טונייט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-09-2016

מרכיב פעיל:
DOXYLAMINE SUCCINATE
זמין מ:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
R06AA09
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
DOXYLAMINE SUCCINATE 25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
DOXYLAMINE
איזור תרפויטי:
DOXYLAMINE
סממני תרפויטית:
An aid to the relief of temporary sleep disturbance.
מספר אישור:
118 20 29793 00
תאריך אישור:
2020-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-09-2016

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 ו"משתה אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ג"מ 25 תוילבט טיינוט טניסקוס ןימאליסקוד ג"מ 25 הליכמ הילבט לכ

Doxylamine Succinate 25mg

.ןולעב 6 ףיעס האר -רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ ליגל תחתמ .12 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה .אפורל תונפל שי הז קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב התוא עולבל ךילע .ףסונ עדימל ,םייעובשמ רתוי ךשמב ףיצר ןפואב ךשמנ הנישה רסוח םא הניש רסוח .אפורל תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי .תרחא עקר תלחמל ןימסת תויהל לולע ?הפורתה תדעוימ המל .1 .תינמז הניש תערפהב הלקהל רזעכ תדעוימ הפורתה .םינימטסיה יטנא :תיטיופרת הצובק :הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

.הקינמ וא ןוירהב ךנה

דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .)6 ףיעס :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורב ץעוויה ,טיינוטב לופיטה ינפל

תחפנ ,המטסא :ןוגכ המישנ תויעבמ תלבס וא לבוס ךנה .ינורכ סיטיכנורב וא

תלדגה בקע ןתש ןתמב היעבמ תלבס וא לבוס ךנה .תינומרעה תטולב

.יהשלכ הפורת וא ןוזמל שיגר ךנה

,םד ילכ וא/ו בלה דוקפתב יוקילמ תלבס וא לבוס ךנה ,)סוקלוא ןוגכ ( לוכיעה תכרעמ ,)המוקואלג ןוגכ( םייניע .)דיאורית( סירתה תטולב תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל תופורת :תואבה תוצובקהמ תופורת חקול התא םא תופורת :ןוגכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה ,תויגרלא דגנ ,היספליפאל ,ןוסניקרפל ,הנישל ,העגרהל ,)םייטוקרנ םיבאכ יככשמו םיחותינל םימידרמ םירמוח תולעב וא תויגרנילוכיטנא תופורת ,ןואכיד דגנ תופורת ,)ןטבב תותיווע דגנ םירישכת ןוגכ( תיגרנילוכיטנא תוליעפ .תורחא המדרה תופורת :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש תפוקתב )םיפירח תואקשמו תוניי( לוהוכלא ךורצל ןיא .הפורתב לופיטה :הקנהו ןוירה .הקינמ תא רשאכ וא ןוירהב ךנה םא הפורתב שמתשהל ןיא :תונוכמב שומישו הגיהנ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנ תעב תוריהזב טוקנל שי שומישה ןמזב תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ .תונריעב עוגפל לולע וז הפורתב שומישהש ללגב הפורתב וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .ןרתנ ג"מ 0.4 -כ הליכמ טיינוט לש הילבט לכ רבעמו תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא !אפורב ץעוויהל ילב םיפוצר םייעובשל .הנישה ינפל קר וז הפורת לוטיל שי ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע יצח :הלעמו 12 ליגמ םידלילו םירגובמל אוה לבוקמה ןונימה .הנישה ינפל העש יצחכ הילבט דע הילבט ליגל תחתמ םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 12 .לכוא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .םימ םע הפורתה תא עולבל שי

םייעובשמ רתוי לש הפוקתל תחקל ןיא -לופיט ךשמ .אפור רושיאב קר אלא םיפוצר .הילבטה תא תוצחל רתומ ,סועלל ןיא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ .ךתיא הפורתה ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב :יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע טיינוטב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחל יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפלו לופיט קיספהל שי :מ לבוס התא

ידודנ .םייעובש לעמ ףיצר ןפואב םיכשמנה הניש ידודנ .תרחא תיניצר הלחמל ןימסת תויהל םילולע הניש

.)רידנ( ןורג באכ ,םוח :תופסונ יאוול תועפות .היאר שוטשט ,הפב שבוי יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/

getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהו םתייאר הדשל ץוחמ רוגס םוקמב

םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

הזיראב ןסחא .25°C -ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי .תירוקמה :ףסונ עדימ .6

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline Cellulose, Dibasic Calcium

Phospate Dihydrate, Sodium Starch Glycolate,

Magnesium Stearate

תילבוא הילבט :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ הפורתה .דחא דצב היצח וק םע ,תנמש-ןבל עבצב אל .תוילבט 10 וא 2,5 הליכמה רטסילב תזיראב העיגמ .קוושמ תויהל יושע תוזיראה ילדג לכ

בוחר ,מ"עב תוימיכ תוישעת טצכ :םושירה לעב /ןרציה .לארשי ,יכאלמ תירק ,3 המדקה

:ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

10.2015

יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 118-20-29793 :תואירבה דרשמב

ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةيبط ةرشن

1986 )تارضحتسم( بيبط ةفصوب مزل

م ريغ ءاودلا اذه غلم 25 صارقأ تيانوت تانيسكوس نيملايسكود غلم 25 ىلع يوتحي صرق لك

Doxylamine succinate 25mg

.ةرشنلا يف 6 دنبلا رظنأ - رضحتسملا يف ةلا

عف ريغ داوم هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا أرقإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةصخلم تامولعم ىلع ةرشنلا .يلديصلا وأ بيبطلا عجارف ،ةيفاضإ بجي رمعلا اذه نود .12

نس نود دلاولأل ص

صخم ريغ ءاودلا .بيبطلل ه

جوتلا ةجاحب تنك اذإ يلديصلا رشتسا .حيحص لكشب هعلاتبا كيلع ب

جوتي .ةيفاضإ تامولعم ىلإ

قوتلا بجيف ،نيعوبسأ نم رثكلأ لصاوتم

لكشب قرلأا

رمتسا اذإ ضرمل ا

رع قرلأا نوكي دق .بيبطلا ةعجارمو ءاودلا لامعتسا نع

يفلخلا يف رخآ ؟ءاودلا اذه صصخم ضرغ يلأ .1

قؤملا مونلا بارطضا فيفخت يف ةدعاسملل ص

صخم ءاودلا .نيماتسيهلا تا

داضم

ّ

يجلاعلا ةليصفلا :ءاودلا لامعتسا لبق .2 :اذإ ءاودلا لامعتسا زوجي لا

عضرم وأ

لاماح

تنك

نم دحاو

يلأ وأ ةلا

عفلا ة

داملل )ة

يساسحلا طرف( ا

سا

سح تنك اذإ .)6 دنبلا رظنأ( ءاودلا اهيلع يوتحي يتلا ىرخلأا تاب

كرملا :ءاودلا لامعتساب قلعتت ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلا رشتسا ،تيانوت ةطساوب جلاعلا لبق

خاف

نلا ،وب

رلا :لثم س

فنتلا يف لكاشم نم تيناع وأ يناعت تنك .نمزملا تابصقلا باهتلا وأ

يوئرلا

.اتاتسوربلا م

خضت ببسب ل

وبتلا يف ةلكشم نم تيناع وأ يناعت تنك

.ام ءاود وأ ام ءاذغل ا

سا

سح تنك

ةيعولأا وأ/و بلقلا ةفيظو يف للخ نم تيناع وأ يناعت تنك

دغلا ،)ةحرقلا لثم(

يمضهلا زاهجلا ،)اموكولاچ( نينيعلا ،ة

يومدلا .)ديئوريت( ة

يقردلا كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ا

ً

رخؤم تلمعتسا دق وأ ،نلآا لمعتست تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا ربخأف ،ةيئاذغ تافاضإو بيبط ةفصو نودب ةيودأ ةيودأ لمعتست تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي ا

صوصخ .كلذب :لثم( يزكرملا يبصعلا زاهجلا ىلع ر

ثؤت ةيودأ :ةيلاتلا لئاصفلا نم داوم ،تا

يساسحلا دض ،عر

صلل ،نوسنيكراپلل ،ةم

ونم ،ةئ

دهم ةيودأ

داضم ةيودأ ،)ة

يتوكرانلا ملالآا تان

كسمو ة

يحارجلا تا

يلمعلل ةر

دخم لثم( نيلوكلل ةداضم ة

يلاعف تاذ وأ نيلوكلل ةداضملا ةيودلأا ،بائتكلال .ىرخأ ةر

دخم ةيودأ ،)نطبلا يف تاج

نشتلا دض تارضحتسملا :لوحكلا كلاهتساو ءاودلا لامعتسا ةرتف يف )ة

يحورلا تابورشملاو ذيبنلا ( لوحكلا كلاهتسا زوجي لا .ءاودلاب جلاعلا :ةعاضرلاو لمحلا

عضرم وأ

لاماح تنك اذإ ءاودلا لامعتسا زوجي لا :تانكاملا لامعتساو ةقايسلا ةرطخلا تانكاملا ليغشت دنع ،ةرا

يسلا ةقايس دنع رذحلا ي

خوت بجي اذه لامعتسا

نلأ ءاودلا لامعتسا نيح ةظقيلا ب

لطتت ة

يلاعف لك دنعو .ةظقيلا نم ل

لقي دق ءاودلا بعللا وأ ة

يئاوهلا ةجا

ردلا بوكر نم مهريذحت بجيف دلاولأل ةبس

نلاب .كلذ هباش امو عراشلا نم برقلاب :ءاودلا تاب

ّ

كرم نم ءزج نع ةماه تامولعم .مويدوص غلم 0.4 براقي ام ىلع يوتحي تيانوت صرق لك نيعوبسأ نم رثكلأو ةبراقتم تارتف ىلع ءاودلا اذه لامعتسا زوجي لا !بيبطلا ةراشتسا نود نيلصاوتم .مونلا لبق طقف ءاودلا اذه لوانت بجي ؟ءاودلا لمعتست فيك .3

دكأتم نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا ةراشتسا كيلع :قوف امف 12 نس نم دلاولأاو نيغلابلل يه ة

يدايتعلاا ة

يئاودلا ةعرجلا .مونلا لبق ةعاس فصن يلاوح صرق ىتح صرق فصن

نس نود دلاولأاو لافطلأل ص

صخم ريغ ءاودلا اذه .ماعطلا عم ءاودلا لوانت نكمي .اهب ىصوملا ةعرجلا ز

ُ

واجت عنم

ُ

ي

.ءاملا عم ءاودلا علاتبا بجي

نيلصاوتم نيعوبسأ زواجتت ةرتفل لامعتسلاا زوجي لا - جلاعلا ة

ّ

دم .بيبطلا ةقفاومب

لاإ .صرقلا رطشب حمس

ي ،غضملا زوجي لا ربكأ ة

ّ

يئاود ةعرج

ً

أطخ

َ

تلوانت اذإ

روف ه

جوتف ،

أطخ ءاودلا علبب دلو ماق اذإ وأ ةطرفم ةعرج تلوانت اذإ كعم بحطصاو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ وأ بيبطلا ىلإ .ءاودلا ة

وبع ؟جلاعلا حاجن يف ةمهاسملا عيطتست فيك يف ةعرجلا نم د

كأتو قصل

ملا أرقإ !ةمتعلا يف ةيودلأا لوانت زوجي لا .اهيلإ ةجاحب تنك اذإ ة

بطلا تارا

ظنلا عض .ءاودلا اهيف لوانتت ة

رم

لك بيبطلا رشتساف ،ءاودلا لامعتسإ لوح ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .يلديصلا وأ :ةيبناجلا ضارعلأا .4 دنع ة

يبناج ضارعأ ثودح ىلإ تيانوت لامعتسا ي

دؤي دق ،ءاود لك لثم لا دق .ةيبناجلا ضارعلأا ةمئاق ةءارق دنع قلقت لا .نيلمعتسملا ضعب .اهنم دحاو يأ نم يناعت

LFL 001 12/15

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה