער חיר ,ריר תויומכ לש הייתשו אמצה תשוחתב היילע םילזונ לש תולודג רועה עבצב יוניש ידיצ באכ ,םירירש תושקונ תופיחד תשוחת ,ןתשב הטילש יא ,ןתשב םד תוילכה רוזאב באכ ,ןתש ןתמב הפקזל עיגהל ישוק ,ינימה דוקפתב תוערפה הילע רומשל וא תעפש תיומד הלחמ םיילגרהו םיידיה תועבצאב רוק תשוחת תורכיש תשוחת הדימל יישק תועיפומש תועפות - תורידנ יאוול תועפות :םישמתשמ 1,000 ךותמ 1 דע -ב ליגר אל ןפואב םמורמ חור בצמ הרכה ןדבוא הליל ןורוויע ,ינמז ןורוויע ,תחא ןיעב ןורוויע הלצע ןיע ןיעל ביבסמו ןיעב תוחיפנ - ״Raynaud’s phenomenon ונייר תעפות״

תועבצאב םדה ילכ לע העיפשמה הערפה רסוח ,תושיגר ,באכל תמרוג .םיילגרהו םיידיה ןבלמ( עבצ יוניש וא הריקד תשוחת ,השוחת םיילגרהו םיידיה תועבצאב )םודאל לוחכל רוקל הפישחב ידבכ לשכ ,דבכב תקלד Stevens Johnson ןוסנו'ג סנביטס םורדניס״

הבש םייח תנכסמ תירוע הבוגת - ״syndrome הבכשהמ תדרפנ רועה לש הנוילעה הבכשה םייריר םירוזאב תולביב תאטבתמה ,הנותחתה החירפ ,)םייניעהו ףאה ,הפה ןוגכ( םיבורמ תויחופלשו רועב תועיפומ וב בצמ - ״המרופיטלומ המתירא״ ךפהיהל תולוכיש רועה ינפ לע תומודא תודוקנ תויחופלשל רועה לש ער חיר םיילגרב וא תועורזב תוחונ יא תוילכב תויעב :העודי הניא ןתוחיכשש ,תופסונ יאוול תועפות

םתכ״ה רוזא לש הלחמ - ״היטפולוקמ״ תיתשרב הנטקה הדוקנה יהוז .ןיעב ״)הלוקמ( ךנהו הדימב .רתויב הדחה הניה הייארה הבש תונפל שי – הייארב הדיריב וא יונישב ןיחבמ .אפורל

Toxic epidermal ליער סימרדיפא תנומסת םורדניסל הרושקה תירוע העפות - necrolysis איה םג .רתוי הרומח ךא ןוסנו'ג סנביטס תוטשופמ תויחופלשב תנייפואמו םייח תנכסמ .)תורידנ יאוול תועפות האר( רועה תודרפיהו םידליב יאוול תועפות ולאל יללכ ןפואב תומוד םידליב יאוולה תועפות תולולע תואבה יאוולה תועפות םלוא .םירגובמב :םירגובמב רשאמ םידליב רתוי תוחיכש תויהל זוכיר יישק - םדב הצמוחה תמרב היילע - הרומח תימצע העיגפ לע תובשחמ - תופייע - ןובאיתב היילע וא הדירי

הליגר אל תוגהנתה ,תונפקות - ןושיל וא םדריהל ישוק - הכילהב תוביצי רסוח תשוחת - הבוט אל השגרה - םדב ןגלשא תומרב הדירי

תושגר לש השוחת רסוח וא הגצה רסוח - תועמוד םייניע - ליגר אל וא יטיא בל בצק - שחרתהל תולולעה תורחא יאוול תועפות :םידליב 1 דע -ב תועיפומ - תוחיכש יאוול תועפות םישמתשמ 10 ךותמ )וגיטרו( רורחס תשוחת - האקה - םוח - דע -ב תועיפומ - תוחיכש אל יאוול תועפות םישמתשמ 100 ךותמ 1 תירודכ לש גוס( םיליפוניזואאה תמרב היילע - םדב )הנבל םד תויביטקארפיה - םוח תשוחת - הדימל יישק - הדירי תחתפתמ םא םידליב דחוימב בל םישל שי דחוימב )םוח( ףוגה תרוטרפמטב היילעו העזהב .םח ריווא גזמב תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד״ רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י״ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence

/getsequence.aspx?formType=AdversEffe

ctMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת .אפורהמ תשרופמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .25ºC ל תחתמ שבי םוקמב ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

lactose monohydrate, microcrystalline

cellulose, pregelatinized starch, sodium

starch glycolate, magnesium stearate,

colloidal silicon dioxide, polydextrose,

hypromellose )present only in the 25 mg,

100 mg, 200 mg(.

polyvinyl alcohol, talc )present only in the

50 mg(.

iron oxide yellow )present only in the

50 mg and 100 mg(.

iron oxide black )present only in the

100 mg(.

iron oxide red, FD&C red # 40, FD&C blue

#2 )present only in the 200 mg(.

הליכמ הילבט לכ :ג״מ 25 עבט טמאריפוט

ןרתנ ג״מ 0.1 -כו זוטקל ג״מ 30 הליכמ הילבט לכ :ג״מ 50 עבט טמאריפוט

ןרתנ ג״מ 0.1 -כו זוטקל ג״מ 22 הליכמ הילבט לכ :ג״מ 100 עבט טמאריפוט ןרתנ ג״מ 0.25 -כו זוטקל ג״מ 44.5 הליכמ הילבט לכ :ג״מ 200 עבט טמאריפוט ןרתנ ג״מ 0.5 -כו זוטקל ג״מ 89 הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תכראומ הפוצמ הילבט :ג״מ 25 עבט טמאריפוט דחאה הדצב ״T25״ לש העבטה םע ןבל עבצב .קלח ינשה הדצו תכראומ הפוצמ הילבט :ג״מ 50 עבט טמאריפוט םע הייצח וק שי דחאה הדצב .ריהב בוהצ עבצב הייצחה וק לש דחאה ודיצמ ״T״ לש העבטה ינשה הדצ .הייצחה וק לש ינשה ודיצמ ״50״ -ו .קלח הילבטה לש הפוצמ הילבט :ג״מ 100 עבט טמאריפוט הייצח וק שי דחאה הדצב .בוהצ עבצב ,תכראומ הייצחה וק לש דחאה ודיצמ ״T״ לש העבטה םע ינשה הדצ .הייצחה וק לש ינשה ודיצמ ״100״ -ו .קלח הילבטה לש הפוצמ הילבט :ג״מ 200 עבט טמאריפוט וק שי דחאה הדצב .םותכ-דורו עבצב ,תכראומ וק לש דחאה ודיצמ ״T״ לש העבטה םע הייצח .הייצחה וק לש ינשה ודיצמ ״200״ -ו הייצחה .קלח הילבטה לש ינשה הדצ תוישגמב תוילבט 60 וא 30 הליכמ הזירא לכ .)םירטסילב( אלו ןכתיי .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי .םיקוושמ םיקזוחה לכ ותבותכו םושירה לעבו ןרציה םש ,מ״עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .הוקת-חתפ ,3190 .ד.ת תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע תוארוהל םאתהב ןכדועו 2011 רבמטפס ךיראתב 2018 טסוגוא ךיראתב תואירבה דרשמ תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

135.15.31177

:ג״מ 25 עבט טמאריפוט

135.16.31176

:ג״מ 50 עבט טמאריפוט 135.17.31253 :ג״מ 100 עבט טמאריפוט 135.18.31254 :ג״מ 200 עבט טמאריפוט חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

TOPI TAB PL SH 061118

ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 ـ )تارضحتسم( طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي :هلكشو رضحتسملا مسإ غلم 25 عڤيت تاماريپوت صارقأ اهتيمكو ةلاعفلا ةداملا :ىلع صرق لك يوتحي

Topiramate 25 mg

( غلم 25 تاماريﭘوت غلم 50 عڤيت تاماريپوت صارقأ اهتيمكو ةلاعفلا ةداملا :ىلع صرق لك يوتحي

Topiramate 50 mg

( غلم 50 تاماريﭘوت غلم 100 عڤيت تاماريپوت صارقأ اهتيمكو ةلاعفلا ةداملا :ىلع صرق لك يوتحي

Topiramate 100 mg

( غلم 100 تاماريﭘوت غلم 200 عڤيت تاماريپوت

صارقأ اهتيمكو ةلاعفلا ةداملا :ىلع صرق لك يوتحي

Topiramate 200 mg

( غلم 200 تاماريﭘوت ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ تابكرملا نع تامولعمل »ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم« ـ 2 ةرقفلا رظنأ .»ةيفاضإ تامولعم« ـ 6 ةرقفلاو .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت مهرضي دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كجلاعل ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح نيتنس رمع نود لافطلأو عضرل صصخم ريغ ءاودلا اذه .تاونس 7 رمع نود وه نمل درفنم يئاود جلاعكو ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 :ـل صصخم ءاودلا ىرخأ ةيودأ عم كارتشلإاب لامعتسلإل .تاجلاتخلإا جلاع جلاعك وأ ،قوف امو نيتنس رمع نم لافطأو رابك ىدل تاونس 7 رمع نم لافطأو رابك ىضرمل درفنم يئاود .قوف امو رضحتسملا .رابكلا ىدل )انيرچيم( يفصنلا سأرلا ملأ عنم

يفصنلا سأرلا ملأ ةبون ءانثأ مللأا نيكستل صصخم ريغ .انيرچيم ـ عرصلل ةداضم ةيودأ :ةيجلاعلا ةليصفلا ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا نم دحاو لكل وأ ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك يف ةلصفملا ،ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا .»ةيفاضإ تامولعم« ـ 6 ةرقفلا يفصنلا سأرلا ملأ عنم لجأ نم ءاودلا نيلوانتت تنك لماح كنأب نيدقتعت وأ لمحلا ةرتف يف تنكو )انيرچيم( عنم لئاسو نيلمعتست لاو ةبوصخلا نسب تنك اذإ وأ .ةعجان لمح :ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا :نم يناعت تنك اذإ جلاعلا ءدب ةصاخ ،ىلكلا يف لكاشم ،ةيلكلل يفيظولا ءادلأا يف للخ

ةزليدلاب جلاعلل عضخي

اضيرم تنك اذإ وأ ىلكلا يف ىصح ضامح( مسجلاو مدلا لئاوسب قلعتت لكاشمل ةقباس

metabolic acidosis

يبلاقتسإ دبكلا يف لكاشم )اموكولچ نم يناعت تنك اذإ ةصاخ( نينيعلا يف لكاشم

ومنلا يف لكاشم ةريقف ةيمح( تانولخلل ةدلوم ةيمح عبتت تنك اذإ )مسدلاب ةينغو تارديهوبراكلاب

لاماح يحبصت نأ كنأش نم وأ لمحلا ةرتف يف تنك )ةيفاضإ تامولعمل »عاضرلإاو لمحلا« ةرقف يرظنأ( عم ثدحت ،هلاعأ ةروكذملا تلااحلا ىدحإ كيلع تقبطنإ اذإ .ءاودلا لامعتسإ لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لوانت نع فقوتت لاأ مهملا نم

لاوأ بيبطلا يذلا ،تاماريﭘوت ىلع يوتحي رخآ ءاود يأ لوانت زوجي لا

امدقم بيبطلا ةراشتسإ نودب ،ءاودلا اذهل ليدبك كل ىطع

لامعتسإ ةرتف للاخ كنزو نم دقفت نأ زئاجلا نم ءانثأ مئاد لكشب كسفن نزت نأ كيلع .عڤيت تاماريﭘوت نم ريثكلل كنادقف لاح يف .عڤيت تاماريﭘوت ـب جلاعلا دادزي لا عڤيت تاماريﭘوت ـب جلاعملا لفطلا نأ وأ نزولا .بيبطلا ةراشتسإ بجي ،يفاك لكشب هنزو ةداضم ةيودأب اوجلوع نيذلا ىضرملا نم ليلق ددع ىدل وأ ةيراحتنإ راكفأ نع غل

ب ،عڤيت تاماريﭘوت لثم عرصلل بجي ةيراحتنإ راكفأ روهظ لاح يف .يراحتنإ فرصت

اروف بيبطلا ةعجارم راكفلأا ،فرصتلا ،جازملا يف ريغت يلأ هابتنلإا بجي

ةعجارم بجي .ةئجافملا تاريغتلل ةصاخ ،سيساحلأاو ضارعلأا ىدحإ نم يناعت تنك اذإ يروف لكشب بيبطلا ةلواحم :كقلقي وأ مقافتي ،

اديدج ناك اذإ ةصاخ ،ةيلاتلا روعشلا ،تمقافت وأ ةديدج طخس/قلق/بائتكإ ،راحتنلإا فرصت ،)قرأ( مونلا يف تابوعص ،عله ةبون ،ةحارلا ةلقب ةداح ةدايز ،ريطخ يعافدنإ كولس ،فنع ،بضغ ،يناودع ىرخأ ةذاش تاريغت ،)سوه( ريكفتلا يفو طاشنلا يف .جازملا يف وأ ريكفتلا يف لكاشم .نينيعلا يف لكاشم ىلإ عڤيت تاماريﭘوت يدؤي دق

نودب وأ عم ةيؤرلا يف يندت لمشت نينيعلا يف ةريطخ يذلا نيعلا يف لئاوسلا سابتحإ ،نيعلا يف رارمحإو ملأ دق لكاشملا هذه .)اموكولچ( نيعلا لخاد طغضلا ببسي بجي .اهتجلاعم متت مل اذإ ،ةيؤرلل مئاد نادقف ىلإ يدؤت نينيعلا يف ديدج ضرع يأ نع يروف لكشب بيبطلا غلابإ .ةيؤرلا يف ةديدج لكاشم نع ةصاخو عافترإو قرعتلا يف ضافخنإ ىلإ عڤيت تاماريﭘوت يدؤي دق ضارعأ ةعباتم بجي .)ةنوخس( مسجلا ةرارح ةجرد يف يفو لافطلأا ىدل ةصاخ ،ةنوخسلاو قرعتلا ضافخنإ .يبط جلاعل ةجاح كانه نوكت نأ زئاجلا نم .راحلا سقطلا ةنوخس كيدل ناك لاح يف

اروف بيبطلا ةعجارم بجي .قرعتلا يف

اضافخنإ وأ ضفخنت لا ةنوخس ،ةعفترم مدلا يف ةضومحلا بسن نم عڤيت تاماريﭘوت ديزي دق ضامحلا نإف ،ةلاحلا جلاعت مل اذإ .)يبلاقتسإ ضامح( ىصح ىلإ ،ةنيل وأ ة

شه ماظع ىلإ يدؤي دق يبلاقتسلإا دقو ،لافطلأا ىدل ومنلا ةريتو ؤطابت ىلإ ،ىلكلا يف ضامحلا نإ .لمحلا ةرتف يف تنك لاح يف نينجلاب رضي زئاجلا نم .ضارعأ نودب وأ عم نوكي نأ نكمي يبلاقتسلإا مظن يف تاريغت ،ماعطلل ةيهشلا نادقف ،قاهرإب رعشت نأ يرجي نأ بجي .حضاو لكشب ريكفتلا يف ةبوعص ،بلقلا ةضومحلا بسن صحفل كلذو مدلا تاصوحف بيبطلا كل ،لمحلا ةرتف يف تنك اذإ .هللاخو جلاعلا لبق كمد يف ضامحلا نم نيناعت تنك اذإ بيبطلا عم ثدحتلا كيلع .يبلاقتسلإا ةيودلأا نيب تلاخادتلا امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف وأ بيبطلا غلابإ بجي .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ :لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا ،كيدل ريكفتلا ىوتسم نم للقت وأ رثؤت يتلا ىرخأ ةيودأ زاهجلا تاطبثم:

لاثم( تلاضعلا نيب قسانتلا وأ زيكرتلا ةئدهتلل ةيودأو ةيلضعلا تايخرملا لثم يزكرملا يبصعلا .)مونللو ةعاجنب عڤيت تاماريﭘوت رضي دق .لمحلا عنم صارقأ نم نيساقت تنك اذإ بيبطلا يغلب .لمحلا عنم صارقأ لئاسو لامعتسإ ةرتف للاخ ةيرهشلا ةرودلا يف تاريغت .عڤيت تاماريﭘوتو لمحلا عنم .عرصلل ةداضم ىرخأ ةيودأ .)ةيصخشلا ماصفنإ جلاعل( نوديريپسير .)يبائتكلإا سوهلا جلاعل( مويتيل لكاشم جلاعل( مزايتليد ،لولونارﭘورﭘ ،ديزايتورولكورديه

.)مدلا طغض ضيفختلو ةيبلق .)يركسلا جلاعل( ديروبيلچ ،نوزاتيلچويﭘ ،نيمروفتيم .)بائتكلإا جلاعل( نيسكافلانيڤ ،نيليتپيرتيمأ

.)وچيتريڤلا جلاعو انيرچيملا عنمل( نيزيرانولف يتابن ءاود

St. John’s wort

( موتاروفريﭘ موكيريپيه .)بائتكلإا جلاعل ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ نيب وأ هدعب وأ ماعطلا عم عڤيت تاماريﭘوت لوانت نكمي .تابجولا نم( جلاعلا ءانثأ لئاوسلا برش نم راثكلإا ىلع صرحلا بجي .)ىلكلا يف ىصح لكشت ةروطخ ليلقت لجأ ةريقف ةيمح( تانولخلل ةدلوم ةيمح عابتإ زوجي لا تاماريﭘوت ـب جلاعلا ءانثأ )مسدلاب ةينغو تارديهوبراكلاب .عڤيت لوحكلا كلاهتسإو ءاودلا لامعتسإ .ءاودلاب جلاعلا ةرتف للاخ لوحكلا برش نع عانتملإا بجي عاضرلإاو لمحلا كنأش نم هنأب نيدقتعت ،ةعاضرلا وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ لبق بيبطلا يريشتسإ ،لمحلل نيططخت وأ

لاماح ينوكت نأ عنم لئاسو لامعتسإ لوح كبيبط كعم ثدحتيس .جلاعلا ءدب هباشملاب .كل

ابسانم عڤيت تاماريﭘوت ناك اذإ اميف كلذك ،لمحلا لوصح لامتحإ كانه ،ىرخلأا عرصلل ةداضملا ةيودلأل .لمحلا للاخ عڤيت تاماريﭘوت لوانت مت اذإ نينجلل ررض نم دئاوفلاو رطاخملا صوصخب بيبطلا ةراشتسإ بجي .لمحلا للاخ عرصلا جلاعل عڤيت تاماريﭘوت لامعتسإ ـ يفصنلا سأرلا ملأ عنم ضرغب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا تنك وأ

لاماح كنأب نيدقتعت ،لمحلا ةرتف يف تنك اذإ انيرچيم .لمحلا عنمل ةعجان لئاسو يلمعتست لاو ةبوصخلا نس يف عڤيت تاماريﭘوت ـب نيجلاعتتو ةعاضرلا ةرتف يف تنك اذإ .كعيضرل ثدحي ذاش ضرع يأ نع

لااح بيبطلا غلابإ بجي ‬تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا يف لكاشمو قاهرلإا ،راودلا ببسي دق ءاودلا لامعتسإ نإ لبق ةرطخلا تانكاملا لمعتست وأ ةقايسلاب مقت لا .ةيؤرلا مهريذحت بجي لافطلأل ةبسنلاب .بيبطلا عم

لاوأ ثدحتت نأ رورملا ةكرح نم ةبرقمب بعللا نم وأ تاجاردلا بوكر نم .هباش امو ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم يناعت تنك اذإ .زوتكل ىلع عڤيت تاماريﭘوت صارقأ يوتحت لامعتسإ لبق بيبطلا رشتسإ ،ةنيعم تايركسل لمحت ةلق نم نع ليصافتل »ةيفاضإ تامولعم« ـ 6 ةرقفلا رظنأ .ءاودلا .صرقلا يف زوتكللا ةيمك ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 .بيبطلا تاميلعت بسح رضحتسملا لامعتسإ

امئاد بجي

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو ةيئاودلا ةعرجلا صوصخب .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو ةيئاودلا ةعرجلا تاماريﭘوت نم ةضفخنم ةيئاود ةعرجب

ابلاغ بيبطلا أدبي ةعرجلا داجيإ ىتح

ايجيردت ةيئاودلا ةعرجلا عفريو عڤيت .كل ةبسانملا ةيئاودلا .اهب ىصوملا ةيئاودلا ةعرجلا زواجت زوجي لا ريثكلا عم لماكلا اهلكشب عڤيت تاماريﭘوت صارقأ علب بجي .ءاملا نم يف ةبوعص نودجي نيذلا لافطلأاو راغصلا لافطلأا ىدل .صرقلا قحس بجي ـ علبلا زوجي لا ،صرقلا رطش زوجي لا :غلم 25 عڤيت تاماريﭘوت

ارم

امعط كرتي دق صرقلا نلأ غضملا وأ صرقلا قحس ناكملإاب ،علبلا ليهستلو ،ةجاحلا تعد اذإ صرقلا ءازجأ ةفاك علب بجي نكل ،رغصأ ءازجأ ىلإ هتئزجت .تقولا سفن يف رطش ناكملإاب :غلم 200 ،غلم 100 ،غلم 50 عڤيت تاماريﭘوت زوجي لا ،صرقلا قحس ناكملإاب .رطشلا طخ يف صارقلأا

ارم

امعط كرتي دق صرقلا نلأ غضملا نيب وأ هدعب وأ ماعطلا عم عڤيت تاماريﭘوت لوانت ناكملإاب .تابجولا جلاعلا ةرتف للاخ برشلا نم راثكلإا ىلع صرحلا بجي .ىلكلا يف ىصح لكشت بنجتل ربكأ ةيئاود ةعرج أطخلاب تلوانت اذإ أطخلاب لفط علب اذإ وأ ةطرفم ةيئاود ةعرج تلوانت اذإ ،ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ

اروف هجوت ،ءاودلا نم تاميلعت نودب ؤيقتلا ببست لا .كعم ءاودلا ةبلع رضحأو !بيبطلا نم ةحيرص ليملاب رعشت نأ زئاجلا نم ةطرفم ةيئاود ةعرج تلوانت اذإ ،قسانتلا ةلق نم يساقت ،ةظقيلا ليلق وأ

اقهرم ،مونلا ىلإ وأ ةيؤرلا جاودزإ ،زيكرتلا يف ةبوعص وأ قطنلا يف ةبوعص ،نطبلا يف ملأ ،ةيبصعلاب وأ بائتكلإاب روعش ،ةيؤرلا شوشت ةعرجلا طرف .مدلا طغض ضافخنإ ةجيتن راود وأ تاجلاتخإ ةيوس ىرخأ ةيودأ لوانتت امدنع ثدحي نأ نكمي ةيئاودلا .عڤيت تاماريﭘوت عم لوانت بجيف ددحملا تقولا يف ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ دعومل

ابيرق تركذت اذإ نكلو كركذت لاح ةيئاود ةعرج يتلا ةيئاودلا ةعرجلا ت

وف ،ةيلاتلا ةيئاودلا ةعرجلا لوانت نيتيئاود نيتعرج لوانت زوجي لا .داتعملاك رمتساو اهتيسن !لاوحلأا نم لاح يأ يف

اعم .بيبطلاب لصتإ ،رثكأ وأ نيتيئاود نيتعرج تيسن اذإ .بيبطلا ةيصوت بسح جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي ىتح ،بيبطلا ةراشتسإ نودب جلاعلا نع فقوتلا زوجي لا دق ضارعلأا نلأ كلذ ةيحصلا كتلاح ىلع

انسحت أرط ولو ةعرجلا ضيفخت متيس ،جلاعلا فاقيإ بيبطلا ررق اذإ .دوعت .مايأ ةدع ىدم ىلع يجيردت لكشب ةيئاودلا عباط صيخشت بجي !ةمتعلا يف ةيودلأا لوانت زوجي لا لوانتت ةرم لك يف ةيئاودلا ةعرجلا نم دكأتلاو ءاودلا .كلذ رملأا مزل اذإ ةيبطلا تاراظنلا عض .ءاود اهيف ،ءاودلا لامعتسإ لوح ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .يلديصلا وأ بيبطلا رشتسإ ةيبناجلا ضارعلأا )4

اضارعأ ببسي دق عڤيت تاماريﭘوت لامعتسإ نإ ،ءاود لكب امك ضارعلأا ةمئاق نم شهدنت لا .نيلمعتسملا ضعب دنع ةيبناج .اهنم

ايأ يناعت لاأ زئاجلا نم .ةيبناجلا

اصاخ

امامتهإ يضتقت يتلا ضارعلأا ضارعلأا ىدحإ تظحلا اذإ يروف لكشب بيبطلا عجار :ةيلاتلا رثكأ ىدل رهظت ضارعأ ـ

ً

ادج ةعئاش ةيبناج ضارعأ :ةرشع نم دحاو لمعتسم نم .)ةقباس ةلاح نم مقافت وأ ديدج( بائتكإ نم 1 ىتح ىدل رهظت ضارعأ ـ ةعئاش ةيبناج ضارعأ :نيلمعتسم 10 نيب ،ناهوت ،كابترإ ،جازملا يف تاريغت ،ةيبصع ،قلق ،تاجلاتخإ ،ةركاذلا نادقف ،ريكفتلا يف ؤطابت ،زيكرتلا يف تابارطضإ ىصح ،)مقافت وأ ئجافم ريغت ،ةديدج( ةركاذلا يف لكاشم .ملؤم لوبت وأ لوبتلا رركت ،ىلكلا يف ىتح ىدل رهظت ضارعأ ـ ةعئاش ريغ ةيبناج ضارعأ :لمعتسم 100 نيب نم 1 يف لكاشم ىلإ يدؤي دق( مدلا يف ةضومحلا ةبسن عافترإ ،نايثغ ،ماعطلل ةيهشلا نادقف ،سفنتلا يف قيض لمشت سفنتلا ،)ةتوافتم وأ ةعيرس بلق تاضبنو طرفم قاهرإ ،تاؤيقت راغصلا لافطلأا ىدل ةصاخ( قرعتلا فقوت وأ ضافخنإ ةيذلأ تلاواحمو راكفأ ،)ةعفترم ةرارح تاجردل نيضرعملا .ةيؤرلا لاجم نم ءزج نادقف ،ةريطخ ةيتاذ عبتي

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה